تحقیق رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بیان مسئله ۸
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
جامعه مورد مطالعه ۱۰
نمونه آماری ۱۱
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۱
فرضیه های تحقیق ۱۱
سئوال مسئله ۱۱
متغیرهای تحقیق ۱۱
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۲
مقدمه ۱۴
سخت روئی ۱۴
سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس ۱۸
مکانیزم های مداخله ای سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری ۲۰
سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی ۲۳
سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک ۲۶
سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه ۲۸
سخت روئی و بیماری ۲۹
نقش سخت روئی در فراسوی استرس سلامت و بیماری ۳۰
چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی ۳۱
اکتسابی بودن سخت روئی ۳۳
پیشینه ی تحقیق ۳۶
پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در خارج از کشور ۳۶
پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در ایران ۳۷
خود کار آمدی ۳۸
ابعاد خود کار آمدی ادراک شده ۴۱
منابع باورهای خود کارآمدی ۴۱
دستاوردهای عملکرد ۴۱
تجربه جانشینی ۴۲
ترغیب کلامی ۴۳
حالت های فیزیولوژیکی ۴۳
تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی ۴۴
نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه ۴۶
پیشینه تحقیق ۲ ۴۸
تحقیقات انجام گرفته در حیطه باورهای خود کار آمدی در خارج از کشور ۴۸
خود کار آمدی ۵۲
۴ عامل باعث افزایش خود کار آمدی شخص می شود ۵۳
جامعه مورد مطالعه ۵۵
نمونه آماری ۵۶
روش نمونه گیری ۵۶
ابزار تحقیق ۵۶
تاریخچه ۵۶
اعتبار P.V.Q 58
اعتبار از طریق هم بستگی ۵۹
پایائی P.V.Q 59
دستور العمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی P.V.Q 61
دستور العمل تکمیل P.V.Q 62
اجرای P.V.Q 62
جمع آوری P.V.Q 63
نمره گذاری آزمونهای P.V.Q 64
نمره های فرعی و هنجارها ۶۶
– تفسیر نمره های فرعی ۶۶
معرفی مقیاس ۶۷
روائی و اعتبار ۶۸
اجرای آزمون ۶۸
نحوه نمره گذاری ۶۹
نحوه محاسبه بهره اجتماعی (SQ) 70
جدول توضیح علامتهای اختصاری ۷۱
روش تحقیق ۷۱
جدول ۱ – ۴ : نمرات خام آزمودنی ها ۷۴
جدول ۲ – ۴ : بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و سخت رویی در بین دانش جویان دختر ۷۷
پیشنهادات ۸۲
منابع و مآخذ ۸۳

 

 

منابع و مآخذ

۱ ) آناستازی (۱۳۷۱) روان آزمایی، ترجمه م، ن، براهنی (۱۳۷۱) تهران؛ انتشارات تهران؛

۲ ) آزاد، حسین (۱۳۷۸) آسیب شناسی روانی، ۲، چاپ دوم، تهران : انتشارات بعثت؛

۳ ) بیاضی، حسین (۱۳۷۵) بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سخت رویی استرس و بیماری کرونری قلب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس؛

۴ ) جمهوری، فرهاد (۱۳۸۰) بررسی رابطه سخت رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان دانشجوی دانشگاه تهران، پایان نامه دکتری، علامه طباطبایی؛

۵ ) جی، پی، شری و آر، پی، روما (۱۹۹۴) پرسش نامه ارزش های شخصیتی PVQ، مترجم ابوالفضل کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران : روان تجهیز سینا، طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و روان شناسی و توان بخشی؛

۶ ) حسن آبادی، حمیدرضا (۱۳۸۰) بررسی باورهای معرفت شناسی و باورهای خودکارآمدی دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران؛

۷ ) حمیدی پور، رحیم (۱۳۷۷) رابطه محیط مدرسه با کارآمدی شخصی مشاوران مدرسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم؛

۸ ) دلاور، ع (۱۳۸۰) مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد؛

۹ ) زارع، ع ۱۳۸۳، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش؛

۱۰ ) زارع، مهدی (۱۳۸۲) مقایسه رابطه حمایت اجتماعی، سخت رویی با فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛

