تحقیق رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس مقابل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه تیپ شخصیت (درونگرا، برونگرا) با ارتباط پنهانی با جنس مقابل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه تیپ شخصیت (درونگرا، برونگرا) با ارتباط پنهانی با جنس  مقابل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عنوان ۱
چکیده ۲
فصل اول ۳
مقدمه ۴
بیان مساله ۶
ضرورت پژوهش ۷
هدف پژوهش ۹
سوال پژوهش ۹
فرضیه پژوهش ۹
تعیین متغیرها: ۹
– متغیر وابسته ۹
– متغیر مستقل ۹
– متغیر کنترل ۹
تعاریف مفهومی ۱۰
تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: ادبیات پژوهش – پیشنیه پژوهش ۱۳
تعریف شخصیت ۱۴
فیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی ۲۳
نظریه های سنخ شناسی شخصیت ۲۷
سنخ شناسی شخصیتی در نظریه یونگ ۲۸
برونگرایی و درونگرایی از نقطه نظر آیزنک ۳۱
رویکرد یادگیری اجتماعی ۳۲
رویکرد شناختی ۳۲
خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا ۳۳
نوروفیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی ۳۴
دیدگاه یونگ، سطوح روان: ۳۵
هشیار ۳۵
ناهشیار شخصی ۳۶
ناهشیار جمعی ۳۷
کهن الگوها ۳۹
پرسونا ۴۰
سایه ۴۲
آنیما ۴۳
آنیوس ۴۴
مادر ۴۵
پیرفرزانه ۴۵
پویشهای شخصیت: ۴۶
علیت و غایت شناسی ۴۶
پیش روی و پس روی ۴۷
تیپ های روان شناختی ۴۸
کارکردها ۵۰
نظریه ویلیام شلدون ۵۶
نظریه اوتوگراوس ۶۰
ارتباط اجتماعی ۶۰
انواع ارتباط اجتماعی ۶۲
نگاهی مقدماتی به ارتباطات میان فردی ۶۵
ویژگی ارتباطات میان فردی چیست ۶۶
پیوستار ارتباط ۶۷
ارتباط من و آن ۶۹
ارتباط من و شما ۶۹
ارتباط من و تو ۷۱
گزارش ایسکانیوز ۷۲
عوامل برقراری ارتباط پنهانی باجنس مقابل ۷۳
پیامدهای روانی – اجتماعی ارتباط پنهان باجنس مقابل ۷۳
دیدگاه اسلام ۷۵
دیدگاه شهید مطهری ۷۸
ارتباط دختر و پسر و شرایط آن ۷۹
تعریف دوستی دختر و پسر ۸۰
انگیزه برقراری ارتباط با جنس مقابل ۸۰
آثار رابطه با جنس مقابل ۸۴
شرایط ارتباط باجنس مقابل ۸۷
پیشینه پژوهش ۹۱
فصل سوم ۹۵
جامعه ۹۶
نمونه ۹۶
روش نمونه گیری ۹۶
روش پژوهش ۹۶
ابزار اندازه گیری ۹۷
اعتبار و روایی آزمون ۹۹
شیوه نمره گذاری ۱۰۱
روش اجرا ۱۰۲
فصل چهارم ۱۰۳
مقدمه ۱۰۴
تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۰۵
تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۱۱
فصل پنجم ۱۱۲
بحث ونتیجه گیری ۱۱۳
محدودیت های پژوهش ۱۱۵
پیشنهادات پژوهش ۱۱۶
منابع ۱۱۷
ضمائم ۱۱۹

 

