تحقیق روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق روابط و منا‌سبات علمای دین و حکومت صفویه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱- ۱- مقدمه ۱
۲- ۱- هدف تحقیق۲
۳- ۱- بیان مساله پژوهش۲
۴- ۱- فرضیه‌های پژوهش۲
۵- ۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق۳
۶- ۱- روش تحقیق۳
۷- ۱- سابقه‌ی‌پژوهش۳
۸- ۱- نقدوبررسی منابع۴

فصل دوم: تبار صفویان
۱- ۲- بخش اول: فیروز شاه زرین کلاه تا امین الدین جبرئیل
۱- ۱- ۲- فیروزشاه زرین کلاه۱۰
۲- ۱- ۲  عوض   ۱۰
۳- ۱- ۲- محمد الحافظ       ۱۰
۴- ۱- ۲- صلاح‌الدین رشید  ۱۱
۵- ۱- ۲- قطب‌الدین ابوبکر ۱۱
۶- ۱- ۲- امین‌الدین جبرئیل ۱۱
۲- ۲- بخش دوم: از شیخ صفی تا شاه‌اسماعیل
۱- ۲- ۲- شیخ صفی الدین   ۱۱
۲- ۲- ۲- شیخ صدرالدین  ۱۵
۳- ۲- ۲- خواجه علی ۱۷
۴- ۲- ۲- شیخ ابراهیم ۱۸
۵- ۲- ۲- شیخ جنید  ۱۹
۶- ۲- ۲- شیخ حیدر  ۲۶

فصل سوم: نظری به درونمایه‌ها و روند پیدایش نهضت صفوی
۱- ۳-  بخش اول:
۱- ۱- ۳- تشیع  ۳۱
۲- ۱- ۳- تصوف و همبستگی آن با تشیع ۴۰
۲- ۳- بخش دوم: ادعای سیادت صفویان۵۶

۳- ۳- بخش سوم: سابقه‌ی تشیع در خاندان صفوی قبل از تشکیل سلطنت
۱- ۳- ۳- از تشیع صفی تا شیخ جنید ۶۳
۲- ۳- ۳- از شیخ جنید تا شاه اسماعیل ۷۲

۴- ۳- بخش چهارم: چگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط شاه اسماعیل
۱- ۴- ۳-زندگانی شاه اسماعیل از آغاز تا خروج از گیلان۸۱
۲- ۴- ۳- خروج اسماعیل وبیروزی نهضت صفویان۸۴

فصل چهارم: حکومت صفوی و علما
۱- ۱- ۴- بخش اول: زمینه‌های تعامل حکومت صفوی  وعلمای شیعه۹۱
الف – استقرار دولت صفوی و نیاز به کسب حمایت۹۱
ب- نیاز فقهای شیعه به امنیت خاطر جهت پیشبرد اهداف تشریعی خود۹۲
پ- وجود دشمن مشترک۹۹
۲- ۱- ۴- لزوم روابط وهمکاری دولت صفویه با علمای شیعه و تشکیل نهاددینی شیعه۱۰۰
۳- ۱- ۴- علمای شیعه و مشروعیت دولت صفویه  ۱۰۳
۴- ۱- ۴- افزایش نفوذ و اقتدار علمای شیعه در ایران ۱۰۷

۲- ۴- بخش دوم: مناصب مذهبی علما
۱- ۲- ۴- صدارت۱۱۲
۲- ۲- ۴- شیخ الاسلام دوره آغازین صفوی۱۲۴
الف: منصب شیخ الاسلامی در دوره میانی و دوره اخیر صفوی۱۲۵
ب: نمونه‌هایی از فرامین شیخ‌الاسلامی و اداره امور شرعیه۱۲۹
۳- ۲- ۴-مقام ملا باشی۱۳۲
۴- ۲- ۴- خلیفه الخلفا ۱۳۷
۵- ۲- ۴- مجتهد۱۳۹
۶- ۲- ۴- پیشنماز  ۱۴۰
۷- ۲- ۴- قضات۱۴۰
۸- ۲- ۴- مفتی۱۴۱
۹- ۲- ۴- وکیل حلالیات۱۴۱

