تحقیق رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۴
سـؤالات ۱۷
اهداف این تحقیق عبارتنداز ۱۹
اهمیت پژوهش ۱۹
فرضیه ۲۰
متغیرها ۲۰
تعریف نظری و عملیاتی خلاقیت ۲۱
نظریه های خلاقیت ۲۸
۱- خلاقیت به عنوان یک الهام الهی ۲۸
۲- خلاقیت به عنوان دیوانگی ۲۹
۳- خلاقیت به عنوان نبوغ شهودی ۲۹
۴- خلاقیت به عنوان نیروی حیاتی ۳۰
۵- نظریه تداعی گرایی ۳۰
۶- نظریة گشتالت ۳۱
۷- نظریة روان تحلیلی ۳۲
۸- نظریه انسان گرایی ۳۳
۹- رویکرد عصب شناختی ۳۵
گیلنور در «مدل ساختار عقل» ۳۷
بارون و هارینگتون پس از پانزده سال مطالعه ، ویژگیهای معینی را به عنوان ویژگیهای اصلی افراد خلاق ذکر کرده اند ۴۰
هـــوش ۴۳
نظریه مورد قبول پژوهشگر در خصوص خلاقیت ۴۵
مفهوم و پیشینه هوش هیجانی ۴۵
اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی ۴۸
برداشتهای مختلف از هوش هیجانی ۴۹
دیدگاه مورد قبول پژوهشگر در خصوص هوش هیجانی ۵۲
پژوهش داخل کشور ۵۳
نمونة آماری ۵۶
ابزار پژوهش ۵۶
آزمون سنجش خلاقیتف جمال عابدی ۵۷
پرسشنامه هوش هیجانی ۵۹
اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی ۶۰
روایی هوش هیجانی ۶۱
پایایی آزمون خلاقیت عابدی ۶۱
روایی آزمون خلاقیت عابدی ۶۲
نحوه اجرای پژوهش ۶۳
پرسشنامه ۶۴
جدول شماره ۱ ۶۶
جدول شماره دو ۶۸
جدول شماره سه ۷۰
جدول شماره چهار ۷۲
جدول شماره پنج ۷۴
جدول شماره شش ۷۶
جدول شماره هفت ۷۸
جدول شماره هشت ۸۰
جدول شماره نه ۸۲
نمودار شمارة (۱) ۸۴
نمودار شمارة (۲) ۸۵
نمودار شمارة (۳) ۸۶
نمودار شمارة (۴) ۸۷
نمودار شمارة (۵) ۸۸
نمودار شمارة (۶) ۸۹
نمودار شمارة (۷) ۹۰
نمودار شمارة (۸) ۹۱
نمودار شمارة (۹) ۹۲
نمودار شمارة (۱۰) ۹۳
نمودار شمارة (۱۱) ۹۴
نمودار شمارة (۱۲) ۹۵
نمودار شمارة (۱۳) ۹۶
نمودار شمارة (۱۴) ۹۷
نمودار شمارة (۱۵) ۹۸
نمودار شمارة (۱۶) ۹۹
نمودار شمارة (۱۷) ۱۰۰
نمودار شمارة (۱۸) ۱۰۱
نمودار شمارة (۱۹) ۱۰۲
نمودار شمارة (۲۰) ۱۰۳
جدول شماره (۱) ۱۰۴
جدول شماره (۲) ۱۰۵
جدول شماره (۳) ۱۰۶
جدول شماره (۴) ۱۰۷
جدول شماره (۵) ۱۰۸
جدول شماره (۶) ۱۰۹
جدول شماره (۷) ۱۱۰
جدول شماره (۸) ۱۱۱
جدول شماره (۹) ۱۱۲
جدول شماره (۱۰) ۱۱۳
جدول شماره (۱۱) ۱۱۴
جدول شماره (۱۲) ۱۱۵
جدول شماره (۱۳) ۱۱۶
جدول شماره (۱۴) ۱۱۷
جدول شماره (۱۵) ۱۱۸
جدول شماره (۱۶) ۱۱۹
جدول شماره (۱۷) ۱۲۰
جدول شماره (۱۸) ۱۲۱
جدول شماره (۱۹) ۱۲۲
جدول شماره (۲۰) ۱۲۳
مشکلات و محدودیتها ۱۲۹
پیشنهادات ۱۳۰
فهرسـت منـابع ۱۳۲

 

