تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیات پژوهش   ۴
روش پژوهش   ۴
جامعه و حجم نمونه   ۴
ابزار پژوهش   ۴
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۵
یافته‌ها   ۵
بحث و نتیجه‌گیری   ۷
منابع   ۹

منابع

جیمز، دین و روان، ترجمه، مهدی قائنی، چ دوم، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲٫

خدایاری‌فرد و همکاران، طرح آماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در جامعه دانشجویان کشور، دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۵٫

روحانی، عباس و معنوی‌پور، داود، «رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، سال سی‌وپنجم و سی‌وششم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۹ـ۲۰۶٫

ـــــ ، «رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه»، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، ش ۰(۳۵)، ۱۳۸۸، ص ۲۰۶-۱۸۹٫

سرمد، زهره و همکاران، روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری، تهران، آگاه، ۱۳۸۷٫

علی‌محمدی، کاظم و جان‌بزرگی، مسعود، «بررسی رابطه میان شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روانشناختی و افسردگی در دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در سالتحصیلی ۸۶-۱۳۸۵»، فصلنامه روان‌شناسی در تعامل با دین، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۷، ص ۱۴۷-۱۶۴٫

نادری، عزت‌الله و سیف نراقی، مریم، روش‌های تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران، ارسباران، ۱۳۸۸٫

Abdel-Khalek, A. M, “Happiness, health and religiosity: Significant relations”, MentalHealth, Religion and Culture, v 9, 2006, p 85–۹۷٫

_____ , Naceur, F., “Religiosity and its association with positive and negative eemotions among college students from Algeria”, Mental Health, Religion & Culture, v 10, 2007, p 159–۱۷۰٫

Andrews, F., McKannell, A., “Measure of Self-reported well-being: Their affective, cognitive and other components”, Social Indicators Research, v 8(1), 1980, p 25-55.

Argyle, M., Lu, L., “The Happiness of Extraverts”, Personality and Individual Difference, v 11, 1990, p 1011-1017.

Buss, D. M., “The Evolution of Happiness”, American Psychologist, v 55(1), 2000, p 15-23.

Diener, E., Diener, M., “Factors predicting the subjective well–being of nations”, Journal of Personality and Social Psychology, v 69, 1995, p 851– ۸۶۴٫

Diener, E., Oishi, S., “Recent findings on subjective well-being”, Journal of Clinical Psychology, v 61. Issue 820, 1997, p 27-56.

Ellison, C. G., ‘Religious involvement and subjective well-being”. Journal of Health and Social Behavior, v 32, 1991, p 80–۹۹٫

Francis, L., J.,et al., “Religiosity and Happiness: During Adolescence, Young Adulthood and later life”,Journal of Psychology and Christianity, v 19, 2000, p 157-254.

Greely, A., M., “Sociology of paranormal, In P, Hills & M Argyle (Eds.), Musical and religious experiences and their relationship to happiness”, Personality and Individual Differences, v 25, 1974, p 91-102.

Hall, G., S., “The Moral and Religious Training of Children”, The Princeton Review, v 9, 1882, p 26–۴۸٫

Hills, P., Argyle, M., “Musical and Religious Experiences and their Relationship to Happiness”,Personality and Individual Differences, v 25, 1998, p 523-535.

Kashdan, T., “The Assessment of Subjective Well-being”, Journal of Personality and Individual Differences, v 36, 2004, p 1225-1232.

Maltby, J., et al., “Religious Orientation and Psychological Well-being”, British Journal of Health psychology, v 4, 1999, p 363-378.

Myers, D., G., “The Friends and Faith of Happy People”, American Psychologist, v 55(1), 2000, p 56-57.

_____ , Diener, E., “Who is Happy?”, Psychological Science, v 6, 1995, p 10-19.

Nix, G., et al., “Revitalization through Self-regulation: the Effects of Autonomous Versus Controlled Motivation on Happiness and vitality”, Journal of EXP. Soc. Psychology, v 35(2), 1999, p 65-84.

Reiss, S., “Secrets of Happiness”, Psychology Today, v 34, 2001, p 50-55.