۳- ۴- بخش سوم: علمای نامدار صفوی۱۴۲
الف- علمای مهاجر:
۱- ۳- ۴- محقق کرکی ۱۴۵
۲- ۳- ۴- شیخ بهایی۱۴۸
۳- ۳- ۴-میسی۱۵۲
۴- ۳- ۴- حر عاملی۱۵۳
۵- ۳- ۴- سید ماجدبن محمد بحرانی۱۵۴
۶- ۳- ۴- سید ماجدبن هاشم بحرانی۱۵۴
ب- علمای ایرانی
۷- ۳- ۴-  میرداماد۱۵۵
۸- ۳- ۴- میرزا ابوالقاسم فندرسکی۱۵۶
۹- ۳- ۴- آقا حسین خوانساری۱۵۸
۱۰- ۳- ۴- صدرالدین شیرازی۱۵۹
۱۱- ۳- ۴- فیاض لاهیجی۱۶۳
۱۲- ۳- ۴- مجلسی اول۱۶۳
۱۳- ۳- ۴- مجلسی۱۶۶
۱۴- ۳- ۴- محقق سبز‌واری۱۶۹
۱۵- ۳- ۴- ملا خلیل بن غازی قزوینی۱۷۰
۱۶- ۳- ۴- سعید قمی۱۷۱
۱۷- ۳- ۴- ملا محسن فیض کاشانی ۱۷۲
نتیجه‌گیری:۱۷۶
فهرست منابع:۱۷۸

فهرست منابع:

۱-    آقاجری ، هاشم، ۱۳۸۰ ، کنش دین دولت در ایران عصر صفوی ، تهران، باز

۲-    ابرو، حافظ ، ۱۳۵۰، ذیل جامع‌التواریخ رشیدی، تهران، به کوشش خانبابابیانی

۳-    ابن بزار، توکلی بن اسماعیل، ۱۳۷۳، صفوه الصفا، تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، تبریز، ج ۱

۴-    اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۶۶، تاریخ مغول از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری، تهران

۵-    براون، ادوارد، ۱۳۱۶، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه رشید یاسمی، تهران، ابن سینا، ج ۴

۶-    بنانی، امین و دیگران ، ۱۳۸۰، ساختار اجتماعی و اقتصادی دوره صفوی، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، انتشارات مولی، جلد ۱

۷-    بهبودی، محمد باقر،گزارشهای سالیانه از ابتدای خلقت تا سال ۱۱۹۵ هجری قمری،

۸-    پارسادوست، منوچهر، ۱۳۷۵، شاه اسماعیل اول پادشاهای با اثر دیرپای در ایران و ایرانی، شرکت سهامی انتشار، چایخانه حیدری

۹-    پطروشفسکی، ۱۳۵۴، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام

۱۰-پیرزاده زاهدی، شیخ‌حسین، ۱۳۴۳، سلسله‌النسب صفویه، انتشارات ایرانشهر، برلین،

۱۱-پیشوایی، مهدی، ۱۳۷۲، سیره پیشوایان، نگرشی بر زندگانی اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام، با مقدمه جعفر سبحانی ، قم

۱۲-پیگو لوسکایا و دیگران، ۱۳۵۴، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، چ ۲

۱۳-تبریزی، علامه محمد علی مدرس، ۱۳۷۴،ریحانه‌الادب،انتشارات خیام،چاپ،چهارم، چایخانه صدری

۱۴-جعفریان، رسول،۱۳۸۰ تاریخ تشیع تا قرن هفتم هجری، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

۱۵-جعفریان، رسول،۱۳۷۹، صفویه در عرصه دین فرهنگ سیاست، انتشارات انصاریان، قم

۱۶-حسینی زاده، محمدعلی، ۱۳۷۹، علما و مشروعیت دولت صفوی، تهران، انجمن معارف اسلامی

۱۷-حسینی قمی، قاضی احمد بن شرف الدین، ۱۳۵۹، خلاصه التواریخ، تصحیح احسان اشراقی ، تهران، دانشگاه تهران

۱۸-خاتون‌آبادی، سید عبدالحسین، ۱۳۵۲خورشیدی، وقایع السنین و الاعوام،

۱۹-خنجی اصفهانی، ۱۳۷۹، عالم آرای امینی، به کوشش مسعود شرقی، تهران، انتشارات خانواده

۲۰-خواند میر، امیر محمود، ۱۳۷۰ ،تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب  صفوی، تصحیح و تحشیه محمد علی جراجی، تهران، گستره

۲۱-خواندمیر، غیاث‌الدین، ۱۳۴۳، حبیب السیر فی اخبار افراد البشیر، با مقدمه جلال همایی، تهران، خیام