فهرست منابع

تجربه ی ارتباطات در روابط انسانی – لایل سوسمان، سام دیپ- حبیب الله دعائی
واقعیت و خیال- آیسنک، ج هانس – محمد تقی براهنی
نظریه های شخصیت- علی اکبر سیاسی
خودشناسی با روش آیزنک – دانیلز، مایکل- اسمائیل فصیح
روانشناسی اجتماعی – یوسف کریمی
روانشناسی شخصیت- یوسف کریمی
روانشناسی تعامل اجتماعی (رفتار میان فردی) – جوزف پی. نورگاس- مهرداد فیروزبخت، خشایار بیگی
فرهنگ جامع روانشناسی – روانپزشکی – نصرت الله پورافکاری
فرهنگ روانشناسی – هوشیار رزم آزما
ارتباط میان فردی- جولیا. تی دود – مهرداد فیروزبخت
روانشناسی شخصیت – آلن ا. راس- سیاوش جمالفر
روانشناسی ارتباطات- دکتر باقر ساروخانی
دوستی از منظر دینی- علی احمد پناهی
بحاران نوار- محمدباقر مجلسی
آسیب های جوانان و نوجوانان در آینه قرآن و امامان – اصغر بابایی
حجاب – شهید مطهری
روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب – دکتر سیروس ایزدی
روانشناسی اجتماعی تجربی- زایونک، آزبی- محمود ایرمانی
روانشناسی اجتماعی- ارونسون، الیوت- حسین شکرکن

چکیده

این پایان نامه با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد . برای این منظور نمونه ای به حجم ۶۰ نفر متشکل از ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی داشته انتخاب شد . فرض بر این بود که بین ۲ متغیر ذکر شده در بالا ، رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین میزان نوروتیک و سایکوتیک و ارتباط پنهانی با جنس مقابل نیز رابطه معنادار وجود دارد.

برای سنجش ارتباط داشتن یا نداشتن با جنس مقابل، به پرسش اکتفا شد و از نمونه در دسترس استفاده شد. و برای اندازه گیری تیپ شخصیت (برونگرایی- درونگرایی) از پرسشنامه ۵۷ سئوالی آیزنک کمک گرفته شد. بعد از انجام امور آماری هر ۲ فرضیه رد شد و بر این اساس میزان برونگرایی و درونگرایی در گرایش جوانان (نمونه مورد نظر) به جنس مقابل تاثیر ندارد و همچنین ارتباط معناداری در رابطه ی ارتباط با جنس مقابل و میزان نوروتیک یا سایکوتیک مشاهده نشد.

مقدمه

درک لزوم مطالعه روانشناسی شخصیت، چندان دشوار نیست. شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائل از این قبیل، ارضای حسن کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد. یعنی خود را در یکی از تیپهای شخصیتی قرار می دهد.

از سوی دیگر، این شناختها و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین ۳ تا ۴ سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند، چنانچه کودک خود را در این سنین حسود ببینند، دچار نگرانی و اضطراب نخواهند شد، زیرا می دانند که این ویژگیها یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست.

امروزه بحث ارتباط میان فردی در جامعه ای به گستردگی جامعه ی ما با این میزان رشد و شکوفایی، با توجه به اهداف و برنامه های تعیین شده، جای کنکاش و بررسی بیشتر دارد. از طرفی کانال های فراوان اطلاعات و ورود تکنولوژیهای گوناگون ایجاب می کند حساسیت ویژه ای نسبت به ارتباط پنهانی دختر و پسر به عنوان زیرمجموعه ی ارتباط میان فردی داشته باشیم. تهاجمات فرهنگی بنابراین دارند، ارزشهای فرهنگ غربی را که گاهاً در جامعه ی دینی ما ضد ارزش محسوب می شود، بر قشر جوان تحمیل و نهادینه کنند و این می تواند در دراز مدت مخرب باشد . موضوع ارتباط با جنس مقابل بسیار وسیع و دارای جوانب زیادی است که پرداختن به آن باید جامع و بدور از تعصبات و سوگیریهای شخصی ، گروهی و احیاناً همراه با فرض ورزی باشد .

