تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۷
مقدمه ۸
بیان مساله ۹
اهمیت پژوهش ۱۴
هدف پژوهش ۱۵
فرضیه پژوهش ۱۵
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات ۱۶
تعریف عزت نفس ۱۸
فرآیند شکل گیری و تحول عزت نفس ۲۰
منظور از عزت نفس ضعیف یا قوی چیست؟ ۲۷
شیوه پرورش ۲۹
ظاهر جسمانی ۳۱
جنس ۳۲
رویدادهای جاری زندگی ۳۳
ملاک های ایجاد عزت نفس در نوجوانان ۳۳
دیدگاههای نظری درباره عزت نفس ۳۵
از دیدگاه راجرز ۳۶
نظریهای مربوط به عزت نفس ۳۷
نظریه آبراهام مازلو ۳۸
نظریه ویلیام جیمز ۳۹
نظریه پردازان صفات ۴۰
نظریه پردازان یادگیری اجتماعی ۴۱
نظریه پردازان روان پویشی ۴۳
بخش دوم : خلاقیت ۴۶
سیر تحول مطالعه خلاقیت ۴۶
خلاقیت ۴۸
مراحل خلاقیت ۵۳
تحول خلاقیت در طول زندگی ۵۵
اجزای تشکیل دهنده خلاقیت ۵۷
دیدگاههای خلاقیت ۶۱
دیدگاه تورنس ۶۱
رویکرد گیلفورد درباره خلاقیت ۶۴
سیالی(روانی) : تولید تعدادی اندیشه در یک زمان معین ۶۴
دیدگاه کارل راجرز ۶۵
دیدگاه دوبونو درباره خلاقیت ۶۷
نظریات خلاقیت ۶۸
رویکرد باستانی خلاقیت ۶۸
دیدگاه روانکاوی ۶۹
دیدگاه روانکاوری جدید از خلاقیت ۷۰
دیدگاه گشتالت ۷۲
رویکرد تداعی ۷۲
رویکرد رفتارگرایی ۷۳
رویکرد روانسنجی ۷۴
الگوهای خلاقیت ۷۴
مراحل آزبورن ۷۴
الگوی آزبورن – چارنز ۷۵
الگوی استین ۷۵
الگوی نلر ۷۶
الگوی کالاگر از خلاقیت ۷۸
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارتباط خلاقیت و عزت نفس ۷۸
جامعه آماری پژوهش ۸۷
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۸۷
ابزار پژوهش ۸۸
روش جمع آوری اطلاعات ۸۸
روش آماری ۸۸
۱)مقیاس عزت نفس کوپراسمیت ۸۹
اعتبار و پایایی مقیاس عزت نفس کوپراسمیت ۹۰
روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت ۹۲
۱)آزمون سنجش خلاقیت عابدی ۹۲
پایایی آزمون خلاقیت عابدی ۹۳
اعتبار ۹۴
شیوه نمره گذاری آزمون ۹۴
توصیف و تحلیل داده ها ۹۶
الف) توصیف داده ها ۹۶
ب) تحلیل داده های پژوهش ۹۸
بحث و نتیجه گیری ۱۰۲
نتایج پژوهش حاضر ۱۰۵
محدودیتها ۱۰۶
پیشنهادها ۱۰۶
منابع ۱۰۷

 

منابع:

– اتکنیون ،ریتاال وریچارد سی و اسمیت ،ادواردای و بم ، داریل ج و هوکسما (۱۳۷۸) ؛ زمینه روانشناسی هیلگارد ؛ مترجم براهنی و همکاران ، تهران رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی۱۹۹۸).
– آریانپور کاشانی ، عباس(۱۳۷۰)، فرهنگ کامل انگلیسی فارسی ،تهران:امیرکبیر.
– آمابلی، ترزا(۱۳۵۷)؛ شکوفایی خلاقیت کودکان ؛ترجمه قاسم زاده (۱۳۷۲)،تهران : دنیای نو.
– آناستازی آن ،(۱۳۷۶)؛ تفاوت های فردی، ترجمه جواد طهوریان ،مشهد آستان قدس رضوی.
– براندن ، نایاتیل؛ روانشناسی حرمت نفس،ترجمه هاشمی ، ۱۳۷۶، تهران ،شرکت سهامی انتشار.
– بودو ،آلن ؛ خلاقیت در آزموشگاه ،ترجمه علمی خانزاده ،۱۳۵۸،تهران : چهر.
– بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۳)؛روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ،تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
– دوبونو،ادوارد،۱۹۳۳؛فکر در قلمرو وعمل،ترجمه پرویز امیروار(۱۳۶۳)، تهران، رازی.
– پارسا، محمد(۱۳۷۴)؛ روانشناسی تربیتی ، تهران : سخن .
– پوپ،آلیس و مک هیل، سوزان و کریهد، ادوارد ؛ افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان ،ترجمه پریسا تجلی، ۱۳۷۴، تهران : رشد.
– حسینی، افضل السادات ،(۱۳۸۰)؛ ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن ، مشهد: آستان قدس رضوی.
– دادستان،پریرخ(۱۳۷۶)،ارزشیابی شخصیت کودکان، تهران، رشد .
– دوریس جی (۱۳۷۸)؛ آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان ،ترجمه مجتبی جوادیان، آستان قدس رضوی، چاپ سوم.
– دهکانپور و همکاران.
– ریو، جان مارشال، انگیزش و هیجان ؛ مترجم یحیی سید محمدی، ۱۳۸۲،تهران : نشر
– ساپنیگتون ،اندرو(۱۳۷۹)بهداشت روانی ،ترجمه شاهی برواتی ،تهران،روان.
– علی اکبر،(۱۳۷۱)،روانشناسی یادگیری وآموزش، تهران، آگاه.
– سیمونتون، دین کیف(۱۳۷۷)؛ خلاقیت ،جنبه های شناختی ،شخصیتی ، تحولی واجتماعی ؛ ترجمه دکتر حسین شکرکن ، مجله تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز .
– شاملو،سعید(۱۳۶۹)،بهداشت روانی،تهران،رشد.
– شولتز، دوان(۱۳۷۸)، نظریه های شخصیت ؛ترجمه یوسف کریمی و همکاران ، ۱۳۸۱، تهران ، ارسباران.
– شیهان، ایلین (۱۹۶۴)؛ عزت نفس، ترجمه دکتر مهدی گنجی،۱۳۸۳؛ تهران: رشد.
– کالاکر، جیمز(۱۳۸۱)؛ آموزش کودکان تیزهوش ،ترجمه مهدیزاده ،مشهد ،آستان قدس رضوی.
– کلمر،هرپس،کلارک،امینه ، رینولوبین (۱۳۷۵)؛ روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان ،ترجمه پروین علیپور،آستان قدس رضوی.
– کوپراسمیت،س(۱۳۷۱)،عزت نفس ،ترجمه پریرخ دادستان ،تهران ،ارسباران.
– گواین،شاکتی(۱۳۸۱)؛ تجسم خلاق، ترجمه گیتی خوشدل، تهران ،روشنگران.
– لورای، برک؛ روانشناسی رشد، مترجم یحیی سیدمحمدی،۱۳۸۱، تهران: ارسباران.
– ماسن ،هنری،پاول، کیکان ،جروم، کارول هوستون،آلتامین وی کالنجر، جان ،(۱۳۷۹)؛ رشد شخصیت کودک ،ترجمه مهشید یاسایی،تهران،مرکز.
– مالتز، ماکسول(۱۹۷۵)؛ روانشناسی خلاقیت؛ ترجمه مهدی قراچه داغی،۱۳۸۰، تهران،اسراردانش.
– میلانی فر،بهروز(۱۳۷۴)؛ بهداشت روانی،چاپ چهارم، تهران، قوس .
– نکویی، بیوک(۱۳۷۸)؛ رابطه خلاقیت ،باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری خود نظم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.

 

چکیده

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت است که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفته است از این رو تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در مقطع راهنمایی مدارس واقع در منطقه ۱۱ آموزش و پرورش تحصیل می کردند انتخاب شدند و آزمونهای عزت نفس کوپراسمیت و خلاقیت عابدی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. نتایج نشان می دهد.