Ryan, R., M., Deci, E., L., “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation.Social Development.and Well-Being”, American Psychologist, v 55, 2000, p 68-78.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به حجم ۷۳۸۹ نفر بود. بدین منظور، از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۴۱۸ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نگرش دینی استفاده شده است. داده‌های حاصل از اجرای پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش‌های آماری، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نگرش دینی و شادکامی دانشجویان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین دانشجویان دختر و پسر در نگرش دینی و شادکامی تفاوت معناداری وجود نداشت. به علاوه، بین دانشجویان مجرد و متأهل در نگرش دینی و شادکامی تفاوت معناداری وجود داشت و دانشجویان متأهل شادکام‌تر و نگرش دینی بیشتری داشتند. همچنین بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در نگرش دینی تفاوت معناداری وجود داشت و دانشجویان مقطع دکتری از نگرش دینی بیشتری برخوردار بودند، ولی از لحاظ شادکامی تفاوتی بین آنها مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: نگرش دینی، شادکامی، دانشگاه تربیت مدرس.


 

مقدمه

با ظهور روان‌شناسی دین۱ علاقه به بررسی رابطه بین دین و شادکامی به طور فزاینده‌ای پدید آمد. علاقه به روان‌شناسی دین به یک قرن پیش برمی‌گردد.۲به باور تاولس۳ روان‌شناسی دین به دنبال درک رفتار دینی از طریق به کارگیری اصول و قوانین روان‌شناختی است که البته آن اصول از راه مطالعه رفتار غیردینی به دست آمده است.۴

مذهب یکی از مؤثرین عوامل در تاریخ بشری است. نگرش مذهبی عبارت است از اعتقادات منسجم و یک‌پارچة توحیدی که خداوند را محورامور می‌داند و ارزش‌ها، اخلاقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان با یکدیگر، طبیعت و با خویشتن را تنظیم می‌کند. فانک و والنگز۵ دین را سبک زندگی یا نظام باورهایی دانسته‌اند که رابطة غایی فرد را با خدا و عالم هستی تنظیم می‌نماید. برخی از اندیشوران غربی دین را مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مرتبط با هم می‌دانند. برای مثال پترسون۶ معتقد است مذهب مجموعه‌ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی و جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امر مقدس سامان یافته است.۷

ویلیام جیمز که پدر روان‌شناسی شمرده شده، معتقد است عشق و نیروی مذهبی به وقار و سنگینی و صبر و شکیبایی و اعتقاد و اطمینان در فرد منجر می‌شود. احساسات مذهبی نیروی روزافزونی در کار و زندگی شخص وارد می‌کند و وقتی دنیا به آدمی پشت می‌کند احساسات مذهبی دست به کار می‌شود در درون ما هیجان و شور زندگی را زنده نگه می‌دارد.۸ به لحاظ نقش و اهمیت دین در تاریخ زندگی انسان، از آغاز مطالعة علمی روان‌شناسی، پرداختن به جنبه‌های روان‌شناختی دین نیز مورد توجه روان‌شناسان قرار گرفته است و سطور آینده نظری اجمالی به جنبه‌های مختلف این مطالعات دارد.

در طول دهة گذشته توجه روان‌شناسان به شادکامی تعریف‌ها و عامل‌های پیش ‌بینی کننده آن و ارتباط آن با شخصیت بسیار افزایش یافته است. روان‌شناسان و پژوهشگران نیز به اشکال گوناگون به تعریف مفهوم شادکامی پرداخته‌اند؛ برای مثال ونهون۹ شادکامی را مجموعه‌ای از عواطف و ارزیابی شناختی از زندگی و درجه‌ای ازکیفیت زندگی افراد می‌داند که به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنند.۱۰ برخی پژوهشگران نیز شادکامی را نوعی هیجان مثبت۱۱ می‌دانند که تأثیر ژرفی برسازوکارهای جسمانی، شناختی و روانی در مکانیزم دارد و عملکرد آدمی را در زمینه‌های مختلف بهبود می‌بخشد.۱۲ همچنین دینر و دینر۱۳(۱۹۹۵) معتقدند شادکامی شامل حالت خوشحالی یا سرور(هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب(عوامل منفی) است. شادکامی که هدف مشترک انسان‌هاست و همه درتلاش برای رسیدن به آن‌اند. ارزشیابی افرادازخود و زندگی‌شان است.۱۴ این ارزشیابی‏ها ممکن است جنبة شناختی داشته باشد، مانند قضاوت‌هایی که در مورد واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می‏شود. بنابراین شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت‌اند از: خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی.۱۵

