تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

“چکیده” ۷
“مقدمه” ۸
“بیان مساله” ۹
“هدف تحقیق” ۱۱
“اهمیت و ضرورت تحقیق” ۱۱
“فرضیه تحقیق” ۱۱
“تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها” ۱۲
رضایت زناشوئی : متغیر وابسته ۱۲
تعریف مفهومی عشق مثلثی ۱۲
تعریف عملیاتی عشق مثلثی ۱۲
تعریف مفهومی رضایت زناشویی ۱۳
تعریف عملیاتی رضایت زناشویی ۱۳
۲-۱ پیشینه نظری ۱۵
“خانواده و ضرورت ازدواج” ۱۵
“تعریف ازدواج” ۱۶
“اسلام و ازدواج” ۱۶
“اهداف ازدواج” ۱۸
“فواید ازدواج” ۱۹
“انگیزه های ازدواج” ۲۰
الف- یافتن شریک و همدم ۲۱
ب) ارضا نیاز جنسی ۲۱
ج) تداوم نسل ۲۱
“مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام” ۲۲
الف) انجام وظیفه الهی ۲۲
ب)یافتن آرامش و سکون ۲۲
ج) کامل شدن ۲۲
د ) پاسخ به دعوت سنت ۲۳
ه ) صیانت وجود از نظر خطر ۲۳
و) حفظ عفت ۲۴
ز) محبت و مودت ۲۴
ح) تکمیل و تکامل ۲۵
“سن ازدواج” ۲۵
۱-جنبه روانی ۲۷
۲- جنبه فیزیولوژیکی ۲۸
“سن مناسب ازدواج” ۳۰
“ازدواج سالم و پایدار” ۳۲
“عوامل توفیق و حفظ زناشویی” ۳۴
“خصوصیات خانواده سالم” ۳۸
مواردی که جوانان را دررسیدن به تفاهم کاری و موفقیت در ازدواج کمک می کند ۴۰
خلاصه دو تحقیق دیگر درمورد رضایت زناشویی ۴۳
“ازدواج” ۴۴
“نیازهای عاطفی در ازدواج” ۴۵
“عشق” ۴۶
“مراقبت” ۴۶
“ادراک” ۴۷
“احترام” ۴۷
“قدردانی” ۴۸
“پذیرش” ۴۸
“اعتماد” ۴۹
“عشق رمانتیک” ۵۰
“تجربه های رایج و مشترک در عشق” ۵۰
“موارد متفاوت در تجربه عشق” ۵۳
“تعهد” ۵۴
“انواع عشق” ۵۵
“جدایی عشق و ازدواج در گذشته” ۵۶
آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران ۶۰
“مثلث عشق” ۶۱
“نظریه مثلث عشقی” ۶۴
“اندازه گیری و تعیین نوع عشق شما” ۶۸
۲-۲ “تحقیقات انجام شده” ۷۰
۱-روش اجرای تحقیق ۷۳
۲-جامعه پژوهش ۷۳
۳-نمونه و روش نمونه گیری ۷۳
۴-ابزار پژوهش ۷۳
۵- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۴
“مقدمه” ۷۶
جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون رضایت زناشویی و عشق مثلثی در فرضیه اول ۷۶
جدول ۲-۴ : بررس رابطه بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانشجویان متأهل ۷۷
جدول ۳-۴ : نمرات خام ابعاد مختلف پرسش نامه عشق مثلثس در سه مقیاس هوس، صمیمیت و تعهد ۷۸
جدول ۴-۴ : بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی (هوس) در بین دانشجویان متأهل . ۷۹
جدول ۵-۴ : بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و بعد صمیمیت عشق مثلثی ۸۰
جدول۶-۴ : بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و بعد تعهد عشق مثلثی ۸۱
“خلاصه یافته ها” ۸۳
پیشنهادات ۸۵
محدودیت ها ۸۵
منابع و مآخذ ۸۶

 

