تحقیق رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی مطالعه موردی (شرکت اسنوا)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه رایانه ای سازی کردن با عملکرد بازاریابی مطالعه موردی (شرکت اسنوا)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه    ۲
۱-۲- بیان مسئله    ۴
۱-۳- اهمیت موضوع    ۶
۱-۴- هدفهای پژوهش    ۸
۱-۴-۱- هدفهای اصلی    ۸
۱-۴-۲- هدفهای فرعی    ۸
۱-۵- فرضیه ها    ۹
۱-۶- تبیین و اندازه گیری متغیرهای پژوهش    ۹
۱-۶-۱- متغیر(های) وابسته    ۹
۱-۶-۲ – متغیر(های) مستقل    ۹
۱-۷- چارچوب نظری تحقیق    ۱۰
۱-۸- بیان فرضیه ها    ۰۱
۱-۸-۱- فرضیه اصلی    ۱۰
۱-۸-۲- فرضیه های فرعی    ۱۰
۱-۹- تعریف عملیاتی واژگان    ۱۱
۱-۱۰- خلاصه فصل     ۱۲
فصل دوم:  ادبیات،  مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه    ۱۳
۲-۲- مبانی نظری تحقیق    ۱۳
بخش اول:  رایانه ای سازی کردن    ۱۳
۲-۲-۱- رایانه ای سازی    ۱۳
۲-۲-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات    ۱۵
۲-۲-۳- عصر اطلاعات     ۱۶
۲-۲-۳-۱- اطلاعات    ۱۹
۲-۲-۳-۲- ویژگی های اطلاعات مناسب و مربوط    ۲۰
۲-۲-۳-۳- نقش استراتژیک اطلاعات     ۲۱
۲-۲-۴- سیر تکامل فناوری اداری    ۲۱
۲-۲-۵- اطلاعات و سازمان     ۲۲
۲-۲-۶- فناوری اطلاعات    ۲۴
۲-۲-۷- مؤلفه های فناوری اطلاعات     ۲۶
۲-۷-۱- رایانه    ۲۶
۲-۲-۷-۲- استفاده از اینترنت    ۲۶
۲-۲-۷-۳- استفاده سخت افزاری و نرم افزاری    ۲۷
۲-۲-۷-۴- استفاده دستور العملی    ۲۷
۲-۲-۷-۵- سطح توانایی های رایانه ای    ۲۸
۲-۲-۸- مراحل های رشد فناوری اطلاعات در سازمان    ۲۸
۲-۲-۹- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات    ۳۰
۲-۲-۹-۱- تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان    ۳۰
۲-۲-۹-۲- محور بکارگیری فناوری اطلاعات در شرکت ها و ادارات    ۳۳
۲-۲-۹-۳- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها و ادارات    ۳۳
۲-۲-۹-۴- زیر ساخت نظام فناوری اطلاعات    ۳۳
۲-۲-۹-۵- اجرا و بکارگیری فناوری اطلاعات    ۳۴
۲-۲-۱۰- اثرات سیستم ها و فناوری اطلاعات بر سازمان    ۳۵
۲-۲-۱۰-۱- اثرات ساختاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان    ۳۵
۲-۲-۱۰-۲- اثرات رفتاری سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی    ۳۷
۲-۲-۱۰-۳- اثرات اقتصادی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان    ۳۷
۲-۲-۱۰-۴- اثرات اجتماعی– فرهنگی سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی بر سازمان    ۳۷
۲-۲-۱۱- همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار    ۳۷
۲-۲-۱۲- فناوری اطلاعات و مدیران    ۳۸
۲-۲-۱۲-۲- چالشهای فناوری اطلاعات در ایران     ۳۹
۲-۲-۱۳- هوش مصنوعی،  سیستم های خبره  و تأثیر آن بر سازمان    ۴۰
۲-۲-۱۴- جایگاه فعلی فناوری اطلاعات در ایران چیست    ۱۴
۲-۲-۱۴-۱- بهترین ‌حوزه ‌ها‌ برای‌گسترش ‌فناوری ‌اطلاعات ‌در ‌ایران ‌کدامند    ۴۱
۲-۲-۱۴-۲- چگونه‌ می توان ‌از ‌فناوری‌ اطلاعات‌ در‌ ایران‌ درآمد ‌زایی ‌کرد    ۴۱
۲-۲-۱۴-۳- جایگاه ‌بخش ‌دولتی ‌ایران‌ در ‌فناوری ‌اطلاعات چیست    ۴۲
۲-۲-۱۴-۴- جایگاه‌ بخش‌ خصوصی ‌ایران‌ در ‌فناوری ‌اطلاعات ‌چیست     ۴۲
۲-۲-۱۵-  سیستم های کسب و کار الکترونیک    ۴۲
۲-۲-۵۱-۱- بازار های الکترونیک    ۴۳
۲-۲-۱۵-۲- کسب و کار الکترونیک    ۴۳
۲-۲-۱۵-۳- تجارت الکترونیک    ۴۴
۲-۲-۱۵-۴- انواع تجارت الکترونیک    ۴۶
۲-۲-۱۵-۵- اهداف تجارت الکترونیک    ۴۷
۲-۲-۱۵-۶- مزایا و محدودیت های تجارت الکترونیک    ۴۷
۲-۲-۱۶- سیستم های تسهیل کننده تجارت دولت الکترونیک    ۴۸
۲-۲-۱۶-۱- برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی     ۴۸
۲-۲-۱۶-۲- مدیریت ارتباط با مشتری    ۴۹
بخش دوم:  عملکرد بازاریابی
۲-۳- مقدمه    ۵۰
۲-۳-۱- مفهوم عملکرد     ۵۰
۲-۳-۲- تعریف عملکرد    ۵۲
۲-۳-۳- مؤلفه های عملکرد بازاریابی    ۵۳
۲-۳-۳-۱- بهبود موقعیت رقابتی    ۵۳
۲-۳-۳-۲- سهم بازار    ۵۸
۲-۳-۳-۳- فروش    ۶۱
۲-۳-۴- قابلیت های بازاریابی و عملکرد    ۶۲
۲-۳-۵- عملکرد شرکت های تجاری    ۶۳
۲-۳-۶- فهرست عوامل مؤثر بر ارتباط فناوری اطلاعات و عملکرد    ۶۹
۲-۳-۷- اثر استفاده از اینترنت روی بازاریابی    ۶۵
۲-۳-۷-۱- فعالیت های مدیریت محصول    ۶۵
۲-۳-۷-۲- عملکرد فروش    ۶۶
۲-۳-۷-۳- بهره وری فروش    ۶۶
۲-۳-۸- بازاریابی اینترنتی    ۶۶
۲-۳-۸-۱- تعریف بازاریابی الکترونیکی    ۶۶
۲-۳-۸-۲- اصول بازاریابی الکترونیکی    ۶۷
۲-۳-۸-۳- بازاریابی اینترنتی، اهمیت و مزایای آن    ۶۸
۲-۳-۹- تکنیک ها و روش های بازاریابی الکترونیکی    ۶۹
۲-۳-۱۰- اثر اینترنت بر بازاریابی در ایران    ۷۱
۲-۳-۱۱- راهبرد های بازاریابی در یک محیط اینترنتی    ۷۳
۲-۳-۱۲- مزایای فناوری اطلاعات    ۷۴
۲-۳-۱۳- مشکلات و محدودیت های بکارگیری فناوری اطلاعات    ۷۶
۲-۴- پیشینه تحقیق    ۷۷
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۷۷
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۸۳
۲-۵- خلاصه فصل    ۸۶
فصل سوم:  روش اجرایی تحقیق
۳-۱- مقدمه    ۸۷
۳-۲- روش تحقیق    ۸۸
۳-۲-۱- مراحل اجرای تحقیق    ۸۸
۳-۳- جامعه آماری    ۸۹
۳-۴ – نمونه و نمونه گیری    ۸۹
۳-۵- بر آورد حجم نمونه    ۹۰
۳-۶- معرفی ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۰
۳-۶-۲- پرسشنامه    ۹۰
۳-۶-۲-۱- معرفی پرسشنامه     ۹۰
۳-۷- متغیر های تحقیق    ۹۱
۳-۸- ابزارهای اندازه گیری تحقیق    ۹۱
۳-۹- روایی  و پایایی    ۹۲
۳-۱۰- روشهای آماری     ۹۴
۳-۱۱- خلاصه فصل     ۹۵

