تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۶
سؤالات تحقیق ۷
متغیرهای پژوهش ۷
مفاهیم و اصطلاحات ۷
فصل دوم- پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۰
بخش اول-انیمیشن در جهان ۱۲
تاریخچه انیمیشن ۱۵
انیمیشن کامل ۱۹
تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا ۲۰
تاریخچه انیمیشن در استونیا ۲۱
تاریخچه انیمیشن در فرانسه ۲۱
تاریخچه انیمیشن ایتالیا ۲۲
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا ۲۲
انیمیشن درتلویزیون ایران ۲۵
اولین تیزر انیمیشن در تلویزیون ۲۶
کم شدن تأثیر تبلیغات ۲۸
تعریف انیمیشن ۳۲
ویژگی های کلی انیمیشن ۳۳
قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن ۳۳
انیمیشن روی طلق ۳۴
انیمیشن روی کاغذ ۳۴
انیمیشن بدون دوربین ۳۴
کات لوت ۳۵
انیمیشن سه بعدی ۳۵
انیمیشن با عکس ۳۶
پیکسیلین ۳۶
پین اسکرین ۳۶
انیمیشن زیر دوربین ۳۷
روتوسکپی ۳۷
داینامیشن ۳۷
دیاگرام انیمیشن ۳۸
مراحل ساخت فیلم انیمیشن ۳۸
مخاطبان ۴۴
ماهیت مخاطب ۴۶
الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل ۴۶
الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال ۴۸
رفتار ۵۷
تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان ۵۸
الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی ۵۹
طبقه بندی مخاطبان ۶۰
نخستین پذیرندگان معتبر ۶۱
اکثریت زود پذیر- دوراندیش ۶۱
اکثریت کندپذیر-شکاک ۶۱
دیرپذیران سنتی ۶۱
جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی ۶۲
ویژگی های ارتباط نوین ۶۵
موضوع برنامه ۶۶
هدف برنامه ۶۶
قالب برنامه ۶۷
وسایل ارتباط جمعی ۶۷
کودک و وسایل ارتباط جمعی ۶۹
آموزش غیر تجریدی ۶۹
آموزش سه بعدی ۷۰
دلایل تماشای تلویزیون ۷۱
تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان ۷۲
قدرت اثربخشی تلویزیون بر کودکان ۷۳
تأثیر تلویزیون برکودکان ۷۵
اثرات مثبت و منفی تلویزیون ۷۵
خیال و واقعیت ۷۶
نیازها و علایق بیننده ۷۸
ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن ۷۸
طرح و ایده فیلمنامه ۷۹
ساختار گرافیکی و بصری ۸۱
کیفیت فنی و اجرایی ۸۲
تدوین و صداگذاری ۸۴
چهارچوب نظری ۸۵
نظریه شناخت اجتماعی ۸۵
نظریه تأثیر ۸۶
نظریه پرورش ۸۶
نظریه پذیرش ۸۷
مدل ها و متغیرهای ارتباطی ۸۷
بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران ۸۹
سیمای اولیه ی تهران ۹۱
هدف از تاسیس بلدیه ۹۴
انجمن بلدیه ۹۵
نظامنامه ی بلدیه ۹۷
اولین بلدیه چی ۹۹
تولد جدید بلدیه ۹۹
شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم ۱۰۳
شهردار گل دوست ۱۰۴
شهرداران جنجالی ۱۰۴
دوره ای جدید در مدیریت شهری ۱۰۶
خدمات شهروندی ۱۰۹
جمع بندی ۱۰۹
تحقیقات انجام شده در داخل ایران ۱۱۰
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۱۱۱
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه ۱۱۳
روش تحقیق. ۱۱۳
جامعه آماری ۱۱۳
حجم نمونه ۱۱۴
روش نمونه گیری ۱۱۵
ابزار گردآوری اطلاعات ۱۱۵
روش اجرای آزمون ۱۱۵
روایی ۱۱۵
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۶
فصل چهارم- تحلیل داده ها
مقدمه ۱۱۸
الف-آمار توصیفی ۱۱۹
ب- آمار استنباطی ۱۳۵
فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۱۴۱
یافته ها ۱۴۱
پیشنهادات ۱۴۳
محدودیت ها ۱۴۴
منابع ۱۴۵
فهرست جداول و نمودارها