منابع و مآخذ

۱٫ بیانی ، احمد. (۱۳۵۸) . روش تحقیق در علوم تربیتی . تهران. انتشارات نی
۲٫ پارسا، شاهین.( ۱۳۸۴) . عشق و مزایای آن در زندگی. تهران. انتشارات باران
۳٫ جلیلی، رضا. (۱۳۸۳) . رضایت زناشویی. تهران . انتشارات بهار
۴٫ خان محمدی، حمیدرضا.(۱۳۸۴) . زندگی و زوایای آن. تهران. انتشارات بهار
۵٫ دلاور، علی. (۱۳۸۵). آمار استنباطی. تهران. انتشارات رشد
۶٫ دلاور ، علی. (۱۳۸۴) . روش تحقیق در علوم تربیتی. تهران. انتشارات رشد
۷٫ صبوری راد، منوچهر. (۱۳۸۴) . رضایت زندگی و ازدواج. تهران. انتشارات فرهنگ
۸٫ گنجی، حمزه. (۱۳۸۵). روان شناسی رشد.تهران. انتشارات رشد.
۹٫ لطف آبادی، حسین. (۱۳۸۴). روان شناسی رشد. تهران. انتشارات رشد.
۱۰٫ لورا، برگ.(۱۳۸۵). روان شناسی رشد. یحیی سید محمدی. تهران انتشارات رشد
۱۱٫ نوید لی، محمد. ( ۱۳۸۳) . روان شناسی ازدواج. تهران . انتشارات ارجمند.

 

چکیده 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که ۳۰ نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی  و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد.(۵% > P)

مقدمه 

ازدواج و زناشویی به معنی غریزی و لغوی آن امری است که در میان همه جانداران وجود و رواج دارد و بین انسان و حیوان امری قابل ملاحظه و رویت است . در رابطه با انسان مساله نکاح مطرح است که در آن ایجاد زمینه برای رشد و پیشروی و آسایش و سعادت و همکاری و مساعدت ها قابل ذکر است . از دید اسلام غریزه جنسی امری منفور و مانع تکامل بشریت نیست بلکه زمینه را برای زندگی مناسب انسانی  و وصول به مرحله محبت و مودت خالص فراهم می آورد . عامل سکون است که در سایه آن رشد و ارتقا و تکمیل و تکامل مطرح است . با استفاده از این غریزه است که خانواده پدید می آید و آن عامل اصلی و هسته اولیه حیات و سعادت اجتماع است . در سایه آن تعلق هر مردی به زنی و زنی به مردی و نیز زندگی اشتراکی چند مرد با چند زن از میان می رود. سردرگمی و هرج و مرج زندگی ، بی تفاوتی  در برابر نسل جدید محکوم شده و امکان رشد و انتقال فرهنگ  میسر می گردد. ( قائمی ،۱۳۶۳ )

هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ  می رسند بزرگترین آرزویشان این است که ازدواج کنند . (نجاتی ، ۱۳۸۰ )

با تاسیس زندگی مشترک زناشویی ،  استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند ، یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند . آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می کنند و برایشان جشن میگیرند . زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن و مانند مغناطیسی یکدیگر را جذب میکنند، زناشوئی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرایزش در وجود انسانها نهاده شده است و این خود یکی از نعمت های بزرگ الهی است .

خداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده است و می فرماید : “یکی از آیات خداوند این است که از خود شما برایتان همسران آفرید تا با آنها انس بگیرید و آرامش خاطر پیدا کنید ودر میانتان دوستی و مهربانی افکند ودر این موضوع برای اندیشمندان آیات و نشانه هائی است.”

پیغمبر اسلام فرمود: مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است،گرچه ثروتمند باشد و زنی که شوهر نداشته باشد مسکین و بیچاره است،گرچه ثروتمند باشد.

آری خداوند مهربان یک چنین نعمت گرانبهائی را به بشر اعطا کرده است. لیکن افسوس و صد افسوس که از این نعمت بزرگ قدردانی نمی کند وچه بسا به واسطه نادانی و خودخواهی همین کانون مهر ومودت را بصورت یک زندان تاریک بلکه جهنم سوزانی تبدیل میسازد . در اثر جهالت و نادانی بشر است که محیط نورانی و با صفای خانواده بصورت زندان دردناکی تبدیل میشود که اعضائ خانواده ناچارند تا آخر عمر در آن زندان تاریک بسر برند یا پیمان مقدس زناشوئی را متلاشی سازند و اگر زن وشوهر به وظیفه خویش آشنا باشند و عمل کنند محیط خانه مانند بهشت برین باصفا و نورانی میگردد.(امینی،۱۳۵۴)