فهرسـت منـابع

اکبرزاده ، نسرین (۱۳۸۳) ، هوش هیجانی (دیدگاه سالووی و دیگران) ، چاپ اول، تهران : انتشارات فارابی
پورافکاری، نصرت الله (۱۳۷۶) فرهنگ روان پزشکی، تهران : انتشارات فرهنگ
اسپورن، الکس اس ـ پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ، ترجمه : حسن قاسم زاده ـ انتشارات نیلوفر ، تهران (۱۳۷۵)
پورافکاری، نصرت ا…(۱۳۷۵) نشانه شناسی بیماری روانی، چاپ ششم، تهران : انتشارات آزادی.
دادستان، منصور (۱۳۶۵) هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت شمارة ۷۰-۶۹، صص ۱۰۵-۹۰
دادستان، منصور (۱۳۶۵) بیماری روانی، تهران : انتشارات پاینده.
موسوی پور، زهرا (۸۴-۱۳۸۳) رابطه هوش هیجانی با افسردگی، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد ساوه
شاملو، سعید (۱۳۷۸) بهداشت روانی، تهران : انتشارات رشد.
گنجی، حمزه (۱۳۷۹) بهداشت روانی، تهران : نشر ارسباران .
دوبونو، ادوارد (۱۳۸۲) خلاقیت جدی، ترجمه : قاسم بصیری و مرتضی غفاری پور، انتشارات آییژ، تهران
ریو، جان مارشال ، روان شناسی انگیزشی و هیجان، ترجمه : یحیی سید محمدی ـ انتشارات ویرایش تهران (۱۳۷۶)
گنجی، حمزه (۱۳۸۱) ارزشیابی شخصیت ، چاپ دوم تهران : انتشارات ساوالان
دیهیمی، مهری (۸۳-۱۳۸۲) رابطه هوش هیجانی و خلاقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد.
گلمن، داتیل (۱۳۷۹) هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، چاپ دوم، تهران : انتشارات رشد.

 

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری  کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد ۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار و همچنین نمره خلاقیت هم به دست آمد همچنین در مورد هوش هیجانی از پرسشنامه سالووی استفاده شد که تمام مؤلفه های آن نیز : بازسازی خلقی ـ تمرکزـ توجه و نمره کل هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه تحقیق که عبارتند از : بین خلاقیت (نمره کل) و هوش هیجانی همبستگی وجود دارد، و از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و خلاقیت و مؤلفه های آن همبستگی و رابطه ای وجود ندارد و فقط در مقیاس (توجه) تا حدودی بین این مؤلفه و خلاقیت (نمره کل) رابطه وجود دارد ولی در بین مؤلفه های دیگر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه :

از ویژگی های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر فارغ نبوده یا نیروی صحیح تصمیم گرفته است. او توانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل شود. بنابراین تمام موفقیتها و پیشرفتهای انسانی در گرو اندیشه بارور و پویا و مؤثر است از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق است درباره آن دیدگاههای بسیاری وجود دارد (حسینی ۱۳۸۱، ص ۱۳). از نظر کارکردی می توان توانایهای فکری انسان را به طریق زیر خلاصه کرد:

۱)     جذب یعنی توانایی مشاهده و به کار بردن توجه

۲)     ضبط یعنی توانایی حفظ کردن و به خاطر آوردن

۳)     استقلال یعنی توانایی تحلیل و قضاوت

۴)     خلاقیت یعنی توانایی تجسم و پیش بینی و ایجاد ایده های جدید.