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی ۱۱۹
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی ۱۲۰
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی ۱۲۱
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی ۱۲۲
جدول۴-۵: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تلویزیون ۱۲۳
جدول۶-۴: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تبلیغات ۱۲۴
جدول۷-۴: توزیع فراوانی«میزان پخش برنامه های تبلیغاتی ۱۲۵
جدول۸-۴: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تبلیغات انیمیشن ۱۲۶
جدول ۹-۴: توزیع فراوانی«میزان گفتگوی شخصیت انیمیشن ۱۲۷
جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی«میزان لحن گفتگو ۱۲۸
جدول۱۱-۴: توزیع فراوانی«میزان علاقه کودکان به تبلیغات انیمیشن ۱۲۹
جدول۱۲-۴: توزیع فراوانی«میزان تأثیر آموزش های شخصیت انیمیشن ۱۳۰
جدول۱۳-۴: توزیع فراوانی«میزان برتری تبلیغات انیمیشن به رئال ۱۳۱
جدول۱۴-۴: توزیع فراوانی«میزان لحن طنز شخصیت انیمشن ۱۳۲
جدول۱۵-۴: توزیع فراوانی«میزان موفقیت شهرداری در تبلیغات ۱۳۳
جدول۱۶-۴: توزیع فراوانی«میزان گسترش تبلیغات انیمیشن ۱۳۴
جدول ۱۷-۴ : بررسی رابطه بین سن مخاطبان و تأثیر تبلیغات انیمیشن ۱۳۵
جدول ۱۸-۴: بررسی رابطه بین متغیر تحصیلات و تأثیر تبلیغات انیمیشن ۱۳۶
جدول۱۹-۴ : بررسی رابطه متغیر جنس و تأثیر تبلیغات انیمیشن ۱۳۷
جدول۲۰-۴ : بررسی رابطه متغیر نوع گفتگو و تأثیر تبلیغات انیمیشن ۱۳۸
جدول۲۱-۴ : بررسی رابطه متغیر محتوا و تأثیر تبلیغات انیمیشن ۱۳۹
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی ۱۱۹
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی ۱۲۰
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی ۱۲۱
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی ۱۲۲

منابع:

