تحقیق رابطه سلامت روانی با باورهای غیر منطقی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه سلامت روانی با باورهای غیر منطقی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه سلامت روانی با باورهای غیر منطقی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۷
فصل اول: کلیات تحقیق ۸
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
سئوالات تحقیق ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۲
متغیر های تحقیق ۱۳
تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها و متغیر ها ۱۳
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۶
مقدمه و کلیات ۱۷
تعریف ۱۷
مشکل تعریف ۱۷
تاریخچه بهداشت روانی در جهان ۲۲
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران ۳۲
هدف بهداشت روانی و سلامت عمومی ۳۸
پیشگیری ۴۰
پیشگیری اولیه ۴۱
نظریه آلبرت الیس در رابطه با تفکر غیر منطقی ۵۴
مبانی نظری ۵۵
نظریه شخصیت ۵۶
رشد شخصیت ۵۹
منشا اضطراب و رفتار ناسازگار ۶۰
اهداف درمان ۶۴
فنون درمان ۶۴ پژوهشهای انجام شده ۶۶
فصل سوم: تعیین روش تحقیق ۶۸
جامعه مورد مطالعه ۶۹
حجم نمونه ۶۹
روش نمونه گیری ۶۹
معرفی ابزار تحقیق ۶۹

معرفی پرسش نامه گلدنبرگ ۷۰

معرفی پرسش نامه تفکر غیر منطقی ۷۰
روش تحقیق ۷۲
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳
تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴ الف:توصیفی ۷۴ ب : استنباطی ۸۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۴
بحث و نتیجه گیری ۸۵
پیشنهادات ۸۶
محدودیت های تحقیق ۸۷
منابع ۸۸
ضمائم ۹۴

 

منابع

– خلاصه روانپزشکی کاپلان – سادوک، جلد دوم ۲۰۰۳

– مدیریت استرس، دکتر برایان لوک سی وارد/برگردان مهدی قراچه داغی

– خلاصه روانپزشکی کاپلان – سادوک، انگلیسی، ۲۰۰۷

– شش ستون عزت نفس، ناتانیل براندن، ۱۹۹۴

– آسیب شناسی روانی، ترجمهء یحیی سید محمدی، جلد دوم

-ایرون جی. ساراسون – باربارا آر. ساراسون، روان‌شناسی مرضی، مترجمان بهمن نجاریان، محمد‌علی اصغری مقد‌م، محسن د‌هقانی، رشد‌، ۱۳۸۳٫

-روزنهان، مارتین ای. پی – سلیگمن، روان‌شناسی نابهنجاری، ترجمه‌ی یحیی سید‌محمد‌ی، نشرارسباران، ۱۳۸۵٫

شریفی، حسن‌پاشا؛ ارزشیابی شخصیت، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶، چاپ دهم،

بهرامی، هادی؛ کاربرد بالینی و تشخیص آزمون‌های فرافکن شخصیت، تهران، دانا، ۱۳۷۲، چاپ اول

لطف‌آبادی، حسین؛ آزمون‌های روانی – شناختی کودکان برای مشاوره کودک، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴، چاپ چهارم،.

کاربرد بالینی و تشخیص آزمون‌های فرافکن شخصیت،.

آزمون‌های روانی – شناختی کودکان برای مشاوره کودک

کاربرد بالینی و تشخیص آزمون‌های فرافکن شخصیت، ‌

آزمون‌های روانی – شناختی کودکان برای مشاوره کودک

ارزشیابی شخصیت،.

  ریتال‌ال، اتکینسون و همکاران؛ زمینه روان‌شناسی، حسن رفیعی و همکاران، تهران، ارجمند، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، جلد دوم،

 گنجی، حمزه؛ آزمون‌های روانی، مشهد، دانشگاه امام رضا، ۱۳۷۵، چاپ ششم،

  شریفی، حسن پاشا؛ اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی، تهران، رشد، ۱۳۸۴، چاپ دهم،

  شریفی، حسن پاشا؛ نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، تهران، سخن، ۱۳۸۲، چاپ سوم،

 گری گراث و مارنات؛ راهنمای سنجش روانی، حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو، تهران، سخن، ۱۳۸۴، چاپ اول،

– آزاد حسین،(۱۳۷۸)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

– آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(۱۳۸۱)،نظریه مشاوره ورو ـ ‌محمدی ـ سید یحیی ـ بهداشت روانی ـ ۱۳۸۵  ـ انتشارات فرهنگ ـ تهران

– اختیاری امیری راضیه،(۱۳۸۳)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(۱۳۸۷)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

– بیابانگرداسماعیل،(۱۳۷۲)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

– بختیاری پروین،(۱۳۷۹)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

– بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(۱۳۷۰)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.