۱۱ ) شوستر داون (۱۳۷۷)، نظریه های شخصیت، مترجمان : یوسف کریمی و همکاران تهران، نشر ارسباران؛

۱۲ ) صدرالسادات، سید جلال، شمس اسفند آباد، حسن ۱۳۸۰ عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه تهران، انتشارات بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی؛

۱۳ ) عبدی نیا، محمد دلیر ۱۳۷۷ بررسی رابطه خودکارآمد، جهت گیری هدفی و راهبرهای خودگردان پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه تهران؛

۱۴ ) عسگری مصطفی (۱۳۸۱) بررسی رابطه سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی؛

۱۵ ) قربانی، نیما ۱۳۷۳ ارتباط سخت رویی، الگوی رفتاری تیپ A و رفتار مستعد بیماری کرونروی قلب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛

۱۶ ) کندری، مجید ۱۳۸۱ مقایسه باورهای خودکار آمدی دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شاخه نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران؛

۱۷ ) مژدهی، محمدرضا ۱۳۸۱ مقایسه باورهای خودکارآمدی دانش آموزان شاخه نظری و فنی و حرفه ای وکار دانش، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی؛

۱۸ ) نصفت، م (۱۳۷۱) اصول و روش های آمار، تهران : انتشارات تهران، چاپ هفتم؛

۱۹ ) مجله صبح و زندگی (۱۳۸۵)، شماره ۳۲، حمیدرضا موسوی، سال دوم، نیمه دوم خرداد؛

مقدمه:

رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶)[۱]

جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است. یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درست مثل انتقال از یک روز به روز دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است (جمال فر، ۱۳۸۴)[۲].

اما پدیده ایی که می توان در دوران نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد نوع رفتار و کردار فرد است که گاهی از ویژگی های شخصیتی فرد مانند سخت روئی یا کم روئی در رشد اجتماعی فرد تاثیر می گذار باشد. در دوران نوجوانی گاهی اوقات پدیده ای می تواند باعث تغییر در رفتار در میزان رشد اجتماعی نوجوان شود وقتی که نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی می شود و به مسائلی مانند هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر، دوستی با همسالان، برخورد با جنس مخالف و ایفای نقش در ارتباط با والدین و مسائل دیگر می تواند در ایجاد رشد اجتماعی تاثیر گذار باشد.(گنجی، ۱۳۸۴)[۳].

سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است و افرادی که از این سبک شخصیتی برخوردارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در درجه اول آن ها متناسب به فعالیت هایی که در بر می گیرند احساس تعهد می نمایند یعنی درگیری های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کنند و نکته دوم این است که برای افراد سخت رو حوادث و فعالیت های روزمره چالش بر انگیزند. آنها تجربه های زندگی را سرشار از معنا می دانند و برخورد با آنها را آموزنده تلقی می کنند. این در حالی است که در بسیاری از مواقع رویاروئی با حوادث زندگی خسته می شوند و مسائل زندگی برای آنها ملال آور و یا حتی تهدید آمیز تلقی می شود.

افراد چالش طلب گاهی رویدادهای مصیبت بار را در زندگی به تجربیات ارزشمند تبدیل می کنند. بالاخره افراد سخت رو نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری می نمایند. آنها معتقدند که شخص در پیامدهای زندگی نقش تعیین کننده ایی داشته و کم و بیش این پیامدها در قلمرو و کنترل آنها قرار دارد.

برخورداری از چنین نگرش هایی باعث می شود که افراد سخت رو رویدادهای محیط را به گونه ایی معنا دار ارزیابی کنند در حالی که افراد غیر سخت رو به نسبت به رویدادهای زندگی دچار احساس بیگانگی، ناتوانی و تهدید می گردند. (جمهوری ، ۱۳۸۳).

در واقع سخت روئی ساختار واحدی است که در محل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه سرچشمه می گیرد (قربانی ،۱۳۸۶).

بیان مسئله:

سخت روئی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است. افرادی از این سبک شخصیتی برخوردارند که در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند بهتر هستند.

سخت روئی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت تلقی می شود. کوباسا[۴](۱۹۷۹). سخت روئی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن جوان می دانند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد. در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی است.

مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود سخت رویی مبارزه فردی در شرایط سخت را بیش می برد و او را یاری می کند که وقایع  تهدید آمیز را با موفقیت بیشتری پشت سر گذارد. سخت روئی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است که درجهت ارتقاء رشد اجتماعی می توان گفت که باید این افکار و روحیات سخت روئی در بین نوجوانان و جوانان ما شناخته شود و در جهت ارتقاء رشد اجتماعی با شناخت ویژگی های فردی قدمهای محکمی برداشت. (کاپلان[۵] ۲۰۰۸ ترجمه پور افکاری ۱۳۸۶)[۶]

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی  است. از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت روئی بالائی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری استفاده می نمایند که این مسئله باعث کاهش رشد اجتماعی می شود. سخت روئی یک مفهوم روان شناختی است که به شیوه هایی خاص و با ثبات فرد و واکنش های او با رویدادهای استرس زا در زندگی اجتماعی می توان اشاره کرد. این سازه شخصیتی از سه مولفه  ۱) تعهد ۲) کنترل ۳) چالش تشکیل شده است.

۱ ) تعهد نشان دهنده اعتقاد فرد به ارزشمند و معنا دار بودن فعالیت هایش و احساس عمیق و در آمیختگی با این فعالیت هاست.

۲ ) کنترل بر این عقیده است که تجارب زندگی قابل پیش بینی و کنترل است.

۳ ) چالش اشاره دارد به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی بوده و فرصتی برای رشد فراهم می آورد که تمام این موارد می تواند در مسیر رشد اجتماعی نقش بسزائی داشته باشد که امید است با این پژوهش ها بتوانیم بحث رشد اجتماعی را در بین جوانان ارتقاء بدهیم و همین طور سخت روئی و نوع برخورد با آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم که این مباحث می تواند در نهاد خانواده و مراکز آموزشی مورد توجه قرار بگیرد (ستایش ، ۱۳۸۲)

P جامعه مورد مطالعه :

جامعه آماری در تحقیق حاضر عبارتند از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی  که بر طبق آمار بدست آمده می توان گفت که بالای ۲۵۰۰ دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل هستند که از تمام داشکده فنی و مهندسی انسانی و کشاورزی که از هر کدام به طور تصادفی آزمودنی هایی مورد سنجش قرار گرفته اند.

  Pنمونه آماری:

با توجه به جامعه مورد مطالعه و بر آورد کل جامعه آماری از بین تعداد مشخص شده در حدود ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.

روش آماری مربوط به فرضیه ها :

روش آماری جهت آزمون فرضیه ها و بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و سخت روئی دانش جویان از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :

روش آماری به علت اینکه رابطه بین دو متغیر است از هم بستگی و ضریب پیرسون استفاده شده.

فرضیه های تحقیق:

بین سخت روئی و رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد.

سئوال مسئله:

آیا بین سخت روئی و رشد اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد؟

متغیرهای تحقیق:

سخت روئی: متغیر وابسته      رشد اجتماعی: متغیر مستقل

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم:

تعریف نظری سخت روئی : عبارت است از ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی (پورافکاری، ۱۳۸۵).

مفهوم سخت روئی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد.

سخت روئی توانایی درک درست شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است. ( گنجی ۱۳۸۳)

تعریف عملیاتی سخت روئی: نمره ایی است که آزمودنی ها از پرسش نامه بررسی دیدگاه های شخصی به دست می آورند. (تعریف نظری رشد اجتماعی: فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزشها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد که با جامعه وحدت یابد و به نحوی انطباق یافته رفتار کند (کاویانی[۷] ، ۱۳۷۹).

تعریف عملیاتی رشد اجتماعی : عبارت است از نمره هایی که آزمودنی از آزمون رشد اجتماعی و ایلند به دست آورده است.


[۱]  . ستوده – هدایت الله، ج سوم، روانشناسی اجتماعی

[۲]  . جمال فر – رضا، جلد چهارم ، آموزش فردی

[۳]  . گنجی ، حمزه، روان شناسی اجتماعی ، جلد ششم

[۴]  . Kobasa

[5]  . Kaplan

[6]  . نصرالله – پورافکاری، خلاصه روان پزشکی جلد هفتم

[۷]  . کاویانی رسول؛ روان شناسی فردی جلد ششم

مقدمه:

در این فصل ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد که سخت روئی روان شناختی و ابعاد آن و پژوهش های انجام شده در ایران و خارج ذکر شده است و بعد باورهای خود کار آمدی و عوامل آن و پژوهش هایی که در این زمینه و خارج مورد بررسی قرار گرفته است.

