تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق دفع فاضلاب حاصل روستایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

اصول دفع فاضلاب در روستاها    ۵
دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی    ۵
اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع     ۵
مستراح بهداشتی    ۶
مستراح معمولی    ۶
مستراح معمولی بهداشتی     ۶
مستراح بهداشتی    ۱۱
کنترل حشرات در مستراح    ۱۸
نگهداری و نظافت مستراح بهداشتی    ۱۹
انتخاب فرآیند تصفیه    ۲۶
فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی    ۲۷
روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب    ۲۷
قابلیت های بالقوه سیستم های تصفیه طبیعی    ۲۸
وتلندهای مصنوعی    ۳۱
تالاب های مصنوعی با سیستم جریان زیرسطحی    ۳۵
اجزاء اصلی تالاب های مصنوعی زیر سطحی    ۳۶
گیاه    ۴۱
معیارهای انتخاب گیاه در سیستم های تالابی    ۴۳
نقش گیاهان    ۴۳
فعل و انفعالات موجود در سیستم های وتلندی    ۴۴
میکروارگانیسم ها    ۴۵
مقایسه هزینه ای روشهای مختلف تصفیه فاضلاب    ۴۶
ضرورت اجرای طرح:    ۴۶
مراحل انجام پروژه تحقیقاتی    ۴۹
متغیرهای مورد مطالعه، نقش آنها و روش اندازه گیری    ۵۰
گیاهان ومدیای مورد استفاده    ۵۰
نحوه کاشت گیاهان در سل های وتلند با استفاده از مدیاهای مختلف    ۵۰
مدیای مورد استفاده در سه سایز متفاوت    ۵۱
دلیل انتخاب گونه های مورد کشت و بررسی آنها    ۵۲
نمونه برداری    ۵۵
منابع و ماخذ    ۵۷

منابع و ماخذ:

– ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ (۱۳۷۱)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ روش ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان.

۲- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر، ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۳- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر، دﻫﯿﺎریﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم، (www.imo.org.ir)

4- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر (۱۳۸۳)، ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۵- ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و دﻫﯿﺎری ﻫﺎی ﮐﺸﻮر (۱۳۸۲)، ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی.

۶- ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (۱۳۸۳)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

اﯾﺮان.

۷- ﺳﻌﯿﺪﻧﯿﺎ، اﺣﻤﺪ (۱۳۷۹)، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی وزارت ﮐﺸﻮر، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی.

۸- رﺿﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (۱۳۸۳)، ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان، ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ.

۹- زاﮐﺲ، اﯾﻨﯿﺎﺳﯽ (۱۳۷۳)، ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﻮﺣﯽ، اﻧﺘﺸﺎرات

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﯿﺎن.

۱۰ – ﻓﻬﯿﻤﯽﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (۱۳۸۴)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ.

۱۱ – ﻓﻬﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (۱۳۸۳)، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﺿﻼب در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ

روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب وزارت ﻧﯿﺮو.

۱۲ – وزارت ﮐﺸﻮر (۱۳۸۰)، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی.

اصول دفع فاضلاب در روستاها

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است .

دفع صحیح مدفوع وفاضلاب درمناطق روستایی

دفع فاضلاب درایران قدیم اکثر به صورت ابتدایی ونامطلوب صورت می گرفته است ، برحسب شرایط محلی خانگی درچاه ها یا محفظه های روباز ، مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آنرا مستقیما در مزارع کشاورزی بعنوان کود مورد استفاده قرار میدادند . این نحوه دفع و نیز مجاورت چاه های دفع فاضلاب با چاه های آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعه بیماریهای عفونی وانگلی و اپیدمی های وسیع بوده است .

درحال حاضر تنها تغییر و تحولی که دراین زمینه بعمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن یا سپتیک تانک) است . تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است .لکن استفاده مستقیم پسآب آن مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است مجاز نیست

اثرات و مخاطرات بهداشتی دفع ناصحیح مدفوع :

آلودگی ، خاک ،منابع آب ، هوا و مواد غذایی

شیوع بیماریهای عفونی وانگلی در جامعه

کاهش نیروی کار ومیزان تولید

زشت ونازیبا شدن محیط زندگی

مرگ ناشی از بیماریهای عفونی وانگلی درجامعه

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه بابیماریهای انگلی و روده ای ، دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراحهای بهداشتی است .

انواع مستراحهای بهداشتی که درمناطق روستایی مورد استفاده قرار میگیرند.

مستراح معمولی

مستراح گوده ای وکانالی

مستراح آبگیر

مستراح آبی

مستراح کودی

مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

مستراح معمولی بهداشتی :

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتا” بهداشتی قابل احداث در روستاها بوده و ساختن آن نیازی به هزینه زیادی ندارد.

مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیررا داشته باشد.

چاه :

محفظه ای که مدفوع انسانی در آن ذخیره میشود بنحوی که باکتریها وانگلها و عوامل زیان بخش به محیط خارج راه نیابد وحشرات وسایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند قطر دهانه استوانه ای حدود ۹۰ سانتی متر ودهانه مربع یا مستطیلی به ابعاد ۱۲۰ ۹۰ سانتی متر درنظر گرفته میشود.

عمق چاه برای یک خانوار متوسط ۲ تا۵ متر و در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ بعلت جذب نشدن آب عمق چاه را میتوان ۱۰ ۸ متر افزایش داد.

محل چاه :

باتوجه به جنس ، شیب زمین ونیز سطح آب زیر زمینی، چاه مستراح وچاه آب آشامیدنی باید حدود ۷ تا ۱۵ متر وگاهی اوقات ۳۰ متر از یکدیگر فاصله داشته باشد هر چه جنس زمین سست تر وقابل نفوذتر باشد این فاصله را باید زیادتر انتخاب شود و برعکس در زمینهای محکم فاصله کمتری را میتوان انتخاب نمود.

کف چاه :

کف چاه مستراح در زمین های یکنواخت غیر آهکی حداقل ۵/۱ متر بالاتر از سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد.

نشیمنگاه مستراح :

سطح نشیمن یا سنگ مستراح واطراف آن باید ازمصالح با دوام و غیر قابل نفوذ وقابل شستشو مانند بتون ، کاشی ، سفال ، سنگ چینی ، سرامیک استفاده شود.

اتاقک مستراح

کف ودیوارهای داخلی حداقل تایک متر قابل شستشو باشد .

پنجره به ابعاد ۵۰ * ۴۰ سانتی متر جهت تهویه وتأمین نور در محل مناسبی حداقل ۱۶۰ سانتی متر از کف دیوار قرار گرفته مجهز به توری باشد.

درب مستراح از هر نوعی که باشد بانصب فنر خود به خود قابل بسته شدن باشد.

کف اتاقک مستراح از سطح اطراف ۱۵ سانتی متر بالاتر قرارگیرد.

ابعاد داخلی اتاقک عموما” یک متر در یک متر یا حداکثر ۱۲۰* ۱۲۰ سانتی متر باشد و حداقل ارتفاع داخلی مستراح ۲ متر و ارتفاع در ورودی کمتر از ۸/۱ متر نباشد.

آب :

حتی الامکان داخل اتاقک مستراح دارای شیر آب سالم متصل به آب مصرفی منزل ودرصورت نبودن شبکه لوله کشی آب ، استفاده از یک بشکه شیردار داخل اتاقک مستراح ضرورت دارد.

شترگلو ( سیفون ) :

هنگام احداث مستراح بهداشتی لازم است از یک قطعه شترگلو به صورت لوله ای U شکل ازآب پر شود و در زیر کاسه نشیمن قرار می گیرد

حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی :

مستراح باید دارای دیوار، سقف و درب باشد .

مستراح باید دارای کف قابل شستشو ( دارای شیب مناسب به طرف سره ) باشد.

دیوارهای داخلی مستراح از کف تا حداقل ۱۵ سانتی متر قابل شستشو باشد.

جریان طبیعی هوا در اتاقک مستراح برقرارباشد .

مدفوع از طریق سره در چاه تخلیه شود.

در داخل مستراح و یا مجاورت آن آب جهت شستشو به مقدار لازم در دسترس باشد .

دفع فاضلاب حاصل از شستشو:

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی ویافاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماریزا است که تماس مستقیم یا غیر مستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید . این فاضلاب را باید به وسیله چاهک های

جذبی و یا اینکه توسط شبکه جمع آوری فاضلاب دفع نمود. در روستاها یا مناطقی که آب زیر زمینی بالا است ویا منطقه سنگلاخی وصخره ای است توسط کانالهایی با شیب مناسب ، فاضلاب منازل را جمع آوری به داخل سپتیک تانک هدایت میکنند.

دفع فاضلاب حاصل از شستشو

فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی و یا فاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماری زا است که تماس مستقیم یا غیرمستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید. این فاضلاب را باید به وسیلۀ چاهک های جذبی و یا اینکه توسط شبکۀ جمع آوری فاضلاب دفع نمود. در روستاها یا مناطقی که آب زیرزمینی بالا است و یا منطقه سنگلاخی و صخره ای است ، توسط کانالهایی با شیب مناسب، فاضلاب منازل را جمع آوری و به داخل سپتیک تانک هدایت می کنند. برای انجام این کار جلب مشارکت و همکاری مردم ضرورت دارد.

