تحقیق رابطه بین خود پنداره و آرایش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  رابطه بین خودپنداره و آرایش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  رابطه بین خودپنداره و آرایش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه پژوهش
چکیده
مقدمه۳
بیان مسئله….۶
اهمیت و ضررت پژوهش۷
هدف پژوهش۹
فرضیه پژوهش۱۱
تعاریف نظری…۱۲
تعاریف عملیاتی۱۲
فصل دوم – ادبیات و پیشینة پژوهش
بررسی تاریخی نظریه های خود..۱۵
مفهوم خود.۱۶
مفهوم بخشیدن به خود.۱۸
چگونگی تشکیل خود۱۸
رشد مفهوم خود..۲۰
تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهشی…۲۲
تعریف خود از دیدگاههای روان تحلیل گری۲۳
خود در دیدگاههای مختلف روان شناختی. ۲۵
مفهوم خود از دیدگاه راجرز….۲۶
ثبات و هماهنگی خویشتن…۲۷
مفهوم خود از نظر سالیوان۲۸
خود از نظر اریسکون۲۹
خود از نظر یونگ۳۱
خود از نظر نوامبر خود در نظریه هارتر…۳۴
تغییر در محتوای مفهوم خود ۳۵
تغییر در ساختار خود یا تغییرات ساختاری ۳۶
خود پنداره.۳۷
خود انگاره در نظریه هورنای۳۹
خودپنداره و خوش بینی۴۰
ویژگی های انسان کامل یا خود شکوفا در نظریة راجرز .۴۳
پیشینة پژوهش۴۶
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماری..۵۷
نمونه و روش نمونه گیری..۵۷
ابزار پژوهش….۵۸
روش نمره گذاری۶۰
اعتبار آزمون ..۶۱
روش جمع آوری اطلاعات۶۲
طرح پژوهش۶۳
روش آماری ۶۴
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها.۶۶
تجزیه و تحلیل داده ها.. ۷۱
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری..۷۳
مشکلات پژوهش. ۷۵
پیشنهادات. ۷۵
فهرست منابع ۷۶
ضمائم
نمونه تست راجرز
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول نمرات خام.. ۶۸
جدول نمرات خودپنداره ۶۷
جدول T مشاهده شده و T بدست آمده ۷۱

 

فهرست منابع:

–   اتکینسون،ریتال و همکاران(۱۳۷۸) زمینه روان شناسی هیلگارد(ویرایش اول) (ترجمه:محمد نقی برهانی و همکاران) تهران:رشد

–   احدی حسن،نبی جمالی شکوه السادات،(۱۳۷۱) علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روان شناسی جدید،تهران:دانشگاه علامه طباطبایی.

–   استروسکال:ف: (۱۳۷۲) تأثیر تعلیم و تربیت در شخصیت کودک(ترجمه:نازلی اصغر زاده) تهران:دنیای نو.

–       ایزدی،سیروس(۲۵۳۶) روان شناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب.

–   بنجامین جی ساروک و همکاران(۱۳۸۲) روان شناسی کاپلان:علوم رفتاری،روان پزشکی بالینی(ویرایش نهم) تهران:ارجمند.

–       بهاری،شهریار(۱۳۶۶) انسان شناسی نظری،تهران:سمت.

–       راهورفی  – کارن(۱۳۷۱) عصبیت و رشد آدمی(ترجمه جعفر مصفا) نشر بهجت.

–   روژه موکیلی(۱۳۷۱) عقده های روانی ترجمه محمد رضا شجاع نوری(چاپ اول) مشهد:آستان قدس رضوی.

–   ساراسون،ایرون جی،(۱۳۸۰) روان شناسی مرضی:بر اساس DSM – ۳ – R (ترجمة نجاریان و همکاران) تهران:رشد.

–       شاملو،سعید(۱۳۷۰) مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت،تهران:رشد.

–       شاملو،سعید(۱۳۶۶) بهداشت روانی،تهران:رشد.

–   شفیع آبادی.عبدالله  – ناصری. غلامرضا(۱۳۷۳) نظریه های مشاوره و روان درمانی،تهران:دانشگاه تهران.