فصل چهارم:  تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه    ۹۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها    ۹۷
۴-۳- توصیف ویژگی فردی مدیران بازاریابی شرکت اسنوا     ۹۷
۴-۳-۱- جنسیت     ۹۷
۴-۳-۲- سن     ۹۸
۴-۳-۳- مدرک تحصیلی     ۹۹
۴-۳-۴- سنوات کاری    ۱۰۰
۴-۴- آزمون فرضیه ها    ۱۰۱
فصل پنجم:  نتیجه گیری، محدودیتها و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه    ۱۰۷
۵-۲- یافته های توصیفی    ۱۰۸
۳-۵- نتایج تحقیق    ۱۰۹
۵-۴- بحث و بررسی و مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات    ۱۱۲
۵-۵- پیشنهادات    ۱۱۳
۵-۶- محدودیتها    ۱۱۳
۵-۶-۱- محدودیتهای تحقیق    ۱۱۳
منابع فارسی    ۱۱۴
منابع انگلیسی    ۱۷۱
پیوست    ۱۲۱
پرسشنامه    ۱۲۲
چکیده انگلیسی    ۱۳۴

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول۲-۱- روند تکامل عصر اطلاعات     ۱۶
جدول۲-۲-  خصوصیات سازمان های عصر اطلاعات     ۱۸
جدول۲-۳- ویژگی اطلاعات مناسب     ۲۰
جدول ۲-۴- روند توسعه تجارت الکترونیک     ۴۵
جدول۳-۱- تعداد پرسشنامه ها     ۹۳
جدول۳-۲- خلاصه فرآیند آزمون فرضیات     ۹۳
جدول۳-۳- میزان آلفای کرونباخ     ۹۳
جدول۳-۴- میزان آلفای کرونباخ رایانه ای سازی     ۹۴
جدول۳-۵- میزان آلفای کرونباخ سهم بازار     ۹۴
جدول۳- ۶- میزان آلفای کرونباخ موقعیت رقابتی     ۹۴
جدول۳-۷- میزان آلفای کرونباخ حجم فروش     ۹۴
جدول۴-۱- میانگین متغیرها     ۹۷
جدول۴-۲- جنسیت آزمودنی های زن و مرد     ۹۸
جدول۴-۳- سن آزمودنی های زن و مرد     ۹۹
جدول۴-۴- وضعیت تحصیلی مدیران     ۱۰۰
جدول۴-۵- سنوات کاری آزمودنی های زن و مرد     ۱۰۱
جدول ۴-۶- آزمون فرضیات     ۱۰۲
جدول۴-۷- ارتباط بین رایانه ای سازی کردن با سهم بازار     ۱۰۲
جدول ۴-۸- ضرایب رگرسیون رایانه ای سازی با سهم بازار    ۱۰۳
جدول۴-۹- ارتباط بین رایانه ای سازی با موقعیت رقابتی     ۱۰۴
جدول۴-۱۰- ارتباط بین رایانه ای سازی با حجم فروش     ۱۰۴
جدول۴-۱۱- ضرایب رگرسیون رایانه ای سازی با موقعیت رقابتی    ۱۰۵
جدول۴-۱۲- ضرایب رگرسیون  رایانه ای سازی با حجم فروش    ۱۰۵

