تحقیق رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فــصـل اول
بیان مسئله ۴
اهمیت پژوهش ۴
هدف پژوهش ۴
سئوالات پژوهش ۵
متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها ۵
منبع کنترل ۵
عزت نفس ۶
فــصـل دوم
پیشینه نظریه ۷
نظریه ی جیمز ۷
نظریه ی مید ۸
نظریه ی کولی ۸
نظریه ی روزنبرگ ۹
نظریه ی سالیوان ۱۰
نظریه ی هورنای ۱۱
نظریه ی آدلر ۱۲
نظریه راجرز ۱۳
کوپر اسمیت (۱۹۶۷) در این باره می گوید ۱۳
نظریه ی مزلو ۱۴
نظریه آلپورت ۱۵
نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس ۱۶
عزت نفس و غرور ۱۷
عزت نفس بالا و عزت نفس پائین ۱۸
تاریخچه موفقیتها و همچنین پایگاه و مقامی است که مزد در جهان دارد ۲۰
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ۲۱
نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان ۲۳
کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ۲۴
منبع کنترل ۲۴
رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل ۲۵
تاریخچه، نظریه راتر ۲۶
مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی ۲۷
توان رفتار ۲۷
انتظار ۲۸
تقویت گذشته و تعمیم ۲۸
ارزش تقویت ۲۸
موقعیت روان شناخت ۲۹
آزادی حرکت ۲۹
کمترین سطح هدف ۳۰
تفاوتهای فردی ۳۰
کنترل ۳۰
واکنش در برابر از دست دادن کنترل ۳۱
منبع کنترل ۳۲
منبع کنترل درونی ۳۳
منبع کنترل بیرونی ۳۳
ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی ۳۴
ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی ۳۵
تصور راتر درباره انسان ۳۶
فــصـل سوم
طرح پژوهش ۳۸
جامعه مورد پژوهش ۳۸
نمونه روش نمونه گیری ۳۸
ابزار تحقیق ۳۸
آزمون منبع کنترل ۳۸
آزمون عزت نفس ۴۰
روش اجراء پژوهش ۴۱
اجرای اصلی ۴۱
روش آماری ۴۱
منابع ۴۲

منابع و مآخذ

۱٫ آراس، آلن؛ روان شناسی شخصیت نظریه ها و فرآیندها؛ترجمه سیاوش جمالفر، انتشارات نشر روان: ۱۳۷۵٫
۲٫ اتکینسون، ریچارد؛ زمینه روان شناسی هیلگارد؛ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، انتشارات رشد: ۱۳۷۸٫
۳٫ ارونسون، الیوز؛ روان شناسی اجتماعی؛ ترجمه سیروس ایزدی، انتشارات دانشگاه تهران:۱۳۶۶٫
۴٫ افروز، غلامعلی؛ روان شناسی تربیت کودکان و نوجوانان؛انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:۱۳۷۱٫
۵٫ ایزدی، سیروس ؛روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب؛ انتشارات دهخدا:۱۳۵۱٫
۶٫ بلوم، جرالد.اس؛ نظریه های روان کاوی شخصیت؛ترجمه هوشنگ حق نویس،انتشارات امیر کبیر؛۱۳۶۲٫
۷٫ بیابان گرد، اسماعیل؛ روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان؛ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان:۱۳۷۳٫ ۸٫ پروین، لارنس؛ روانشناسی شخصیت؛ ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، موسس خدمات فرهنگی رسا:۱۳۷۲٫
۹٫ پورافکاری، نصرت الله؛ فرهنگ جامع روانشناسی- روان پزشکی در زمینه های وابسته؛ انتشارات فرهنگ جلد اول و دوم:۱۳۷۴٫
۱۰٫ دلاور، علی؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی؛ انتشارات ویرایش:۱۳۷۷٫
۱۱٫ ساپنیگتون، اندروا؛بهداشت روانی؛ ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی، نشر روان:۱۳۷۷٫
۱۲٫ سیاسی، علی اکبر؛نظریه شخصیت یا مکاتب روانشناسی؛ انتشارات دانشگاه تهران:۱۳۷۱٫
۱۳٫ سیف، علی اکبر؛ روش تهیه پژوهشنامه؛ انتشارات دوران:۱۳۷۸٫
۱۴٫ شاملو، سعید؛بهداشت روانی؛ انتشارات رشد:۱۳۶۹٫
۱۵٫ شاملو، سعید؛مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت؛ انتشارات رشد:۱۳۷۰٫
۱۶٫ شعاری نژاد، علی اکبر ؛روان شناسی رشد؛انتشارات رشد:۱۳۶۴٫
۱۷٫ شفیع آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا؛نظریه های مشاور و روان درمانی؛ مرکز نشر دانشگاهی:۱۳۵۹٫
۱۸٫ شولتز، دوان؛ روان شناسی شخصیت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی،انتشارات ویرایش:۱۳۷۷٫
۱۹٫ شولتس، دوان؛ روانشناسی کمال؛ ترجمه گیتی خوشدل، نشر نو:۱۳۶۹٫
۲۰٫ کراز، ژزف؛بیماری روانی؛ ترجمه پریرخ دادستان و محمود منصور، انتشارات رشد:۱۳۶۷٫
۲۱٫ کریمی، یوسف؛ روان شناسی شخصیت؛انتشارات نشر ویرایش:۱۳۷۶٫
۲۲٫ گنجی، حمزه؛روان شناسی عمومی؛ انتشارات نشر دانا:۱۳۷۵٫
۲۳٫ مزلو، آبراهام ؛انگیزش و شخصیت؛ ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی:۱۳۶۷٫
۲۴٫ میرزا بیگی، علی؛ نقش نیازهای روانی در بهداشت روانی ؛انتشارات اطلاعات و آموزش و پرورش:۱۳۷۲٫
۲۵٫ هرگنمان، ی. آر؛ والسون، ام.اچ؛ مقدمه ای بر نظریه های یادگیری؛ ترجمه علی اکبر سیف ،انتشارات دانا:۱۳۷۴٫
۲۶٫ ماسن،هنری؛ رشد و شخصیت کودک؛ ترجمه مهشید باسایی، انتشارات کتاب مادر:۱۳۷۳٫