– آذری، سهراب(۱۳۷۰)اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره ۱۵ و ۱۶٫
– اسدی، علی(۱۳۸۵)افکارعمومی و ارتباطات، تهران ، انتشارات سروش.
– اعتمادالسلطنه، محمد حسن(۱۳۶۸)مرآت البلدان، به اهتمام پرتو نوری علا ومحمد علی سپانلو، تهران: انتشارات اسفار.
– امه دور، ا(۱۳۷۴) تلویزیون و کودکان، ترجمه علی رستمی؛ تهران: انتشارات سروش.
– انگلس، فردریک(۱۳۷۷) نظریه رسانه ها، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه ای صدا و سیما.
– برگ،ا(۲۰۰۲) روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان، تهران: نشر اندیشه.
– بیابانگرد ، اسماعیل ، دلایل و انگیزه های تماشای تلویزیون ، تهران ، فصلنامه پژوهش و سنجش ، ۱۳۸۰٫
– بیگی، محمدرضا،(۱۳۸۶) صدسال شهردرای تهران، نشر: روزنامه همشهری
– پستمن،نیومن(۲۰۰۵) عصر ارتباطات، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش.
– پویل، ج(۱۳۸۲) نوآوری در رسانه، ترجمه شادی شبدیز، سروش، شماره ۱۰۱۳٫
– تامپسون، جرج(۱۳۷۷) رسانه ها و نوین گری، ترجمه مسعود واحدی، سروش ، شماره ۸۹۳٫
– توکلیان، سعید(۱۳۸۶) تک فریم های ماندگار، تهران، انتشارات روزنه.
– جواهریان، محمد(۱۳۸۰) تاریخچه انیمیشن در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
– خزائلی، عباس(۱۳۷۸) کودک، تلویزیون، واقعیت ها، سروش، شماره ۹۹۷٫
– دواچی و طبایی،ا.س(۱۳۸۰) روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات شهرآب.
– راجرز و شومیکر، ادوارد و فردریک(۱۳۸۶) رنسانس نوآوری ها، ترجمه عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.
– رسام،بیرنگ،(۱۳۸۵)ساخت تبلیغات انیمیشن، فصلنامه پژوهشی هنر، شماره ۲۰٫
– رشید پور، ابراهیم(۱۳۸۴) ارتباطات جمعی و رشد ملی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
– ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، ۱۳۸۵
– سبزیان، سهیلا(۱۳۷۶) شناخت مخاطب گام اول در هدایت افکارعمومی، تهران ، انتشارات رسانه.
– شاهوردی، ش(۱۳۷۷) جلب اعتماد پشتوانه قدرتمند رسانه ها، تهران، نشر آفرینیش، شماره ۵۶۶٫
– شهری، جعفر(۱۳۶۷)تهران قدیم، جلداول، تهران: انتشارات معین.
– صمدی، رضا(۱۳۸۱) فرهنگ فن سینما و تلویزیون، تهران: انتشارات سروش.
– کازنو، ژان(۱۳۸۵) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی ومنوچهرمحسنی،تهران: انتشارات اطلاعات.
– کامستاک.ج(۱۳۷۴) شیء سوم تلویزیونی و مخاطب، ترجمه شاهرخ بهار، نشر رسانه.
– کریمان، حسین(۱۳۵۵) طهران در گذشته و حال، تهران، دانشگاه ملی ایران.
– کیدنر، آلبرت(۱۳۷۳) جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی.
– محمدیان، مجید(۱۳۷۸) تکنیک های تلویزیونی، تهران، انتشارات سروش.
– معتمدنژاد، کیوان(۱۳۷۱) وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
– مهدی زادگان ، ایران ، تاثیر تلویزیون بر کودکان مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه همشهری ، ۱۳۷۷٫
– نبرگ و باروایز،ادوارد(۱۳۷۸) تلویزیون و مخاطبان آن، ترجمه فرهاد رادپور، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما.
– نفیسی، سعید(۱۳۸۲) تهران قدیم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
– ویندال، سیگنایزر، اولسون(۱۳۷۶) کاربردنظریه ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، مرکز تحقیقات صدا و سیما.
– هاشمی ، آزاده ، تماشای تلویزیون مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه کارگزاران ، ۱۳۸۵٫
– هالاس و ماندل(۱۳۶۸) فنون متحرک سازی، ترجمه محمد رازقی، بنیاد فارابی.
– هدایت، رضا قلیخان(۱۳۰۹ ه.ق) تاریخ روضه الصفای ناصری، تهران، بی نا.
-Estevart miling(2002),The art & Science of computer animation.
-Havard es. Berkman(2003). Animatin.
-Jen dich(2003),what animation,Newyork.
– Halas.g(2006) Straight – ahead vs. Pose – to – pose action,amerika.
-Vindal.E(2005) The art & Science of computer animation
– Neberg. K(2003) Animation of children.

 

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد ۶۰۰ نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(۴، ۸، ۶، ۲۱) تعداد ۱۵۰ نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی ۲ و سنجش شدت رابطه از V  کرامر، نتایج زیر حاصل شده است.