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                             صفحه
نمودار۱-۱- چارچوب نظری تحقیق     ۱۰
نمودار۲-۱- اثرات سیستمها و فناوری اطلاعات بر سازمان    ۳۵
نموار۲-۲- انواع تعاملات بین اجزاء دولت الکترونیکی    ۳۶
نمودار۲-۳- ارتباط میان کارکنان، تکنولوژی اطلاعات و فرآیند    ۳۸
نمودار۲-۴- اجزاء تجارت الکترونیک    ۴۴
نمودار۲-۵- انواع تعاملات بین اجزاء دولت الکترونیک    ۵۰
نمودار۲-۶- عوامل موثر بر اندازه گیری ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت    ۶۴
نمودار۲-۷- عملکرد و فناوری اطلاعات    ۶۵
نمودار۲-۸- مدل بازاریابی شبکه جهانی وب    ۷۲
نمودار۲-۹- محرک های اصلی راهبرد بازاریابی یک تجارت در یک محیط اینترنتی    ۷۴
نمودار۴-۱- جنسیت آزمودنی های زن و مرد    ۹۸
نمودار۴-۲- سن آزمودنی های زن و مرد    ۹۹
نمودار۴-۳- وضعیت تحصیلی مدیران    ۱۰۰
نمودار۴-۴- سنوات کاری آزمودنی های زن و مرد    ۱۰۱

 

منابع فارسی

احمدی، حسین. (۱۳۸۸)، «تجارت الکترونیک» تهران، نشر آموزش و تحقیقات صنعتی اطلاع شناسی.

ارادلی، محمد. (۱۳۹۱)، «تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع» ماهنامه مدیریت، سال شانزدهم، شماره ۱۶۵٫ صص۳۱-۱۷٫

آذر، عادل و مؤمنی، منصور. (۱۳۸۲)، « آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)»  تهران، نشر سمت.

اسماعیل پور،  رضا. (۱۳۸۳)، «طراحی و تبیین سازمان متناسب با ای تی و ای اس در صنعت قطعه سازی خودرو ایران» فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژنامه مدیریت، شماره ۵۴، صص۴۴-۱٫

اسلامی. رضا.  (۱۳۸۷)، «اثرات فناوری اطلاعات بر قابلیت سفارشی    سازی انبوه کارخانه های تولیدی» فصلنامه علمی دانشجویان ارشد،  شماره۷، صص۸۹-۶۵٫

اعرابی، محمد. (۱۳۸۳)، «بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران» ماهنامه مدیریت صنعتی،  شماره۶،  صص۶۷-۵۷٫

اعرابی، محمد. (۱۳۹۰)، «الگوی یکپارچه تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان»  مطالعات مدیریت تحول و بهبود،  شماره۶۴٫ صص۱۱۶-۸۹٫

پرویزی، سعید.  (۱۳۸۶)، «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعۀ بیمه های عمر»  مجله تدبیر، شماره ۱۵۳٫ صص۸۲-۷۵٫

حسنوی،  رضا.  ( ۱۳۷۶)، «ارزیابی بهره وری سیستم های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر CAD/CAM در صنایع خودروسازی ایران»  تهران، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

حسینی، سعید. (۱۳۸۷)، «بررسی تأثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت  با تأکید بر اینترنت» دو ماهه علمی- پژوهشی،  شماره۳۲٫ صص۱۴۴-۱۲۵٫

حسینی، طولی. (۱۳۸۳)، «پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی مفهومی و ابزار ارزیابی برای اندازه گیری  توانمندی های  نه گانه سازمان ها بر ای گذار از بازار یابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی»  مجله تدبیر،  شماره ۵۷٫ صص۱۳۲-۱۲۰٫

رابنز، استیفن، ترجمه، پارساییان، علی، اعرابی، سید محمد. (۱۳۸۳)، «رفتار سازمانی جلد سوم» تهران، نشر پژوهشهای فرهنگی.

رونقی، علی.  (۱۳۸۹)، «ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت اطلاعات در یک سازمان» فصلنامه علمی پژوهشی،  ویژه نامه ذخیره،  بازیابی و مدیریت اطلاعات، شماره ۸،  صص۱۹۶-۱۸۱٫

سلطانی ،محمد. حیدری، رضا. (۱۳۸۳)، «تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان» فصل نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،مجله مدیریت،  شماره ۴۰ و ۴۱،  صص۱۱۸-۱۰۳٫

سینگ جل،  نصیب ترجمه، معرف زاد، عبدالحمید. (۱۳۸۲)، «جامعه اطلاعاتی و چالش های فراروی آن» فصلنامه اطلاع شناسی،  شماره۲،  صص ۵۵-۶۸٫

سیمهان و پیل، ترجمه، صرافی زاده (۱۳۸۵)، « اطلاعات و سازمان» تهران، نشر نی.

شوریدک، پیتر، ترجمه برومند،  زهرا. (۱۳۸۵)، «سیستمهای اطلاعات مدیریت»  تهران،  انتشارات جنگل.