که خلاقیت دربین دختر وپسر تفاوتی ندارد وهمچنین عزت نفس در دختر وپسر تفاوتی ندارد ورابطه مثبتی بین خلاقیت وعزت نفس وجود دارد.


مقدمه

بنا به اعتقاد بسیاری از متخصصان عزت نفس را می توان ازجمله علل مشکلات رفتاری شایع در میان کودکان و نوجوانان سراسر جهان دانست.

بهترین راه برای بیشتر کردن انگیزش افراد اینست که عزت نفس آنها را افزایش دهیم.معلمان، کارفرمایان و مربیان همواره می گویند که راه بهترین راه برای با انگیزش کردن دانش آموزان ، کارکنان و ورزشکاران بالا بردن عزت نفس آنهاست.

بالا بردن عزت نفس اقدام پسندیده ای است و احمقانه است اگر کسی با اینکار مخالفت کند . امّا مسئله تقویت کردن عزت نفس نوعی مداخله انگیزشی است که «تقریباً هیچ یافته ای وجود ندارد که نشان دهد عزت نفس اصلاً چیزی را به وجود می آورد بلکه عزت نفس توسط مجموعه ی موفقیتها و شکستها به وجود می آید…آنچه باید بهبود یابد عزت نفس نیست بلکه مهارتهای ما برای برخورد با دنیاست(سلیکمن ، نقل شده در آزار،۱۹۹۴).

در همین رابطه دو پژوهشگر نتیجه گرفتند که عزت نفس «عمدتاً حاصل موفقیتها و شکستهای مربوط به پیشرفت است که تأثیری مهمی بر پیشرفت بعدی ندارد ،(هلمک و ون آکن، ۱۹۹۵) .پس نکته مهم در این دو نقل قول جهت علیتی بین عزت نفس و پیشرفت /خلاقیت است.(ریو/سید محمدی،۱۳۸۲).

افزایش عزت نفس موجب افزایش پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت موجب می شود که عزت نفس بیشتر می شود و از آنجائیکه بسیاری از افراد خلاق به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش نیستند و برخی از با استعدادترین و سرآمدترین دانش آموزان خود را با دیدی کاملاً منفی ارزیابی کرده بودند و نمی توانند تخیلات خود را به زبان آورند؛ هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس[۱] و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر است و بررسی راهکارهایی است تا با افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان با هوش زمینه های خلاقیت رادر آنها به وجود آوریم.

بیان مساله :

محققین معتقدند همه انسانها در کودکی از استعداد خلاق برخوردارند  ولیکن فقدان محیط مناسب وبی توجهی و عدم تقویت این توانایی مانع ظهور آن می گردد. برای هر جامعه ای وجود افراد خلاق ضروری است زیرا جوامع در دوره انتقال و تغییر نیاز مبرمی به راههای خلاق برای مسائل حاد وآینده خود دارند( حسینی، ۱۳۷۶) . بررسی هدفهای آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران نشانگر آنست که برای مقابله مناسب با مسائل فردی و اجتماعی پیچیده نیاز به پرورش افرادی داریم که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خود منطقی و خلاق بیاندیشد( همان منبع).

با نگاهی به تاریخ گذشته در می یابیم که جهان ما به دست افراد معدودی که در تفکر خود جهشهای خلاقی داشته اند تغییرات بنیادی پیدا کرده است . کالیله، داروین و اینشتین در درک دنیایی که در آن زندگی می کنیم نقش بسیار ارزنده ای ایفا کرده اند اختراعات نیز نشانگر همین نکته اند. ماشین بخار، تلفن ، کامپیوتر و هزاران اختراع دیگر که وجود آنها برای ما عادی شده است بدست کسانی طراحی و ساخته شده اند که ما آنها را خلاق می نامیم. در عالم هنر نیز طی قرنها کتابها، شعرها، تابلوهای نقاشی ، مجسمه ها و … که جهان ما را غنی کرده اند بوسیله افراد خلاق به وجود آمده اند (شکلتون و فلچر، ترجمه کریمی و جمهری،۱۳۷۱).

