تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱-۱- مقدمه   ۱
۲-۱- بیان مسئاله :   ۳
۳-۱ – هدف تحقیق:   ۴
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق:   ۵
۵-۱- سؤالات تحقیق:   ۶
۶-۱- فرضیات تحقیق:   ۶
۷-۱- متغیرهای تحقیق:   ۶
۸-۱- واژگان تخصصی تحقیق:   ۷
۹-۱- قلمرو تحقیق:   ۸
۱۰-۱- محدودیتهای تحقیق:   ۸
۱-۲- پیشینه پژوهش:   ۸
۱-۱-۲- تاریخچه:   ۸
۲-۱-۲- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران   ۹
۳-۱-۲- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان:   ۱۱
۱-۳-۱-۲- تحقیقات انجام شده در  ایران:   ۱۱
۲-۳-۱-۲-تحقیقات انجام شده در جهان:   ۱۲
۲-۲- مبانی نظری تحقیق:   ۱۳
۱-۲-۲-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن:   ۱۳
۱-۱-۲-۲- نگرشهای مختلف نسبت به استرس:   ۱۴
۲-۱-۲-۲-ماهیت استرس:   ۱۵
۳-۱-۲-۲-انواع استرس:   ۱۷
۴-۱-۲-۲- عوامل بوجود آورنده استرس:   ۱۷
۵-۱-۲-۲-رابطه بین استرس و دفاع ایمنی:   ۱۸
۶-۱-۲-۲- علایم و نشانه های استرس:   ۱۹
۷-۱-۲-۲-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن:   ۲۰
۸-۱-۲-۲- استرس شغلی:   ۲۲
۹-۱-۲-۲- راههای مقابله با استرس درسازمان:   ۲۳
۲-۲-۲- رضایت شغلی:   ۲۳
۱-۲-۲-۲- تعریف رضایت شغلی:   ۲۳
۲-۲-۲-۲- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی:   ۲۵
۳-۲-۲-۲- ابعاد رضایت شغلی:   ۲۶
۴-۲-۲-۲- منشأ رضایت شغلی:   ۲۷
۵-۲-۲-۲-مدلهی رضایت شغلی:   ۲۸
۱-۳- مقدمه:   ۳۲
۲-۳- منابع جمع آوری  داده ها :   ۳۲
۱-۲-۳- منابع ثانویه:   ۳۲
۲-۲-۳- منابع اولیه:   ۳۳
۳-۳- روش تحقیق:   ۳۳
۱-۳-۳- جامعه آماری:   ۳۳
۲-۳-۳- روش نمونه گیری:   ۳۴
۳-۳-۳- حجم نمونه:   ۳۵
۴-۳-۳- ابراز جمع اوری داده ها:   ۳۵
۱-۴-۳-۳- روایی پرسشنامه:   ۳۷
۲-۴-۳-۳- پایایی پرسشنامه:   ۳۷
۳-۴-۳-۳- مقاسهای مورد استفاده:   ۳۸
۴-۴-۳-۳- آزمون آماری مورد استفاده:   ۳۹

۱-۳-۱-۲- تحقیقات انجام شده در  ایران:

در پژوهشی که درباره استرس و رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان یک مجتمع انجام شد، نتایج زیر بدست آمد:

– بین استرس شغلی و رضایت شغلی کارگران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (۷۵% = r ).

– بیین استرس شغلی و سلامت روانی کارگران، رابطه مثبت و معنی داری دیده می شود(۷۱%=  r )

– بین رضایت شغلی و سلامت روانی کارگران، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (۷۱% = r )(  عطار، ۱۳۸۱، ص۹۷) .

در تحقیق دیگری که به همت جلالی (۱۳۸۰)، در باره موضوع بررسی عوامل فشار زای روانی – اجتماعی و رابطه آن با اختلالات روان تنی کارمندان انجام گرفت، مشخص شد که بین میزان اثرگذاری استرس و فراوانی اختلالات روان تنی رابطه وجود دارد و این رابطه، در مورد اختلالات گوارشی، قلبی و عروقی تأیید شد ( جلالی،۱۳۸۰، ص۷۳).

از جمله تحقیقاتی که در زمینه های نزدیک به پژوهش فوق درایران صورت گرفته است، می توان به موضوع «بررسی و مقایسه استرس شغلی و رضایت شغلی در مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه مناطقی از شهر تهران» اشاره کرد که مشخص شد اکثر مدیران

( ۷۱درصد ) ، شغل خود را به عنوان مدیر مدرسه زیاد یا خیلی زیاد استرس آور ارزیابی می کنند و کمی بیش از این تعداد (۵/۷۸ درصد) از شغل خود رضایت ندارند. به دنبال این دو نتیجه و با مشاهده  همبستگی منفی بین استرس شغلی ، منابع ایجاد آن و رضایت شغلی، مشخص شد که مدیرانی از شغل خود خشنود ترند که استرس کمتری را از شغل خویش ، گزارش کرده اند (سلطانی راد، ۱۳۷۵،ص۱۱۱).