دفع صحیح مدفوع و فاضلاب

دفع فاضلاب در ایران قدیم اکثراً به صورت ابتدایی و نامطلوب صورت می گرفته است. برحسب شرایط محلی، فاضلاب خانگی در چاه ها یا محفظه های روباز مجاور توالت ها جمع آوری و پس از تخلیه آن را مستقیماً در مزارع کشاورزی به عنوان کود مورد استفاده قرار می دادند این نحوۀ دفع و نیز مجاورت چاههای دفع فاضلاب با چاههای آب آشامیدنی عامل اصلی اشاعۀ بیماریهای عفونی و انگلی و اپیدمی های وسیع بوده است.

در حال حاضر تنها تغییر و تحولی که در این زمینه به عمل آمده استفاده از گندگاه ( مخزن گنداب یا سپتیک تانک ) است. تجزیه میکروبها در مخازن مزبور تا اندازه ای در کاهش آلودگی مؤثر است، لکن استفاده مستقیم از پس آب مخزن گنداب در مزارع کشاورزی که در پاره ای از نقاط مرسوم است، مجاز نیست.

در این فصل می خواهیم با نحوه صحیح دفع مدفوع و فاضلاب و نیز مشخصات یک مستراح بهداشتی در روستا آشنا شویم.

 اثرات دفع نا صحیح مدفوع

در هر جامعه ای دفع نا صحیح مدفوع از مهمترین علل شیوع بیماریها محسوب می شود؛ چرا که موجب آلودگی خاک ، منابع آب ، هوا و مواد غذایی شده و محیط مناسبی برای تخم گذاری ، پرورش ، تغذیه و انتقال آلودگی توسط حشرات به خصوص مگس فراهم می کند.

شیوع بیماریهای روده ای مثل انواع اسهال ها ، حصبه ، وبا و آلودگی هایی مانند انگل های روده ای ناشی از دفع ناصحیح مدفوع و آلوده شدن آب های آشامیدنی است.

انتقال این آلودگی ها نیز می تواند توسط حشراتی مانند مگس و سوسک انجام گیرد.

در مدفوع شخص بیمار یا به ظاهر سالم ، میکروبها و تخم انگل هایی وجود دارند که همراه با مدفوع در محیط پراکنده می شوند و در نتیجه آب آشامیدنی و مواد غذایی را آلوده نموده و مردم با خوردن آنها بیمار می شوند.

مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع ناصحیح مدفوع را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

·شیوع بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه

· مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی و انگلی در جامعه

· کاهش نیروی کار و میزان تولید

·   زشت و نازیبا شدن محیط زندگی

مستراح بهداشتی

یکی از راههای مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای ، دفع صحیح مدفوع از طریق ساختن و استفاده از مستراح های بهداشتی است.

مستراح هایی که در مناطق روستایی مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :

الف ) مستراح معمولی

ب ) مستراح گوده ای و کانالی

ج ) مستراح آبگیر

د ) مستراح آبی

ه ) مستراح کودی

و ) مستراح معمولی اصلاح شده تهویه ای

برخی از انواع این مستراح ها که بیشتر معمول است توضیح داده می شود :

الف ) مستراح معمولی بهداشتی :

نوعی از مستراح است که ضمن دارا بودن شرایط نسبتاً بهداشتی ، قابل احداث در روستاها بوده  و ساختن آن نیاز به هزینه زیادی ندارد. مستراح معمولی بهداشتی باید شرایط زیر را داشته باشد :

۱-    چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار ۵ نفری بین ۲ تا ۵ متر باید باشد منظور ازچاه محفظه ای است که مدفوع انسانی در آن ذخیره شود ؛ به نحوی که باکتریها و انگلها و  عوامل زیان بخش محیط خارج و همچنین حشرات و سایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند.

چاه مستراح در منازل معمولاً به شکل استوانه ای حفر می شود. قطر دهانه چاه حدود ۹۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. چاه مستراح ممکن است با دهانه مربع و یا مستطیل به ابعاد ۱۲۰ تا ۹۰ سانتیمتر نیز حفر شود.

· عمق چاه

عمق چاه مستراح برای یک خانوار متوسط ( ۵ نفره ) باید بین ۲ تا ۵ متر باشد.  در زمینهای سخت و غیرقابل نفوذ به علت جذب نشدن آب عمق چاه را می توان به ۸ تا ۱۰ متر افزایش داد. در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست می توان از توات هایی با مخزن آبی استفاده نمود.

· محل چاه

چاه مستراح باید پایین دست چاه آب آشامیدنی حفر شود.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب
 • مقاله روشهای جمع آوری فاضلابروهای شهری
 • مقاله تصفیه فاضلاب
 • مقاله تاریخچه تصفیه فاضلاب
 • مقاله برکه های تثبیت فاضلاب
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.