در گستره موضوع خلاقیت مسئله کشف وشناسایی افراد خلاق و عوامل موثر بر خلاقیت از ماهیت ویژه ای برخوردار است زیرا شناخت زود هنگام این افراد آموزش و پروش درست وبه موقع استعدادهای آنان می تواند بزرگترین قدم در راه پیشرفت کشور باشد تاکنون به منظور شناسایی افراد خلاق تلاش های بسیاری صورت گرفته است .رویکرد روانسنجی در ابتدا کوشش کرد با استفاده از شیوه های شبیه به شیوه های سنجش هوش به اندازه گیری خلاقیت می پردازد ولی آزمونهای هوش نتوانستند افراد توانا در تفکر واگرا یعنی افراد چیره دست در ارائه اندیشه های نو و ابتکاری را شناسایی کند. لذا مطالعات بعدی در دو جهت متفاوت پی ریزی شد گروهی از محققین به شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت پرداختند و گروهی دیگر به تهیه آزمونهای خاصی برای سنجش خلاقیت. در این مطالعات فرض اساسی این بود که در خلاقیت توانایی ذهنی ویژه ای دخالت دارند بنابراین اکثر آزمونهای ساخته شده به سنجش توانائیهای می پرداختند که در تفکر خلاق اهمیت دارند . یافته های این محققین اولین قدم درجهت مطالعه تجربی خلاقیت بود .( افروز،۱۳۷۲).

از آنجائیکه بسیاری از افراد خلاق و مبتکر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش نیستند و نمی توانند تخیلات خود را بر زبان آورن، برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و سلامت فکر و بهداشت روانی ارتباط مستقیمی با میزان عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. امروزه دردرمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان مانند کم رویی و گوشه گیری ، ناسازگاری و پرخاشگری ، تنبلی و کندروی به عنوان اولین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ،تقویت اعتقاد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازد. برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر توانمندیهای بالقوه خود برخوردار شوند می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود در محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش بهره مند شوند بی شک نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه پیشرفت تحصیلی و کارایی بیشتری از خود نشان می دهند. همچنین از بارزترین ویژگیهای صاحبان «تفکر واگرا » و افراد خلاق «داشتن اعتماد به نفس» و «عزت نفس» بسیار بالاست لذا پرورش عزت نفس در کودکان و نوجوانان از مهمترین وظایف اولیاء و مربیان می باشد که در این ارتباط بیشترین نقش بر عهده الگوهای رفتاری است (افروز،۱۳۷۷).

تعادل در عزت نفس در صورتیکه سایر شرایط موجود باشد باعث می شود که فرد به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه خود از آن جمله خلاقیت باشد. زماینکه درجه اعتماد و پذیرش خود در او کاهش یابد یاس و نومیدی ناشی از آن در جریان به فعالیت رسیدن قوای خلاقه اختلال و آشفتگی ایجاد می کند یکی از معضلات جامعه ما اینست که افراد خلاق و متبکر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی به ابراز تفکرات نو ابداعات تازه خویش اعتراض کنند در حالیکه افراد خلاق و نوآور در پی جلب توجه این و آن نیستند و اتفاقاً در بسیاری از مواقع در مورد استهزای عمل دیگران هم قرار می گیرند از میان مجموعه ویژگیهای افراد خلاق به دو صفت می توان برخورد کرد که تمام محققان و کارشناسان که سالها در این زمینه کار کرده اند به خصوص کیلفورد و دیگران بر آنها تأکید داشتند یکی برخورداری از قوه تخیل قوی در دوران کودکی و دیگری داشتن اعتماد به نفس قوی در نوجوانی و جوانی .سپس هرگاه بتوانیم این دوصفت را در کودکان و نوجوانان با هوش خود بپردازیم زمینه خلاقیت در آنان به وجود می آید (افروز،۱۳۷۱).

برخی از مطالعات نشان داده اند که چون عزت نفس بالا در برخی از ویژگیهای رفتاری و همچنین با رضامندی شخص و فعالیت کارآمد همراه است برای انسان مهم می باشد و چون که افراد با عزت نفس پائین اغلب در تعاملات اجتماعی خجالتی و نسبت به طردشدن آسیب پذیرند اکثر متخصصین بالینی عزت نفس مثبت را از اعمال اساسی در سازگاری اجتماعی – عاطفی فرد می دانند و معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری از نابهنجاریهای روانی است که در بین افراد انسان دیده می شود (شاملو،۱۳۶۹).