۲۲-خوانساری، آقا حسین، ۱۳۱۶، ریاض العارفین، تهران، هدایت

۲۳-خوانساری، میرزا محمد باقر، ۱۳۹۰، روضات الجنات فی‌احوال العلما و السادات، تهران

۲۴-دانش‌پژوه، محمد تقی،(۱۳۵۰ خورشیدی) یک پرده از زندگانی شاه طهماسب صفوی ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال ۷، شماره ۴،

۲۵-رحیم‌زاده صفوی، ۱۳۴۱، شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل، به اهتمام یوسف پورصفری ، تهران، خیام

۲۶-رحیم‌لو، یوسف، ۱۳۷۰، مواردی از دستاویز معنوی سیاست صفویان، یادنامه استاد جعفر سلطان الترابی، تبریز

۲۷-روملو، حسن، احسن‌التواریخ، تصحیح چارلس نارمن سیدن ، کتابخانه صدر تهران

۲۸-رویمر، هانس روبرت، ۱۳۸۰، ایران در راه عصر جدید، مترجم آذر آهنچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

۲۹-زرگری نژاد، ۱۳۷۲تحول اندیشه‌های سیاسی در دوره قاجار، پایان‌نامه تحصیلی شهریور ، ج ۱، دانشگاه تربیت مدرس

۳۰-زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۷۴، روزگاران دیگر، از صفویه تا عصر حاضر، تهران ، سخن

۳۱-زرین‌کوب، عبدالحسین، ۱۳۶۲، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران، امیر کبیر، ج ۲

۳۲-سیوری ، راجر ،۱۳۷۲ ایران عصر صفوی ، ترجمه کامبیز عزیزی ، نشر مرکز ، تهران ،

۳۳-شجاعی زند، علی رضا، ۱۳۷۶ ، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تبیان ، تهران

۳۴-الشیبی، مصطفی، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، ترجمه علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیر کبیر

۳۵-صفاء، ذبیح‌الله، ۱۳۶۳، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوسی

۳۶-صفت گل، منصور، ۱۳۸۱، ساختار نهاد و اندیشه‌دینی در ایران عصر صفوی، چاپخانه غزال، صحافی فرنو، تهران، رسا

۳۷-طارمی، حسن ، ۱۳۷۵، علامه مجلسی ، تهران، طرح نو

۳۸-طاهری، ابوالقاسم، ۱۳۴۹، تاریخ سیاسی و اجتماعی از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس ، تهران

۳۹-طباطبایی، محمد حسین،۱۳۶۰، شیعه در اسلام ، قم، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی

۴۰-طباطبایی، محیط، ۱۳۴۵، صفویه از تخت پوست درویشی تا تخت شهریاری،

۴۱-فرهانی‌منفرد،مهدی،۱۳۷۷،مهاجرت علمای‌شیعه از جبل‌عام به ایران درعصر صفوی ،تهران ، امیرکبیر

۴۲-فلسفی، نصرالله، ۱۳۶۹، زندگانی شاه عباس اول، انتشارات محمد علی، ۵ جلد، چاپ چهارم

۴۳-قزوینی، یحیی بن عبداللطیف، ۱۳۸۶، تصحیح میر هاشم محدث، تهران

۴۴-کدیور، جمیله،۱۳۷۹ تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران،

۴۵-کسروی، احمد،۱۳۶۸، شیخ صفی و تبارش، تهران، چاپ کتیبه

۴۶-کمبریج، ۱۳۸۰، دوره صفویان، جمعی از نویسندگان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، جامی

۴۷-لاپیدوس، آیرام، ۱۳۷۶، تاریخ جوامع‌اسلامی ( از آغاز تا قرن هجدهم) ، ترجمه محمود رمضان‌زاده، ج ۱، مشهد آستان قدس رضوی

۴۸-لمبتون، آن،۱۳۷۴، دولت و حکومت در اسلام ترجمه وتحقیق عباس صالحی،محمد مهدی فقیهی،تهران،موسسه چاپ ونشرروح

۴۹-مزاوی، میشل، ۱۳۶۳، پیدایش دولت صفوی، تهران، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، چاپ اول

۵۰-مستوفی، حمدالله، ۱۳۶۲، نزهه‌القلوب، تصحیح گای لیسترانج، تهران، دنیای کتاب

۵۱-مشکور، محمد جواد، ۱۳۶۸، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، تهران، اشراقی

