تحقیق جرائم زنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق جرائم زنان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق جرائم زنان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
گفتار نخست:
جرم چیست
تعریف جرم شناسی
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)
د: فیزیولوژی )
گفتار دوم:
زمینه های بزهکاری زنان
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم :
فمینیسم و جرم شناسی
۱- پیشینه فمینیسم جرم شناسی
۲_جرم شناسی فمینیستی
۳- انواع جرم شناسی فمینیستی
۱-۳فمینیسم لیبرالی
۲-۳ فمینیسم رادیکالی
۳-۳فمینیسم مارکسیستی
۴-۳فمینیسم سوسیالیستی
۵-۳فمینیسم فرهنگی
۶-۳نظریه های فمینیستی جدید
۴-فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی
۵-تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان
۶-نتیجه گیری
منابع و ماخذ

فهرست نمودار
نمودار شماره ۱
فهرست جداول
جدول شماره۱

 

فهرست منابع و ماخذ

الف-منابع فارسی

۱-   دکتر مظلومانرضا ، جامعه شناسی کیفری ،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاههای تهران ، چاپ سوم .

۲-   ستوده هدایت ال… آسیب شناسی اجتماعی ، انتشارات اوای نور ، ۱۳۸۳٫

۳-   دکتر کی نیا مهدی : مبانی جرم شناسی ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، آبان ۱۳۷۰٫

۴-   انوری ، حسن « فرهنگ بزرگ سخن » چاپخانه مهارت ، چ دوم ۱۳۸۲ .

۵-  تریف ، تری و دیگران « مطالعات امنیتی نوین » علی رضا طیب ف وحید بزرگی ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، چ اول ، ۱۳۸۳٫

۶-   صفاری ، علی : « درامدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن » انتشارات سمت ، چ اول ، ۱۳۸۳٫

۷-   کی نیا ، مهدی « مبانی جرم شناسی » طبقه اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر ۱۳۷۳٫

۸-  لیپست ، سیور مارتین و دیگران « دایره المعارف دموکراسی » کامران فانی ؛ نورالله مادی و دیگران ، مرکز چاپ و انتشارات وزات امور خارجه ، چ دوم ۱۳۸۳٫

۹-   مشیل ، آندره « جنبش اجتماعی زنان » زنجانی زاده ، نشرنیکا ، چ دوم ۱۳۷۷٫

۱۰-         معظمی ، شهلا :« بررسی جرم شناختی جرایم زنان » مجموعه مقالات علوم جنایی ، انتشارات سمت ، چ اول ۱۳۸۳٫

۱۱-                       معظمی ، شهلا : « فرار دختران چرا ؟» نشر گرایش ، چ اول ، ۱۳۸۳ .

۱۲-         نجفی ابرند آبادی , علی حسینی : « دانشنامه  جرم شناسی » با همکاری حمید هاشم بیکی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چ اول ، ۱۳۷۷٫

۱۳-         نجفی ابرند آبادی ، علی حسینی :« تقریرات علوم جنایی جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی » پایان نامه مقطع کار شناسی ارشد حقوق جزا د جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، ۱۳۸۱)

۱۴-         وایت ، راب ، هینس ، فیونا : « درآمدی بر جرم و جرم شناسی » روح الله صدیق بطحایی اصل ، نشر دادگستر ، چ اول ، ۱۳۸۲٫

۱۵-         ولد ، جرح ، برنارد ، توماس ، اسنیپس ، جفری :« جرم شناسی نظری » علی شجاعی ، انتشارات سمت ، چ اول ، ۱۳۸۰٫

۱۶-         ریترز ، جوزج : « نظریه های جامعه شناختی » محمد صادق مهدوی و همکاران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ج اول ۱۳۷۴٫

۱۷-         – : «دایره المعارف روتلیج ، فمینیسم و دانش های فمینیستی » عباس یزدانی ، بهروز جندقی ، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، چ اول ، ۱۳۸۲٫

۱۸-                       – :« مرجع فمینیسم » مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی ، انتشارات بین المللی الهدی ، ۱۳۷۸٫

ب: منابع انگلیسی

Ngaire,Naffine,1995. Gender, Crime and femenism,Dartmouth Puplishing  Company  Limitetd.

Burgess- Proctor, Amanda.2006, Intersections of Race, Class.Gender  and  Crime, Femmini  Criminology,Sage  publicition, Volomel,Numberl)

Gelthorp, loraine Femenism  and  Criminology ,

Ngaire,Naffine, 1997, Feminism  and  Criminology, Polity Press,First

مقدمه

مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند

واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.

ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند.

          از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد .

          با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است .

سئوال این است:

چگونه می توان گمراهان واسیران هوای نفس را ولجام گسیخته وجدا مانده را به این پایگاه رفیع رهبری کرد تا آهنگ شتاب نرخ آلودگی ها کند شود وبیش از این بالا نرو

گفتارنخست:

جرم چیست؟

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه ۲۷و۲۸) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات۳۵و۳۶) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،۱۳۸۳،ص۶۴)چ

تعریف جرم

          تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند.

۱-منظور از نظم چیست؟

۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

۳-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود.

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات رسمی کشور باشد.(ستوده، ۱۳۸۳،ص۶۵)

تعریف جرم شناسی[۱]Criminology))

          جرم شناسی دانشی نوخواسته است که دوران کودکی خود را گذراند سده ای بیش نیست که این دانش ترکیبی از مقام پندار تفکر واندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی شدن درآمده وراه امتحان نظر، تجربه وآزمودن وسنجش را پیش گرفته است.

جرم شناسی حاصل تحقیقات ویافته های سه تفکر مشهور((سزار لومبروز، انریکو فری، گارو فالتو است. مطالعه وبزهکاری از هدف های اساسی جرم شناسی است ،  نهایت اگر بزهکار مورد بررسی قرار گیرد باید روش های زیست شناسی ، روان شناسی ، انسان شناسی ، روانکاوی ، روان پزشکی و… به کار برده شود تا با نقایض جسمانی ، روانی ، فکری ، اختلافات درونی و برونی و آشفتگی های مختلف عارض شده آشنایی کامل حاصل گردد.

تعریف کلی :

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از علوم جنایی که درباره عوامل جرم زا و کیفیات و امور و مقتضات و شرایط فردی و محیطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار جنایی یا علل وقوع جرم و صور گوناگون بزه و جنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حاالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروههای جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی به بررسی و تحقیق مدام می پردازد تا راه کاری اساسی بیابد ( دکتر کی نیا ، ۱۳۷۰ ، ص ۳۱۴)

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق:

          ووئن و لئوته: جرم شناسی را بررسی علمی پدیده جنایی توصیف می کند پی ناتل یکی از چهره های درخشان جرم شناسی تعریف امیل دورکیم را به یاد می آورد هر علمی را که جامعه مجازات می کند جرم می نامیم جرم با این تعریف موضوع دانش خاصی است که آن را جرم شناسی می نامیم .

          تعریف زیلیگ از جرم شناسی بسیار ساده است : « جرم شناسی ، همان گونه که از نامش بر می اید دانش جرم است .

لینل – لا واتسین و استانسیو از جرم شناسی تعریف به دست می دهند که در همان نظر اول بداعت و اصالت فوق العاده آن به چشم می خورد ، در حقیقت مربوط به مکتب روان شناسی است بررسی کامل و جامع انسان است با اشتیاق وانسر و تسمر می کوشد تا علل فعالیت ضد اجتماع را بهتر بشناسد و طرق درمان آن را بیابید ( دکتر کی نیا ، ۱۳۷۰ ، ص ۶ )

هدفها و مقاصد جرم شناسی

هدفهاا و مقاصد جرم شناسی را می توان به شرح زیر گروهبندی کرد :

۱-   مطالعه وشناخت علل جرم و شناسایی شخصیت واقعی بزهکار ؛

۲-   پیشگیری از وقوع جرم و تکرار بزه ، با استفاده از شناسایی علل و انگیزه های آن ؛

۳-   کوشش در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت گروههای مختلف بزهکار ؛

۴-   پیش بینی و تعمیم روشهای مناسب اصلاحی ، تربیتی و درمانی برای اصلاح بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی .( ستوده ، ۱۳۸۳ ، ص ۶۵)

« عوامل جرم زا»

الف- بررسی عوامل جرم در اجتماع :

جرم پدیده ای اجتماعی است .

جامعه شناسی کیفری ، جرم را پدیده ای می داند که زائیده عملکرد های غلط و ناصحیح نهادها و سازمانهای اجتماعی است ، نهادهائیکه بشر در طی حیات اجتماعی است ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ،… خود قادر به گریز از آنها نیست زیرا از نخستین روز حیات او را احاطه می کند و با نحاء گوناگون در او نفوذ می بخشد و در نتیجه او را چنان پرورش می دهد که انسانی نامتعادل ، ناسالم و ناسازگار باز می آید .

