تحقیق دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمـه ۷
بیان مسئله‌ ۹
اهمیت تحقیق ۱۱
ضرورت تحقیق ۱۲
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات تحقیق ۱۳
فرضیـات ۱۳
تعاریف مفهومی ۱۴
«مقدمه» ۱۴
مفهوم باورهای مذهبی ۱۵
مفهوم برنامه های تلویزیون ۱۵
قالب های برنامه ای ۱۶
انواع برنامه ۱۶
منابع و مأخذ این فصل به ترتیب کاربرد ۱۷
پیشینه نظری موضوع ۲۰
تاریخچه باورهای مذهبی ۲۱
تاریخچه تلویزیون ۲۳
تلویزیون الکترومکانیکی ۲۴
تلویزیون الکترونیکی ۲۵
پخش کردن برنامه از تلویزیون ۲۷
اولین پخش زنده تلویزیونی ۲۹
(B) ایستگاههای تلویزیونی ۲۹
استانداردهای تلویزیون ۳۰
تاریخچه پیدایش رادیو وتلویزیون ۳۲
تشکیل رادیو ‌ ۳۳
تشکیل تلویزیون ۳۵
تشکیل سازمان رادیو وتلویزیون ‌ ۳۷
مبانـی نظری ۳۷
سوابق تجربی موضوع ۴۳
منابع و ماخذ فصل دوم ۴۴
روش شناسی تحقیق ۴۸
ابزار تحقیق ۴۸
جامعه آماری ۴۸
جامعه نمونه ۴۹
روش نمونه گیری ۴۹
شاخصها ۴۹
روشهای آماری ۵۰
یافته های تحقیق ۵۲
جداول یک بعدی ۵۲
جداول دوبعدی ۶۶
نتیجه گیری ۷۲
پیشنهادات ۷۵
منابع وماخذ فصل چهارم ۷۶

 

منابع

منابع و ماخذ فصل دوم :
۱) ساروخانی – باقر – جامعه شناسی ارتباطات «تهران ۷۱» – انتشارات اطلاعات
۲) ثرایر – شروان – نیروهای پیام – ترجمه سروش حبیبی – تهران ۷۱
۳) کوزر – سوئیس – جامعه شناسی معرفت – به ترجمه سعید سبزیان – نامه علوم اجتماعی ۷۳
۴) فرم – اریک – روانکاوی و دین – به ترجمه آرمن نظریان ، انتشارات مروارید – چاپ اول – ۸۲
۵) یونگ – کارل گوستاو – روانشناسی و دین – ترجمه فواد رحمانی – انتشارات علمی و فرهنگی – چاپ سوم – ۸۲
۶) پستمن – نیل «زندگی در عیش ، مردن در خوشی» ترجمه صادق طباطبائی – تهران ۷۵
۷) کازنو – ژان – «جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی» ترجمه باقر ساروخانی – انتشارات اطلاعات ۷۰
۸) ساروخانی – باقر «جامعه شناسی ارتباطات» تهران – انتشارات اطلاعات ۷۱
۹) سعیدیان – ایما – نگاهی نو به مفهوم مخاطب – سروش – سال ؟ – تهران
۱۰) کازنو – ژان «جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی» ترجمه باقر ساروخانی – انتشارات اطلاعات
۱۱) فصلنامه پژوهش – شماره ۷ و ۸- وزارت ارشاد ۷۸
۱۲) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران ۷۹
۱۳) جیمز – ویلیام – دین و روان – ترجمه – بیژن محمد ایلیایی- انتشارات نسل نواندیش – چاپ چهارم – ۸۴
۱۴) صباغ پور – علی اصغر «ساخت نگرشی جوانان تهرانی» تهران – فصلنامه پژوهش

 

منابع وماخذ فصل چهارم :‌
۱) رستگار خالد – امیر “‌آسیب شناسی رسانه تلویزیونی ” تهران مرکز تحقیقات صداوسیما – ۱۳۸۰ .
۲) پستمن – نیل ” زندگی در عیش مردن در خوشی ” ترجه صادق طباطبایی – تهران ۷۵ .
۳) جیمز ویلیام – ” دین دوران ” ترجمه بیژن محمدایلیایی – انتشارات نسل نواندیش چاپ چهارم .
۴) خالد رستگار – امیر ” آسیب شناسی رسانه تلویزیونی ” تهران – مرکز تحقیقات صداوسیما – ۱۳۸۰٫
۵) ساروخانی – باقر – جامعه شناسی ارتباطات ” تهران ۷۱ ” انتشارات اطلاعات .
۶) سعیدیان – ایما – نگاهی نوبه مفهوم مخاطب – سروش – سال ۲۰ – تهران .
۷) صباغ پور – علی اصغر “‌ساخت نگرشی جوانان تهرانی ” تهران – فصلنامه پژوهش .
۸) فرم – ارپک – روانکاوی ودین – ترجمه آرمن نظریان – انتشارات مروارید – چاپ اول ۸۲ . فصلنامه پژوهش– شماره ۷و۸ – وزارت ارشاد ۷۸ .
۹) کازنو- ژان “‌جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی” باقرساروخانی– انتشارات اطلاعات ۷۰ .
۱۰) کوزر– سوئیس – جامعه شناسی معرفت – ترجمه سعید بزیان– نامه علوم اجتماعی ۷۳ .
۱۱) گرامی – عبدالرحیم – جامعه شناسی ادیان – تبیان – ۷۹
۱۲) مولانا – حمید “‌چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد . ” سروش – سال ۲۲ – شماره ۱۰۲۶ .
۱۳) پونک – کارل – گوستاد – روانشناسی ودین – ترجمه فواد رحمانی – انتشارات علمی وفرهنگی – چاپ سوم -۸۲ .