این پایان نامه در مقطع کارشناسی ، به سهم خود خواسته به بخش ارتباط تیپ شخصیت (درونگرا – برونگرا) و رابطه پنهانی با جنس مقابل بپردازد و برای این منظور ارتباط پنهانی با جنس مقابل را اینگونه تعریف کرده است : هرگونه رابطه مخفیانه ، بدون اطلاع خانواده ، دختر و پسر که حداقل ۱ ماه از آشنایی آنها گذشته است و در محدوده ارتباط تلفنی ، گردش ، سینما ، کافی شاپ وجود دارد.

 بیان مسأله

به درستی هرگاه انسان از جامعه می برد و در تنهایی غوطه می خورد ، با همان سرعت ، راه به سوی انحراف ، اعتیاد و حتی خودکشی و … می برد . اگر ارتباط انسان ها با یکدیگر نبود ، بنای عظیم فرهنگی پا نمی گرفت . هیچیک از دستاوردهای بزرگ انسانی نظیر زبان ، خط و … پدید نمی آمد . و بالاخره باید گفت زیبایی زندگی در جمع انسان ها تجلی می کند . از آنجا که ارتباط بشر ، به مجموعه ها و انواع گوناگون تقسیم می شود و گستردگی فراوانی دارد ، لذا یکی از شاخه های آن ارتباط پنهانی با جنس مقابل است که به دلیل اهمیت و تأثیر بسزای آن در جنبه های مختلف زندگی ، پرداختن به آن ، خالی از لطف نیست …

در علم روانشناسی ، آنجا که شخصیت ، موضوع بحث است ، ۲ نوع یا تیپ شخصیتی مفروض است ، درونگرایی و برنگرایی که مقدمه و همچنین فصل دو ،‌ به تفصیل به آن پرداختم . در این پژوهش به مطالعه ی ارتباط رابطه پنهانی دختر و پسر با تیپ شخصیت اقدام کردم .

لذا گمانه زنی های گوناگون ، نقدها و مقاله های فراوانی که به موضوع ارتباط با جنس مقابل پرداختند ، تمایل من را به انتخاب این موضوع برای پروژه خود ، برانگیخت .

ضرورت پژوهش

دوستی های خیابانی و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، عاری از شکوفایی محبت و عشق واقعی است و اگر هم به ازدواج برسد ، هیچ پشتوانه ای ندارد و جامعه را با مشکلات روبرو می کند .

در آغاز نوجوانی و جوانی به علت بیداری غرایز و شدت حالات هیجانی ، گرایش دختران و پسران به دوستی با جنس مقابل بیشتر می شود . داشتن دوست اعتماد به خود را تأیید می کند و نیازهای عاطفی و احساسی را تا حدی تأمین می کند . در صورتیکه پیوند گسسته شود ، شخص نسبت به ارزشهای وجودی خود دچار شک و تردید می شود . بعضی از پسران داشتن دوست دختر را نوعی محبوبیت ، قدرت اجتماعی و موفقیت برای خود محسوب می کنند و برخی دختران ارتباط پنهانی با پسران را نوعی جذابیت برای خود تلقی می کنند .

آسیب های اجتماعی ، فردی ،‌خانوادگی و عوامل زمینه ساز گوناگونی در ارتباط پنهانی با جنس مقابل وجود دارد . و از آنجا که قشر جوان و نوجوان جامعه که آتی ساز کشور هستند ، سوژه ی این نوع ارتباط هستند ، لازم دیدم ، این نوع ارتباط را به عنوان یکی از متغیر های کارم انتخاب کنم و تا حدی هر چند کوتاه و مختصر به آن بپردازیم . به علاوه انیکه اگر فرضیه این پژوهش تأئید شود ، می توان از بروز آسیب هایی که در این ارتباط پنهانی در کمین جوانان است ، جلوگیری کرد .

