تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱-بیان مسئله     ۷
۱-۲-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی     ۸
۱-۳-اهداف تحقیق    ۱۰
۱-۴ – فرضیه های تحقیق    ۱۱
۱-۵ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها     ۱۱
متغیر وابسته :فضایل اجتماعی    ۱۱
متغیر های مستقل     ۱۲
اعتماد اجتماعی     ۱۲
مشارکت اجتماعی    ۱۳
تعاملات سازمان یافته    ۱۴
۲-۱-  مقدمه    ۱۶
۲-۲-مفهوم سرمایه اجتماعی    ۱۶
۲-۳-بوردیو    ۲۵
۲-۴-جیمز کلمن    ۲۷
۲-۵-رابرت پاتنام    ۳۰
۲-۶- پیشینه تحقیق     ۳۴
۳-۱-جامعه آماری تحقیق    ۳۶
۳-۲-حجم نمونه     ۳۶
۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات     ۳۶
۳-۴-روش تحقیق     ۳۶
۳-۵-متغیر های تحقیق    ۳۶
۳-۶-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۳۷
۳-۷- زمان و مکان پژوهش    ۳۷
مقدمه    ۳۹
۴-۱- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش    ۳۹
۴-۱-۱- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه    ۳۹
۴-۱-۲-توزیع فراوانی وضعیت تاهل شهروندان مورد مطالعه    ۴۰
۴-۱-۳-توزیع فراوانی میزان تحصیلات شهروندان مورد مطالعه    ۴۱
۴-۱-۴-توصیف سنی شهروندان مورد مطالعه    ۴۲
۴-۱-۵-توزیع پراکندگی اعتماد اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    ۴۳
۴-۱-۶-توزیع پراکندگی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    ۴۴
۴-۱-۷-توزیع پراکندگی میزان تعاملات سازمان یافته شهروندان مورد مطالعه    ۴۵
۴-۱-۸-توزیع پراکندگی  رشد فضایل اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    ۴۶
۴-۲- یافته های استنباطی تحقیق     ۴۸
مقدمه    ۵۲
۵-۱-خلاصه و جمع بندی    ۵۲
۵-۲-نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق    ۵۴
۵-۳- محدودیت های پژوهش     ۵۵
۵-۴- پیشنهادها    ۵۶
منابع و مآخذ    ۵۷
ضمائم    ۵۹

منابع و مآخذ

۱-  امیر کافی،م.، ۱۳۸۰،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۴۰-۳۹

۲-  بیرو ،آ.، ۱۳۷۰، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان

۳-  پاتنام،ر. ، ۱۳۸۰،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام.

۴-  چلبی ، م. ، ۱۳۷۵ ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی

۵-  سجادی،ح. ،۱۳۸۲،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

۶-  شارع پور،م.،۱۳۸۳، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره ۶۶

۷-  فیروزآبادی، ا.، ۱۳۸۴، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره ۴

۸-  فیلد،ج.، ۱۳۸۶ ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر

۹-  فوکویاما،ف.، ۱۳۷۹،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان

۱۰-     قنادان،م.، ۱۳۷۹،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم

۱۱-     کلمن،ج.، ۱۳۷۷،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی

۱۲-                       کوئن،ب.،۱۳۷۲،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت

۱۳-                       مرادی،گ.، ۱۳۸۶،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره ۲۶

۱۴-                       ناطق پور، م. ،۱۳۸۴ “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره ۴

۱۵-Bourdieu,P.(1985).”The Forms of Capital” in Hand book of theory and research For the Sociology of education. ed. JCRichardson, New York: Grean wood ,pp.241-258

16-Schultz,J,&Maureen oBriien.A,Tabesse.B(2006).Social capital and Self-rated health:Results us 2006 Social capital Sorry of one Community

1-1-بیان مسئله :

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از یک سو و رشد فضیل اجتماعی از سوی دیگر را افزایش می دهد. شواهدی در دست است که هر چه افرادبه لحاظ اجتماعی منزوی تر باشند،از فضایل اجتماعی  کمتری برخوردارندو به عکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر باشد آن جامعه سالم تر خواهد بود. کاهش بیماریهای روانی و رشد فضایل اجتماعی ،ویژگی هایی را که برای قبول نقشهای اجتماعی لازم است افزایش میدهد. (Whiteford,2000)

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی وی در تعامل با افراد دیگر و قبول نقش های اجتماعی رنگ و بوی جمعی به خود می گیرد در هر جامعه ای بنا به ماهیت آن چنین فضایلی وجود دارند و مردم از آنها پیروی می کنند در صورت گسترش و تحقق چنین فضایلی جامعه به سطح بالای سعادت و پیشرفت می رسد لذا از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی می کاهد .

امروزه اکثر جامعه شناسان  بر این نکته اتفاق نظر دارند که راه توسعه ورشد انسان در اجتماع ووفاق آنها با یکدیگر از طریق انجام دادن چنین فضایل(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) تحقق می یابد.

