تحقیق حسابداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق حسابداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق حسابداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده تحقیق…۹
فصل اول )کلیات طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه    ۱۱
۱-۲) تشریح و بیان موضوع    ۱۱
۱-۳) فرضیه های تحقیق    ۱۵
۱-۴) ضرورت انجام تحقیق    ۱۶
۱-۵)  اهداف اساسی تحقیق    ۱۷
(۱-۶)قلمرو تحقیق ۱۷
۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی    ۱۸
فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدمه    ۲۱
۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری    ۲۱
۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت    ۲۲
۲-۴) درجه شمول تداوم فعالیت    ۲۵
۲-۵) تداوم و اصول حسابداری    ۲۶
۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها    ۲۷
۲-۶-۱) ارزش تسویه    ۲۸
۲-۶-۲) بهای تمام شده تاریخی    ۲۹
۲-۶-۳) ارزش جاری    ۳۰
۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی    ۳۶
۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی    ۳۶
۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران    ۴۴
۲-۹) مبانی نظری شاخص ها    ۴۲
فصل سوم )روش و ساختار تحقیق
۳-۱) مقدمه    ۵۱
۳-۲) دامنه تحقیق    ۵۱
۳-۳) روش تحقیق    ۵۲
۳-۴) ابزار اندازه گیری    ۵۲
۳-۵) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات    ۵۴
۳-۶) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه    ۵۴
۳-۷) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه    ۵۵
۳-۸) روش توزیع پرسش نامه    ۵۵
۳-۹) معایب پرسش نامه    ۵۷
فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )    ۵۹
۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری    ۶۰
۴-۲-۱) نگاره های آماری    ۶۰
۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا   ۶۱
۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص   ۶۳
۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی    ۶۵
۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک    ۶۶
۴-۲-۲-۲) فرضیه شماره دو    ۶۷
۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه    ۶۸
۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار    ۶۹
۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم    ۷۰
۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش    ۷۱
۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت    ۷۳
۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت    ۷۴
فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
۵-۱) خلاصه تحقیق    ۷۷
۵-۲) نتایج تحقیق    ۷۸
۵-۳) محدودیت های تحقیق    ۷۸
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۷۹
پیوست ها    ۸۱
منابع و مأخذ   ۸۷

فهرست منابع و مأخذ

۱-       )آذر ، عادل و منصور مومنی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران :(۱۳۸۳)

۲-       )اکبری ، فضل الله ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تهران : سازمان حسابرسی ، نشریه ۱۲۹ ،( شهریور ۸۲ )

۳-     ایزاک ، استفن وویلیام ب مایکل ، راهنمای جامع تحقیقات وارزیابی ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ( ۱۳۷۴)

۴-     بزرگ اصل ، موسی ، برد اشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارش های حسابرسی ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۸۰)

۵-     ترجمه گروی ، مسائل مربوط به تداوم فعالیت ،تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، نشریه شماره ۲۶ ، ( اردیبهشت ۱۳۶۱ )

۶-     سلیمانی امیری ، غلامرضا ، بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ،پایان نامه دکتری ، دانشگاه تهران ۱۳۸۱

۷-     نوو ، ریموند پی، مدیریت مالی ، ترجمه واقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان ،جلد دوم ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ پنجم ،(۱۳۷۹)

 

۸-     )خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، تهران : کانون فرهنگی انتشاراتی ، (۱۳۷۸)

۹-     )ساعتچی یزدی ، حسین ، قانون تجارت ، تهران : انتشارات مجد ، چاپ پنجم، (۱۳۸۲)

۱۰-                ) سرمد ، زهره و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگاه ، چاپ ششم ،۱۳۸۰

۱۱-                )   کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، استانداردهای حسابرسی بخش ۵۷ تداوم فعالیت ،۱۳۸۵

۱۲-                )   مسیح آبادی ، ابوالقاسم ، ( تداوم فعالیت )، فصلنامه بررسی های حسابداری، ،سال دوم ، شماره ۶و۷

۱۳-                )  نادری عزت الله و مریم سیف عراقی ، روش های تحقیق  وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، تهران ( ۱۳۶۸).