 

 

مقدمه

 در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش  می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

 در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس  یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود

 عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد.

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر ۱۹۳۰، آلپورت۱۹۳۷، راجرز ۱۹۵۹، سالیوان ۱۹۵۳ ، طارن هورنی ۱۹۳۷، جیمز  ۱۸۹۰ ، مازلو)۱۹۷۰از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

   فرنچ۱۹۶۸ و ارگو۱۹۷۲ از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

 جورج کلی۱۹۵۵ در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت)

   در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.

   فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی  یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد.

   یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، ۱۹۷۲(

   ایستین و کوموریت (۱۹۷۱) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .

   آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است.

  بیان مسئله:

  عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی( ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت و اقبال است(.

   مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه.

اهمیت پژوهش:

   با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرد است و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی خود را تحت الشعاع قرار می دهد به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی و یافتن ارتباط بین دو مقوله  عزت نفس و منبع کنترل با هم هستیم.

هدف پژوهش:

   هدف این پژوهش این است که با یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل و با استفاده از نتیجه این پژوهش مبنی بر این که کدام بعد از ابعاد درونی و بیرونی منبع کنترل با عزت نفس بالا معنا دار نسبت به بالا بردن عزت نفس در افراد اقدام کند.

سئوالات پژوهش:

۱- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کوهپایه  رابطه ای وجود دارد؟

۲- آیا بین عزت نفس و منبع کنترل در دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور کوهپایه  رابطه ای وجود دارد؟

۳- آیا بین عزت نفس  پسران و دختران دانشجو دانشگاه پیام نور کوهپایه  تفاوت معنادار وجود دارد؟

۴- آیا بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو دانشگاه پیام نور کوهپایه  رابطه معنادار وجود دارد؟

 

متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها

منبع کنترل

تعریف نظری: مفهوم کنترل دارای دو بعد درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقد هستند که اعمالشان، نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون داده های بد یا خوب دارد.(۱۹۹، آزاد، ۱۳۷۲(.

   افرادی که داری منبع کنترل بیرونی هستند فکر می کنند برون داده های بد یا خوب ارتباطی با رفتار خود آنها ندارد و از کنترل آنها خارج است.

تعریف عملیاتی: منبع کنترل مولفه ای است که آزمون منبع کنترل جولیان راتر آن را می سنجد.