خی ۲ محاسبه شده (۱۶/۸)برای متغیر سن، (۱۱/۳۳)برای متغیر تحصیلات،(۳۳/۸۴)برای متغیر جنس،(۸۲/۴۰) برای متغیر نوع گفتگوها (۵۰/۴۱) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح  ۰۵/۰ معنادار است و با اطمینان ۹۵% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه

     وسایل ارتباط جمعی با اهمیت ترین و در عین حال انتقاد آمیزترین جنبه جامعه مدرن به شمار می آید در این میان نقش رسانه های تصویری٬ به ویژه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر است و در مقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است. این امر به ویژه بیشتر آنجا تحقیق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیون مطرح می باشد. یکی از مهمترین کارکرد رسانه ها٬ کمک به فرآیند فرهنگ پذیری است. فرهنگ پذیری یعنی فرآیند انتقال ارزش ها٬ هنجار ها٬ عقاید ها٫باورها٬معیار ها و الگو های رفتاری . رسانه ها اولین مرکز انتقال مفاهیم فرهنگی به کودکانند. که رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون در این امر گوی سبقت را می ربایند و اگر این روند در تماشای تلویزیون ادامه می یابد و به طور متوسط کودکی که امروز متولد می شود تا سن هجده سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگر٬ صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد.رسانه های گروهی به عنوان وسایل ارتباط جمعی،در شکل دهی و آموزش دادن رفتار های گوناگون نقش مهمی به عهده دارند و نقش رسانه ها در شکل دهی رفتار  اجتماعی در انسان اهمیت به سزایی دارد. امروزه تلویزیون به عنوان عنصر برتر خانواده ارتباطات جمعی می تواند بدون هیچ مانعی وارد خانه و جمع کسانی که از آن استفاده می کنند،بشود و بینندگان آن با اشتیاق تمام  با روشن کردن دستگاه گیرنده شان پذیرای پیام های تلویزیون هستند(اسدی، ۱۳۸۵: ۹۵).

اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل
می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند۰

عصر ارتباطات نام کنونی زندگی انسان های امروزی است۰ در این دوره جمعیت به طور انبوه و متمرکز در شهرهای بزرگ طبق شرایط خاص متمدن صنعتی وضعیت زندگی جمعی خود را شکل
می دهد. تمامی تحولات و دگرگونی ها در مبانی فرهنگ جوامع روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری جهانی بیشتر می کند. به همین خاطر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه در تمامی ابعاد لازم و ملزوم شده اند. در جوامع کنونی انسان ها تلاش دارند تا همواره در جریان اتفاقات مسائل اجتماعی آن هم در سطح جهانی قرار بگیرند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. امروز وضع با گذشته خیلی متفاوت است به طوری که آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار میرود.

از روزی که رسانه های ارتباطی به وجود آمده اند تا کنون همواره نخبگان سیاسی و فرهنگی از تاثیرات این رسانه بیم داشتند. رسانه ها امکانات جدیدی را برای بشر به وجود آورده بودند و این پدیده جدید باعث می شد تا بسیاری از مناسبات سیاسی و فرهنگی که ریشه در گذشته های بسیار دور داشت دگرگون شود(پستمن،۲۰۰۵: ۲۴۱).

 از اختراع دستگاه چاپ که باعث چاپ تیراژهای متعدد کتب و روزنامه ها شد تا اختراع رادیو و تلویزیون که صدا و سپس تصویر را به خانه های مردم برد و بعد از آن رسانه های نوینی مانند ماهواره و اینترنت  که باعث تعامل بیشتر مخاطبان و تولیدکندگان و همچنین دسترسی و حق انتخاب بیشتر شد این سوال فرا روی علاقه مندان به حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ، نظم و اخلاق  بوده است که این تکنولوژی ها چه تاثیراتی را بر بشر و بر جامعه می گذارند؟ و این تاثیرات تا چه اندازه است و چگونه است؟