 

مقدمـه :

باورها و ارزشها به فرهنگ کلی و جامعه مفهوم و معنی می بخشد. وقتی مسئله قضاوت و ارزشیابی جامعه مطرح می شود عملاً با مفهوم مقایسه میان بهتر و بدتر سر و کار خواهیم داشت . در واقع باورها و ارزشها ی هر جامعه معرف شخصیت و هویت اجتماعی ، فرهنگی افراد و حتی جوامع هستند ، چرا که خصیصه ” انسان ” داشتن نظامی از باورها ، هنجارها و ارزشهاست. این نظام باورها است که مقررات و قوانین جامعه حول آن شکل می گیرد. به تعبیری نه فقط حیات اجتماعی و سالم انسانها نیازمند داشتن مجموعه ای از باورها و نظام های ارزش است ، بلکه تداوم زیست معنی دار و با هدف انسانها ” تعالی و کمال‌” جز با برپایی و اقامه نظام ازشی میسر نیست.

در نظام اجتماعی ایران که متکی به باورهای اسلامی است توجه به باورهای مذهبی افراد جامعه حائز اهمیت است.

جامعه بشری همواره جهت حفظ و استمرار و صیانت از ” انسانیت” خویش نیازمند داشتن پروراندن نظام های باورهای مذهبی است. امروز بر همه انسانهای اهل شعور و منطق اثبات شده که ارزشها و هنجارهای دینی است که همواره انسجام بخش حیات جامعه انسانها است و تنظیم کننده روابط اجتماعی و حدود و شعور مقررات هر جامعه و اجتماع انسانی است.

از این روست که ” سوروکین” جامعه شناس شهیر از نظام باورهای دینی به عنوان دم مسیحایی یاد می کند، که می تواند آخرین پناهگاه برای بشر باشد.

(گرامی – عبدالرحیم- جامعه شناسی ادیان – تبیان – تهران ۷۹ )

در جامعه ایران نیز همچنانکه داده های تجربی نشان داده است ، همه اقشار جامعه ، اعم از پیر و جوان همچنان به باورهای مذهبی خود معتقد هستند و عاملی که از همه بیشتر می تواند بر این باورهای مذهبی تأثیر داشته باشد نقش تلویزیون و رسانه ها در این امر است. در ایران معمولاً اعضای خانواده با هم به تماشای تلویزیون می پردازند و تلویزیون همواره با این معضل روبرو بوده است که چگونه می توان ارزشهای فرهنگ سنتی را با رسانه های مدرن معاصر ترکیب کرد تا هم جذابیت آنها محفوظ بماند و هم اثر جاذبه خود را از دست ندهد.

موضوع بحث این تحقیق بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان است به بررسی میزان باورهای مذهبی مخاطبان و تأثیر تأتر تلویزیون بر آن می پردازیم.

 

 بیان مسئله‌ :

طی سالهای اخیر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشورهای اسلامی و از جمله ایران دگرگون و تا حدی مدرن شده است. با وجود این، مسلمانان هنوز برای محترم داشتن دستورهای خداوند و آموزه های قرآن اهمیت زیادی قائل هستند. مسلمانان نشان   داده اند که تا حد زیادی توانسته اند انگیزه های دینی خود را در دنیای مدرن حفظ کنند . دنیایی که مشاهده گسترش روز افزون مطالعات رسانه ای و تأثیریافته های آن در عرصه های متفاوت زندگی بشر از جمله اعتقادات و باورها است و اگر نگوئیم که سرنوشت جوامع انسانی و افکار عمومی یکسره در اختیار نگاههای عظیم خبررسانی و اطلاع رسانی است ، دست کم باید بپذیریم که متولیان رسانه های گوناگون توانسته اند تا حد زیادی واقعیات را آنگونه که همسو با منافع و اهداف آنان است نمایش دهند. امروزه امکان استفاده جهانی از رسانه ها باعث شده است که مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ای خاص گرایش یابد و انگیزه اصلی وی که دستیابی به رضایت شخصی ناشی از انتخاب رسانه و   بهره گیری از آن است ، جایگزین ارتباط یکسویه سابق شود. بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف کننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها اثر می گذارد.

