تحقیق رابطه جدایی والدین وتاثیر آن روی فرزندان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه جدایی والدین وتاثیر آن روی فرزندان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه جدایی والدین وتاثیر آن روی فرزندان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده مطالب ۲

مقدمه۵

فصل اول
مسئله تحقیق۷

فرضیه ۸

تعریف عملیاتی ۹

اهداف تحقیق۱۱

ضرورت تحقیق ۱۲

محدودیت تحقیق۱۳

فصل دوم نظریه ها وپیشنه ها

نگاهی به ابعاد مختلف طلاق به عنوان آسیب اجتماعی ۱۵

نظریه جامعه شناسان فونکسیونالیست ۲۱

انواع خانواده ۲۵

طلاق چه تاثیری روی بچه ها می گذارد ۲۸

تحقیقات انجام شده خارجی ۳۰

آمار طلاق در جهان ۳۶

تحقیقات ایرانی ۳۷

دلیل افزایش آمار طلاق در ایران ۳۹

فصل سوم روش تحقیق
طرح تحقیق ۴۲

ابزار تحقیق ۴۳

فصل چهارم جدول ها
جدول افسردگی ۴۵

جدول پرخاشگری ۴۸

جدول اضطراب ۵۲

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری ۵۸

فرضیه یک ۵۹

فرضیه دو ۶۰

فرضیه سه ۶۲

پیشنهادات ۶۳

منابع ۶۴
فهرست جدولها :

جدول افسردگی (۱-۴ )۴۵

جدول (۲-۴)۴۶

جدول(۳- ۴)۴۷

جدول پرخاشگری(۴- ۴)۴۸

جدول (۵- ۴)۴۹

جدول(۶- ۴)۵۰

جدول (۷- ۴)۵۱

جدول اضطراب (۸- ۴) ۵۲

جدول (۹- ۴)۵۳

جدول (۱۰- ۴)۵۴

جدول(۱۱- ۴)۵۵

جدول (۱۲- ۴) ۵۶

 

فهرست منابع:

آزاد؛ حسین . ( ۱۳۸۰ )رونشناسی مرضی کودک، تهران :شرکت انتشارات پاژنگ

اتیکسون ؛هیلگارد. (۱۳۸۳)زمینه ی روانشناسی، حسن رفیع.تهران :انتشارات ارجمند

احمدیه؛ مریم، (۱۳۸۰).طلاق به درخواست زن به درخواست شوهر،انتشارات سفیرصبح

تابیر ؛ادوارد،(۱۳۷۷) .بچه های طلاق ،توراندخت تمدن، انتشارات نشر واحدی

دورانت؛ویل ،(۱۳۵۴ ).لذات فلسفه ،عباس زریاب خویی،انتشارات فرانگلین

رفیع؛علی،(۱۳۸۰).بررسی فقهی طلاق وآثار آن در حقوق زوجین.تهران :انتشارات مجد

زهرا ؛درویزه،( ۱۳۷۱).اثر طلاق بر زندگی نوجوانان ،تهران :دانشگاه الزهرا

سیف؛سوسن ،(۱۳۶۰).رشد خانواده، تهران:دانشگاه الزهرا

سیاسی ؛علی اکبر،(۱۳۷۷۱).نظریه های شخصیت .تهران:دانشگاه تهران .

شاملو؛ سعید،(۱۳۶۸)آسیب شناسی روانی ، تهران :انتشارات رشد.

هنری ؛ماس وهمکاران ،(۱۳۷۰).رشد وشخصیت کودک ،مهشید یاسایی،انتشارات نشرمرکز.

منابع خارجی:

۱٫Adamsnanc (AND OTHERS) the effect of divorce on a chivement-research.north-crolina  ۱۹۸۰

۲٫Warren nancy (and others) children and divorce.journal  of dlvorce 1996

3.Nunn .gerald (and other).percepationself  personal and familia psychology in the school 1983

4.Palosari.hellevi.effect of timing of parental divorce on the children depression.journal adollesce.1992

چکیده

 در این تحقیق سعی شده رابطه ی جدایی والدین وتاثیری که بر روی فرزندان آنها میگذارد بررسی شود .جامعه آماری زنان ومردان که از هم جدا شده اند  وفرزندان آنها می باشد نمونه آماری شامل ۴۰نفر از زنان ومردان ساکن در شهرستان ارومیه وفرزندان آنها می باشد .در انتخاب مناطق در صد بالای طلاق ،وجود دفاتر طلاق ملاک انتخاب بوده است ودر انتخاب نمونه ملاک اصلی دسترسی به آنها بوده است روش جمع آوری تحقیق یک پرسشنامه ۹۰ سوالی  ISL90 و استخراج نتایج ازروشهای توصیفی مانند مجذور کا ،همبستگی پیرسون ، فراوانی درصد،در صد تراکمی …. بوده است.