هدف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی رابطه بین تیپ شخصیت (درونگرایی و برونگرایی) و رابطه پنهانی با جنس مقابل در دختران مجرد، دانشجو ، ۲۵ – ۱۸ سال شهر تهران

سوال پژوهش

۱-  آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و تیپ شخصیت (درونگرایی – برونگرایی) رابطه معنادار وجود دارد؟

۲-   آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان نوروتیک و سایکوتیک رابطه معنادار وجود دارد؟

فرضیه پژوهش

۱-   بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و تیپ شخصیت (درونگرایی- برونگرایی) رابطه معنادار وجود دارد.

۲-   بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان نوروتیک و سایکوتیک رابطه معنا دار وجود دارد.

تعیین متغیرها

متغیر وابسته           رابطه پنهانی با جنس مقابل

متغیر مستقل            تیپ شخصیت (درونگرا- برونگرا)

متغیر کنترل             دختران (۲۵-۱۸) سال- مجرد- دانشجو- ساکن تهران

تعاریف مفهومی

تیپ شخصیت[۱]: بطور کلی برچسبی که برای طبقه بندی شخصیت فرد مورد استفاده قرار می گیرد . سنخ شناسی های متعددی هر کدام با سیستم طبقه بندی خود وجود دارد . معهذا همه آنها مبتنی بر این فرض است که الگوهای پیوسته با سبکهای ثابت عملکرد وجود دارد که مشخص بودن آنها امکان قرار دادن افراد را در یک یا چند سنخ مشخص می کند . این فرض هر چند در آن جای بحث است ، ارزش اکتشافی دارد و تعیین سنخ شخصیت در پژوهش و نظریه های شخصیت و اجتماعی جنبه بومی دارد(پورافکاری ، ۱۱۱۱)

درونگرایی[۲]

شخصی که در خود فرو رفته است . نسبت به محیط خارج بی توجه و بی علاقه می شود و رضایت باطنی خود را در دنیای درونی خویش می جوید . دیرجوش ، کم حرف و همواره در حالت تفکر به سر می برد . در اجتماع چلمن و بی دست و پا می نماید (رزم آزما – ۱۹۲ – ۱۹۳)

برونگرایی[۳]

روشهای مشاهده حالات شعور روش سوژه توسط خودفرد می باشد . مثال: من از ادراکاتم ، احساساتم ، رویاهایم ، شناختی فراوان دارم و شاهد و ناظر منحصر به فرد آنها هستم و به علت برخورداری از موهبت درون نگری قادر به تحمل نفسانیات خویش هستم (رزم آزما – ۱۹۳ – ۱۹۲)

رابطه[۴]

رابطه ، نسبت . بطور کلی رابطه بین دو یا چند شی ، رویداد یا شخص . ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند و معمولاً یکی از موارد زیر مورد نظر است . الف) رابطه بین ۲ متغیر ، بگونه ای که متغیر در یکی از آنها با تغییر در دیگری همراه است . ب) پیوستگی بین ۲ متغیر ، بطوریکه درستی یا نادرستی یکی تلویحاً درستی یا نادرستی دیگری را برساند . ج) رابطه بین رویدادها بطوریکه یکی به عنوان پیش آیند دیگری عمل می کند . د) خویشاوندی.

تعاریف عملیاتی

درونگرایی: منظور از درونگرایی نمره ای است که فرد در میزان E آزمون شخصیت آیزنگ پایین تر از ۱۳ بیاورد.

برونگرایی: منظور از برونگرایی نمره است که فرد در میزان E آزمون شخصیت آیزنگ بالاتر از ۱۳ بیاورد.

رابطه پنهانی با جنس مقابل: ارتباط و معاشرت مخفیانه دختر یا پسر با پسر یا دختر بدون اطلاع والدین که یک ماه از آشنایی آنها می گذرد و بصورت تلفنی، ملاقات در کافی شاپ، رستوران، پارک، سینما طی می شود و یک نوع دوستی بین آنها برقرار است.


[۱] . Personality type

[2] . Interovesion

[3] .Introspection

[4] .Relation

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تعیین رابطه تیپ شخیصت درون گرا و برون گرا با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تحقیق بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت
 • تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.