تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان دانشگاه تهران و طلاب علوم دینی حوزه علمیه قم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیه‌های پژوهش   ۶
روش پژوهش   ۶
ابزارهای پژوهش   ۶
الف) پرسش‌نامه آخرت‌نگری   ۶
محتوای مقیاس   ۶
ب) پرسش‌نامه سلامت (BioPSSI)   ۷
نتایج   ۸
داده‌های توصیفی حاصل از اجرای پرسش‌نامه‌ها   ۸
نتایج آزمون همبستگی متغیر‌های پژوهش   ۸
تحلیل رگرسیون آخرت‌نگری و زیرمؤلفه‌های آن با سلامت کل و سلامت روان   ۹
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۳
منابع   ۱۵

منابع

آرین، خدیجه، «رابطه دین‌داری و روان درستی»، مجموعه چکیده مقالات همایش نقش دین در بهداشت روان، تهران، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۸۰٫

ابراهیمی، ابوالفضل، رابطه آخرت‌نگری با سلامت در دانشجویان و طلاب علوم دینی و ساخت مقیاس آخرت‌نگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹٫

ابراهیمی، امرالله و دیگران، «بررسی نقش تاریخچه تجارب مذهبی-معنوی در پیشگیری از آسیب‌های رفتاری-اجتماعی دختران»، چکیده مقالات سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی، چ اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۱٫

اکبری، الله‌رضا، رابطه دنیاگرایی و سلامت روان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲٫

پاینده، ابو القاسم، ‏نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)‏، چ چهارم، تهران‏، دنیاى دانش، ‏۱۳۸۲٫

پسندیده، عباس، رضایت از زندگی، چ پنجم، قم، انتشارات دار الحدیث، ۱۳۸۶٫

پهلوانى، هاجر و دیگران، بررسى رابطه بین به کارگیرى مقابله هاى مذهبى و سلامت روانى، ارائه شده در اولین همایش نقش دین در بهداشت روانى، تهران، دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى ایران، ۱۳۷۶٫

تبرائی، رامین، بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در معلمان شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۷٫

تمیمى آمدى‏، عبدالواحد، تصنیف غررالحکم ودررالکلم، چ اول، قم‏، انتشارات دفترتبلیغات‏ اسلامی، ۱۳۶۶٫

خدا پناهی، محمد کریم، روان‌شناسی فیزیولوژیک، چ اول، تهران، سازمان تهیه و تدوین کتب علوم اسلامی (سمت)، ۱۳۸۰٫

خسرو پناه، عبدالحسین، قلمرو دین، چ اول، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱٫

خسروی، زهره، اربابی، مریم، «بررسی تأثیر نماز بر میزان اختلالات روانی نوجوانان»، چکیده مقالات اولین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی، چ اول، قم، انتشارات معارف، ۱۳۷۹٫

دادفر، محبوبه، «بررسى نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى»، فصلنامه نقد و نظر، ش ۳۶-۳۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۱-۸۴٫

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، ‏قم، انتشارات مشهور، چ اول ۱۳۷۹٫

دیلمى، ‏ حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۲، چ اول، قم‏، انتشارات شریف رضى‏، ۱۴۱۲ق.

زهراکار، کیانوش، «بررسی رابطه دین‌داری و سلامت روانی»، مجله اندیشه شاهد، ش۱، ۱۳۸۴، ص ۲۹۰-۲۷۹.

محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، چ چهارم، قم، انتشارات دارالحدیث، ۱۳۸۳٫

مطهری، مرتضی، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، ج ۶ حیات اخروی، چ بیستم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۴٫

میری، میرنادر، بهرامی احسان، هادی، «رابطه مذهب‌گرایی و عوامل جمعیت شناختی با سوء مصرف مواد در دانشجویان»، روان‌شناسی و دین، ش ۱۲، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲۶-۱۰۹٫

واعظی، احمد، انسان از دیدگاه اسلام، چ هفتم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫

Assadulahi, GH. , Ghassemi,GH. R. ,”Belief in Resurrection: dysthymics versus normal”, Journal of Islamic Academy of Sciences, v 11(4), 1998, p 149-151.

Barkan, E. , Greenwood, F. , “Religious attendance and subjective well-being among older Americans: Evidence from the general social survey”, Review of Religious Research, v 45(2), Dec 2003, p116-129.

Crawford, E. et al. , “The Relationship between Religion and Mental Health/Distress”, Review of Religious Research, v 31(1), Sep 1989, p 16-22.