(سعیدیان- ایما- نگاهی نو به مفهوم مخاطب – انتشارات سروش – سال بیستم – تهران)

آگاهی از انگیزه ها و انتظارات بینندگان و مخاطبان برنامه ها ، عامل مهمی در موفقیت سیاستگذاران و برنامه ریزان تلویزیون در زمینه کسب رضایت مخاطبان است.

بنابراین با توجه به تأثیر روزافزون رسانه های رقیب در القای ارزش ها و افکار جدید و تغییر نگرش و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان و همچنین تعدد و تنوع شبکه های تلویزیونی ، برنامه سازی و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش ها و باورها و بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان امری است ضروری که خود مستلزم آگاهی از ارتباط میان میزان تماشای برنامه های تلویزیون و نوع برنامه های منتخب از سوی مخاطبان با باورهای مذهبی مخاطبان است.

براین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان باورهای مذهبی مخاطبان با میزان ساعات تماشا و نوع برنامه های منتخب آنان پرداخته ایم.

 

 

اهمیت تحقیق :

با گسترش ارتباطات در سطح جهان و نزدیک شدن فرهنگ هابه یکدیگر ، نوعی همرنگی و همزیستی در نگرش و باورهای مذهبی و سیاسی افراد به چشم می خورد و این امر حتی در جامعه اسلامی ما به ویژه در میان جوانان به نحو چشمگیری ملاحظه می شود.

امروز تحقیقات انجام گرفته حاکی از تغییر ساخت نگرش و باورهای مذهبی مخاطبان جامعه و تمایل بیشتر آنان به استفاده از رسانه های غیررسمی است که مستقیماً سنگر مذهب را مورد تهاجم خویش قرار داده اند. در چنین اوضاعی توجه جدی به برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت سلیقه ها و تقویت نگرشها و باورهای دینی مخاطبان حائز اهمیت است.

تلویزیون به عنوان وسیله اثر بخش در گسترش اسلام و انتقال فرهنگ ، به خوبی در قانون اساسی مورد تأکید قرار نگرفته است، از این رو هر گونه تولید و برنامه سازی تلویزیونی مستلزم رعایت اصول دینی و اخلاقی است. از این نظر تلویزیون در ایران منحصر به فرد است . زیرا که این رسانه از یک سو می کوشد تا با الزامات تکنولوژیک سازمانی و برنامه سازی کنار آید و از سوی دیگر مسئولیت تطابق برنامه ها و  قالب های برنامه ریزی را با موازین اخلاقی برعهده گیرد.

(مولانا- حمید- ” چگونه تلویزیون در ایران اسلامی شد” – انتشارات سروش ،        سال بیست و دوم – شماره ۱۰۲۶)

ضرورت تحقیق :

با هجوم روز افزون رسانه های رقیب و شبکه فارسی زبان خارج از کشور و کوشش آنها در القای ارزش ها و افکار جدید و تغییر نگرشها و رفتارها و باورهای مذهبی و نیز تحول نیازها و انتظارات مخاطبان ، شناخت سلایق و نوع برنامه مورد انتخابی آنها و همچنین ساعات تماشای تلویزیون از سوی آنها برای برنامه ریزی در جهت برنامه های مطلوب ضرورت این تحقیق را مشخص می کند.

 

اهداف تحقیق :

هدف کمی تحقیق، عبارت است از دستیابی به وجود یا عدم وجود رابطه بین باورها و رفتارهای دینی بینندگان تلویزیون با کمیت تماشای برنامه ها و نوع برنامه های انتخابی و هدف آنان از تماشای برنامه ها.

اهداف جزئی شامل وجود تفاوت در خصوص متغیر مؤلفه باورهای مذهبی با توجه به متغیرهای جنس ، سن و تحصیلات و درآمد و … مخاطبان است.

سؤالات تحقیق :

–        مفهوم باورهای مذهبی چیست ؟

–        مفهوم برنامه های تلویزیونی چیست ؟

–        رابطه بین ساعات تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان چیست‌؟

–        رابطه بین نوع برنامه انتخابی با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

–        رابطه بین قالب برنامه با باورهای مذهبی مخاطبان چیست ؟

–        وضع موجود نظام باورهای مذهبی مردم چگونه است ؟

 

فرضیـات :

–        به نظر می رسد بین ساعات تماشای برنامه های تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان رابطه وجود دارد.

–        به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و نوع برنامه ای که انتخاب
می کنند رابطه وجود دارد.

–        به نظر می رسد بین باورهای دینی مخاطبان و هدف آنان از تماشای برنامه های تلویزیون رابطه وجود دارد.

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق
 • تحقیق رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.