– بهرامی احسان هادی،(۱۳۸۱)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره۱،ص۱۸۱-۱۹۹  .

– پورافکاری نصرالله،(۱۳۷۶)،فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.

– تقوی سید محمدرضا، (۱۳۸۰)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

– رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(۱۳۸۳)،ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

– راس،آ،آلن،(۱۳۷۷)،روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.

– زنجانی طبسی رضا،(۱۳۸۳)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– سنچولی حمیده،(۱۳۸۸)،رابطه تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– شاملو، سعید،(۱۳۶۸)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .

– شکری امید،(۱۳۸۰)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره ۴  .

– شفیع آبادی عبدالله،(۱۳۷۲)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

– عمران نسب عمران،(۱۳۸۷)،برسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

– عباسپورعلی،(۱۳۸۵)،رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– فرهادی علی،(۱۳۸۴)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره ۲۵  .

– فیضی ژاله،(۱۳۸۶)،رابطه سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– کرد تمینی بهمن،(۱۳۸۴)،نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– لطافتی بریس، امین (۱۳۸۸) نظریه پردازان سلامت روان،۷۶ فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره ۵۵ و. ۵۶

– مشکی و همکاران(۱۳۸۷)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی  پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره ۴٫

– میلانی فر بهروز،(۱۳۸۲)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

– نجات حمید،(۱۳۷۸)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره ۳   .

– هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(۱۹۸۸)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

–       آدلین و همکاران (۱۹۹۹). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

–    آزاد فلاح و همکاران (۱۳۷۸). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

–  اتکینسون، ریتال. و همکاران (۱۳۷۸). زمینة روان شناسی هیلگارد، ج ۱ ترجمة گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.

– اسماعیلی شیرازی، مرضیه (۱۳۷۹). روان شناسی اجتماعی سالمندی، انتشارات دانشگاه شیراز.

– شاملو، سعید (۱۳۸۱). بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.

– دلاور، علی( ۱۳۷۰). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: مؤسسه نشر و ویرایش.

– خدارحیمی، سیامک (۱۳۷۴). مفهوم سلامت روان شناختی، انتشارات جاودان.

( شیلینگ ، ۱۳۷۲)

–  هرمن، هزلر (۱۹۹۹). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسئله بر سلامت روانشناختی دانشجویان. سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

– لطف آبادی، علی (۱۳۸۴). روان شناختی رشد: نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، تهران:  انتشارات سمت.

– بابا پور، خیرالدین، جلیل، (۱۳۸۲). بررسی تأثیر شیوه های حل تعارض ارتباطی و راهبردهای حل مسأله بر سلامت روان شناختی دانشجویان، سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

– عبداللهی، فاطمه و محمد پور، علیرضا (۱۳۸۴). بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری. دومین کنگرة سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران دانشگاه شهید بهشتی.

– پاشا، علیرضا و صفرزاده، سحر و مشاق، رویا (۱۳۸۵). مقایسة سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانة سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز. دومین کنگرة سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی.

– Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead

– Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters  on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

 

– Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

 

– Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231

– Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis

– Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany

-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66

– Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress

 

– Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41

– Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022

– Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a

   چکیده :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی در بین داشجویان رشته­های روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه پیام نورواحد ارومیه است. که جامعه  مورد مطالعه دانشجویان رشته های روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه پیام نورواحد ارومیه است که۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده براساس روش نمونگیری تصادفی ساده و آزمون سلامت روانی گلندبرگ که دارای ۲۸ سوال۴ گزینه ای است و آزمون تفکر غیر منطقی ۴۰ سوال جونز که دارای ۵ گزینه است اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه  از روش ضریب همبستگی پیرسون و ازروش آماری t مستقل استفاده شده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی وتفکر غیر منطقی رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین سلامت روانی دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی تفاوت معنی داری وجود ندارد و همین طور بین تفکر غیر منطقی در بین دانشجویانروانشناسی وعلوم تربیتی تفاوت معنی داری وجود ندارد