از سوی دیگر ، هر روز پدیده های مختلف بسیار دیگری که ناشی از جریانهای بزرگ اجتماعی است بر عوامل موجود افزوده می گردد و برآفرینش جرائم جدید کمک می کند ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص ۲۴)

از جمله ، تعصبات بیجا و نادرست که از فقدان اموزش و پرورش صحیح می گیرد مسئول انتشاشات ، اختلافات و جرائم مختلف وحشتناک است . پایه گذاری های غلط خانوادگی که برمبنای برخی آداب و سنن صورت می گیرد مسبب ناراحتی های بعدی در محیط خانوادگی و آشوبهای اجتماعی و بزه کاریهای کودکان و بزرگسالان است ، برخی سیاستهای نادرست موجب وقوع آشفتیگها و بحرانها و بالاخره اعمال ضد اجتماع فراوانیست ، سنت طلبیهای بیهوده و اصرار در تحمیل عقاید پدید اوردنده تضادها و مناقشات و در نتیجه ضرب و جرمها و قتلهاست . ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص ۲۵)

لوی برول می نویسد ؛ غیر ممکن است که از جرمی صحبت شود بدون آنکه محیط اجتماعی که در آنجا تولد یافته ، برآفرینش آن کمک کرده و آن را رشد و پروش داده یا به ضمطال و نابودیش یاری کرده است ، بخاطر آورده شود  ( دکتر مظلومان ، چ سوم ، ص ۲۷)

–   عوامل طبیعی : شامل آب و هوا مانند سرما و گرما و محیطهای مختلف مانند : محیطهای کوهستانی ، جنگلی ، گرم ، سرد ، شهر، روستا و…

–   عوامل خانوادگی : شامل از هم پاشیدگی بعلت مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ والدین ، متارکه ، طلاق فرار ، جدایی ناشی از ماموریت ، بزهکاریهای پدر ، مادر ، خواهر و برادر و… (اقدام و خویشاوندانی که با آن ارتباط مدام برقرار است )اعتیاد خانواده ، اثرات اقتصادی ، اثرات مستقیم وغیر مستقیم بیولوژی و اجتماعی و خانوادگی آن و… رفتار پدر ومادر نسبت به کودک از جهات مختلف مانند لوس کردن و به خواسته هایشان توجه بسیار نمودن ، بی توجهی ، تبیض ، حتک حیثیت در مقابل دیگران ، تعداد اطفال ، فقدان تناسب سنی بین دو همسر ، فرجهای کمرشکن .

–   عوامل اجتماعی : مانند آموزش و پرورش و اثرات بیسوادی در رفتار و کردار و فقدان تربیت و تائید آن در برخوردها و اعمال … کوچه و اثرات انحرافی آن ، ولگردی ، گدایی ، شیادی و حقه بازی مانند رمالی و فال بینی و… و بیمارهای اجتماعی و خانودگی مانند امراض گوناگون اعتیادات مختلف از جمله تریاک و هروئین و الکل و… مراکز تفریح ، نقش پدیده های هم پیوندی مانند کتاب ، مطبوعات : سینما ، تلویزیون و… نقش مدرسه و دلایل عدم سازگاری با این محیط ، اثر تحصیلی مسائل جنسی و مشکلات آن و اثرات آنها ، افزایش جمعیت ، تراکم جمعیت و…

–   عوامل اقتصادی : مانند فقر و بدبختی ، مشکلات مادی ، بیکاری وضع مسکن و اثرات روانی ، گرانی اجناس و کمی دستمزد، تقسیم نامساوی ثروت و اثرات روانی و اجتماعی آن کار زود درس کودکان و اثرات روانی و تربیتی آن .


۱-این دانش را در سده ۱۹ « مرئم شناسی جنایی » Anthropologie  crminelle می خواندند  لمیزو پدر « مردم شناسی جنایی» خوانده اند . اثر او به سال ۱۸۷۶ یعنی سه سال پیش از اثر نویی نار فرانسوی انتشار یافته است . محتوای کتاب او درباره ویژگی های انسان جنایتکار و بررسی عوامل جرم زا است گنگره جرم شناسی در سال ۱۸۸۵ تا ۱۹۱۳ به نام گنگره بین المللی مردم شناسی جنایی » در شهرهای مختلف اروپا  تشکیل گردید.

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل وقوع جرم
 • مقاله نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی
 • تحقیق نقش برنامه های درسی در پیشگیری از جرایم
 • تحقیق جرم
 • تحقیق عوامل موثر در پیشگیری از جرم در بین کارکنان ناجا
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.