–   صدر السادات،سید جلال.شمس اسفند آباد حسن(۱۳۸۰)عزت نفس در کودکان با میازهای ویژه(چاپاول) تهران:دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

–   طالشی کتایون،پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی کودکان استثنایی و بررسی پنداره بین افراد شاغل و غیر شاغل واحد تهران مرکزی(۱۳۷۶).

–   محسنی،نیک چهره(۱۳۷۵)ادراک خود:از کودکی تا بزرگسالی،دیدگاهها،نظریه ها و کاربردهای تربیتی و درمانی(ویرایش اول) تهران:بعثت.

–   هریس،کلمزامینه،کلارک ریتولدبین(۱۳۷۳) روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان (ترجمه پروین علی پور) مشهد آستان قدس رضوی.

–   ولیام مک دوگال(۱۳۶۲) روانشناسی علمی برای همگان،ترجمه:وحید مازندرانی، شرکت سهامی انتشار.

چکیده:

پژوهش انجام شده در مورد مسئله رابطه بین خودپنداره و آرایش است.فرضیه این پژوهش عبارت بود از اینکه بین خودپنداره دختران با آرایش و دختران بدون آرایش تفاوت معنی داری وجود دارد.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.نمونه مورد نظر از دانشجویان دختر دانشگاه می باشد.این نمونه شامل ۱۰۰ نفر که ۵۰ نفر دختران با آرایش و ۵۰ نفر دختران بدون آرایش هستند.لازم به ذکر است که به دلیل محدودیت هایی از نمونه ۵۰ نفری دختران بدون آرایش کاسته شد و این نمونه به ۹۳ نفر رسید.

در تجزیه و تحلیل داده ها از ارزش آماری T برای گروههای مستقل استفاده شده است که ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودپنداره کارل راجرز است.

در بررسی به عمل آمده نتایج حاکی از این است که بین خودپنداره دختران با آرایش و بدون آرایش تفاوت معنی داری وجود دارد.بطوری که افراد باآرایش از خودپنداره مثبت بالاتری برخوردار هستند یعنی به خود واقعی شان نزدیک تر هستند.آنچه را که می توان در آخر ذکر کرد این است که بیشتر افراد این پژوهش از خودپنداره پایینی برخوردار هستند بطوری که از ۹۳ نفر فقط ۲۸ نفر دارای خودپنداره نرمال بودند.

مقدمه:

«خودت را بشناس۱» سخنی است که از روزگاران قدیم خردمندان به آن اهمیت بسیاری داده اند ولی قدر و اهمیتش در این زمانه از همیشه بیشتر است.خودشناسی۲ فقط از راه اندیشیدن توأم با ملامت خویش و تأمل در حال دیگران و درباره روابط ما با افراد دیگر حاصل می شود.فکر و اندیشه در کار خویش،خواه و ناخواه همراه با کار درون بینی۳ است.انسان باید در ضمن این عمل،حالات ذهنی،ضربان قلب،کنش، وجدان،انگیزه،امیال و بیزاری های خود را نیز مورد توجه کامل قرار دهد.باید این حالات را نه فقط به همان گونه که وجود دارد بشناسیم بلکه آنها را ارزیابی نموده راجع به هر کدام نظر خوب یا بد یا بی اثر بدهیم و روشن سازیم که آیا ریشه های دراز و صورت دائمی دارند یا موقت و گذران هستند(مک و گال ۱۳۶۲).

بی شک خودشناسی بزرگترین خدمت انسان به خودش است لازم است احکامی که انسان را به رستگاری می برد از عقاید و ایدئولوژی های دیگر تفکیک گردد.در این راستا اول باید انسان را شناخت و بعد کمبودها و دردهایش را یافت و واقعیت ها را که لازم است بررسی نمود و به گفتة «کامیل فلاماریون» هأهت شناس فرانسوی «ما چیزی را که می فهمیم حق انکار آن را نداریم» برای

بررسی مسائل پیچیده خودشناسی نه تنها از دانش و علوم تجربی بلکه از تفکر،تعقل،الهام،علوم باطنی و بالاخره از وی هادیان بشر نیز باید استفاده کرد.