۵۲-فشاهی، محمدرضا، ۱۳۵۴مقدمه‌ای بر  سیر تفکر در قرون وسطی، تهران،

۵۳-منشی ترکمان، اسکندربیک، ۱۳۵۰، تاریخ عالم آرای عباسی، به کوشش ایرج افشار، امیر کبیر با شرکت کتابفروشی تایید اصفهان، ۲ جلد، چاپ دوم، تهران

۵۴-مینورسکی، ولادیمیر، ۱۳۶۸، سازمان اداری حکومت صفوی  یا تعلیقات مینورسکی بر تذکرة الملوک ، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، امیرکبیر

۵۵-نوایی، عبدالحسین، ۱۳۵۲، رازی در دل تاریخ، گوهر، سال اول، ش ۵، خرداد، ۸ شهریور

۵۶-هینتس، والتر، ۱۳۶۲، تشکیل دولت ملی در ایران، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی

۵۷-عالم آرای شاه اسماعیل، ۱۳۴۹، (بی‌نام)، با مقدمه تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

۵۸-عالم آرای صفوی، ۱۳۶۳، (بی‌نام)، به کوشش یدالله شکری، تهران، اطلاعات

۵۹-سفرنامه‌های و نیزیان در ایران، ۱۳۴۹، ترجمه منوچهر امیری، تهران ، خوارزمی

۶۰-ماهنامه وحید،سال ۳، ش ۹ شهریور، ص ۷۲۲

چکیده:

پژوهشنامه حاضر که به عنوان پایان‌نامه تحصیلی ارائه می‌شود به روابط و مناسبات علمای دین و حکومت صفوی می‌پردازد و تعامل و همکاری این دو را با هم تجزیه و تحلیل می‌کند. در فصل اول این پژوهش درباره کلیات نکته‌هایی اشاره شده است، و در فصل دوم به تبار صفویان از فیروز شاه زرین کلاه تا شاه اسماعیل اول اشاره شده است. و در فصل سوم که به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول نظری به درونمایه‌ها و روند پیدایش دولت صفوی و بعد از آن به ادعای سیادت خاندان صفوی که برای چه و به چه دلیل ادعای سیادت می‌کردند و بعد از آن تشیع خاندان صفوی که از چه زمانی به تشیع روی آوردند و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به حکومت و تحکیم پایه‌های قدرت خود قرار دارند بحث می‌شود و در فصل چهارم به مباحث کلی در مورد حکومت صفوی و علما و مناصب مذهبی و علمای بنام آن دوره اشاراتی دارد.

۱- ۱- مقدمه:

بدون تردید یکی از دوره‌های مهم تاریخی کشور ایران، هم به لحاظ تأمین کننده استقلال و هویت ملی- دینی کشور و هم تأثیر شگرف آن در فرهنگ مذهبی جاری کشور، دوره صفوی است. ایران پیش از صفویه، ایرانی از هم گسیخته و پراکنده بود که هر گوشه از آن، در اختیار دولت و طایفه‌ای بود. روزگاری نیز که سلطه‌ی واحدی برهمه آن اعمال می‌شد، فرمان و سلطه از آن شام، بغداد، و یا ترکان ماوراء النهر و مغولان بود. با آغاز فعالیت صفویان، شاه اسماعیل، به همراه سپاه قزلباش، ایران را یکپارچه و متحد کرد و فرزندان او، کوشیدند تا فرهنگ ایرانی را در این کشور فراهم کنند.

دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید چرا که پس ازنهصد سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان یک فر مانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست در سراسرایران آن روزگار فرمانروایی کند. به درستی پس ازاسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، آل بویه وسربداران روی کار آمدند، ولی هیچ کدام نتوانستند تمام ایران را زیرپوشش خود قراردهند و یکپارچگی میان مردم ایران پدید آوردند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات این دولت، رواج مذهب حقه امامیه در این کشور بود که سالها در برخی از نقاط ایران حضور داشت و مجبور بود تابا پرده‌ی تقیه روزگار را سپری کند. به یمن وجود این دولت، تشیع در سراسر ایران انتشار یافت و شیعیان ، پس از قرن‌ها توانستند با آزادی کامل به انجام اعمال و شعائر مورد قبول خود بپردازند. در مجموع ، فرهنگ غنی شیعه با حمایت علما و فقها و فلاسفه و عرفای شیعه ، روزبه روز بارورتر شده و تا به امروز توانسته است که بر غنای خود افزوده و درصحنه سیاسی جامعه ایران حضور قاطع خود را برای هدایت مردم، حفظ کند.