اکنون ماشین های کامپیوتر سه فعالیت اول را تا اندازه ای انجام می دهند لیکن مسلم به نظر می رسد که هیــچ ماشینی قادر به ایجاد ایده های جدید نخواهد بود. این حقیقت که تصور، قدرت اساسی مغز بشر مدتهاست به توسط بزرگترین متفکران شناخته شده است و نتیجه گیری ویلیام شکسپیر را که گفته است این جرقه مقدس انسان را «اشرف مخلوقات» نموده تأکید کرده اند. می توان گفت در صورتی که کوشش خلاق بشر نبود انسان صرفاً موجودی بود که از مغز هسته ها، میوه ها، ریشه گیاهان و گوشت خام تغذیه می نمود (قاسم زاده ، ۱۳۷۵، ص ۱۰-۹). خلاقیت موضوع جالب توجه و بحث انگیزی است. همچنین مفاهیم چندی با خلاقیت مرتبط است که یکی از آنها هوش است. دربارة مسأله هوش و خلاقیت و تأثیر آنها، مطالعات زیادی انجام گرفته و نظریات گوناگونی ارائه شده است. موثقی(۱۳۸۰) می گوید: «هوش و خلاقیت را اگر چه به ظاهر شبیه هم می دانند اما از نظر ویژگیهای معنوی متفاوتند. زیرا به کسی هوشمند می گویند که با استفاده از معلومات که قبلاً از طریق تجربه به دست آورده و در گنجینه ذهن خود حفظ کرده است، بهترین راه حل را در حل مشکل و کسب موفقیت بیابد اما خلاقیت عبارت است از : تصرف ذهن در مجموعه معلومات اکتسابی و صورتهای ذهنی که از قبل به منظور ابداع و آفرینش در ذهن شخص گرد آمده است و مبنای آن تخیل است.»( به نقل از خانیان،۱۳۸۱، صص ۲۵-۱۴). گلمن با مطرح ساختن پژوهش خارق العاده ای که در زمینه مغز و رفتار انجام شده است، نشان می دهد که عوامل دیگری به جز هوش شناختی در موفقیت افراد دست اندر کارند. این عوامل جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شود که گلمن آن را هوش هیجانی می خواند. در سال ۱۹۹۵ اصطلاح هوش هیجانی را دانیل گلمن مطرح کرد که بحث های بسیاری را برانگیخت. همان گونه که گلمن نشان داده است، هرگونه نقصی در هوش هیجانی می تواند صدماتی را به بار بیاورد و در زندگی زناشویی و تربیت فرزند، تا وضعیت سلامت جسمانی، مشکلاتی را ایجاد کنند. فقدان هوش هیجانی می تواند تفکر را مقهور سازد و موقعیت حرفه ای افراد را مختل کند. احتمالاً بدین لحاظ فرزندان ما به بیشترین صدمه دچار می شوند. زیرا در معرض مشکلاتی همچون افسردگی، اختلالات خوردن ،حاملگی ناخواسته، پرخاشگری و جرایم خشونت بار قرار می گیرند. اما خبرها امیدوار کننده اند. هوش هیجانی به هنگام تولد تثبیت شده نیست. گلمن نشان می دهد که چگونه می توان هوش هیجانی را پروراند و استحکام بخشید.(پارسا ، ۱۳۸۰، صص ۱۲-۱۱)

نگاهی به زندگی انسانها نشان می دهد که تنها بهره هوشی نشان دهنده موفقیت فرد در زندگی نیست در واقع بهره هوشی (IQ) نمیتواند پیش بینی کند که فرد در فراز و نشیبهای زندگی چه واکنشی نشان می دهد. در مقاطع مختلف چگونه تصمیم گیری می کند، اطلاعات اجتماعی او در چه حدی است و بطور کلی نمی توان گفت بهره هوشی بالا تضمین کننده موفقیت، رفاه، موقعیت اجتماعی مناسب و احساس رضایت فرد از زندگی است. در واقع هوش هیجانی توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است.هوش هیجانی یک توانمندی عالی است که مشخص می کندچگونه می توانیم ازسایرمهارتهای خودازجمله بهره هوشی به بهترین صورت استفاده کنیم (مایر و سالووی، ۲۰۰۰ف نقل از غنایی، ۱۳۸۳).اصولاً هر رفتاری باید جنبه عاطفی داشته باشد که به وقوع بپیوندد. رفتار از انگیزه برمی خیزد. انگیزه بدون هیجان و عاطفی، از نیروی لازم برحرکت و رهگشایی و نیز از جهت مندی مطلب برخوردار نخواهد بود.

موفقیت در زندگی بسته به این است که فرد بتواند به تجارت هیجانی خود و دیگران بیاندیشد و متقابلاً قادر باشد به استدلالهایی که عقل در مورد یک شخص و یا یک موقعیت ترسیم می کند پاسخ هیجانی سازش یافته ای بدهد افراد در این مهارتها با هم متفاوتند به عبارت دیگر افراد در توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران و نظم بخشیدن را به آنها و توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی برای برانگیختن یک رفتار سازش یافته با هم تفاوت دارند. این توانایی ها در چارچوبی به نام ” هوش هیجانی” سازمان یافته اند.(مایرو و وایتر ، ۲۰۰۳، نقل از غنایی، ۱۳۸۳)