برای تغییر زندگی یک فرد یا یک ملت اول باید محور افکار او را تغییر داد در این راستا تقابل بین مادیت،معنویت،فعالیت و فضیلت را نباید از نظر دور داشت.و تکامل عالیترین هدف آفرینش است جزء در سایه این مطلب میسر نمی شود.برای رسیدن به کمال جز اینکه انسان ها ویژگی های خویش را بدانند و توفیقی در شناسایی خود داشته باشند راهی نیست.برای رسیدن به سعادت،شناخت خویشتن۱ و پرورش جان و تن هر دو لازم است در غیر این صورت از آمال و مقاصد انسانی دور می شود و به هدف زندگی نمی رسد و حفظ این تعادل را که برای فائق آمدن به مشکلات و ناخواستنی های زندگی است از دست می دهد(بهاری،۱۳۶۶).خودپنداره۲ مجموعه ای است درونی و نسبتاً پایدار.شامل همه آنچه که اشخاص متعلق به خود می دانند از جمله جنبه های جسمی،اجتماعی،هیجانی،اعمال اختصاصی،شایستگی ها همراه با عناصر مادی با اهمیت(صدر السادات و شمس اسفند آباد،۱۳۸۰).

خودپنداره تصوری است که از خود داریم و همواره با ما همراه است و ما آن را برای خود و طبقه بندی رفتارمان به کار می بریم.غالباً نقش اولیه خودپنداره این است که باعث ایجاد ثبات در رفتار شود.این امر به افراد کمک می کند که

بتواند رفتار خود و کسانی را که با آنها در تعامل هستند به سادگی پیش بینی نماید.

آرایش خانم ها در دانشگاه یکی از موضوعاتی است که نظرات موافق و مخالف را نسبت به خود جلب کرده است.از آنجایی که انسان دوستدار زیبایی است برای زیبا جلوه دادن خود(چه زن و چه مرد) به ظاهر خویش توجه می کند.اما گاهی تفاوت افراد در این توجه به ظاهر که به شکل های مختلف خود را نشان می دهد،مثلاً شیوه لباس پوشیدن،اصلاح مو و آرایش های غلیظ و… بسیار زیاد است.

انسان در جریان زندگی دچار خلأها و کمبودهایی می شود که برای جبران آنها دست به اعمالی می زند.آرایش غیر معمول هم می تواند یکی از این اعمال باشد که ممکن است از خودپنداره پایین نشأت گرفته باشد.از آنجایی که رفتارهای ما تحت تأثیر خودپنداره است آرایش هم یکی از واکنش هایی است که می تواند تحت تأثیر خودپنداره قرار گیرد.

بیان مسئله:

مسئله مورد نظر در این پژوهش این است که:

–       آیا خودپنداره خانم های با آرایش بیشتر از خودپنداره خانمهای بدون آرایش است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

آنچه را که باید در برخی از نظریه ها به آن توجه کرد این است که واقعیت هر پدیده صرفاً همان چیزی است که فرد خودش برداشت می کند.واقعیت برای هر فرد آن چیزی است که در قالب مرجع قیاس درونی و جهانی ذهنش در لحظه خاصی از زمان قرار دارد به عبارت دیگر،واقعیت مؤثر واقعیتی است که بوسیلة فرد ادراک می شود و ضرورت آن به این نحوة می توان اشاره کرد که درک رفتار هر فرد فقط از دیدگاه خود وی امکان پذیر است و رفتار هر فردی باید در قالب قیاس درونی کل سازمان یافته مورد بررسی قرار گیرد.آنچه باعث رشد شخصیت فردی می شود کلیه رفتارهایی است که به وسیله تمایل ذاتی او به تحقیق«خود» برانگیخته و هدایت می شود و این تمایل ذاتی در درجه اول به حفظ و تعالی اورگانیسم از راه ارضای نیازهای جسمانی توجه دارد.اما مهم آن که تمایل به تحقیق خود معیاری است که بوسیلة آن تمام جنبه های فرد مورد ارزیابی قرار می گیرند و فرد به این طریق کلیه تجاربی که در جهت تعالی و بقای خود هست به طور مثبت ارزشگذاری می کند.(طالشی،۱۳۷۶).

خودپنداره در ساخت روانی افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.زیرا پنداره از شخصیت خود،تا اندازه ای تصور را راجع به محدودیت هایش تعیین می کند و این عامل رفتارهای خود را طرح ریزی می کنند اگر تصویر از خود مثبت

باشد.شخص دارای سلامت روان و اگر منفی باشد،فرد از لحاظ روانی ناسالم شناخته می شود.این موضوع بویژه برای کسانی که مسئول پرورش افراد،در زندگی هستند حائز اهمیت است.(شاملو،۱۳۷۴).