 

عزت نفس:

  مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم عزت نفس نامیده می شود به عبارت دقیق تر، عزت نفس مقدار ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شاخص قائل هستند (ساندفرد، فرانک ۱۹۵۶(

   عزت نفس مولفه ای است که آزمون عزت نفس کوپراسمیت آن را می سنجد.

 

 پیشینه نظریه

نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس

   جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس  ارائه داده اند و عزت نفس را یک مورد مهم می دانند بر نظرات برخی از آنها به طور اختصار اشاره می کنیم.

   نظریه ی  جیمز

کوپراسمیت در رابطه با نظریه جیمز (۱۹۶۷) می نویسد:

جیمز (۱۸۹۲) از اولین کسانی است که در مورد عزت نفس نگاشته است به اعتقاد وی آرزوها و ارزشهای انسان نقش اساسی در تعیین اینکه آیا او خود را مطلوب می پندارد یا نه دارند. احساس  فرد در این دنیا کاملاً به آنچه می خواهد باشد یا انجام دهد بستگی دارد .وی می پنداشت که قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعی است از موقعیتها و کمالات وی نسبت به آنچه ادعا یا آرزوی خوب انجام دادن آن را دارد.

   بنابراین بر اساس نظریه جیمز فردی که توانائی موسیقی اش بیشتر نسبت به توانایی ریاضی اش می بالد چنانچه در یک کنسرت بد عمل نماید در مقایسه با عملکرد در امتحان ریاضی عزت نفس وی بیشتر از تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

   اگر فرد به هیچ وجه به ریاضیات خود نبالد عملکرد ضعیف در امتحان ریاضی عزت نفس او هیچ تاثیری نخواهد گذاشت. جیمز این موضوع را با طرح کلی فرمولعزت نفس ابراز نموده است.

  عزت نفس =  موقعیت / آرزوها یا انتظارات

   بر اساس فرمول فوق اگر در زمینه ارزشمند پیشرفت به آرزوها نزدیک باشد یا به آن زمینه دست یابیم نتیجه آن عزت نفس بالاست. اگر اتلاف زیادی بی پیشرفت و آرزوها وجود داشته باشد، خود را ضعیف می دانیم. (کوپر اسمیت، ۱۹۶۷(.

   رومهاودی (۱۹۸۶) می نویسد: «جیمز در ادامه نظریه اش پیشنهاد می کند که شخص  می تواند خود را از طریق افزایش پیشرفت و یا کاهش آرزوهایش افزایش دهد.

  نظریه ی مید

   کوپر اسمیت( ۱۹۶۷)درباره  ی نظریه مید می گوید «او به عنوان جامعه شناس توجه اش به فرآیندی بود که در اثر آن فرد عضو سازگار اجتماعش می شود. مید نتیجه می گیرد که در جریان این فرآیند فرد ایده ها و نگرش های ابراز شده توسط افراد مهم زندگی اش را درونی می نماید. اعمال و نگرش های آنها را مشاهده می کند و آنها را اغلب بدون شناخت پذیرشته و مثل اینکه از آن خویش می دارد. او نگرش خودش را کسب می کند که با نگرش هایی که افراد مهم در زندگی او ابراز کرده اند هماهنگ است و با درونی کردن واکنش دیگران نسبت به خودش آنگونه که آنان برای او ارزش قائل اند برای خودش ارزش قائل می شود». و خودش را تا حدی که آنها او را طرد کرده نادیده گرفته و باور می کند چیزهایی را که دیگران به او نسبت می دهند .از گفته های مید می توان نتیجه گرفت که عزت نفس تا حدی از ارزیابی منعکس شده دیگران ناشی می شود.

   هیچ انسانی در ارزیابی از خود یک جزیره  ی تنها نیست که فقط خودش باشد. او در درون خود آئینه منعکس کننده گروه اجتماعیش را حمل می کند. اگر او ارزش زیادی برای خودش قائل است، افرادی در زندگی او بوده اند که با توجه به احترام با او رفتار نموده اند و اگر او خود را دست کم می گیرد افراد مهم دیگر بصورت یک شی با او رفتا نموده اند. تفکر و نحوی رفتار افراد مهم کلید اصلی نظریه مید در مطالعه عزت نفس است.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.