در شهر ارومیه که جامعه ای اسلا می است راه  برای  شکوفایی چنین اعمالی باز است در این شهر بنا به عادات و رسوم ودر نتیجه ی مشاهده ی مثبت سرانجام این فضایل از آن حمایت می کنند . همین فضایل هستند که انسان را از جهل و نقصان به سوی کمالات و سعادت رهنمون می سازند.

مبنای اخلاقیات بر این عقیده استوار است که آنچه برای انسان ها (ویا حتی حیوانات) به خصوص خو ب یا بد است،نه فقط از دیدگاه آنان بلکه از دیدگاه  فراگیر تری خوب یا بد می باشد.

 حکم کردن به این که چیزی فی نفسه خوب است به این معناست که آن چیز ارزشمند است . ذهن انسان با عمل ارزش گذاری امور خیر و شر را پدید می آورد و در نتیجه به تقبیح و تحسین این امورمی پردازد نمی توان به طور قطع گفت که ارزش گذاری های این چنینی اصولا قراردادی هستند یا به صورت غریزی مو جودند. با این حال وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیر قابل انکار است وجود این مفاهیم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخلاقی خیر و شر به طرق گوناگون تعبیر کند. حال پرسش اساسی اینست که چه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی  در بین شهروندان شهر ارومیه وجود دارد؟

۱-۲-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی :

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است .

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد .

پاسخ به نیاز های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و تولید یافته های علمی برای رسیدن به سعادت ،پیشرفت و پیوند بین نظر و عمل و ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل  اجتماع.

تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهاد های رسمی و غیر رسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و مردم درباره ی فضایل اجتماعی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین آنها  در جهت پیشرفت وترقی جامعه از یک سو و توسعه ی دامنه ی این فضایل بین مردم از سوی دیگر را فراهم سازم.

 با توجه به اینکه پیشرفت و توسعه ی حیات اجتماعی در همه ی جوامع مورد توجه وپذیرش عموم قرار گرفته است لذا هر گونه تلاش و کوششی در جهت کسترش فضایل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع و جلوگیری از انحرافات جامعه می باشد . بنابر این تلاش در جهت گسترش فضایل اجتماعی معرف موفقیت در احیای فرهنگ بشر دوستانه ،بهبود حیات اجتماعی و موفقیت در امر توسعه ی جوامع بشری می باشد .

دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند هر گاه ارزشی برای جامعه مفید باشد و قشر وسیعی از جامعه از نفع آن برخوردار باشند مردم از آن حمایت می کنند و آن را به صورت قانو ن دوستی و میهن پرستی تعریف می کند . در واقع هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود مفهوم خاصی ازفضایل اجتماعی را دارد. رشد فضایل اجتماعی در جامعه شاخص توان مندی نظام اجتماعی به شمار میآید این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مد نظر قرار می گیرد. در صورت افزایش سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان تعاملات میان افراد جامعه کیفیت بهتری می یابد و از سوی دیگر جامعه ما برای حفظ و تعادل و توسعه نیاز به روحیه ای دارد که از یک طرف رابطه میان برنامه ریزان و مردم واز طرف دیگر عموم مردم از هر قشر و صنفی که هستند با یکدیگر بر مبنای اعتماد تنظیم کند و کارها را در مجرای صحیح خود قرار دهد . لذا این مساله محقق را بر آن داشته است که رابطه سرمایه اجتماعی بافضایل اجتماعی  را در یک جامعه مثل شهر ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهر است ضرورت دارد.

۱-۳-اهداف تحقیق:

الف)هدف کلی:

 تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و  رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه

ب)اهداف جزیی

۱-   تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

۱-  تعیین رابطه بین مشارکت اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

۲-          -تعیین رابطه بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

۱-۴ – فرضیه های تحقیق:

۱-    بین اعتماد اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد.

۲-    بین مشارکت اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد.

۳-    بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

۱-۵ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

متغیر وابسته :فضایل اجتماعی

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند. برای عملیاتی کردن  متغیر فوق از گویه های زیر در پرسشنامه استفاده شده است.

فرقی نمی کند که آدم مسلمان باشد یا دین دیگری داشته باشد،مهم آن است که درستکار باشد و انسانیت داشته باشد.

مسئولان وقتی ببینند کسی به چاپلوسی آنان پرداخته،ناراحت می شوند.

افراد مسن دارای تجربه های مفید هستند و باید به آن ها احترام گذاشت.

اگر فرد غریبه را ببینید که در خیابان آسیب دیده تا چه حد حاضرید به او کمک کنید

داشتن روحیه همکاری و تعاون و کمک به دیگران برای شما چقدر اهمیت دارد؟

چقدر احتمال دارد که به طور مثال از هزارتومانی که به همراه دارید،پانصد تومان آن را به فردی بدهید که اطمینان دارید به کمک نیاز دارد.

برای شما  درستکاری و راستگویی تا چه اندازه  اهمیت دارد؟

شما تا چه اندازه به هنگام برخورد با اعضای فامیل خوشرفتاری می کنید؟

متغیر های مستقل :

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه سرمایه اجتماعی در امنیت محلات
 • مقاله سرمایه اجتماعی
 • مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان سلامت اجتماعی دانشجویان
 • مقاله بررسی روند رو به کاهش سرمایه اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.