صرافی زاده، اصغر. (۱۳۸۹)، «تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها» مجله تدبیر، شماره۴٫صص۵۴-۲۹٫

صرافی زاده، اصغر. (۱۳۹۰)، «شناسایی عوامل باز دارنده ی کاربرد مؤثر فناوری اطلاعات از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی شهر تهران»  ماهنامه مدیریت،  شماره ۴۸ و۴۹،  صص۳۹-۲۶٫

 صنوبر، رضا. (۱۳۸۷)،  «رابطه توجه بین مسؤلیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت صادر کننده نمونه صنایع غذایی» دو فصلنامه علمی- ترویجی،  شماره ۱۹، صص۷۱ تا۸۵٫

عزیزی، شهریار، حسینی، سیدحمید،  شعبان الهی، خداداد. (۱۳۸۴)، «شناسایی موانع و راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،  شماره۳۷، صص ۶۳-۸۹٫

عزیزی، شهریار. (۱۳۸۴)، «مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک» ماهنامه تدبیر، شماره ۱۴۳٫   صص۴۹-۲۸٫

علیزاده، اکبر. (۱۳۸۳)، «فناوری اطلاعات و مدیریت»  ماهانه تدبیر،  شماره ۱۱۱٫ صص۱۲۳-۱۱۲٫

فتحی، سعید. (۱۳۸۶)، «رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد شرکتهای تجاری» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره۴۲، صص۲۹۹-۲۶۳٫

فرجی، محمد رضا. (۱۳۹۰)، «تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمانی»  ماهنامه مدیریت،  شماره ۸۶٫ صص  ۴۹ -۴۴٫

قلی پور، رحمت ا… . (۱۳۸۱)، «طرح پژوهش و بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال نیروی کار» مؤسسه کار و تامین اجتماعی.  شماره۱۷،  صص۶۵-۷۸٫

قلی پور، رحمت ا… . (۱۳۸۳)، «تأثیر فناوری اطلاعات برساختار سازمانی و ساختار نیروی کار»  فرهنگ مدیریت، شماره هفتم،  صص۱۵۴-۱۲۷٫

کلایی، رضا. (۱۳۹۰)، «اثر اینترنت بر بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر» پژوهشنامه بیمه، شماره۲،   صص۱۱۴-۸۳٫

گیتس،  بیل،  ترجمه؛ رضایی نژاد، عبدالرضا.  (۱۳۸۰)، «کسب و کار بر بال اندیشه» تهران، انتشارات فرا.

تریسی، مایکل ، فرد ویزرما. ترجمه؛ رضائی نژاد، عبدالرضا. (۱۳۷۸)، «راهکارهای پیشتازان بازار» تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

مدنی، حسن. (۱۳۸۷)، «تأثیر سیستم های اتوماسیون بر ارتباطات سازمانی»  ماهانه تدبیر، شماره۱۷۴٫ صص۱۴۹-۱۳۲٫

منتظر، غلامعلی. (۱۳۸۱)، «توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات»  تهران، نشر اگاه.

میرفخر الدین،  سید حیدر. (۱۳۸۰)،  «ویژگی های سازمان های مجازی»  مجله تدبیر،  شماره ۱۱۷٫ صص۶۷-۵۶٫

میرفخرایی، سیدحیدر. (۱۳۸۰)، «ویژگیهای سازمانهای مجازی»  مجله تدبیر،   شماره ۱۱۷، صص ۶۰-۵۱٫

نوده فراهانی،  محمد رضا. (۱۳۸۲)، «فناوری اطلاعات» تهران، نشر مدیران.

وارث، سیدحامد.  ( ۱۳۷۷)، «ظهور تکنولوژی اطلاعات» مجله تدبیر،   شماره ۸۷،  صص۶۷-۵۴٫

وظیفه دوست، حمید. (۱۳۸۰)، «ارزیابی اثر خصوصیات ویژه شرکت  و عوامل محیطی بر عملکرد بازاریابی    شرکت های صنایع غذایی  صادر کننده کالا در استان خراسان» فصلنامه بصیرت، شماره ۳۸، صص ۱۷۵-۱۵۴٫

وفقی، حمید. (۱۳۸۴)، «اثر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بر جریان اطلاعات بازار کار» مجله  کار و جامعه،  شماره ۶۰،  صص۵۲-۴۴٫

هومن،  حیدرعلی. (۱۳۸۵)، « تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری » ، تهران، انتشارات پیک هومن.

چکیده

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات تأثیر عمیق و گسترده بر عملکرد بازارها به وجود آورده است و اینترنت به عنوان مؤثرترین بستر بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن به عملکرد بهتر را فراهم ساخته است. اما بسیاری از شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده روش های گوناگون رایانه ای سازی و تأثیرات آن در عملکرد بازارها از اطلاعات و آگاهی لازم برخوردار نیستند.  تحقیق حاضر با هدف بررسی بکارگیری تأثیر رایانه ای سازی بر عملکرد بازار شرکت اسنوا انجام گرفته است به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا بین استفاده از رایانه ای سازی در فعالیت های بازاریابی و عملکرد بازاریابی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی،  رابطه میان بکارگیری رایانه ای سازی و عملکرد بازاریابی در شرکت مذکور مورد آزمون قرار گرفت.  جامعه این تحقیق ۶۰ نفر از مدیران بازاریابی شرکت اسنوا می باشد.  با توجه به تعداد کم نمونه،  جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد و در نهایت ۶۰ پرسشنامه در شرکت مذکور پخش گردید. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.  که مقدار پایایی ۸/۹۶% شد. در این تحقیق رایانه ای سازی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد بازاریابی با مشخصه های سهم بازار،  ارتقای موقعیت رقابتی و حجم فروش متغیر وابسته مطرح می باشد.  نتایج فرضیات حاکی از آن است که بین استفاده از رایانه ای سازی و سهم بازار رابطه معناداری وجود دارد.  بین رایانه ای سازی و حجم فروش رابطه معناداری وجود دارد. بین رایانه ای سازی و بهبود موقعیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.  و شواهدی برای رد فرضیه های سه گانه وجود ندارد.