۱۴-                )   کمیته تدوین استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ، استاندارد شماره ۱ ، بند ۲۲-۲۰ تداوم فعالیت ( ۱۳۸۵ )

۱۵-                )آذر ، عادل و منصور مومنی ، آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم تهران :۱۳۸۴

)   نوروش ،ایرج و مهدی حیدری ، فرهنگ جامع حسابداری ومالی ، انتشارات دانشکده مدیریت ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۴

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از ۵ فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

 


 

۱-۱) مقدمه

در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .

۱-۲)تشریح و بیان موضوع

 صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( ۱۹۷۴ AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید [۱]

آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :

۱-  )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .

۲-  )ایجاد انگیزه  برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت [۲]

از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است . در نتیجه استفاده کنندگان ، می توانند باضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .

حسابرس در جریان برنامه ریزی  و اجرای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید بر قرار بودن فرض تداوم فعالیت را به عنوان مبنای تهیه  صورتهای مالی ارزیابی کند . گزارش حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد ،اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست .

به طور کلی در تهیه صورتهای مالی ، فرض در این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاٌ دوره ای تا یکسال پس ازپایان دوره مالی ادامه می یابد ، مگر خلاف آن تصریح شود بنابراین دارایی ها و بدهی ها برمبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی ها و تسویه بدهی ها در جریان  عادی فعالیت تجاری ، شناسایی و ثبت می شود . در صورت نبود فرض تداوم فعالیت [۳] واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی درمبالغ و سر رسید باز پرداختهای بدهی ها ضرورت یابد . در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در صورتهای مالی ضروری شود از دیدگاه حسابداری تعاریف مختلفی در رابطه با تداوم فعالیت ارائه شده است .

کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری (IASC) فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری به صورت زیر تعریف می کند :

« فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد » به بیان دیگر فرض می شود قرار نیست که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود همچنین ضرورت این کار نیز احساس نمی شود .

تعریف پیش گفته از تداوم فعالیت تاکید بر استمرار عملیات بنگاه اقتصادی دارد در حالی که ممکن است بنگاه اقتصادی برای انجام دادن و به ثمر رساندن یک داد و ستد مهم تشکیل شود و پس از خاتمه آن بنگاه منحل گردد مثل قرار داد مشارکت بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص  که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد چنین بنگاهی بیشتر از زمان لازم برای انجام آن کار تداوم فعالیت نخواهد داشت .[۴]

فرض تداوم فعالیت به دلیل تأثیر یک سلسله معاملات نامحدود پی در پی مطرح شده است در این رابطه محتمل ترین وضعیت برای واحد تجاری این است که فرض شود در آینده قابل پیش بینی منحل و برچیده نخواهد شد، از طرفی فرض تداوم فعالیت را نباید به مفهوم دوام و بقای همیشگی واحد تجاری تعبیر کرد، بلکه پیش فرضی است از استمرار ، تداوم و موجودیت واحد تجاری برای یک دوره زمانی کافی جهت اجرای عملیات آتی ، انجام قرار دادها و ایفای تعهدات ، واحد تجاری برای عمر خود از قبل تصمیم گیری نمی کند و ممکن است آنقدر به کار خود ادامه دهد تا به موفقیت دست یابد .

۱-۳) فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق به هشت دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :

۱-  نسبت کل دارایی ها بر کل بدهی ها یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .

۲-  نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .

۳-  شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی جاری در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .

۴-  نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .

۵-   نسبت سود خالص به فروش در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .

۶-   نسبت سود  خالص به کل دارایی ها در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .

۷-  نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی است

۸-  از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت  بنگاههای  اقتصادی است .