 بر اساس نتایج بدست آمده بین بین ازدواج زنان ومردان میزان تحصیلات، محل زندگی، استقلال فکری همسر،انجام فرایض دینی ،اختلاف سنی زن ومرد ،مسئل جنسی ،اعتیاد ،فقر و…. رابطه وجود دارد .   وبراساس نتایج به دست آمده تاثیری که طلاق میتواند بر روی فرزندان آنها بگذارد بر حسب سن فرزند متفاوت می باشد .اما در کل می توان گفت آثار آن عبارت از ارتکاب جرم ،فقر ویتیمی دزدی ،تجاوز به دیگران ،اختلال در تغذیه ،لکنت زبان وغیره میباشد.

مقدمه:

عشق داستان همیشگی سرنوشت انسان وگریزازتنهایی وجاودانه ای است.که ازتولد تا مرگ بر روی زندگی انسان سایه افکنده است .ازدواج وسیله ای برای آرامش وسکون ومایه ای است برای مهرومحبت دونفرازبودن در کنار هم .                                           ازدواج فراترازآن است که درحد لذت بردن دو نفرازمصاحبت یکدیگر باقی بماند و اهمیت آن از حدود احساس شخصی زن ومرد فراتر میرود . با اینهمه برای بقای زندگی مشترک تنها عشق کافی نیست .اگر عشق بهترین انگیزه پیوند آدمی با همنوع خود است وازدواج تدبیری برای بر آوردن خواسته ها ،وجود فرزند نقطه عطف حیات خانواده محسوب می شود.بخش مهمی ازسرنوشت افراد بشری درخانواده پایه ریزی میشود.سبک زندگی، تکوین  شخصیت فردی،شیوه مواجهه با جهان بیرون ،باورها ونگرشها تحت تاثیر ونفوذ خانواده وروابط حاکم بر آن قرار میگیرد .بی تردید شخصیت ،نگرش طبقه اجتماعی واقتصادی ،مذهب ،تحصیل وجنس والدین ونحوه انتقال اصول وارزشها به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت . خانواده را می توان یک نظام اجتماعی ویا به عنوان یک نظام اجتماعی بزرگتر در نظر گرفت اگر خانواده وظایف اساسی خود را به انجام برساند. جامعه حیات خود را به صورت قابل دوام ادامه خواهد داد. در سیستم خانوادگی فرد رابرای وارد شدن به اجتماع آماده میسازد . یکی از اروانشناسان به نام ((هارلوک))خانواده را به صورت یک سیستم متعادل پیچیده تعریف میکند که با ورود هر کودک پیچیده تر میشود .                                                         خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن دارد وآموزش رفتارها برعهده دارد.هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزندان ،فرزند به والدین یا والدین به همدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباطات اجتماعی فرد به شمار می آید محبت وامنیت یکی از اساسی ترین نیازهای برای تربیت ورشد می باشد سازگاری شخصی واجتماعی کودکان که در سالهای اولیه زندگی از

محبت خانوادگی وحضورپدر یا مادرمحروم می شوند ویا بقدرکافی ازاین موهبت برخوردار نمی شوندممکن است در آینده با خطر جدی روبرو شوند .                                     هورنای امنیت را شرط اساسی برای زندگی میداند و معتقد است که والدین از طریق ابراز  محبت ودوستی نسبت به کودکان امنیت آنها را تامین ویا تبعیض قائل شدن بین فرزندان تنبیه به جای رفتار نامعقول وتحقیر آنها را با خطر جدی مواجه می سازند .                        در حیطه روابط خانوادگی ،رویداد ها واتفاقات نقش مهمی را ایفا می کنند رویدادها برای هر کس معنا ومفهوم پیدا میکنند،پاسخها ودیدگاه هر کس را تغییر داده وجهت میدهد.          جدایی والدین به جز درموارد استثنایی که پاسخ صحیح برای شرایط ومشکلات موجود است .تجربه ای تلخ به شمارمی رود. باورداشتهای فرهنگی.مذهبی واجتماعی افراد باوجود اینکه جدایی راحق زنان ومردان ادواج کرده می داند اما آنرا به سختی میپذیرد .جدایی والدین علاوه بر تاثیرعمدتا منفی برزندگی زن وشوهردرزندگی فرزندان این خانواده ها نقش مهمی ایفا میکند وزمینه مناسبی برای ایجاد وگسترش مشکلات فراهم میسازد.(مارش وهربات) تاثیر جدای کودکان بزرگتر ،ضعیف تر از کودکان سنین پایین تر است .