Colantonio, A. et al. , “Depressive symptoms and other psychosocial factors as predictors of stroke in the elderly”, American Journal of Epidemiology, v 136, 1992, p 884-894.

Flannelly, J. , et al. , “beliefs about life after death, psychiatric symptomology and cognitive theories of psychopathology”, Journal of Psychology and Theology, v 36(2), 2008, p 94-103.

Friedlander, Y. et al. ,”Religious orthodoxy and myocardial infraction in jerusalem: A case-control study”, International Journal of Cardiology, v 10, 1986, p 33-41.

Hood, R. W. Jr. et al. , The Psychology of Religion: An Empirical Approach (4th ed. ), New York, Guilford, 2009.

Jarvis, G. K. ,Northcott, G. C. , “Religion and differences in morbidity and mortality”, Social Science & Medicine, v 25, 1987, p 813-824.

Katernahl, D. ,Oyiriaru, D. , “Assessing the Biopsychosociospiritual Model in primary care: development of the BioPsychoSocioSpiritual Inventory (BioPSSI)”, International journal of Psychiatry Med, v 37(4), 2007, p 393–۴۱۴٫

Koenig, H. G. , Aging and God: Spiritual Pathways to Mental Health in Midlife and Later Years, New York, London Haworth Press, 1994.

Levin, J. S. ,Vanderpool, H. Y. ,”Is religion therapeutically significant for hypertension?”, Social Science & Medicine, v 29, 1989, p 69-78.

Nooney, G. , “Religion, Stress, and Mental Health in Adolescence”, Review of Religious Research, v 46(4), Jun 2005, p 341-354.

Park, C. L. ,Folkman, S. , “Meaning in the context of stress and coping”, Review of General Psychology, v 1, 1997, p 115-144.

Rozanski, A. et al. , “Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease and implications for therapy”, Circulation, v 99, 1999, p 2192-2217.

Segerstrom, S. C., Miller, G. E., “Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry”, Psychol Bull, July 2004; v 130(4), p 601-630.

Simoni, M. et al. ,”Spirituality and psychologicaladaptation among women with HIV: implication for Counseling”, Journal of Counseling Psychology, v 49(2), 2002, p 139-147.

Spilka, Hood, W. ,Hunsberger, JR. B. G. , The Psychology of Religion, United states of America,the Guilford press, 2003.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه آخرت‌نگری با سلامت است. با توجه به هدف پژوهش، ۲۵۹ نفر از طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب شده و دو مقیاس آخرت‌نگری و مقیاس چهار بعدی سنجش سلامت اجرا گردید. داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ضریب رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و معناداری بین نمره کل مقیاس آخرت‌نگری با نمره کل مقیاس سلامت، و نیز بین نمره کل آخرت‌نگری با زیرمقیاس سلامت روان، وجود دارد. به نظر می‌رسد آخرت‌نگری به‌عنوان جهت‌گیری فرد در پذیرش زندگی پس از مرگ و تلاش برای فراهم‌سازی مقدمات برای این زندگی منطبق با دستورات الهی، در همین دنیا در تمام ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی پیامد‌های مثبتی داشته و کارکرد‌های مطلوب‌تر این ابعاد را فراهم می‌سازد.

کلید واژه‌ها: سلامت، سلامت روان، آخرت‌نگری و رویکرد چند‌ وجهی. 

مقدمه

موضوع سلامت در همه دوران‌ زندگی بشری از مسائل مطرح بوده، چرا که یکی از پایه‌های اصلی زندگی مطلوب انسانی، سلامت است. هرچند از دیدگاه اسلام هدف نهایی برای انسان سعادت اخروی است، ولی همین زندگی دنیوی، بستر تحقق این هدف است و هیچ راهی غیر از این برای رسیدن به آن هدف عالی وجود ندارد. بر این اساس، اگر زندگی این دنیا بستر تکامل و مقدمه آخرت باشد، سلامت انسان‌ها هم شرط این تکامل خواهد بود و از همین جاست که در منابع دینی نیز سلامت، برترین نعمت‌ها۱ دانسته شده است.