۲- ۱- هدف تحقیق:

در این تحقیق به نقش عالمان دینی در دولت صفوی و تحکیم مذهب شیعه در ایران و شناسایی مناسبات و روابط سلاطین صفوی با عالمان دینی با تاکید بر علمای شیعه و سیاست مذهبی صفویان در برخورد با علما مورد بررسی قرار گیرد.

۳- ۱- سوالات اصلی پژوهش:

در این تحقیق تلاش می‌شود که جایگاه و نقش مذهب شیعه در دوره‌ی صفویان بررسی و روابط سلاطین صفوی با عالمان دینی مورد چگونه بوده است؟ سلاطین صفوی و پیش از آنها از زمان پدران شاه اسماعیل چرا به تشیع گرایش و از آن حمایت کردند و تبار خود را به امامان رسانیدند و آیا این مسئله به عنوان یک سیاست این دولت برای کسب مشروعیت بوده است یا واقعاً در د دین داشتند؟

۴- ۱- فرضیه‌های پژوهش:

۱-    اعلام تشیع اثنی عشری توسط شاه اسماعیل اول به عنوان تحکیم پایه‌های حکومت صفویه بود.

۲-    عالمان شیعی حکومت صفویه را برای گسترش تشیع لازم می‌دیدند و برای مشروعیت حکومت صفویان تلاش می‌کردند.

۳-    صفویان برای مشروعیت خود از عالمان شیعی حمایت می‌کردند.

۴-    افزایش نفوذ واقتدار علمای شیعه در اواخر صفویان باعث وابسته‌تر شدن شاهان صفوی به علما شد.

۵-    علاقه حکمرانان صفوی در استفاده از علمای جبل عامل برای ترویج و گسترش مذهب امامیه اثنی‌عشری وایجاد تعادل بین افراط  و تفریط هایی که در جامعه آن روز وجود داشت.

۵- ۱- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق:

با توجه به اینکه ایران پس از تاسیس سلسله ی صفوی پایگاه مهم مذهب تشیع گردیده و پر شمار ترین جمعیت شیعه را در خود گرد آورده است.نقش روحانیون شیعه در آن از اهم مسایل و مباحث آن است .در این‌باره قطعا روابط بین این روحانیون با حکام صفوی که پایه گذار این مذهب در ایران بودند و نحوهُ تعامل بین حکومت و روحانیون این دوره یکی از مهم ترین مو ضوعات است که لازم است در مورد آن تحقیق جامع و کامل صورت پذیرد . که سعی اینجانب در این تحقیق بر اساس همین محور بوده است .

۶- ۱- روش تحقیق:

این پژوهش تحقیقی است از نوع تحقیقات بنیادی  و نظری و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با توجه به منابع و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای بهره‌ گرفته شده است.

۷- ۱- سابقه ی پژوهش:

 باوجود تحقیقاتی که در حوزه ی صفویه درکتابهای تاریخ کمبریج دوره ی صفویان،صفویه درعرصه دین وسیاست رسول جعفریان وایران عصر صفوی راجرسیوری و دین و دولت مریم میراحمدی وتحقیقات دیگر که انجام گرفته است،باز هم نیاز به تحقیقات جدید درمورد مناسبات علمای دین وسلاطین ودین ودولت در عصر صفوی ضروری است زیرا ابهامات زیادی دراین خصوص وجود دارد که درپژوهش موجود به آنها پاسخ داده شده است.

 

 

 

۸- ۱-  نقد وبررسی منابع:

احسن‌التواریخ: نوشته‌ حسن بیک روملو یک سال پس از مرگ شاه طهماسب صفوی به پایان رسیده و رویدادهای روزگار این پادشاه و پدرش اسماعیل را به تفصیل آورده است. در اصل به صورت تاریخ عمومی و ظاهراً در دوازده مجلد بوده است که اکنون تنها مجلد آخر این اثر در دست است. نگارش کتاب به سال ۹۸۰/۱۵۷۲م. پایان یافته و نویسنده بعدها رویدادها را تا سال ۹۸۵/۱۵۷۷م افزوده است. روملو رویدادها را به طور سالیانه ذکر می‌کند و در پایان هر سال آگاهیهای مشروح و با اهمیتی درباره سیاستمداران عالمان، ادیبان و شاعرانی که در آن سال در گذشته‌اند به دست می‌دهد. اهمیت و اعتبار جلد دوازدهم احسن‌التواریخ که مشتمل بر وقایع تاریخی در فاصله سالهای ۹۰۰ تا ۹۸۵ ه.ق/ ۱۴۹۴ تا ۱۵۷۷ م، است از آن روست که مطالب آن یا مشهودات نویسنده است یا مسمومات وی از افراد موثق، حسن روملو مورخ قورچی، نه تنها شاهد جنگ‌ها و وقایع بوده بلکه به مناسبت سمت نظامی خویش در جنگها مکرر و متعدد دوران شاه طهماسب شرکت داشته و شرح آنها را در تاریخ خود منعکس ساخته است. لذا می‌توان به اطمینان باور نمود که حسن روملو  از سال ۹۴۸ تا ۹۸۵ ه ق. یعنی مدتی نزدیک به چهل سال، شاهد وقایع درباری صفوی بوده و آنچه نوشته مطالبی است که یا به چشم خویش دیده یا بی‌واسطه و مستقیماً از بزرگان شاه طهماسب و پسرانش شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده شنیده است.

البته در این کتاب نیز مانند دیگر آثار مورخان ایرانی قرون وسطی، توجه وافر به تاریخ نظامی و شرح جنگها مبذول شده است. جهت سیاسی این اثر به نفع صفویه است. با این وجود مؤلف در برابر اشتباهات و نقایص و نقاط ضعف شاهان صفویه مأموران عالیمقام آن خاندان چشم‌پوشی نمی‌کند و به تملق و چاپلوسی نمی‌گراید و حتی درباره دشمنان خاندان صفویه نیز تا اندازه‌ای در اظهار نظر جانب بی‌غرض را حفظ می‌کند.

در چگونگی سبک نگارش حسن بیک روملو در احسن التواریخ، باید گفت، که وی همچون نویسندگان تاریخ قرون نهم و دهم هجری، که آیات قرآن و قصص انبیاء و اشعار را شاهد نوشته‌های خود می‌آورند، دارای نثری تقریباً مصنوع و متکلف و همراه با عبارت پردازی و آرایش‌های نظمی مطالب خود را نوشته است. این نوشته‌ها همراه با لغات و واژه‌های ترکی و مغولی مرسوم به قرینه‌های ادبی مخصوص این قرون است.

عالم آرای شاه اسماعیل:

نویسنده آن ناشناخته است در سال ۱۰۸۶/۱۶۷۵ نگارش یافته و رویدادها را تا پایان حکومت اسماعیل‌یکم آورده است. اعتبار و ارزش تاریخی این کتاب هم به خاطر فاصله داشتن زمان نگارش آن از دوران حکومت اسماعیل یکم و همچنین نثر ساده و عوامانه‌ی کتاب که با داستان پردازی آمیخته است. و پذیرش مطالب آن باید بسیار با احتیاط صورت پذیرد. این کتاب یک بار نیز با عنوان تاریخ عالم آرای صفوی به کوشش یدالله‌شکری به چاپ رسیده است. از این منبع در فصل دوم تبار صفوی استفاده شده است.

عالم آرای عباسی:

کتاب دیگری که در زمره منابع تاریخی دوره صفوی باید از آن یاد . تاریخ عالم آرای عباسی است که اسکندر بیک منشی ترکمان (۱۰۴۳-۹۶۸/۱۶۳۳-۱۵۶۰) نوشته است. نویسنده که از ایل ترکمان آذربایجان است نخست در زمره نگهبانان شاهی بود و سپس در دستگاه مرکزی حکومت عباس یکم به کار پرداخت . وی شاهد بسیاری از رویدادهای دستگاه پادشاهی عباس یکم بوده و به اسناد دولتی نیز دسترسی داشته است. اسکندر بیک همچون سایر مورخان وابسته به دربار صفوی قرن نهم و دهم از سیادت خاندان صفوی دفاع کرده است.

سبک و شیوه نگارش عالم آرای عباسی به سیاق کتب قرن نهم و دهم هجری است و در آن از آیات قرآنی ، حدیث، قصص انبیاء و شعر و تکلفات منشیانه یافت می‌شود.