واژه های کلیدی

اطلاعات،  فناوری اطلاعات،  عملکرد بازاریابی،  بازاریابی الکترونیکی،  رایانه ای سازی کردن

مقدمه

ما در دنیایی زندگی می کنیم که موسوم به دهکده ی جهانی است و در عصری به سر می بریم که عصر اطلاعات نام گرفته است. امروز اهمیت و نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشورها (بویژه سازمانها) بر هیچکس پوشیده نیست و حتی یکی از شاخص های توسعه تلقی می گردد (مبارکی، ۱۳۸۰).  در آغاز قرن بیست یکم، جهان با تغییرات چشم گیری در تمامی ابعاد، خصوصا رقابت در بازار،  نوآوری های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه شد. این تغییرات موجب اصلاح عمده ای از اولویت های کسب و کار و چشم انداز استراتژیک شده است (شهایی، ۱۳۸۷).  به دلیل افزایش تغییرات محیطی،  سازمان ها جهت انجام وظایف محوله خود به اطلاعات صحیح  و به موقع نیاز بیشتری دارند فناوری اطلاعات می تواند،  نیاز سازمان به اطلاعات را از طریق بکارگیری های فناوری مختلف اطلاعاتی و ارتباطی بر طرف نماید.  امروزه در هر سطح از سازمان شاهد بکارگیری انواع خاصی از فناوری اطلاعات می باشیم که می تواند تأثیرات مختلفی بر سازمان و ارکان آن بگذارد در عصری که آن ها را با  نام های گوناگونی نظیر عصر اطلاعات، عصررایانه، عصر ارتباطات، عصر ماهواره و … می نامند، اطلاعات به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. و حیات و ممات هر سازمانی به اطلاعات بستگی دارد.  فناوری اطلاعات مفهومی بین رشته ای و بلکه فرا رشته ای است که از فناوری های مختلف  سخت افزاری،

 تا محصول یا خدمت جدیدی تولید نماید.  بر این اساس در معرفی فناوری اطلاعات گوناگونی هایی مشاهده

می شود. در یک تعریف: «فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزارها،  تجهیزات، دانش ها و مهارتهاست که از آن ها در گرد آوری،  ذخیره سازی،  بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود بر اساس این تعریف فناوری اطلاعات  مجموعه ای از ابزار،  دانش،  روش و مهارت خواهد بود که در تولید، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود» (آزرنگ، ۱۳۸۰، ص ۱۷).  براساس تعریف دیگر اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف نوعی از فناوری به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی،  پردازش،  بازیابی،  انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند.  این اصطلاح،  فناوری های نوین مانند رایانه،  انتقال از طریق فاکس،  میکروگراف ها، ارتباطات از راه دور را در بر می گیرد  (هولمز،  ۱۳۷۷،  ص ۵).

مؤلفه های فناوری اطلاعات :

۱-    رایانه

۲-    استفاده از اینترنت

۳-    استفاده سخت افزاری و نرم افزاری

۴-    استفاده دستور العملی

۵-    سطح توانایی های رایانه ای

ظهور فناوری اطلاعاتی و ارتباطی  و استفاده روزافزون از آنها در سازمان با هدف پاسخگویی به نیاز های محیط در حال تغییر، و ضرورت اخذ تصمیمات درست و به موقع،  باعث توسعه و گسترش  سیستم های اطلاعاتی گردیده است. همچنین نفوذ آنها برابعاد زمانی و مکانی جامعه، باعث پیداش مفاهیمی همچون عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی شده است.  در عصر اطلاعات و در جامعه اطلاعاتی،  مفاهیمی نظیر داده ها اطلاعات و دانش  از جمله مفاهیم متداولی هستند که بدون وجود و استفاده صحیح از آنها،  انجام کارها مشکل و حتی غیر ممکن می گردد. سازمان ها همان گونه که فناوری اطلاعات را قبول و اجرا می کنند، از طریق مراحل قابل پیش بینی،  رشد و حرکت می یابند این مراحل فرضی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ توسط نولان و گیبسون[۱]   شناسایی شدند که به دلیل توانایی امکان پیش بینی،  این مفاهیم (مراحل) مفید و مهم هستند،  البته تمام شرکت ها و سازمان ها موجود در یک صنعت نمی توانند مراحل رشد یکسانی داشته باشند و تمام واحد های درون یک سازمان در مرحله یکسانی قرار ندارند (کارول[۲]،  ۲۰۰۰). که این اطلاعات بر عملکرد بازاریابی  برای افزایش فروش، ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت،  توسعه محصول جدید،  بهبود کیفیت محصول،  کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان،  گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت تأثیر دارد.  به طور کلی در یک سازمان عملکرد بازاریابی کار چندان ساده ای نیست معمولاٌ سازمان ها بزرگ هستند،  فعالیت های مختلف و گوناگونی دارند و در نقاط مختلف پراکنده اند (دفت[۳]،  ۱۳۸۵، صص ۵۵۱ – ۵۴۷).  صاحب نظران و محققان معتقداند عملکرد،  موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است  و مشکل است بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد (الهی، ۱۳۸۷). به عنوان مثال: جاوورسکی[۴]،  کوهلی[۵](۱۹۹۴) و کلیکومب[۶](۱۹۹۹) ابعاد عملکرد بازاریابی را به سه دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:

رشد حجم فروش
رشد سهم بازار
ارتقای موقعیت رقابتی شرکت

قویترین فرضیه در مورد عملکرد برتر پایدار این است که مزیت رقابتی پایدار به عملکرد برتر پایدار منجرمی شود (روبرت ۱۹۹۹،  بارنی ۱۹۹۷؛  گرانت ۱۹۹۰).[۷]

 مـزیت رقابتی یکی از مسائل جاودانه در ادبیات بازاریابی استـراتژیک نیز تلقی می شود (هالی[۸]،  ۲۰۰۲).  وجود مزیت رقابتی در بازاریابی موجب افزایش و حفظ سهم بازار و دستیابی به رهبری بازار می گردد و از این جهت حائز اهمیت است.