از آنجائیکه از بارزترین ویژگیهای صاحبان «تفکر واگرا» و « افراد خلاق » داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار بالاست و از آنجائیکه بسیاری از افراد خلاق و متکبر به دلیل بی بهره بودن از اعتماد به نفس کافی قادر به ابراز تفکرات نو و ابداعات تازه خویش نیستند در این پژوهش تلاش در جهت پاسخ به این سوال است که آیا بین عزت نفس و خلاقیت در میان دانش آموزان دخترو پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟

اهمیت پژوهش

یکی از ارزشمندترین راههای استفاده از خلاقیت بکار بردن آن برای بهبود روبط است. زیرا انسانها در سطوحی بیشمار و گوناگون در برابر پذیرش امواج طیف یکدیگر ، به ویژه نسبت به انگاره ها و قالبهای فکری که درباره یکدیگر در سر دارند حساس و پذیرا هستند. در واقع همین اندیشه ها و گرایشهای نهفته است که رفتار موفق یا ناموفق ما را می سازد.

در رابطه عزت نفس با خلاقیت نیز مانند هر چیز دیگر، دقیقاً همان چیزی را به دست می آوریم که به آن اعتقاد داریم و باور ماست ، مگر اینکه ازژرف ترین سطح وجودمان رابطه ای درست  ودلخواه را بطلبیم.( گواین ،ترجمه خوشدل،۱۳۸۱).

مردمانی که با آنها در رابطه ایم همواره چون آینه بازتاب اعتقادات خود ما هستند و ما نیز چون آینه بازتاب باورهای آنها هستیم پس می توان روابط را از قدرتمندترین ابزار رشد و کمال خود دانست.

اگر صادقانه به روابط خود بنگریم می توانیم دریابیم که چگونه روابطی آفریده ایم .برای استفاده از رابطه ی عزت نفس با خلاقیت به منظور حفظ و بهبود سلامت و تناسب اندام و زیبایی جسمانی راههای بسیاری وجود دارد و تندرستی و جاذبه ما مانند هر چیز دیگر زاییده ی گرایشهای ذهنی ماست پس عوض کردن باروها و تغییر اعتقادات یا شیوه همنوایی که با خویشتن و جهان داریم می تواند اثرات جسمانی ژرف و شگرف پدید آورد(گواین، ترجمه خوشدل،۱۳۸۱).

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت می باشد.

فرضیه پژوهش

۱-    بین خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

۲-    خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

۳-    عزت نفس در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

تعریف نظری خلاقیت: خلاقیت را می توان با اشاره به تعدادی توانایی ذهنی که منجر به تولید آثار خلاق می شود توصیف کرد. مهمترین این ویژگیها واگراست تفکر واگرا منجر به حل مساله می شود.گیلفورد[۲](۱۹۶۲، ۱۹۵۹، ۱۹۵۰) خلاقیت را نوعی توانایی فکری دانسته و تفکر خلاق را منجر به خلاقیت می شود یکی از انواع واگرا می داند ولی معتقد است که در این نوع تفکر اطلاعات بصورتیکه ارتباطی با مطلب گذشته داشته باشند شناخته شد محصولی جدید ایجاد می کنند.

تعریف عملیاتی خلاقیت:نمره ای که فرد در آزمون خلاقیت عابدی کسب می کند.

تعریف نظری عزت نفس: تعریف نظری عزت نفس عبارتست از ارزیابی مدام شخصی نسبت به ارزشمندی خویشتن خود ، این صفت حالت عمومی دارد و محدود و زودگذر نیست.

تعریف عملیاتی عزت نفس: در این پژوهش منظور از عزت نفس نمره ایست که هر فرد از پرسشنامه کوپراسمیت می گیرد به عنوان عزت نفس کلی فرد محسوب شده و نمره ای بین ۰ تا ۵۰ را در برمی گیرد(شاملو،۱۳۶۹).


[۱] – Self- esteem

[2] -Guilford,J-P.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.