رویکرد‌های اولیه به سلامت عمدتاً سلامت جسمانی را مد نظر داشته، از این‌رو بررسی‌های روان‌شناختی و دینی در آنها جایگاه کمتری را به خود اختصاص داده است. البته در سال‌های اخیر، موضوع سلامت در گستره‌ای وسیع‌تر بررسی شده و روان‌شناسان و متخصصان به ابعاد مختلفی از سلامت توجه کرده‌اند. جورج انگل۲ مدل زیستی- روانی- اجتماعی۳ را مدلی کل‌نگر و جایگزین مدل‌های زیستی-پزشکی۴ کاهش‌گرا۵ در دوره خود ارائه کرد۶٫ این مدل از این بحث می‌کند که بیماری و سلامت، نتیجه تعامل بین جنبه‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی است.

کارآمدی این نظریه‌ را پژوهش‌های متعددی تأیید کرده‌اند. هرچند با افزایش شواهد در تأثیر دین و معنویت بر رفتار سالم، نشانگان جسمانی و هیجانی و کیفیت زندگی، اونارکر۷ و استرلینگ۸ پیشنهاد کردند که مدل انگل نیازمند یک بازنگری است تا جنبه معنوی نیز به آن اضافه شود. این رویکرد به ساخت پرسش‌نامه سنجش سلامت زیستی ـ روانی ـ اجتماعی ـ معنوی۹ منجر شد.۱۰

رویکرد جامع به سلامت به افزایش پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف منجر شده و در این میان، تحقیقات مرتبط با دین و دین‌داری، از جمله تأثیر مذهب و سبک زندگی دینی بر سلامت، مقابله‌های مذهبی۱۱، نقش مذهب در مقابله با فشارهای روانی و نقش مذهب در معنای زندگی افزایش بسیار چشم‌گیری داشته است.۱۲

یافته‌های پژوهش ابراهیمی و دیگران (۱۳۸۱) نشان داده است که مذهبی بودن خانواده و داشتن زندگی توأم با ارزش‌های معنوی در مراحل رشد، رابطه معنا‌داری با سلامت رفتاری و اجتماعی دارد.۱۳ یافته‌های لستر۱۴(۱۹۹۷م) بر این مدل صحه می‌گذارد که تجارب و سبک زندگی معنوی با شاخص‌های آسیب‌شناسی اجتماعی در گروه‌های مختلف ارتباط دارد.۱۵ در این راستا نقش آخرت‌نگری به عنوان پشتوانه اجرایی بسیاری از تعالیم دین، برجسته‌تر خواهد بود، چرا که انسان مؤمن بسیاری از رفتارهای مطلوب دین را به سبب پاداشی که در آخرت به او داده خواهد شد، انجام می‌دهد، همچنان‌که همین انگیزه در ترک رفتارهای نامطلوب نیز نقش محوری دارد.

دومین موضوع عمده در حوزه تأثیر دین و دین‌داری بر سلامت، بررسی تأثیرات ناشی از فشار روانى، هیجانات و عوامل روانى مرتبط با آنها، بر رشد اختلال‌هاست. فشار روانی به عنوان راه‌انداز هیجان‌های منفی، ترس و بیماری‌های بدنی و روانی شناخته شده می‌شود.۱۶ تأثیرات فشارهاى روانى و فرایندهاى روان‌شناختى مربوط به آنها، به طور گسترده، بررسى شده و در دو حوزه کلى، یعنى تأثیرات فشار روانى بر دستگاه قلبى ـ عروقى۱۷ و بر دستگاه ایمنى بدن۱۸به بهترین شیوه، قابل شناسایى هستند.

به نظر می‌رسد که افراد متدین و غیرمتدین میزان فشار روانی مشابهی را تجربه می‌کنند، ولی افراد متدین بهتر می‌توانند با رویدادهای منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی مقابله کنند.۱۹ باورهای مذهبی مانند یک سپر در برابر استرس‌های زندگی عمل می‌کنند و از این طریق به راهبردهای مقابله‌ای فرد کمک می‌کنند. بنابراین، آخرت‌نگری از این نظر نیز می‌تواند در سلامت مؤثر باشد، چرا که یکی از علل بی‌تابی در برابر سختی‌ها این است که انسان بهره دنیا را بسیار زیاد و مهم بشمارد که در این صورت به سبب به دست نیاوردن یا از دست‌دادن آن به شدت اندوهگین یا هیجان زده می‌گردد. علی(ع) می‌فرمایند:

تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است که خدای سبحان فرمود: بر آنچه از دست شما رفته، حسرت نخورید و به آنچه به شما رسیده، شادمان مباشید. کسی که بر گذشته افسوس نخورد و بر آینده، شادمان نباشد، همه جوانب زهد را رعایت کرده است.۲۰

