تحقیق رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۴
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴
ابزار‌های پژوهش   ۴
پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی کریستنسن، سالاوی(۱۹۸۴)   ۴
پرسش‌نامه پایبندی مذهبی جان بزرگی (۱۳۸۸)   ۵
یافته‌ها   ۶
بحث در یافته‌ها   ۱۰
منابع   ۱۴

منابع

قرآن کریم، ترجمه ی عبدالمحمد آیتی، تهران، سروش، ۱۳۷۴

ابراهیمی، امراله، «مقایسه میزان اثربخشی رواندرمانی یکپارچه گرای دینی با درمان شناختی – رفتاری و دارویی افراد مبتلا به افسرده خویی»، پایان نامه دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۶

احمدی، سید احمد؛ فاتحی زاده، مریم، «بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان»، خانواده پژوهی، ش ۲، تابستان ۸۴، ص۱۰۹-۱۲۰٫

احمدی، خدابخش، «نقش اعتقادات دینی در آسیب شناسی فرهنگی خانواده»، علوم رفتاری، ش ۱،پاییز ۸۶، ص ۹-۱۶٫

احمدی، زهرا و همکاران، « بررسی اثربخشی شیوه زوج درمانی ارتباط شی ء بر الگوهای ارتباطی زوجین»، خانواده پژوهی، ش ۶، تابستان ۸۵، ص ۱۰۵ – ۱۱۷٫

حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۹۹۱

خدایاری فرد و همکاران، «رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل»، خانواده پژوهی،ش ۱۰، تابستان ۸۶، ص ۶۱۲-۶۲۰٫

جان بزرگی، مسعود، «ساخت و اعتبار یابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه»، مطالعات اسلام و روانشناسی، ش ۵، پاییز ۸۸، ص ۷۹ -۱۰۷٫

جان بزرگی، مسعود؛ رفیعی هنر، حمید، «رابطه جهت‌گیری مذهبی و خودمهارگری»، روانشناسی و دین، ش ۱، بهار ۸۹، ص ۳۱-۴۲٫

دانش، عصمت، «افزایش سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم انداز اسلامی»، مطالعات روان شناختی، ش ۲، تابستان ۸۹، ص ۵- ۲۵٫

دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۳٫

رضایی، مهدیه و دیگران، «تأثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ و همسرانشان»، خانواده پژوهی، ش ۶، بهار ۸۹، ص ۴۳-۵۸٫

کیانی، احمد و دیگران، «ابعاد جهت‌گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده: همبستگی بنیادی»، روانشناسی و دین،ش ۳، پاییز ۸۹، ص ۹۳-۱۰۶٫

طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه ی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۴

عبادت پور، ب، «اعتباریابی پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی»، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۷۹

محمدی ری شهری، محمد، منتخب میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۷

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق

——، روضه المتقین، قم، بنیاد کوشانپور، ۱۴۰۶ ق

نظری، محمد علی، مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، تهران، علی، ۱۳۸۸

نوری، حسین، مستدرک الوسایل، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ ق.

وفایی، طیبه و همکاران، «مقایسه الگوهای ارتباطی همسران جانباز و عادی»، طب جانباز، ش ۵، پاییز ۸۸، ص ۲۰-۲۶٫

Brown, E., Orbuch, T. L., Bauermeister, J. A. (2008). Religiosity and Marital Stability Among Black American and White American Couples, Family Relations, 57 , 186–۱۹۷ .

Call, V. R. A., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. Journal forthe Scientific Study of Religion, 36, 382-392.

Caughlin, J. P. (2002). The Demand/Withdraw Pattern of Communication as a Predictor of Marital Satisfaction Over Time. Human Communication Research, Vol. 28 No. 1, p 49-85.

Chamberlain, T.J. & Hall, C.A., (2000). Research on the Relationship Between Religion and Health: Realized Religion, Philadelphia & London: Templeton Foundation

Christensen, A. &Sullaway, M.(1984). Communication Patterns Questionnaire. Unpublished Manuscript, University of California, Los Angeles

Jerrigan, F.A &Nack, N.(1978). Emotion status measurement. Abingdon, UK: Radcliffe medical press

Gottman, J. (1994). Why Marriage succed or Fail. New York: Simon & Schuster

Veroff, J., et. al. (1981). Mental health in American patterns of help seeking from ۱۹۵۷–۱۹۷۶٫ New York: Basic Books

Heavey, C. L., Christensen, A., &Malamuth, N. M. (1995).The longitudinal impact of demand and withdrawal during marital conflict. Journal of Consulting and Clinical Psychology,63, 797–۸۰۱٫

– Kim Y.M. & Others. (2004). Spirituality and affect.A Function of changes in Religiouseaffiliation.Journal of family psychology. . Vol 13. Issue 3,17.