۲-۱) بیان مسئله

امروزه ارایه ی بهترین عملکرد در زمینه ی بازاریابی،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است لذا آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف،  به عملکرد برتر دست یابند (ملک اخلاق و رجب زاده،  ۱۳۹۰).  در آغاز قرن بیست یکم،  جهان با تغییرات چشم گیری در تمامی ابعاد،  خصوصا رقابت در بازار، نوآوری های تکنولوژیکی و نیازهای مشتریان مواجه شد.  این تغییرات موجب اصلاح عمده ای از     اولویت های کسب و کار و چشم انداز استراتژیک شده است (شهایی،  ۱۳۸۷).

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب،  هلدینگ بزرگ سرمایه گذار در حوزه صنعت،  بازرگانی و خدمات اجتماعی است که در حوزه صنعت به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی جمهوری اسلامی ایران در حال فعالیت بوده و در زمینه فولاد،  نفت و صنایع مادر بالا دستی در حال برنامه ریزی و توسعه است.  بخش صنعتی این گروه با در اختیار داشتن هفت مجتمع عظیم تولیدی با زیربنای بالغ بر سیصد هزار متر مربع بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی در ایران به شمار می آید.  اسنوا،  دوو الکتریک،   بُست و تکنوگاز چهار برند مطرح و معتبر ملی و بین المللی گروه انتخاب هستند که پاسخگوی گسترده‌ی وسیعی از سلیقه‌ها و نیازهای سطوح مختلف بازار بوده و گروه انتخاب را با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر تولید کنندگان در صدر بازار لوازم خانگی ایران قرار می دهد.  بر اساس مطالعات کلایور و پیرس[۹] هدف نهایی استراتژی،  تثبیت عملکرد برتر در بلندمدت می باشد. موفقیت  استراتژی های هر شرکت می تواند در عملکرد آن شرکت منعکس گردد و عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار باشد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری  براساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف این شرکت ها تعیین می شود.  براین اساس محیط داد و ستد محیط بسیار پیچیده ای است و بازاریابان نیاز فزآینده ای به استفاده از تکنیک های بازاریابی انعطاف پذیر دارند. از جمله موارد چالش زا در این محیط بسیار پیچیده نیازهای بسیار متغیر و پیجیده مشتریان،  آشفتگی ارتباط بین خریداران و فروشندگان و … است. در این شرایط توانایی بازاریابان برای موفق ساختن سازمانشان در این بازار رقابتی متلاطم، تأمین اطلاعات صحیح و به هنگام است.  امروزه اطلاعات بعنوان یک دارایی حیاتی و تعیین کننده نقش مهمی در موفقیت سازمانها بازی می کند (شریف زاده، ۱۳۸۲).  از این رو نیاز فزآینده ای جهت مدیریت اطلاعات احساس می شود.  با توجه به اینکه در بازارهای رقابتی اطلاعات بخش استراتژیک بازاریابی می باشد.  نیاز به اطلاعات،  سازمان ها را به سمت و سویی برده است که از تکنولوژی های اطلاعاتی کلیدی و کاربردی استفاده کنند رایانه ای سازی بعنوان  جزئی از تکنولوژی اطلاعات به طور فزآینده ای در سازمانهای بازاریابی رایج شده است. در محیط پیچیده،  پویا و بسیار متغیر امروزی،  شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند.  به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده  خواهند نمود.  تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت،  بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد.  به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است (برامراچ[۱۰]،  ۱۹۹۸).  در این شرایط رایانه ای سازی با در اختیار قرار دادن سخت افزار و نرم افزارها به کاربران جهت جمع آوری،  ذخیره و تبدیل داده به اطلاعات همچنین انتقال اطلاعات و مدیریت اطلاعات در سرعت های بالا کمک می کند (گود و استون[۱۱]،  ۲۰۱۲).  سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و   رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح،  محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان  نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته،  مولد شتاب فزآینده هست و شتاب،  این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر  می سازد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد. اینترنت به عنوان فناوری اصلی و حیاتی تجارت الکترونیکی ذاتاً مزیت رقابتی تلقی   نمی شود بلکه ابزاری است که درصورت استفاده صحیح و مؤثر و در کنار فرآیندها منابع و ابزارهای سنتی و به صورت مکمل آنها سبب ایجاد و تقویت مزیت رقابتی خواهدشد.  داشتن دیدگاه مکمل به اینترنت و تجارت الکترونیکی به جای دیدگاه جانشین عامل موفقیت در تجارت الکترونیکی است (سرداری، ۱۳۸۳).  مزیت رقابتی یکی از مهمترین مباحث در تئوری های مدیریت استراتژیک تلقی می شود زیرا وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست و در کوتاه مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمین می کند. در عصر اطلاعات که        فناوری هایی مثل وب و شبکه های رایانه ای گسترش یافته اند محیط سازمان نیز متلاطم تر شده است.  با ظهور تجارت الکترونیک اهمیت مزیت رقابتی نه تنها کاسته نشده بلکه مهمتر و حیاتی تر شده است.  مزیت رقابتی از دیرباز از مهمترین موضــوعهای مطرح در دنیای مدیریت و تئوری های مدیریت استراتژیک بوده است.  تحقیقات مدیریت استراتژیک درصدد توضیح و تبیین عملکرد برتر پایدار هستند (پاول[۱۲]، ۲۰۰۱).  در این پژوهش مدلی ارائه می شود تا به تبیین رابطه میان  رایانه ای سازی و عملکرد بازاریابی شرکت اسنوا بپردازد.  مراد از رایانه ای سازی  فرآیندی از توسعه است که کاربرد همه جانبه و سود جستن از منابع اطلاعاتی گسترده را هدف قرار داده و نه تنها در حوزه علم و تکنولوژی کاربرد دارد بلکه به هر یک از اجزای اقتصاد و جامعه قابل تسری است.  مقصود از بررسی راهبردهای توسعه برای رایانه ای سازی،  قلمرو نوظهوری است برای اندیشیدن درباره فرآیندها،  نیازها،  روندها،  هدف ها،  اصول و سیاست های رایانه ای سازی (عطاء الهی، ۱۳۷۰).  تمرکز این پژوهش جهت پاسخ به این پرسش است که آیا رابطه معناداری میان رایانه ای سازی شرکت اسنوا با بهبود عملکرد بازاریابی این شرکت وجود دارد یا خیر.

