تحقیق رابطه اعتماد به نفس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه اعتماد به نفس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۸۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق رابطه اعتماد به نفس  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده :

فصل اول کلیات 

بیان کلی مسئله                                                                             ۱

سوال پژوهشی                                                                             ۴

فرضیه ها                                                                          ۴

تعریف اصطلاحات                                                               ۵

بیان اهداف  پژوهش                                                            ۹

فصل دوم  – بررسی  پیشینه  وادبیات  پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام  شده درزمینه  پژوهش  حاضر       ۱۱

بررسی کلیه  نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش  حاضر              ۲۲

عوامل تعیین  کننده  جوعاطفی  خانواده                                              ۲۵

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                                                  ۲۶

الگوهای تربیت  فرزندان                                                       ۲۹

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدین با کودک             ۳۳

مسئولیتهای  والدین  دررابطه  با ایجاد  اعتماد به نفس                     ۳۵

علائم  ونشانه های  اختلال  در اعتماد  به نفس                        ۳۶

نشانه های  اعتماد  به نفس  در افراد                                          ۳۹

ضرورت  اهمیت  وفایده پژوهش                                       ۴۱

فصل سوم روش جامعه آماری

روش نمونه  گیری                                                     ۴۳

انواع  متغیرها                                                                     ۴۳

روش گرد آوری اطلاعات                                            ۴۳

معرفی ابزار  پژوهش                                                           ۴۴

 روش مطالعه                                                           ۴۶

مدل آماری                                                              ۴۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل  نتایج

تجزیه و تحلیل آماری                                                           ۴۹

فصل پنجم بحث ونتیجه  گیری

بررسی و بحث درباره  نتایج                                        ۵۴

محدودیتها  وانتقادها                                                  ۵۶

پیشنهادها                                                                ۵۷

خلاصه  پژوهش                                                       ۶۱

خلاصه  پژوهش  به زبان انگلیسی                                 ۶۲

پیوست ها

پیوست  یکم – منابع فارسی  برحسب حروف الفبا

پیوست دوم  – منابع  پایان نامه ای

پیوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

چکیده :

در پژوهش حاضر با عنوان : بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران ۱۹-۱۳ سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس کویر اسمیت بر ۵۰ دختر و ۵۰ پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد :
۱-اعتماد به نفس دخترانی که جو عاطفی مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی است که جو عاطفی نامناسبی درخانواده دارند .
۲-اعتماد به نفس پسرانی که جو عاطفی نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی نیست که جو عاطفی مناسبی درخانواده دارند .

بیان کلی مسئله

خانواده ازمهمترین  نهاد واز نیرومند ترین ارگان  اجتماعی است  زیرا پایه های  خوشبختی  وبدبختی  انسان در آنجا به وجود  می آید .

انسانیت  واخلاق  آدمی درمحیط  خانواده شکل می گیرد وعواطف  نیک وبد در آنجابه وجود  می آید . وقتی سخن  از خانواده به میان  می آید بحث  از محیطی است  که در آن دوکانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  یادومسئولیت  وشیوه رفتار  وخلق وخوی  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  درکنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاکی است  که نسلی را در خود  می پروراند  و آنها را برای حیات شرافتمندانه  آماده می سازد .

طبیعی است که اگراین دو عنصر ،  یعنی پدر ومادر  درمسیر ثواب باشند  خانواده برای طفل  سعادت آفرین است واگراین  دو آلوده باشند  کودک جزنگون بختی  وسیه روزی  بدست نخواهد  آورد . ( قائمی  ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۹) کودک ازخانواده  ووالدین  خودتاثیر می پذیرد  همانگونه که گیاه  ونهالی از زمین  ، آب وغذا  اوازخورشید  نور می گیرد . عوامل خانوادگی  ازعقاید  وافکار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوی  درکودک بعد ومیزانی است  که برخی  از روان شناسان رابه اظهار این  اندیشه واداشته است که طفل  آئینه تمام نمای  وجود والدین است .

برخورد کودک  باالگوها  وسرمشق های خانوادگی درتکوین  شخصیت او چنان  اثر دارند  که به زحمت  می توان بخشی  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان کودک زدود . او معیارهای  اخلاقی والدین  وجنبه های  الگوئی آنان  رابه گونه ای  جذب می کند  ودرخود نفوذ می دهد که تقریباً می توان گفت  جزء سرشت وطبیعت  اواست .  القاآت  والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه درکودک  مؤثراست .

تذکرات  وهدایتهای  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهای برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذکرات  خدمتکار وکلفت  ونوکر ، وبالاخره  رهنمودهای  همه کسانی  که درعرصه حیات  خانواده با کودک درارتباطند  درسازندگی  یاویرانی  بنای اخلاقی  کودک اثر دارند  والدین در طریق تربیت  صحیح  کودکان  به این مسائل باید آگاه  باشند ( همان منبع ، ص ۱۷۷) نوجوان وجوان  امروز کودک گذشته است  خصایص  ورفتارهای  وی نیز وابسته  به دوره کودکی  وی بوده اند  که آن را از اولیا وخانواده  خود کسب نموده  است . پدر ومادر اولین  کسانی هستند  که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان  رامی سازند  وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای  فکری وی هستند  نوجوان  دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت  وهمراهی  والدین  خود دارد ، لذا قطع رابطه  با نوجوان  ویا رابطه  نادرست بانوجوان ممکن است تاثیرات مخربی  بر او بگذارد  ( اکبری  ، ۱۳۸۱، ص ۳۲۱) .