سخت روئی:

تا اواخر دهه ۱۹۷۰ مطالعات زیادی انجام شد به نحوی که در آن ها حوادث استرس زای زندگی به عنوان عامل آشکار ساز ظهور بیماریهای جسمی و روان شناختی در نظر گرفته شده بود احتمال یک رابطه علیتی بین استرس و بیماری ایده ای بود که بیماری مورد توجه قرار گرفته بود رابطه همبستگی ها بین استرس و بیماری از ۲۰% تا ۷۸% متغیر است و در برخی مطالعات پائین تراز این حدود نیز گزارش شده است یک تبین احتمالی این داده ها وجود افرادی است که نمرات بالایی از استرس دارند اما بیمار نشده اند.

برای مطالعه این افراد باید عوامل مداخله گر که ارتباط بین استرس و بیماری را تعدیل می کند مورد بررسی قرار دارد (جمهور[۱]، ۱۳۸۰). کوباسا(۱۹۷۹) از اولین محققانی بود که در میان متغیرهای تعدیل کننده ارتباط بین استرس[۲] و بیماری ویژگی های شخصیتی را مورد توجه قرار داد.

وی در اولین مطالعه خود این فرضیه را بررسی کرد که اشخاص که درجه بالائی از استرس را بدون بیماری تجربه می کنند. ساختار شخصیتی ای متفاوت از افرادی دارند که در شرایط استرس زا بیماری می شود کوباسا در این مطالعه (۱۹۷۹) نشان دار که این تمایز شخصیتی در ساختاری به نام سخت روئی منعکس می شود (قربانی ، ۱۳۷۳).

وی با استفاده از تئوری های اگزیستانسیالیستی در شخصیت، سخت روئی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جوی تشکیل شده است. شخصی که از تعهد بالائی (نقطه مقابل بیگانگی) برخوردار است به اهمیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی هست و چه فعالیت هایی انجام می دهد باور دارد. بر همین مبنا قادر است در مورد هر آنچه انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاوی خود را بر انگیزد. این اشخاص با بسیاری از جنبه های زندگی شان همچون: شغل، خانواده، روابط بین افراد کاملا در آمیخته می شوند. افرادی که در مولفه کنترل (نقطه مقابل ناتوانی) قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند. چنین اشخاصی برای حل مشکلات به مسئولیت خود بیش از اعمال و یا اشتباهات دیگران تاکید می کنند. مبارزه جوئی یا چالش طلبی (نقطه مقابل احساس خطر یا ترس) نیز باور به این امر است که تغییر و نه ثبات واقعیت جنبه طبیعی زندگی است.

اشخاصی که مبارزه جوئی بالائی دارند موقعیت های مثبت یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتری می دانند تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش چنین باوری انعطاف پذیری شناختی و قدرت تحمل رویداد ها و موقعیت ها مبهم و ناراحت کننده زندگی را به همراه دارد (قربانی ،۱۳۷۳).

در اولین مطالعه کوباسا(۱۹۷۹)، ۳۰۰ آزمودنی که پست های مدیریت و سر پرستی داشتند و پرسش نامه های را تکمیل کردند که در آنها موارد زیر ارزیابی می شد:

۱ ) رویدادهای استرس زا در زندگی در طول چند سال گذشته؛

۲ ) بیماری هایی که فرد به آن دچار شده است؛

ویژگی سخت روئی نتایج این پژوهش را نشان داد. در مقایسه با آن دسته از مدیرانی که در شرایط پر استرس به بیماریهای مختلف دچار شده بودند (مدیران آسیب پذیر در برابر استرس) و آن دسته از مدیرانی که در شرایط پر استرس سالم باقی ماندند. سخت روئی تفاوت معنا دار دارد.


[۱]  . علی جمهور، روان شناسی اجتماعی و فردی جلد ششم

[۲]  . Esteres

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر
 • مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک
 • تحقیق بررسی تاثیر تحصیلات مادر بر رشد اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.