– Lambert, N. M. &Dollahite, D. C. (2006). How Religiosity Helps Couples Prevent, Resolve, and Overcome Marital Conflict, Family Relations, 55, 439–۴۴۹٫

– Lichter, D. T., Carmalt,J. H. (2009). Religion and marital quality among low-income couples, Social Science Research, Volume 38, Issue 1, Pages 168-187.

– Mahoney, A. (2005). Religion and Conflict in Marital and Parent-Child Relationships, Journal of Social Issues, Vol. 61, No. 4, pp. 689-706.

Roth, P. D. (1988). “Spiritual Well-Being and Marital Adjustment.” Journal of

Psychology and Theology, 16(2), 153–۱۵۸٫

Shrum, W. (1980). “Religion and Marital Instability: Change in the 1970s?” Review

of Religious Research, 21(2), 135–۱۴۷٫

Veroff, J., et. al. (1981). Mental health in American patterns of help seeking from ۱۹۵۷–۱۹۷۶٫ New York: Basic Books

Walsh, F. (2009). Spiritual Resources In Family Therapy, New York: The Guilford.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زن و شوهر انجام گرفته است. حجم نمونه، شامل ۱۲۱ زوج (۲۴۲ نفر) از زوجین مراکز دانشگاهی تربیت معلم و حوزوی شهر اصفهان بود که با روش چند مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شد. برای اندازه‌گیری متغیر‌های پژوهشی از پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی و پرسش‌نامه پایبندی مذهبی جان‌بزرگی استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین پایبندی مذهبی و نوع الگوهای ارتباطی زوجین در سطح (۰۱/۰ > p) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین الگوهای ارتباطی زوجین (ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع/کناره‌گیری، ارتباط توقع زن /کناره‌گیری مرد و ارتباط اجتنابی متقابل)، در افراد پایبند به مذهب در مقایسه با افراد ناپایبند به مذهب تفاوت معناداری وجود دارد. می‌توان از طریق پایبندی مذهبی، الگوهای ارتباطی زوجین را پیش‌بینی کرد و احتمالاً با تغییر آن، الگوهای ارتباطی را نیز تغییر داد.

کلیدواژه‌ها: الگوهای ارتباطی زوجین، پایبندی مذهبی و ناپایبندی مذهبی.


 

مقدمه

گزارش‌های بالینی نشان داده است که علت اصلی و مشترک مراجعه حرفه‌ای مردم به زوج درمانی، مشکلات ارتباطی است.۱ خانواده درمانگران بر این باورند که تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه با دیگر عوامل تأثیرگذار در ناسازگاری زناشویی، مانند ویژگی‌های شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادی عملی‌تر است.۲ بر این اساس، ضرورت توجه به الگوهای ارتباطی زوجین، امری است که در چند دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران در حیطه زوج درمانی قرار گرفته تا جایی که گاتمن(۱۹۹۴م)، با توجه به نوع الگوهای ارتباطی زوجین، به پیش‌بینی وقوع طلاق می‌پردازد. از سوی دیگر، الگوهای ارتباطی سالم و سازنده، یکی از مهم‌ترین عوامل رضایتمندی زناشویی، و الگوهای ارتباطی معیوب، یکی از علل ایجاد مشکلات زناشویی و نارضایتی شمرده شده است.۳

پژوهش‌ها نشان داده است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری این الگو مؤثر خواهد بود. از جمله می‌توان به نقش‌های جنسیتی، تعاملات زوجین در خانواده مبدأ، عوامل محیطی و عوامل فرهنگی و مذهبی اشاره کرد.۴