ازنیازهای مهم  واساسی انسان  که زمینه ساز حیات اجتماعی  وشرافتمندانه  است نیاز به اعتماد به نفس  است معنی ومفهوم  آن این است که آدمی بااستفاده  ازمددرسانی  خداوند  وبا قرار دادن  امور درمسیر  سنت او  وبازمینه سازی هایی که برای  موفقیت درانجام هر کاری  ضروری است بتواند  تردید ودودلی  رااز خود دورسازد  وبا اعتماد  واطمینان  پیش رود . انتظار  آن رانداشته  باشدکه دیگران  برای انجام کارها  ورفع نیازش  اقدام کنند  ویا والدین  ومربیان  درخدمت او  قرار گیرند  خود به اتکای  توان وامکانش  ازجای برخیزد  وبه اقدام  بپردازد  چنین  امری هم موردنیاز  شخصی فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعی وتداوم حیات  برای اوضرورت دارد  اودراین  اعتماد نیاز دارد  از اطمینان  استفاده  کند و آن را  قابل تبعیت  واجرا بداند  باجرأت  وصبارت تصمیم  گیرد  وبه  پیش رود  نه با تزلزل  وتردید  قدش راست وگامش  استوار و اعتقادش  درانجام  دادن امور  راسخ باشد  ( قائمی ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۴۵)

 سؤال پژوهشی

آیا جوعاطفی  خانواده بر اعتماد به نفس  فرزندان  تاثیر دارد ؟

فرضیه ها :

اعتماد به نفس دخترانی  که جوعاطفی  مناسبی درخانواده دارند بیشتر از  دخترانی است که جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده  دارند .

اعتماد به نفس پسرانی  که جوعاطفی  مناسب درخانواده دارندبیشتراز پسرانی است  که جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده دارند .

تعریف  اصطلاحات

۱)     جوعاطفی  خانواده

الف: تعریف نظری :

منظور ازجوعاطفی خانواده نحوه ارتباط  وطرز برخورد  افراد یک خانواده  باهم ، نظر افراد  خانواده  نسبت به هم ، احساس وعلاقه  آنها به یکدیگر است ( شریعتمداری  ، ۱۳۷۶،ص۲۱۱)

ب : تعریف عملی سنجش (ایستا ) :

جو عاطفی  خانواده آن است  که پرسشنامه  پژوهش حاضر می سنجد .

ج: تعریف عملی آزمایشی ( پویا ) :

جوعاطفی می تواند به صورت دیکتاتور  ومدارگروآزاد منش  باشد که درخانواده  های دیکتاتور  بچه ها سرکوب می شوند  وگاه طرد  می شوند  احساسات  وعواطفشان  توجه نمی شود  درخانواده های  مداراگر  بچه ها لوس  وپرخاشگر بارمی آیند ومسئولیت  پذیرنیستند  وهرگزدیگران  رامورد پذیرش  قرار نمی دهند خانواده های  آزاد منش  کودکان را کنترل  می کنند با بچه ها  به طورمنطقی  ومهربان  برخوردمی کنند وبه نظرات خود احترام می گذارند  ، آن بچه ها  نیز در آینده دیگران  رامحترم  می شمارند وبا افراد  اجتماع  صمیمانه  کنار می آیند .

۲)    اعتماد به نفس

الف : تعریف نظری  :

اعتماد به نفس آن است که فردشخصیت خودرا  به هما ن گونه  که هست  قبول می کند  واز خصومت  وکشمکش باخود  درپرهیز است واگرمسئولیتی درحدتوان  اوبه او واگذار شوداز آن نمی گریزد  ومی کوشد  باکوشش  وتوانش  آنرا پذیرا گردد  وبه مقصدش  می رساند  ( قائمی ، ۱۳۷۰، ص ۲۵۳)

ب : تعریف عملی سنجش ( ایستا )

اعتماد به نفس آن است که پرسشنامه پژوهش  حاضر که تست  عزت نفس کوپراسمیت است می سنجد .

ج : تعریف  عملی آزمایشی ( پویا )

افرادی که دارای  اعتمادبه نفس  هستند دارای  صفات وویژگیهائی هستند که برخی  از آنها بدین قرار است.

کارهای خود  راسعی دارند  شخصی انجام دهند  ومی کوشند  از دیگران کمتر استمداد کنند  ودر انجام  کارها وبرنامه های  خود دچار  تردید و تزلزل نیستند ؟ مستقیم  وباجرأت در آن واردمی شوند  واگر شکستی  درمسیر زندگیشان  پدید آید  خود را نمی بازند  ومی کوشند .

راه خودرا  از سرگیرنده  وبه موفقیت نائل آیند وهرگز سعی ندارند  ازراه  خودستائی  وخودنمائی ، فخر فروشی  وخود پرستی  خود را به نوائی  برسانند .

۳)    توانایی

مهارت موجود وکنونی  مشخص ، مثل مهارت  دردوچرخه سواری  یاماشین  نویسی یاازبرخواندن  یک شعر ولی منظور  از ظرفیت اعمالی  است که فرد پس از دید ن آموزش مناسب ، انجام خواهد  داد ( مان ، ۱۳۷۸، ص ۶۴۰)

۴) درک  کردن

تشخیص دادن  ،تمیز دادن  ،مشاهده  کردن وفهمیدن  معنی اشیاء وامور ( همان منبع  بالا ، ص ۶۴۴)

۴)    صفات 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • تحقیق رابطه بین اعتماد به نفس و عملکرد دانشجویان
 • پایان نامه بررسی مقایسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غیرشاغل
 • مقاله اعتماد به نفس
 • مقاله رابطه جسم و روان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.