تعریف رسمی و پیشنهاد در مورد اندازه گیری هوش هیجانی برای اولین بار در مقالة سالووی و مایرو (۱۹۹۰) مطرح شد. هوش هیجانی نمایندة تشخیص ارزیابی و بیان هیجانی ما به نحوه صحیح و سازش کارانه می باشد. هوش هیجانی پذیرایی که بیشتر با انسان مأنوس بوده قدرت درک بهتر دنیای درون خویش و دیگران را به او بخشید تا درموقعیتهای مناسب با دریافت احساس دیگری با او همدلی کند و احساس او را از جهان پدیداری دریافت کند. این همدلی و هم حسی از توانمندی های منتسب به هوش هیجانی است که با فراهم کردن زمینه مناسب برای رفتارهای جامعه پسند، نوع دوستی و رفتارهای امدادی را توسعه می بخشد(مارنی ، ۱۹۹۹نقل از غنای، ۱۳۸۳). می توان با نگرش به جلوه های هوش هیجانی از چشم اندازی دیگر، ارتباط آن را با سایر بخشهای شخصیت آدمی دریافت هوشمندی هیجانی و عاطفی با اعطای قدرت خودشناسی و خود کنترلی بهینه، موجب می شود با خلق دنیای خویش، در انتخاب موقعیت های زندگی آزادانه عمل کنیم(ماتیوس، و ولز، ۲۰۰۰ نقل از غنایی ۱۳۸۳). هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب می شود که با او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها، به شرایط تحویل شده یا موقعیتهای اجباری پاسخ های جرأت آمیز از ساخت وجودی خویش دفاع کند (گلمن، ۱۹۹۸٫ نقل از غنایی ۱۳۸۳). هوش هیجانی از یک طرف فرد را قادر می سازد که با ورود به دنیای درون و شناخت مؤلفه های مربوطه خود را بپذیرد. از سوی دیگر با به فعالیت رساندن مؤلفه های مذکور استقلال خود را در انتخاب و انجام رفتارهای بطور سنتی حفظ نماید(استرنبرگ، ۲۰۰۲٫ نقل از غنایی ۱۳۸۳).

بیان مسئله :

شاید قدری شگفت انگیز باشد اما زندگی بدون خلاقیت مشکل و طاقت فرساست. اگر به کل زندگی نگاهی بیاندازیم درخواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و تجهیزات با گذشته تفاوت کرده است. به قول راجرز آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود با این حال خلاقیت در مراحل ابدای زندگی تکامل یافته نیست به همین دلیل نیازمند به توجه، هدایت و تربیت است. راجرز معتقد بود که انسان به وسیلة گرایش به خلاقیت نگهداری کردن و بهبود بخشیدن خود برانگیخته میشود. خلاقیت با پرداختن به نیازهای فیزیولوژیکی بنیادی چون نیازهای غذا و آب، و یا دفاع از ارگانیزم در برابر حمله به نگهداشتن آن خدمت می کند و برای آن معاش و بقا تأمین می نمایند. از نظر راجرز اشخاص کامل خلاق هستند و زمانی که شرایط محیطی تغییر می کنند به صورت سازنده و سازگارانه ای زندگی می کنند خودانگیختگی به این خلاقیت وابسته است. اشخاص کامل انعطاف پذیرند و در جستجوی تجربیات و چالشهای جدید هستند. آنها به پیش بینی پذیری، امنیت و رهایی از تنش احتیاجی ندارد(دکتر علی اکبر سیاسی، ۱۳۸۳ ص ۳۷۷-۳۷۰). رضائیان درخصوص دانش و هوش و تواناییهای ذهنی افراد خلاق اشاره می کنند که افراد خلاق سالهای زیادی را برای کب دانش و تسلط بر موضوع مورد علاقه خود صرف می کنند. افراد خلاق، ضرورتاً دارای ضریب هوشی بالایی نیستند. نسبت به مسایل حساسیت دارند، برقراری ارتباط سیال میان چیزها انعطاف دارند. سیف می گوید:«آفرینندگی را می توان با اشاره به تعداد تواناییهای ذهنی که منجر به تولید آثار خلاق می شوند توصیف کرد. مهمترین این ویژگیها تفکر واگرا است(به نقل از خانیان ۱۳۸۱، صص ۲۵-۵۶-۱۵).