از میان عوامل یاد شده، مؤلفه مذهب و معنویت از مهم‌ترین عوامل فرهنگی هستند که به تجارب، رفتار و ارزش‌های انسان‌ها معنا و ساختار منسجم می‌بخشند.۵ مطالعات مختلف نشان می‌دهد که دین و معنویت پیامدهای مثبت مهمی در روابط زندگی، به ویژه کیفیت زندگی خانوادگی داشته است. باورهای دینی، همبستگی مثبت با سطوح پایین تعارض‌های زناشویی، حمایت معنوی بالاتر و افزایش روابط حمایتی بین والدین و کودکان داشته است.۶ جریگان وناک۷(۱۹۷۸م)، دین را بهترین عامل ثبات و پایداری در ازدواج و زندگی زناشویی می‌دانند، زیرا عمل به باورهای دینی، موجب افزایش مشارکت کلامی، افزایش میزان شادکامی، کاهش چشمگیر پرخاشگری کلامی و تعارض‌ها و اختلافات زناشویی شده، در نهایت، سبب فزونی رضایت زناشویی می‌شود.۸همچنین شرام۹ (۱۹۸۰م) در مطالعه‌ای، عوامل مذهبی، مانند مؤلفه‌های مذهبی۱۰ و وابستگی‌های مذهبی۱۱ را بر پایداری زناشویی با یک نمونه ۳۱۴۳ بزرگسال، ارزیابی کرده است. او نتیجه گرفته است که ارتباطی میان مذهب و پایداری زناشویی وجود دارد. روث۱۲ نیز در مطالعه‌ای که بین دو فرقه مسیحی «متدیست»۱۳ و «باپتیست»۱۴ در ایالت کالیفرنیای جنوبی انجام داده، نشان می‌دهد که معنویت، عامل مهمی در خرسندی زناشویی است. دانیل لیچتر و جولی کارمالت۱۵ (۲۰۰۹م)، در پژوهشی به بررسی مذهب و کیفیت زناشویی در زوجین کم درآمد پرداخته‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که بیشتر زوجین مذهبیِ کم درآمد، نمره‌های بالایی از کیفیت زناشویی گرفته‌اند. در پژوهشی دیگر، ادنا برون۱۶ و دیگران (۲۰۰۸م)، به بررسی مذهب و کیفیت زناشویی در زوجین سیاه‌پوست و سفیدپوست امریکایی پرداخته‌اند، نتایج بررسی آنها نشان می‌دهد که احتمال کمتری وجود دارد که زوجین مذهبی طلاق بگیرند. لامبرت ودولاهیت۱۷ (۲۰۰۶م) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که مذهب چگونه می‌تواند به پیشگیری، حل و مغلوب ساختن تعارض زناشویی کمک کند. آنها ۵۷ زوج از سه مذهب (یهود، مسیحیت و اسلام) در دو ایالت کالیفرنیای شمالی و نیو انگلند انتخاب نموده‌اند. نتایج بررسی آنها نشان می‌دهد که مذهب می‌تواند در سه جهت به فرایند حل تعارض کمک کند: ۱٫ حل تعارض، ۲٫ پیشگیری از وقوع مشکل، ۳٫ آشتی در روابط.

با مرور مطالعات مختلف در این زمینه، می‌توان نتیجه گرفت که اثرگذاری دین بر ارتباطات زوجین، به ماهیت و حقیقت دین بر می‌گردد، زیرا دین یک نیروی روان‌شناختی است که می‌تواند روی نتایج زندگی انسانی تأثیر گذارد. دین یک سیستم اعتقادی سازمان یافته است که شامل ارزش‌های اخلاقی و معنوی، آیین‌ها، عبادت‌های دسته‌جمعی، اعتقاد به خداوند و یا یک نیروی بالاتر، کتاب‌ها و آموزه‌های آسمانی است. مذهب، دستورات و استانداردهایی برای زندگی خانوادگی فراهم می‌کند. همچنین با ایجاد وابستگی گروهی در زمان‌های بحرانی، اجتماع ایمانی را به خوبی حمایت نموده، با برپایی مناسک و مراسم معنادار، به تقویت ارتباطات میان اشخاص و خانواده‌ها کمک می‌کند،۱۸ از این رو به یکپارچگی و انسجام اعضای خانواده پرداخته، روابط میان فردی آنها را اصلاح می‌کند.

بنابراین، با توجه به حمایت مطالعات مختلف از اثربخشی دین بر رضایت زناشویی و کیفیت ارتباطات همسران، به نظر می‌رسد که رابطه بین مذهب و الگوهای ارتباطی زوجین، چگونگی اثربخشی دین را بر کیفیت ارتباطات بین زوجین بیشتر توضیح دهد، زیرا زوجین از طریق الگوهای ارتباطی معین با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و رضایت زناشویی و کیفیت زندگی آنها براساس پژوهش‌های مختلف بستگی به الگوهای ارتباطی آنها دارد.۱۹ بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است که رابطه بین پایبندی مذهبی (اسلام) را با الگوهای ارتباطی زوجین بررسی کند. این پژوهش با یک پرسش اصلی رو به روست و آن اینکه آیا بین پایبندی مذهبی و الگوهای ارتباطی زوجین رابطه‌ای وجود دارد؟ بنابراین در این پژوهش، فرضیه‌های زیر بررسی می‌شود:

پایبندی مذهبی رابطه مثبت معناداری با الگوی ارتباطی سازنده متقابل دارد.

الگوهای ارتباطی زوجین پایبند به مذهب، با الگوهای ارتباطی زوجین ناپایبند به مذهب، متفاوت است.

پایبندی مذهبی می‌تواند پیش‌بینی کننده الگوی ارتباطی سازنده متقابل، و ناپایبندی مذهبی می‌تواند پیش‌بینی کننده الگوهای ارتباطی معیوب (غیر سازنده) باشد.

 

روش

این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ همبستگی است.

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.