۲-۳-۱-۲-تحقیقات انجام شده در جهان:

رابطه استرس با رضایت شغلی، موضوع مطالعه ای بود که گدارد[۱]در سال ۱۹۷۶ در زمینه تأثیر استرس بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مطالعات فضایی امریکا ( ناسا) انجام داد. دراین تحقیق، نشان داده شد که عوامل کاهنده رضایت شغلی، موجب افزایش استرس کارکنان ناسا می شود. همچنین آلفردسون[۲]و تئورل[۳]( ۱۹۸۳) مقیاسهایی را درباره ویژگیهای شغلی برای ۱۱۸ موقعیت شغلی درسطح کشور فراهم آوردند و بر اساس آن،به این نتیجه رسیدند که مردانی که نیازهای شغلی آنان زیاد و کنترل ویا خود مختاری آنها کم است. احتمال ابتلای آنان به سکته قلبی دو برابر بیشتر از مردان همسن خود( ۴۰تا ۵۴سال) است که درمشاغل دیگر به کار اشتغال دارند ( ساعتچی،۱۳۷۶،ص۷۸).

این احتمال وجود دارد که فشارهای روانی غیر مرتبط با شغل، باعث تغییر نگرش و رفتار افراد درمحیط کارشان شود. این مشکل در مورد افرادی که از همسر خود جدا شده اند یا خانواده هایی که درآن، زن وشوهر هر دو شاغل هستند بیشتر گزارش شده است( همان منبع).

در تحقیقات وروم ( ۱۹۶۴) نتایج زیر از مطالعه  رضایت شغلی و عوامل دیگر بدست آمده است:

۱- بین رضایت شغلی و غیبت از کار رابطه منفی وجود دارد.

۲- بین رضایت شغلی و احتمال استعفا از کار رابطه منفی وجود دارد.

۳- بین رضایت شغلی و میزان تصادفات و سوانح ناشی از کار رابطه منفی وجود دارد.

۴-  بین رضایت شغلی و میزان کارایی رابطه مثبت وجود دارد ( شفیع آبادی، ۱۳۷۱،ص۵۹)

۲-۲- مبانی نظری تحقیق:

۱-۲-۲-تعریف استرس و دیدگاههای مربوط به آن:

استرس(Stress ) واژه ای انگلیسی است که از علم فیزیک گرفته شده و به معنای فشار است. در زبان فارسی واژه « فشار روانی» را در مقابل استرس به کار می برند. به طور کلی امروزه واژه استرس برای بیان فشار روان – تنی کاربرد همگانی یافته و به فشار روحی، فشار عصبی و تنیدگی ترجمه شده است. به نظر اسکالر[۴]، فشار روانی، وضعیت پویایی است که در آن فرد با فرصت، محدودیت یا نیازی مواجه می شود که مرتبط با چیزی است که وی تمایل به آن دارد و نتایج حاصل از آن، برای او مبهم، نامطمئن و در عغین حال با اهمیت است. هانس سلیه[۵] اصطلاح استرس را به « درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهای زندگی» تعریف می کند. وی فشار روانی  را مجموعه ای از واکنش های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش بینی نشده خارجی و داخلی می داند که هرگاه  تعادل و سازگاری فرد به علت عوامل خارجی یا داخلی از بین برود، بروز می کند ( شاملو، ۱۳۶۶،ص۸۳).

پژو هشگران بر این باورند که دریک تعریف مناسب از استرس، باید تعامل بین فشار زاهای خارجی و پاسخهای جسمانی و روانشناختی فرد را در نظر گرفت و این تعامل یه ساده است و نه قابل پیشگویی، چون از شخصی دیگر و از روزی به روز دیگر تغییر می کند. این تغییر ، به این دلیل رخ می دهد که استرس با ارزیابیهای شناختی فرد از وقایع ، ارتباط نزدیک و پیچیده ای دارد ( علیا، ۱۳۷۹،ص۱۰).

۱-۱-۲-۲- نگرشهای مختلف نسبت به استرس:

با توجه به تعدد دیدگاهها نسبت به استرس و عدم ارائه تعریف واحدی از آن- که مورد قبول عموم باشد – اینک به دیدگاههای مهمی که درباره موضوع استرس مطرح است، اشاره می کنیم:

۱- نگر ش مبتنی بر پاسخ: پاسخهای خاصی هستند که انعکاس یک موقعیت را بر فردی که تحت فشار و استرس است، تغیین می کنند. این نگرش، استرس را یک پاسخ خاص به ارگانیزم می داند ( کران ول وارد، ۱۳۸۰،ص۲۱).

۲- نگرش مبتنی بر محرک: در این نگرش فرض بر این است که همه موقعیتها و محرکهای محیطی، استرس زا هستند. اگر چه ممکن است در بعضی از موارد، منجر بخ بروز پاسخ  استرس شوند( کروان زل وارد، ۱۳۸۰، ص۲۱).