نظریه‌ها بیان می‌کنند که مذهب، شادکامی را به چند طریق ارتقا می‌دهد. برای مثال، اعمال مذهبی، مانند حضور در مساجد، تعامل و حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهد. علاوه براین، ایجاد و گسترش رابطة فردی با خدا، شادکامی را با کاهش استرس و بهبود راهبردهای غلبه بر استرس، ارتقا می‌دهد. همچنین مذهب به زندگی شخص معنا می‌دهد.۱۶

افراد با گرایش دینی و با این عقیده که در جهان مقصد والایی وجوددارد، می‏توانند شادکامی خود را ارتقا بخشند.۱۷ به طور کلی نظریه‌پردازان دیگری وجود دارند که راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روان‏شناختی را در پرتو توجه به ارزش‌ها و هدف‏های معنوی، نیازهای بنیادی، معنی‏دار بودن و هدفمندی زندگی، عشق و علایق دینی و الاهی می‏دانند.۱۸ همچنین بین شادکامی و اعتقادات مذهبی ارتباط مثبت و معنادار نشان داده شده است.۱۹ شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که حاکی از رابطة مثبت و معنادار بین نگرش دینی و شادکامی است. علی‌محمدی و جان‌بزرگی (۱۳۸۷) در تحقیق خود در زمینة بررسی رابطه میان شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش‌پژوهان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ به این نتیجه رسیدند که میان شادکامی دینی با شادکامی روان‌شناختی رابطة مثبت معنادار وجود دارد.۲۰

روحانی و معنوی‌پور (۱۳۸۷) در تحقیق خود در زمینة بررسی رابطة عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه به این نتیجه رسیدند که بین دینداری با شادکامی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و دینداری پیش‌بینی کننده مناسبی برای شادکامی محسوب می‌شوند.۲۱

عبدالخالق و ناسور۲۲ (۲۰۰۷) یک نمونه از دانش‌آموزان کالجی را در الجزیره که همگی مسلمان بودند انتخاب کردند و به این نتیجه دست یافتند که در زنان مذهب همبستگی مثبت و معناداری با شادکامی و همبستگی منفی با اضطراب دارد.عبدالخالق۲۳ (۲۰۰۶) نیز با استفاده از نمونة ۲۲۱۰ نفری دانشجویان مسلمان کویتی به این نتیجه رسید که بین شادکامی و مذهب رابطة مثبت معناداری وجود دارد.

مالتبی وهمکاران۲۴(۱۹۹۹) و فرانسیس وهمکاران۲۵ (۲۰۰۰) با هدف بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در نوجوانان و بااستفاده از مقیاس شادکامی آکسفورد گزارش داده‏اند که بین شادکامی و نگرش دینی رابطة ضعیف، اما معناداری وجود داشته است. با توجه به اهمیت و تأثیر مثبت نگرش دینی بر شادکامی انسان‌ها، و به دلیل کمبود پژوهش که به بررسی رابطة کلیة عوامل شادکامی با نگرش مذهبی بپردازد، و به علاوه با توجه به اهمیت دین در زندگی فردی و اجتماعی بشر و شادکامی به عنوان یک شاخص اثرگذار در کلیة شئون زندگی از یک سو و توجه به قشر دانشجویان به عنوان آینده‌سازان جامعه از سوی دیگر، در این پژوهش به بررسی رابطة نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس پرداخته می‌شود.

فرضیات پژوهش

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نظریه توحید در شادکامی
 • تحقیق رابطه هیجان‌خواهی، شوخ‌طبعی و نگرش دینی با اضطراب مرگ
 • مقاله بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش پژوهان
 • تحقیق رابطه بین شادکامی در بروز اختلالات روانی از جمله اضطراب ، استرس و افسردگی
 • تحقیق هوش هیجانی و تاثیر آن بر شادکامی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.