باور به زندگی پس از مرگ کمک می‌کند تا فرد تجارب زندگی را در فضای گسترده‌تری بنگرد و زندگی را بخش کوچکی از آن زندگی گسترده ببیند، از این رو اعتقاد به زندگی پس از مرگ، معنای رنج و سختی این جهان را تغییر داده و نیرو و مقاومت انسان را در برابر سختی­ها و مشکلات افزایش می‌دهد، زیرا انسان مؤمن به معاد یقین دارد و می‌داند که اعمال خوب و بد او در دستگاه آفرینش دقیقاًً محاسبه می‌شود: «پس هر که هم‌وزن ذره‏اى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد دید، و هر که هم‌وزن ذره‏اى بدى کند، نتیجه آن را خواهد دید»(زلزال: ۷ و ۸) و اینکه هیچ کدام بی‌پاداش نمی‌ماند: «خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى‏کند»(توبه: ۱۲۰) و حتی اگر فردی کار خوبی کرد چندین برابر پاداش خواهد دید: «هر کس کار نیکى بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر کس کار بدى بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود».(انعام: ۱۶۰) از طرفی انسانی که به معاد اعتقاد دارد، به امور دنیوی به اندازه ارزش آنها توجه دارد، و از آنجا که هیچ یک از سختی‌های دنیا در مقابل پاداش­های آخرت ارزش زیادی ندارند، در صورت از دست دادن چیزی یا ابتلا به مصیبتی، راحت­تر از فردی که چنین اعتقادی ندارد، سازش می‌یابد.

پهلوانى، دولتشاهى و واعظى (۱۳۷۶)، در پژوهشی رابطه بین به کارگیرى مقابله‌هاى دینى و سلامت روانى را بررسى کرده‌اند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین به کارگیرى مقابله‌هاى دینى و سلامت روانى وجود دارد؛ یعنى افرادى که از مقابله‌هاى دینى بیشتر استفاده مى‌کنند سلامت روانى بیشتر، و افرادى که از این نوع مقابله‌ها کمتر استفاده مى‌کنند، سلامت روانى پایین‌ترى دارند.۲۱ اسپیلکا و همکارانش (۲۰۰۳م) علاوه بر قائل‌شدن به نقش محوری برای مناسک و تکالیف مذهبی در دین، کنش‌های بسیاری را نیز به آنها نسبت داده‌اند که یکی از آنها کمک به تداوم مهار خود و جهان شخصی در زمان‌های فشار است. همچنین آنها اعتقاد دارند که مناسک و آیین‌های دینی، در افراد برای غلبه بر مشکلات، احساس توان‌مندی ایجاد می‌کنند.۲۲

مکین تاش (۱۹۹۲م) نقش دین را در سازگارى افراد با یک رویداد منفى زندگى بررسى کرده است. او با ۱۲۴ پدر و مادرى که کودک خود را به علت سندرم مرگ ناگهانى از دست داده بودند، مصاحبه کرده و پی‌برده که متدین بودن با یافتن معنا در مرگ، ارتباط مثبتى دارد. علاوه براین، متدین بودن با افزایش سلامت روانى و کاهش ناراحتى در بین والدین طى هجده ماه پس از مرگ کودکانشان، ارتباط داشته است.۲۳

علاوه بر تأثیر ایمان بر اعمال و رفتارهاى بهداشتى، ایمان دینی می‌تواند با فراهم ساختن شالوده‌اى براىمعناداری زندگی، بر سلامت اثر بگذارد. دین‌دارى و معنویت، این احساس اطمینان بخش را نیز فراهم می‌آورد که زندگى، منسجم، منظم و هدفمند است. پارک و فولکمن (۱۹۹۷م) از این جهان بینى‌هاى تلویحى یا باورهاى ضمنى نسبت به زندگى، به عنوان معنا‌دهی کلی۲۴ به جهان سخن به میان مى‌آورند.۲۵ همچنین التزام دینى و معنوى، ممکن است شاکله تفسیرى براى درک شرایط خاصى، مانند مصیبت و درد و رنج در اختیار بگذارند.۲۶

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی
 • تحقیق بررسی جایگاه «معنویت» در الگوهای عمده سلامت روان
 • مقاله بررسی رابطه بین تصور از خدا و سلامت روان در دانشجوهای دختر و پسر
 • مقاله باورهای آخرت‏ نگرانه و رابطه آنها با سلامت روان
 • مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.