۳- نگرش مبتنی بر کنش متقابل: این الگو توسط ریچارد لازاروس[۶]ارائه شده است و بیان می دارد که استرس زمانی رخ می دهد که تعادل بین خواستها و منابع تأمین کننده،  به هم می خورد و تاکید می کمد که این تعادل یا بی تعادلی ماهیتی پیشرونده دارد. بعلاوه این نگرش بیانگر تأثیر متقابل فرد برمحیط و محیط بر فرد است( راس والتمایر، ۱۳۷۷،ص۲۷).

۴- الگوی خبر پردازی: این الگو بین استرسهای روانشناختی، فیزیولوژیک، و بیوشیمیایی تفاوت قایل می شود. این مدل هم عامل استرس زا و هم پاسخ را با هم در نظر می گیرد، اما تأکید دارد که نمی توان استرس را بدون تعبیر و تفسیر محرک به عنوان عامل استرس زا، شناخت.  بنابراین تأکید مدل خبر پردازی،  بر ارزیابی شناختی و توجه فرد است ( علیا، ۱۳۷۹، ص۱۷).

۲-۱-۲-۲-ماهیت استرس:

بسیاری از محققان، ویژگیهای زیر را در مورد ماهیت استرس بر می شمرند:

– استرس را لزوماً نباید به عنوان یک پدیده منفی در نظر گرفت. بارکاس[۷]می گوید: « مقدار معینی از فشارهای روحی، اثرات مثبت و حتی دلپذیر دارد و به سازندگی در نسل بشر می انجامد.

– عامل استرسزا در  همه اشخاص آثار یکسانی بر جا نمی گذارد. زیرا هر فردی دارای در خاصی از انرژی سازگاری است یک محرک، ممکن است برای یک فرد، استرس ایجاد کند ولی نتواند در دیگری استرس به وجود آورد.

– دراسترس، عواملی چون زمینه، شرطی شدن، استرسهای پیشین در فرد ، مدت زمان و شدت استرس نقش مهمی ایفا می کنند.

– هنگامیکه فرد در معرض محرکهای تنش زا قرار می گیرد،  استرس متوجه بخشهای ضعیف و آسیب پذیر می شود. تحقیقات نشان داده است که کلیه افرادی که مدتهای مدیردر موقعیتهای تنیدگی زای شدید قرار می گیرند، هرگز حالت سلامتی  جسمانی، زیست شناختی و روانشناختی پیشین خود را دوباره بدست نمی آورند.

– مهمتری محققی که مفهوم استرس و نقش  تعیین کننده آنرا در بیماریها مطرح نمود، هانس سلیه بود. از دیدگاه سلیه، محرک ،  عامل استرس زا است و میان استرس و عامل بوجود آورنده آن، تفاوت وجود دارد. سلیه( ۱۹۵۲ ) یک تئوری تفصیلی برای نشان دادن چگونگی واکنش موجود زنده به استرس ارائه داد. به نظر وی، در صورت بروز استرس شدید و ناگهانی که باعث به هم خوردن تعادل حیاتی می گردد، تمام دستگاههای بدن واکنش نشان می دهند که این واکنشها مجموعاً سندرم «تطابق عمومی» ( G.A.S ) [8] نامیده می شوند. خصوصیات این سندرم از نظر وی ، عبارت است از  ازدیاد ترشحات هورمونهای بخش قشری غده فوق کلیه بر اثر تحریکات غده هیپوفیز مغز که در نتیجه منجر به واکنشهای فیولوژیک شدید می شود و درجه مقاومت بدن را کاهش می دهد( علیا،۱۳۷۹، ص۱۲).

۳-۱-۲-۲-انواع استرس:

در یک تقسیم بندی جدید، بعضی از محققان ، استرس را به سه نوع منفی و خنثی و مثبت تقسیم می کنند:

الف- استرس منفی: منشأ آن وضعیتهای پرفشار، احساسات به هم گره خورده، تنشهای عصبی، نیازهای شخصی دیگر و رویاروییهای ناخوشایند است.

ب- استرس خنثی: نگرشها و رفتارهایی است که در  ابتدا، احساسات منفی را بر می انگیزد. اما باید آنها را خنثی بدانیم. چون اگر احساسات را به نحو مناسبی کنترل کنیم و دیدگاه صحیحی در مورد آنها داشته باشیم، حتی می توانند تجارت مثبتی به شمار آیند.

ج- استرس مثبت: هیجانهایی که مثبت یا خوشایند تلقی می شوند و موجب استرسهای خوشایند می گردند مانند ارتقا شغل ( جلالی، ۱۳۸۰، ص۳۷).

۴-۱-۲-۲- عوامل بوجود آورنده استرس:


[۱] – Gedard

[2] – Alfredson

[3] – Theorell

[4] – Scholler

[5] – Hans  selye

[6] – Richard  Lazaros

[7] – Barkas

[8] – General  Adaptation  Syndrom.

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه رضایت شغلی
 • مقاله رضایت شغلی
 • مقاله احتیاجات روحی کارگر
 • تحقیق بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان
 • تحقیق بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.