از طرفی رسانه های جدید به علت تکثری که داشتند و همچنین دسترسی افراد بیشتری برای تولید پیام  می توانستند تک صدایی را در جوامع بشکنند و افراد را با نظرات و نگاههای دیگر آشنا کنند و همچنین می توانستند مردم را با بسیاری از اخباری که تا بیش از آن در دست عموم مردم قرار نمی گرفت آشنا کنند و از طرف دیگر آنها می توانستند در دست سرمایه داران و گروههای صاحب نفوذ بیافتد و آنها از رسانه ها برای اقناع افکارعمومی در جهت منافع خود بهره گیری کنند. با توجه به اهمیت ارتباطات و نقش تأثیرگذار آن پایان نامه حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی انیمیشن شهرداری تهران بر مخاطبان به این مهم می پردازد، چرا که شهرداری هر شهری یکی از پرقدرت ترین سازمان ها و ارگان آن شهر است که وظیه آبادانی و بهبود امور جامعه را بر عهده دارد.  شهرداری تهران با قدمتی دیرینه در کنار وسعت گرفتن شهر تهران و افزایش زندگی شهرنشینی وظیفه خطیری بر عهده دارد، وظیفه آبادانی شهر، نظافت و رعایت کلیه قوانین لازم برای آسایش کلیه شهروندان،به گونه ایی که می توان وظیفه شهرداری را از وظیفه نیروی انتظامی مهمتر دانست، اگر هر کوچه ایی هر شب و روز به کنترل انتظامی احتیاج نداشته باشد، درعوض تمامی کوچه ها و خیابان های شهر در هر لحظه از شبانه روز به پاکیزگی و رعایت قانون شهروندی نیازمند است.

بیان مسئله

     بدون شک در دنیای ارتباطات، رسانه و تلویزیون به عنوان یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین وسایل ارتباطی، کمک بزرگی به فرآیند فرهنگ پذیری جامعه و آموزش رفتارهای گوناگون
می نماید.وسایل ارتباط جمعی در انتقال پیام و تأثیرگذاری بر مخاطبان نقش به سزایی دارد. از تبلیغات نوینی که از رسانه پرمخاطب تلویزیون پخش می گردد، انیمیشن هایی است که در اشکال گوناگون پخش می گردد. سازمان ها برای پیام رسانی از این ابزار پرقدرت سود می جویند، چرا که نظرات متنوع را به بیشترین تعداد مخاطب ارائه می دهد. تحقیقات گوناگون نشان داده است، تأثیری که تبلیغ انیمیشن بر مخاطب دارد بیش از سایر تبلیغات می باشد.تبلیغات انیمیشن در عین ساده بودن و دارا بودن حالت طنز و فکاهی، در قالبی سرگرم کننده می تواند حامل پیام های زیادی باشد. امروزه حتی از انیمیشن در ساخت فیلمهای بلند استفاده می نمایند، و این به دلیل همان اثرگذاری سریع و مثبت آن می باشد. شهرداری تهران به دلیل حساسیت  شغلی خود به منظور ایجاد شهری منضبط و قانونمند و برخوردار از امکانات بهداشتی و رفاهی،از تبلیغات انیمیشن در قالب پیام های کوتاه و داستانی و در عین حال سرگرم کننده استفاده کرده و قوانین لازم برای داشتن یک شهر سالم و شهروند ایده آل را، به مخاطبان ارائه
می دهد، از جمله پاکیزه نگه داشتن شهر، دستورات و مقرات راهنمایی و رانندگی و غیره. به عقیده روان شناسان و جامعه شناسان زمانی می توان قوانین را رعایت کرد و به آن احترام گذاشت که در آن فرهنگ سازی صورت گرفته باشد و در طولانی مدت نهادینه شود. شهرداری تهران اکنون مدتی است که با پخش تبلیغات انیمیشن سعی در بهبود مشکلات شهروندی داشته و دارد، و لذا این سؤال مطرح است: آیا تبلیغات انیمیشن شهرداری تأثیر مثبت و مؤثر بر مخاطبان دارد یا خیر؟ و عملکردهای رفتاری مردم از این تبلیغات چگونه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 ارتباط انسان ها منشا فرهنگ و عاملی در راه ارتقای انسانی و فقدان به معنای سکون نسبی در حیات انسانی است. وسایل ارتباط جمعی و خصوصا تلویزیون به عنوان یکی از وسایل ارتباط دهنده نقش عظیمی را در انتقال ارزش ها، هنجار ها و مجموعه فرهنگ جامعه ایفا می کند.