بیان مساله 

واضح است که عشق برای افراد مختلف معنائی بسیار متفاوت دارد.در کل عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره میکند ،که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی زناشوئی به خوشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند. افراد با هدف همنشینی نیز ازدواج میکنند.عشق مربوط به همنشینی،محبتی است که نسبت به افرادی احساس میکنیم که زندگیمان بطور عمیق با آنها پیوند خورده است. این همان عشقی است که به شراکت در تجربه استوار است وعشقی که در آن میدانیم طرف مقابل همیشه در کنار ماست. عشقی که با آن می دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته می شویم . زوج های امروزی با هدف تحقق انتظارشان ازدواج می کنند و شناخت انتظارات بیان آنها و تلاش برای تحقق آن در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشوئی تحقق میسازد و افراد انتظار دارند که از همسرانشان بطور خاص واز ازدواج بطور عام سود مطمئنی عایدشان شود که تمام این مسایل میتواند ارتباط مهمی با عشق آن هم از نوع مثلثی داشته باشد و اینکه  هر چه عشق از لحاظ عزت وشهوت بالاتر باشد رضایت زناشوئی می تواند بیشتر باشد .عشق و رضایت زناشوئی احساساتی است که در زندگی عشق و رضایت زناشوئی احساساتی است که در زندگی میتواند در رضایت طرفین از زندگی نقش بسزائی داشته باشد ولی اگر ارزیابی ناپسند و تحقیر کننده یکی از طرفین باعث بهم خوردن زندگی و عشق می شود و با انجام تحقیق حاضر وشناسائی رابطه متغیرهای مورد مطالعه گامی در جهت افزایش رضایت زناشوئی زوجین و تامین بهداشت روانی خانواده مورد بررسی قرار می دهیم .

هدف تحقیق 

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشوئی است.

و اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:

تعیین رابطه بعد تعهد عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

تعیین رابطه بعد شهوت عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

تعیین رابطه بعد صمیمیت عشق مثلثی با رضایت زناشوئی

اهمیت و ضرورت تحقیق 

پی بردن به شخصیت و قابلیتها و توانائی ها یا تصور فرد از عشق دررابطه با زناشوئی و مسایل مربوط به زندگی و تصورات مثبت و متعادل از خود داشتن می تواند در زندگی زناشوئی و تداوم و یا بر هم ریختن آن نقش بسزائی داشته باشد . نوع عواطف ،ادراکات واحساساتی است که در زندگی می تواند در رضایت طرفین از زندگی نقش بسزائی داشته باشد. ولی اگر ارزیابی ناپسند و تحقیر کننده یکی از طرفین باعث بهم ریختن زندگی و عشق می شود و با انجام تحقیق حاضر و شناسائی  رابطه متغیرهای مورد مطالعه گامی در جهت افزایش رضایت زناشوئی زوجین و تامین بهداشت روانی خانواده مورد بررسی قرار می دهیم.

فرضیه تحقیق

فرضیه کلی: بین عشق مثلثی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد.

۱ : بین بعد تعهد عشق مثلثی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد.

۲ :بین بعد شهوت عشق مثلثی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد.

۳ : بین بعد صمیمیت عشق مثلثی و رضایت زناشوئی رابطه وجود دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

 تعهد

شهوت               ابعاد عشق مثلثی                 متغیر مستقل

صمیمیت

رضایت زناشوئی : متغیر وابسته

تعریف مفهومی عشق مثلثی :

یافتن همسری برای شریک زندگی که رویدادی مهم در رشد بزرگسالی است که تاثیر عمیق در سلامت روانی دارد.و این رویداد فرآیند پیچیده ای است که به مرور زمان شکوفا می شود و تحت تاثیر انواع رویدادهای زندگی زناشویی و تفاهم و مسائل جنسی قرار می گیرد . ( سید محمدی ،۱۳۸۵)

تعریف عملیاتی عشق مثلثی :

نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ بررسی می کند .

تعریف مفهومی رضایت زناشویی:

رضایت از زندگی زناشویی عبارتند از اینکه روابط زندگی بین زوجین که با تفاهم و روابط صمیمانه بین زن و شوهر برقرار می شود که گاهی اوقات با عشق و گاهی با تنفر روبرو می شود و بالاخره عبارتند از اینکه آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی اینریچ بدست آورده است. (صبوری راد ،۱۳۸۴)

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی :

نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بدست می آورد.

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
 • پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
 • پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
 • تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان
 • پایان نامه تاثیر تلوزیون بر روابط زناشویی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.