۱-۴) ضرورت انجام تحقیق

استفاده کنندگان صورتهای مالی و سرمایه گذاران براساس اطلاعات مالی تصمیم به خرید سهم می گیرند ویا اعتبار دهندگان عمدتاً در زمان پرداخت وام به اطلاعات مالی نیاز دارند این اطلاعات می تواند در قالب یک مدل وضعیت مالی شرکتها را پیش بینی کند اگر این مدل  ها بعداً در شرکت های ایران آزمون شود ، راهنمای خوبی برای مدیران ،سرمایه گذاران ،وام دهندگان و دولت خواهد بود تا قبل از تصمیم گیری اطلاعات لازم به آنها داده شود .

اگر وضعیت مالی این بنگاه ها از طریق آزمون مدل روشن شود و ورشکستگی آنها قابل پیش بینی باشد . سهامداران و مدیران برای جلوگیری از ورشکستگی و یا تغییر در وضعیت ساختار شرکت چاره اندیشی خواهند کرد و چه بسا با اتخاذ تدابیری در ست از ورشکستگی آن شرکتها جلوگیری بعمل می آورند .

۱-۵) اهداف اساسی تحقیق

نتایج حاصل از این  تحقیق می تواند معیارهای اساسی برای ارزیابی « سلامت مالی » یک بنگاه یا امکان تداوم فعالیت آن با شد اعمال این شاخص ها زمینه لازم برای ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت تداوم فعالیت بنگاه را فراهم می نماید .

اهداف اساسی این تحقیق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :

الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص و ضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد .

ب) بر اساس تعیین شاخص های پیش بینی در ورشکستگی در تحقیقات بعدی، این شاخص ها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا تنها اعلام ورشکستگی قرارخواهد گرفت.

ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران  و تأمین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری‌های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها .

(۱-۶)قلمرو تحقیق:

(۱-۶-۱)قلمرو زمانی تحقیق:تحقیق حاضر در فاصله ی زمانی تیر تا شهریور ۱۳۸۶ انجام شده است.

(۱-۶-۲)قلمرو مکانی تحقیق: رسشنامه تحقیق بین اعضای حسابرسان مستقل واساتید ومدیران توزیع گشته و از آنجا که موضوع تحقیق بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی ایران است لذا قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران میباشد.

(۱-۷)مفاهیم و اصطلاحات کلیدی:

 حسابرسی:

فرآیند منظم و با قاعده ( سیستماتیک ) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و در گزارش نتایج به افراد ذینفع است .

نقش اعتباردهی :

نقش اصلی حسابرس مستقل در مواردی که از وی خواسته شود تا نسبت به   مسئله ای ( معمولاً مطلوبیت صورتهای مالی ) ، نظر بی طرفانه و حرفه ای ارائه دهد . بدین ترتیب حسابرس مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهای مالی بر قابلیت اعتماد و مطلوبیت آنها می افزاید .

 

 

 

تداوم فعالیت :

فرض تداوم فعالیت ، یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی است . طبق فرض تداوم فعالیت ،واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهد و قصد یا الزامی برای انحلال، توقف فعالیت یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد . بنابر این  دارائیها  و بدهی ها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیتهای تجاری ثبت می شود .

 

2-1) مقدمه

در این فصل ابتدا مطالبی درباره ماهیت تداوم فعالیت ،ارزش گذاری دارایی ها و تعیین درجه شواهد درباره اعتبار فرض تداوم فعالیت ارائه می شود. در پایان نیز به تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با این موضوع اشاره خواهد شد .

۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری


[۱] موسی بزرگ اصل « برداشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان ازمحتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارشهای حسابرسی » پایان نامه ، دانشگاه علامه ص۹

[۲] کمیته مسئول تدوین بیانه های مفاهیم بنیادی حسابرسی ، ترجمه و تألیف :علی نیک خواه آزاد چاپ دوم – تهران : سازمان حسابرسی ( شهریور ۱۳۷۹ ) ، ص۲۴

[۳] Going  – concem

[4] ابولقاسم مسیح آبادی « تداوم فعالیت» فصلنامه بررسی های حسابداری سال دوم شماره ۶و۷، ص۸۳-۸۲

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • تحقیق بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • مقاله بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری
 • مقاله مسائل جاری در حسابداری
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.