مقدمه :

اعتقاد داریم که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان  منکر شد که سلامتی روانی در زمره بالاترین نعمتهاست افرادی که به نحوی ازلغا با بیماران روانی ، عقب ماندگی ذهنی و معتادین به مواد مخدر و اکس سرو کار دارند به این امر اعتقاد کامل دارند (شاملو، ۱۳۷۶).

 بدیهی است بیماران روانی مخصوص به یک قشر و یا طبقه خاصی نبوده وتمام طبقات جامعه را شامل می گردد و تعصب نسبت  به بیماران روانی به قدری است که هنوز نه تنها در کشور ما بلکه در بیشتر کشورهای جهان آمار دقیق و منظمی مربوط به بیماران روانی در دسترس نیست  در ایران فقط ۱۰ در صد تخت های بیمارستانی متعلق به بیماران روانی و در حدود ۱۲ درصد بودجه بهداشتی کشور صرف بیماران روانی می گردد مسئله افزایش بیماریهای روانی موضوع روز بوده و رابطه مستقیم با سیر صعودی رشد جمعیت و افزایش فشارهای عاطفی و هیجانی دارد تاریخچه بهداشت و سلامت روانی با توجه به وجود بیماریها روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصا زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است پیدا کردن شروع آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است در حقیقت روان پزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد قدیمی ترین چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در سال ۳۷۷ تا ۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد و تازه ترین علم برای اینکه تقریبا از سال ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین الملی بهداشت روانی بود که روان  پزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شهر و سازمان روان پزشکی و مراکز پیشگیری در کشور های مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند و اکثرا همه این مشکلات از طریق افکار و باورهایی است که می تواند زندگی آدمی را دستخوش آسیب کند که باعث سعی کرد این افکار را از ذهن خود جدا کرد (موسوی پور  ـ ۱۳۸۱ ـ ص ۱۷).

هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، ۱۳۷۶).

بیان مسئله :

 بیماریهای روانی مانند بیماریهای جسمانی کشنده نیستند اگر چه خودکشی یکی از علل مرگ ومیر بیماران روانی است ولی از نظر آماری و مقایسه با مرگ و بیماری جسمانی (بیابانگرد) می توان آن را نادیده گرفت عدم درک از نحوه شیوع بیماری و حتی ایجاد رفتارهای غیر طبیعی در آدمی باعث بهم خوردن سلامت روحی وروانی افراد میشود و گاهی عوامل و عللی وجود دارد که باعث ایجاد بهم خوردن سلامت روانی شود که می توان آن را به افکار و  باور های فرد نسبت دارد که گاهی اوقات افکار نادرست و به کارگیری روشهای نادرست در زندگی باعث ایجاد ناراحتیهای روانی می شود و گاهی اوقات دوری از خانواده در بین جوانان و مشکلات ناشی از آن مانند امکانات اقتصادی و تغذیه و پیدا شدن دوستان ناباب و عوض شدن راه زندگی تامل در عدم سلامت روانی می تواند دخالت داشته باشد (میلانی فر ـ ۱۳۸۲ ص ۱۰).

تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است. یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. این که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را به اوضاع امیدوار می سازد و یا ما را جهت بکارگیری روشهای مناسب، در جهت از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگیری ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید(کلمز ۱۳۷۵).

بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی یکی از روشهای مناسب است

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 عدم سازش و وجود اختلالات رفتاری در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نا متعادلی زندگی می کنند بنابراین در مورد همه افراد اعم  از کارگر ، دانش پژوه  و پزشک و … خطر ابتلا به ناراحتی های روانی است که همه اینها می تواند از باورهای غلط و منفی آدمی در ذهنش نشات گرفته باشد که باید آدمی از راه حلهایی استفاده کند که کمتر با این موارد دست و پنجه نرم کند دانشجویان دانشگاه معمولا افراد برگزیده هر جامعه هستند و آنها معمولا از لحاظ هوش بر دیگر همسالان خود برتری دارند و اغلب از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی از دیگر جوانان برخوردارترند با این وجود در دانشگاهها عده ای از دانشجویان افراد پیکسوت و عده زیادی نورتیک است و گاهی این عوامل به جهت دوری از خانواده یا تفکرات باطل و منفی است که دانشجو در صورت نبود خانواده به خود و ذهنش راه می دهد که با ارائه این تحقیقات امید است که این مشکلات روحی و ذهنی قشر جوانان را کاهش داد و طوری که این جوانان با امید و افکارمثبت و منطقی بتوانند سلامت روحی و روانی خود را افزایش دهند که این تحقیقات در محیط های آموزشی و خانواده می تواند نقش بسزایی داشته باشد . احمدی ۱۳۸۰ ـ ص۲۱

 

 

اهدف تحقیق :

 هدف کلی پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی است.

اهداف فرعی :

 ۱ باورهای غلط و منفی می تواند در فرد و سلامت روحی  آن نقش بسزایی داشته باشد .

۲٫ افکار نادرست در امور زندگی می تواند فرد را دچار تنش کند .

سوالات تحقیق :

آیا بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین تفکر غیر منطقی دانشجویان ـ روانشناسی و علوم تربیتی تفاوت وجود دارد ؟

آیا بین سلامت روانی دانشجویان رواشناسی وعلوم  تربیتی تفاوت وجود دارد ؟

فرضیه های تحقیق :

۱ ـ بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد .

۲ ـ بین تفکر غیر منطقی دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی تفاوت وجود دارد .

۳ ـ بین سلامت روانی دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی تفاوت وجود دارد .

  متغییرهای تحقیق :

فرضیه اول : تفکر غیر منطقی             متغییر مستقل

سلامت روانی           متغییر وابسته

فرضیه دوم : تفکر غیر منطقی            متغییر وابسته

 دانشجویان روانشناشی و علوم تربیتی          متغییرمستقل

فرضیه سوم : سلامت روانی           متغییر وابسته

 دانشجویان  روانشناسی و علوم تربیتی                   متغییر مستقل

 

تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها و متغیرها :

تفکر غیر منطقی :

عبارتند از باورهای غیر منطقی و منفی که باعث اضطراب و تنش در آدمی می شود و این باورها ، باورهایی است که براساس بایدهای بی اساس در ذهن آدمی نقش می بندد و باعث بهم خوردن تعادل آدمی می شود و بالاخره عبارتند از غره ای  است که آزمودنی از آزمودن سلامت روانی بدست آورده است(شاطرلو،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی تفکر غیر منطقی:

     میزان نمره ای است که آزمودینهای از پرسشنامه فرم ب   جونز   اهواز      کسب نمایند(غلامحسین عبادی و مختار معتمدین – ۱۳۸۴).

سلامت روانی :

     سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی فرد، ۱۳۸۶).

عبارتند از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود در رفتار عادی نمودار شخصیت سالم است که موجب سازگاری او با محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می شود بالاخره عبارتند از غره ای است که آزمودنی ها از آزمودن سلامت روانی بدست آمده است(میلانی فرد، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی سلامت روانی:

     میزان نمره ای است که آزمودینهای از پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت روان(GHQ) کسب نمایند.

مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸ :

۱-   افسردگی – یک نوع اختلال خلقی که ۲ مشخصه عمده آن ناامیدی[۱] –و غمگینی[۲] می باشد و در آن فرد علاوه بر این ۲ مشخصه احساس بی کفایتی و بی ارزشی می نماید. (اتکینسون[۳] – ۱۹۸۳)

۲-   اضطراب – هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند – مدل نگرانی و دلشوره وحشت و ترس بیان می شود. (اتکینسون[۴] – ۱۹۸۳)

۳-   کارکرد اجتماعی – طرز تفکر فرد در ارتباط با کارکرد اجتماعی اش در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر. (اتکینسون – ۱۹۸۳)

۴-   وضعیت جسمانی – نگرشی که فرد در این پرسشنامه به وضعیت جسمانی در ارتباط با سلامت یا عدم سلامت آن دارا می باشد. (اتکینسون – ۱۹۸۳)

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.