اسکندربیک منشی دردوران ضعف‌وپیری نوشتن تاریخ پادشاهی شاه صفی‌یکم(۱۰۵۲-۱۰۳۸/۱۶۴۲-۱۶۲۹) را آغاز کرد و تا سال ۱۰۴۳/۱۶۳۴ یعنی مدت پنج سال ادامه داد. ولی این کار با مرگش متوقف شد و منشی نتوانست ذیل عالم آرای عباسی را به اتمام برساند. بقیه حوادث ایام شاه صفی که در این کتاب آمده از تاریخ «خلدبرین» محمد یوسف واله اصفهانی استخراج شده است.

مواد تراجم احوال در تاریخ عالم آرای عباسی تاحدی به روال متفاوتی از آثار بیشتر از خود نوشته شده و شاید نشانگر این باشد که اسکندر بیک، در واقع دولت را در نظر گرفته نه جامعه اسلامی را.

اصول انتخاب که اساس اثر اسکندر بیک قرار گرفته به وضوح متفاوت با آن چیزی است که نویسندگان سابق به کار می‌گرفتند. به طور کلی تنها آنهایی که کارشان در چارچوب حکومت مهم بوده در این کتاب ذکر شده‌اند و اطلاعاتی که ارائه گشته بیشتر در مورد عزل و نصب‌ها تا ولادت و وفات است.

روضات الجنات فی احوال العلما:

 نوشته محمد باقر خوانساری که توسط محمد باقر ساعدی خراسانی به فارسی برگردانده شده، نیز شرح حال ۷۴۲ تن از علمای اسلام و شاعران قدیم و جدید را دربردارد. این کتاب، نگارش آن در سال ۱۲۸۷/۱۸۷۰ به پایان رسیده است، درباره افراد و آگاهیهای تاریخی ارزشمندی ارائه می‌کند که گاه در منابع دیگر وجود ندارد. که در تحقیق حاضر در بخش‌های زیادی از این کتاب استفاده کرده‌ام.

لب التواریخ:

 تألیف یحیی‌بن عبداللطیف الحسینی قزوینی در عصر روز پنجشنبه ۱۹ ذیقعده ۸۸۶ ه . (۹ ژانویه ۱۴۸۲) به دنیا آمد. او کتاب لب التواریخ را در چهار قسم نوشته و قسم چهارم آن مربوط به دودمان صفویان است. مؤلف رویدادهای زمان خود را به طرز فشرده ولی مفید با نثری ساده و قابل فهم تا ۲۰ ذیحجه ۹۴۸ ه.        (۱۶ آوریل ۱۵۴۲ م) شرح داده است. یحیی قزوینی در برخی از جنگهای شاه اسماعیل اول، از جمله محاصره قلعه استاد اسیر کردن حسین کیای چلاوی شرکت داشته است. به همین جهت، کتاب لب التواریخ از منابع معتبر دودمان صفویان به شمار می‌رود. در بخش دوم و بخش شیخ جنید استفاده شده است.

خلاصه التواریخ:

نویسنده این کتاب از هنگام مرگ طهماسب یکم تا اوایل پادشاهی عباس یکم شاهد رویدادها بوده، قاضی احمد بن شرف الدین الحسینی قمی نام دارد. صاحب مناصبی چون وزارت و استیفا بود و به دستور اسماعیل دوم (حکومت ۹۸۵-۹۸۴/۱۵۷۸-۱۵۷۶) نگارش تاریخ صفویان را آغاز کرده پس از مرگ اسماعیل، وی کار را ادامه داد و کتاب خود را در پنج جلد، به شیوه‌ی تاریخهای عمومی ، به رشته تحریر درآورد که تنها جلد پنجم آن که رویدادهای دوران شیخ صفی الدین اردبیلی تا شاه عباس یکم را در بردارد، موجود است. نویسنده در زمان مرگ طهماسب یکم بیست ساله بود و با علما و دانشمندان معاصر خود نشست و برخاست داشت که همین امر در پرباری مطالب کتاب موثر بوده است. وی این کتاب را در سال ۹۹۹/۱۵۹۰ به نام شاه عباس یکم به پایان برد.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بازار و تحولات آن در عهد صفویه
 • مقاله صفویه و تشکیل حکومت شیعی در ایران
 • مقاله صائب تبریزی
 • مقاله عمارت عالی قاپو
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.