هر یک از ما انسانها دارای دو مغز یا دو نوع شعور متفاوت هستیم : شعور عقلانی و شعور احساسی، نحوه عملکرد ما در زندگی توسط هر دو اینها تعیین می شود یعنی نه فقط هوش عملی(IQ) بلکه هوش عاطفی و احساسی نیز دارای اهمیت است. شعور عقلانی بدون شعور احساسی نمی تواند به بهترین نحو عمل کند. هوش عاطفی شامل ویژگیهایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یأس در هنگام تفکر ، همدلی و صمیمیت و برخورداری از امید است(بلوچ، ۱۳۷۰ صص۶۱-۶۰). در سال (۱۹۹۸) گلمن چارچوب هوش هیجانی را از این نظر بررسی کرد که چگونه توانایی بالقوه خود بر اداره مهارتهای مربوط به خودآگاهی، خود نظم دهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت در روابط می تواند بر پیشرفت در شغل بیانجامد.او هوش هیجانی را به عنوان یک تئوری عملکردی می داند. وی به تازگی آمادگی هیجانی را مطرح ساخته که منظور وی نوعی توانایی آموخته شده بر اساس هوش هیجانی فرد است که پیامد و نتیجه آن در عملکرد کاری وی روشن است(حسینی، ۱۳۸۱ ص ۷). اگر به پرونده دانش آموزان دبستانی، دبیرستانی و حتی پرونده دانشجویان دانشگاهی نظر بیاندازیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از آنها با نمرات بسیار بالا (معدل ۱۹ و ۲۰) قبول می شوند، اما وقتی می خواهیم کاری را انجام دهند، مثلاً نامه ای بنویسند مقاله ای فراهم آورند از انجام دادن این کارها عاجز هستند. بدین ترتیب شاید به این علت که هوش هیجانی ایشان پرورش نیافته مجرای احساسات مثبت تبلور فکر و ایده در ایان تقویت نشده بدین ترتیب شاید خلاقیت در ایشان تقویت نشده است. از این رو این پژوهش درصدد یافتن پاسخ این سؤالات است و این موضوع را در کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مطالعه می کند که سازمانی است که امکان انجام این فعالیت پژوهشی در آن برای محقق میسر است و یکی از مهمترین وزارتخانه ها می باشد و از این رو سؤال این تحقیق عبارتست از :

سـؤالات

آیا اساساً هوش هیجانی و خلاقیت با یکدیگر رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین هوش هیجانی (کلی) و خلاقیت (کلی) کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین مؤلفه های مختلف هوش هیجانی (بازسازی خلقی ـ تمرکز ـ توجه) و مؤلفه های مختلف خلاقیت (بسط ـ انعطاف پذیری ـ سیالی ـ ابتکار) رابطة معناداری وجود دارد؟

آیا بین نمره های کلی هوش هیجانی و مؤلفه های خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین نمره های کلی خلاقیت و مؤلفه های هوش هیجانی رابطة معنی داری وجود دارد؟

خلاقیت و مؤلفه های آن (بسط ـ انعطاف پذیری ـ سیالی و ابتکار) در کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری چگونه توصیف می شود؟

هوش هیجانی و مؤلفه های آن (بازسازی خلقی ـ تمرکز ـ توجه) در کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری چگونه توصیف می شود؟

اهداف این تحقیق عبارتنداز :

توصیف میزان هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

توصیف میزان خلاقیت کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

بررسی معناداری رابطه یا معناداری همبستگی، هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه علوم تحقیقات و فن آوری.

اهمیت پژوهش :

در این پژوهش به شناسایی میزان همبستگی هوش هیجانی و خلاقیت که در پیشرفت فرد در محیط کاری به نام مؤسسه و یا وزارتخانه ای می توان بسیار مؤثر باشد. همچنین اهمیت و ضرورت این پژوهش در این نکته نهفته است که ما می خواهیم بدانیم رابطه هوش هیجانی و خلاقیت چگونه می باشد. اساساً اگر همبستگی معناداری بین هوش هیجانی و خلاقیت وجود داشته باشد ما می توانیم انتظار داشته باشیم که بالا رفتن یکی دیگری نیز بالا برود و چه بسا این موضوع باعث شود که در سیاستهای آتی وزارتخانه با بالا بردن هوش هیجانی بتوانیم خلاقیت را بالا ببریم. موضوع مذکور را در وزارتخانه علوم تحقیقات و فن آوری مهم می باشد که مهمترین تصمیمات اداری آموزش فرهنگی برای قشر محصل و تحصیل کرده جامعه می گیرند و همچنین این موضوع مهم است که افرادی که در این سازمان مشغول به کار هستند تا چه اندازه از خلاقیت و هوش هیجانی برخوردارند در این بخش تحقیقات و کنکاش بروی هوش هیجانی و خلاقیت افراد و اینکه تا چه حد تأثیر متقابلی هر دوی آنها بر روی هم دارند از اهمیت خاصی برخوردار است.

فرضیه:

بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

متغیرها:

متغیر مورد مطالعه : هوش هیجانی ، خلاقیت می باشد.

 

تعریف نظری و عملیاتی هوش هیجانی:

هوش هیجانی عبارت است از پردازش مناسب اطلاعات می باشد که بار هیجانی دارند و استفاده از آن برای هدایت فعالیتهای شناختی مانند حل مسأله و تمرکز انرژی بر رفتارهای لازم است (مایر و سالووی ۱۹۹۷، اکبرزاده ۱۳۸۳). در این پژوهش شامل نمره ای که آزمودنی که مشخصاً کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری میباشد از پرسشنامه هوش هیجانی سالووی و همکاران بدست می آید.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.