رشد و تحول خودپنداره از بدو تولد آغاز و تا آخرین سال های بزرگسالی ادامه می یابد.خودپنداره تحت تأثیر یادگیری است و ابتدا به صورت آگاهی از عوامل خارجی و رفتار قابل مشاهده تجلی می کند،سپس دامنه وسیعتری را شامل می شود.و به قلمرو مسائل دیگری چون ساختار فیزیولوژیکی،ارزشهای درونی و رشد فلسفه فردی هر شخص از زندگی گسترش می یابد.

بسیاری از رفتارهای ما بر اساس تصوری است که ما از خود داریم و طبق آن رفتارهایی از خود نشان می دهیم.این رفتارها گاهی مخالف با هنجارهای جامعه است.آرایش در دانشگاه هم یکی از مسائلی است که نظرات مخالف را به خود جلب کرده است.طبعاً این رفتار می تواند به نحوی با خودپندارة افراد در ارتباط باشد با انجام این تحقیق می توان به رابطة بین آرایش و خودپنداره پی برد.اینکه آرایش از خودپنداره پایین نشأت می گیرد و یا بالعکس.

 هدف پژوهش:

آنچه که در این پژوهش مد نظر است بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش و یافتن راه حلی مبنی بر اینکه چگونه می توان خودپنداره مثبت را در افراد بوجود آورد و یا اینکه تقویت کرد در حقیقت بررسی فرضیه مورد نظر با طرح کامل و جامع نظریه های شخصیت و خودپنداره و رعایت بیطرفی در نقد و بررسی هر یک از دیدگاهها بوده تا اینکه بتوان اولاً تصویری درست و منطقی از همه نظریه ها و یا حداقل عمده ترین آنها بدست آورد مبنی بر اینکه آیا خودپنداره در افراد باآرایش و بدون آرایش متفاوت است و ثانیاً با قرار گرفتن در جریانات پژوهش های مربوط به شخصیت و خودپنداره و نقش آنها در پیدایی و تکامل این نظریه ها و فرضیات خود به صورت محققی در آیند که درجه به کارگیری این نظریه ها در موقعیت های عملی از توان لازم برای این کار برخوردار باشند و هدف دیگر از پژوهش بررسی فرد در مورد خود در شرایط اجتماعی و فرهنگی خود آنها است و از این رو هر یک از آنها نقاط ضعف و قوت و حتی اغراق های خاص خود را دارند که گاه به نظر می رسد بعضی از افراد بیشتر به دنبال شناخت بهترین هستند و یا دیدی ارزشی و دستوری برای آنها دارند در حالی که هدف این است هر فرد با توجه به شرایط

خاص خود و محیطی که پرورش یافته خود را ارزیابی کند تا از هر خدشه ای بر خود واقعی خود مبرا باشد.

در حقیقت آنچه مهم است درست بودن یا نبودن فرضیه پژوهش نبوده بلکه مفید بودن فرضیه و توانایی آن در تبیین رویدادها است که به آن اعتباری بخشیده و اهمیت آن را بالا می برد هدف دیگر از این پژوهش این است که در برابر پژوهش های تجربی و آزمایشگاهی که فقط گوشه ها یا جنبه های محدودی از شخصیت را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند.درباره ارتباط این گوشه ها یا جنبه های دیگر و در نتیجه درباره خودپنداره مفهوم خود و تحول شخصیت بحث و تحقیق نموده چگونه می توان خودپندارة مثبت را در افراد بوجود آورد و یا اینکه تقویت کرد و اینکه چگونه افکار تازه ای به میان آورد و حس کنجکاوی را برانگیخته و برای تحقیقات دیگر آماده ساخت و بدین طریق به پیش بردن علم کمک کرد.

 فرضیة پژوهش:

خودپندارة خانم های با آرایش بیشتر از خودپنداره خانمهای  بدون آرایش است.


۱٫این عبارت منسوب به سقراط حکیم یونانی است.

۲٫Self – unders tondng

3.Intros pection

1.Self

2.Self con cept.

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خودپنداره
 • تحقیق بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بین مدیران مدارس
 • پایان نامه بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان
 • تحقیق مقایسه خودپنداره دختران و پسران
 • مقاله تأثیر محرومیت های عاطفی محیط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.