مسئله تحقیق: 

آسیب های ناشی از طلاق در جامعه چیست؟

دلیل افزایش آمار طلاق چیست؟

آیا جدایی والدین موجب بروز مشکلاتی در فرزندان آنها می شود؟

زندگی با یک والد بدون حضور والد دیگر چه تاثیری بر رفتار فرزندان دارد؟

فرضیه های تحقیق:

۱٫بین تعداد فرزندان درخانواده ومدت سازگاری رابطه ی معنا داری وجود دارد؟

۲٫ بین جدایی والدین واختلال رفتاری فرزندان رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۳٫جدایی والدین روی فرزند دختر وپسر تاثیر یکسانی دارد؟

متغییرهای تحقیق:

 

متغییر مستقل :جدایی والدین –  زندگی با یک والد

متغییر وابسته : اختلال های رفتاری فرزندان  

تعریف عملیاتی :

اختلافات :ناسازگاری،نا سازواری، خلاف کردن،عدم موفقیت با یکدیگر،نزاع،مشاجره (لغت نامه دهخدا)

خانواده :یگانه سازمان اجتماعی است واز دیرباز در زندگی بشر های ماقبل تاریخ وجود داشته وحتی قبل از عبادتگاه ودولت وهر سازمانی که برای تمرکز فعالیت آدمی بوجود آمده است خانواده می باشد. چون روابط انسانی دراین سازمان بیشترازسایر روابط دیگر برآورنده مهمترین خواسته های حیاتی اوست لذا این امرموجب که این سازمان بتواند به کار مستمرش ادامه و از جمع به پراکندگی نگراید.

جدایی والدین:موقعیتی است که زن وشوهرپس ازازدواج وداشتن فرزند اقدام به جدایی

رسمی نموده ودرحال حاضرجداازهم زندگی میکنند.طول مدت جدایی حداقل ۶ ماه باشد.

زندگی با یک والد:فرزندانی که پس از جدایی قانونی والدین خود درحال حاضر تحت سرپرستی قانونی یکی ازآن دو بوده وبا اوزندگی میکند .

اختلالات رفتاری:به رفتارهایی گفته میشود که براساس هنجارهای اجتماعی وفرهنگی خاص هرجامعه پذیرفتنی نیست وخارج ازهنجارتلقی میشود اگرچه دربعضی ازموارد این رفتارها

ازجامعه ای به جامعه دیگر فرق میکند اما دربیشترمواقع قابل شناسایی و تطبیق است .

 مشکلات رفتاری:اصطلاحی است که در آثار روان شناسان ،روانکاوان ،روانپزشکان واندیشمندان دیگری که با علوم انسانی سروکار دارند مترادف با رفتار نابهنجار آمده است

هربرت مشکلات رفتاری را به دو بعد متمایز ۱)مشکلات کرداری ۲)مشکلات شخصیتی تقسیم کرده مشکلات کرداری شامل ۱٫آشفتگی ۲٫بی قراری ۳٫بی حرمتی ۴٫بیش فعالی ۵٫بی طاقتی ۶٫توجه طلبی ۷٫تند مزاجی ۸٫جنگ ودعوا ۹٫حسادت ۱۰٫دادو بیداد راه انداختن ۱۱٫فقدان همکاری ۱۲٫کج خلقی ۱۳٫منفی گرایی ذکر کرده ومعتقد است که بیشتر آنها با هم ظاهر می گردند به نظر او مشکلات شخصیتی عبارت از،آمادگی آشفتگی

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اثرات طلاق بر کودکان
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • مقاله بالاترین و پایین ترین آمار طلاق
 • تحقیق علل افزایش طلاق و پیامدهای آن
 • پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.