۳-۱) اهمیت موضوع

دگرگونی های اخیر بازارهای کسب و کار و توسعه فرآیندهای رقابتی باعث شده تا سازمان ها با دقت و وسواس بیشتری به محیط های کسب و کار نگاه کنند و درصدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری به ظرفیت ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند.  مهمترین عنصر مشترک در بین کسب و کارهای مختلف که به برنامه ریزی ها و استراتژی های آنها جهت می دهد اطلاعات است.  توسعه فناوری اطلاعات دگرگونیهای عمیقی در اهداف،  روند اجرایی، تولیدات و ساختارهای سازمانی بوجود آورده است.  فناوری اطلاعات به سازمانها فرصت می دهد بسیاری از کارهای موازی و تکراری را حذف کنند و حجم بالایی از فعالیتهای دستی را به سیستم های رایانه ای محول کنند و از کنار آن با فراغ بال بیشتر فرصت مناسبی برای بازنگری ها و برنامه ریزی های کاری پیدا کنند               (خوش سیما و دیگران،  ۱۳۸۳).  در عصر نوین سازمانها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر اطلاعات تأکید دارند.  اطلاعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود،  صاحب قدرت است.  شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می دهد و این امر ضرورت جمع آوری،  ثبت،  پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان دو چندان می سازد. اطلاعات مفهومی نسبی است و ویژگیهای خاصی را به خود اختصاص می دهد. این ویژگیها بسته به سطح سازمانی متفاوت می باشند اطلاعات و سطوح سازمان   (صرافی زاده،  ۱۳۸۳).  همانطور که رقابت در سطح بین المللی رو به افزایش می باشد،  تعداد زیادی از سازمان ها حجم عظیمی از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات  سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی کسب نمایند.  اجرای پروژه های فناوری اطلاعات،  نیازمند یک فرآیند حساب شده می باشد تا در نتیجه با شکست مواجه نگردند؛  این امر مستلزم ارزیابی صحیح و استفاده از روش ها و تکنیک های متناسب با این    پروژه ها است.  جوامع بشری از دیرباز برای پاسخگویی به نیازهای انسان،  سیستم ها و سازمان هایی را ایجاد نموده اند. با توجه به این که محیط سازمان ها و شرایط فعالیت آنان دائماٌ در حال تغییر بوده و از سوی دیگر نیازها و خواسته های شهروندان نیز دستخوش دگرگونی خواهد بود،  برای پاسخگویی به این نیازها،  ادامه فعالیت و اثربخشی چنین سازمان هایی مستلزم بکارگیری سیستم ها و مدیریت نوین است (صرافی زاده،  ۱۳۸۸).  امروزه تغییر و تحولات آنچنان با سرعت به وقوع می پیوندند که برای همگام شدن با آن نیاز به ابزارهایی متناسب با این سرعت  سرسام آور است تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک ابزار قدرتمند تا کنون توانسته است در بسیاری از جنبه ها راهگشا و مثمر ثمر باشد تکنولوژی اطلاعات را می توان نقطه ی همگرایی الکترونیک،  پردازش داده ها و ارتباطات دور بُرد دانست (مهری نژاد، ۱۳۸۴، ص ۲۲۴).  در بازار رقابتی موجود،  بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی،  خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز نیازمند یافته اند.  علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می باشد.