امروزه مسئله ارتباطات جمعی و تلویزیون در سطح جهانی مطرح بوده به گونه ای که یک پیام ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در زمینه آموزش نیروی انسانی و چه در زمینه سیاست، اقتصاد و…. ایجاد می نماید. تلویزیون به لحاظ آن که تکنولوژی صداو تصویر را به همراه خود دارد و می تواند تا دورترین مناطق جهان و برای هر قشری از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، مهم می باشد. به عبارت دیگر برنامه های تلویزیونی با بکارگیری از آخرین علوم و تکنولوژی هم می تواند اشاعه دهنده کجروی و بزهکاری اجتماعی باشد و هم می تواند تهمیداتی را برای رشد و تعالی انسان فراهم آورد و زمینه آگاهی از جهان گردد و بدین ترتیب پژوهش در تاثیر تلویزیونی امر کاملاً بدیهی و محسوس
می باشد.اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند۰

 

اهداف تحقیق:

هدف اصلی: بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان، است.

اهداف فرعی: -بررسی نحوه تأثیر گذاری تبلیغات انیمیشن برمخاطبان.

               – بررسی چگونگی تغییر رفتار مخاطبان متأثر از ارائه تبلیغات انیمیشن.

 

فرضیه های تحقیق:

۱-بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

۲-بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

۳- به نظر می رسد بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد.

۴- بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد.

۵- بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد.

سؤالات تحقیق

۱-آیا بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

۲- آیا بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

۳- آیا بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد.

۴- آیا بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد.

۵- آیا بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد.

 

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: تبلیغات انیمیشن تلویزیون

متغیر وابسته: رفتار مخاطبان

مفاهیم و اصطلاحات

 مفاهیم نظری

     تأثیر: نوعی فراگیری انسان است که با درجه تندی و کندی صورت می گیرد. در واقع می توان گفت انسان ها از چند چیز تأثیر می پذیرند. فرهنگ و آداب و رسوم، وسایل ارتباط جمعی، کانون ها، مؤسسات و محیط خانواده(بیگلو،۱۳۸۰: ۹۴).

     انیمیشن: انیمیشن یا نقاشی متحرک که پیش از سینما به شکل عام مانند: پاناکی اسکوپ و زوتروپ و پراکسینوسکوپ بوده است. در ساخت انیمیشن اعضای بدن حرکت بدن، مانند دستان، گردن، چشم ها و لب ها روی یک کاغذ کشیده و رنگ آمیزی می شود. با این اشکال روی هم قرار گرفتن بخش های متحرک بر روی ورقه ثابت تصویری کامل از سوژه یا شخصیت مورد نظر به دست می آید.

     رفتار: عبارت است از فعالیت هایی که از یک موجود زنده سر می زند مانند راه رفتن، مطالعه کردن. همچنین روان شناسان د رتعریف رفتار به یک سری خصوصیات قابل مشاهده و فعالیت های کلی که از یک موجود زنده سر می زند، اشاره می کنند(دواچی و طبایی،۱۳۸۱: ۳۰).

   تلویزیون: ابزاری است که امکان دسترسی عموم آحاد جامعه را به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی فراهم می کند و کیفیت آموزشی را بهتر می سازد و این
می تواند تنوع روزافزون نیازهای جامعه را در تمامی عرصه ها از فرهنگ عمومی گرفته تا دانش جدید بیش از پیش افزایش دهد(نبرگ و ناراویز،۱۳۷۸: ۱۰۷).

تعریف عملی: تلویزیون: یک رسانه گروهی است و دستگاهی است که دارای نور و صدا و تصویر است و دارای برنامه های مختلفی می باشد و احتیاج به نیروی الکتریسیته دارد و دستگاهی برای انتقال تصویر از دور و منعکس ساختن صورت اشیا و اشخاص به مسافتهای دور می باشد.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.