موضوعی که امروز ذهن بازاریابان را تا حد زیادی به خود مشغول داشته است،  مسئله تفاوتی است که اینترنت در تئوری کلاسیک بازاریابی و استفاده آن در زمان اجرای بازاریابی ایجاد می کند. اینترنت می تواند در زمان کوتاهی به طور شگفت انگیزی تعادل یک صنعت را به هم بریزد.  به طور کلی می توان بازاریابی اینترنتی را بدین صورت تعریف نمود:  «انجام تمام یا بخشی از فعالیت های بازاریابی از طریق اینترنت در راستای تحقق اهداف برنامه های بازاریابی». در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. بکارگیری تکنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات)،  تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم‌های اطلاعاتی باعث شده است،  طوریکه امکان انتقال الکترونیکی داده ها،  مدارک،  اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم ‌شده است. به واسطه تأثیر اینترنت بر تجارت و شکل گیری بنیان های اقتصاد دیجیتالی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی مدرن در داد و ستدهای الکترونیکی،  بازاریابی اینترنتی به صورت اساسی مورد توجه قرار گرفته و عامل کلیدی در رقابت پذیری بازارهای بین المللی محسوب می شود.  افزایش سرعت در محاسبه،  پردازش سریع اطلاعات،  امکان جستجو و افزایش دقت،  حذف واسطه های غیرضروری و انجام الکترونیکی کارها، فرآیند مبادله را تحت الشعاع قرار داده،  زمان انجام مبادلات را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد. ارزش بازاریابی و تجارت الکترونیکی روز بروز در حال افزایش است (کینگ[۱۳]،  ۲۰۰۱، ص ۱۵۷). جهان در سالهای اخیر شاهد انقلاب اطلاعات و ارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است،  به طوری که در اثر این تحولات قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است.  در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته و کلیه فعالیتهای جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصردر قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بسیاری می کند فعالیت‌ها،  مشاغل، مهارتها،  فرهنگ‌ها و نیازها و …  همه و همه تحت تأثیر این فناوری قرار گرفته و متحول شده.  عصر اطلاعات و ارتباطات آغاز شده است.  بی شک تعالی سازما‌ن‌ها سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوریها داشته و دارد، اگر چه این فناوریها نیز خود بر تعالی سازمان تأثیر گذار بود و به عبارتی سازما‌ن‌های مدرن را به وجود آورده‌اند (سرفرازی، ۱۳۸۵، ص ۱).  در مطالعات اخیر قابلیت های بازاریابی به عنوان فرآیند به کارگیری دانش، مهارت و منابع سازمان جهت ایجاد ارزش افزوده برای کالاها و خدمات،  براوردن تقاضای رقابتی و پاسخگویی به نیاز های مرتبط با بازار،  تعریف شده است (دی[۱۴]، ۱۹۹۴). اهمیت فرآیند های یادگیری در توسعه قابلیت های بازاریابی مورد تاکید قرار گرفته است،  بخصوص زمانی که کارکنان بتوانند به طور سریع با استفاده از دانش و مهارت خود مسائل بازاریابی شرکت را حل کنند. به منظور تشریح قابلیت های بازاریابی عملکرد شرکت،  به تشریح  فرآیند های خاصی پرداخته می شود که بتواند سازگار با استراتژی رقابتی شرکت باشد. آقای اثاهن-گیما جهت عملیاتی سازی قابیت های بازاریابی، فرآیند های متعددی را تعریف کردند که هرکدام می تواند به وسیله شرکت، جهت رسیدن به مشتریان هدف و ایجاد ارزش افزوده برای کالا و خدمات به کارگرفته شود           (گیما[۱۵]،  ۱۹۹۳).

۴-۱) هدفهای پژوهش

۱-۴-۱)هدفهای اصلی

تبیین رابطه رایانه ای سازی سازمان بر عملکرد بازاریابی

۱-۴-۲)هدفهای فرعی

تبیین رابطه رایانه ای سازی سازمان با افزایش سهم بازار

تبیین رابطه رایانه ای سازی سازمان با بهبود موقعیت رقابتی

تبیین رابطه رایانه ای سازی سازمان با افزایش فروش

۵-۱) فرضیه ها

به منظور تبیین فرضیه های پژوهش،  لازم است ابتدا در بارة متغیرهای پژوهش مطالبی ارائه می شود؛  متغیرهای پژوهش شامل متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته است. آنگاه بر اساس مطالب ارائه شده، می توان به تدوین فرضیه ها پرداخت.  پس از آن در بارة طرح آزمون فرضیه ها نیز بحث خواهد شد (عظیمی[۱۶]،  ۱۳۸۹).

۶-۱) تبیین و اندازه گیری متغیرهای پژوهش

متغیرهای این پژوهش شامل متغیرهای وابسته و مستقل است که در ادامه به توصیف آنها پرداخته خواهد شد. همچنین،  موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند.  برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم  . مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.  مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم  همچنین باید بین متغیر های وابسته،  مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد    (ایران نژاد،  ۱۳۸۲،  ص ۴۷).  این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و متغیر های وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.

 

۱-۶-۱) متغیر(های) وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل است.  متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می شود                  (ایران نژاد،  ۱۳۸۸، ص ۴۷). در این تحقیق عملکرد بازاریابی شامل مولفه های سهم بازار،  بهبود موقعیت رقابتی،  افزایش فروش  متغیر های وابسته می باشند.

۱-۶-۲) متغیر(های) مستقل

متغیر مستقل،   متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد به عبارت دیگر متغیر مستقل،  متغیر روشنگر است.  فرض می شود که این متغیر علت تغییر در متغیر وابسته است (ایران نژاد، ۱۳۸۲، ص ۴۸).  که در این تحقیق رایانه ای سازی کردن متغیر مستقل است.


[۱] . Nolan And Gibson

[2] .Carroll

[3] .Daft

[4] .Jaworski

[5] .Kohli

[6] .Claycomb

[7] .Roberts، Grant، Barni

[8] .Hooley

[9]. Pearce & Kluyver

[10].Brumrach

[11] .Good and  Stone

[12] .Pawell

[13] .King

[14] .Dey

[15] .Gima

[16] . Azimi.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بازاریابی شبکه ای
 • پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی
 • تحقیق تاثیر ارزشهای اسلامی بر بازاریابی
 • مقاله برنامه و بودجه بازاریابی
 • مقاله اصول بازاریابی تلفنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.