تحقیق روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی از منظر معکوس «بایسیان»


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی از منظر معکوس «بایسیان» مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق روشهای تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی از منظر معکوس «بایسیان» نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده:   ۱
(۱) مقدمه   ۲
۲ – روشهای تکراری- پیش فرضها و مسائل ناقص   ۶
بردارهای رندوم، شواهد و روشهای اثبات:   ۱۲
معکوسات آماری، فرمول بایز و پیش فرضها   ۱۶
۵- جبرهای حدی و روشهای تکراری ترسیم شده:   ۲۱
پیش فرضهای سمت راست و نقاط حدی   ۲۳
پیش فرضهای سمت چپ و نقص ها   ۲۷
۸- مثالهای محاسبه شده   ۲۸
۹- نتایج و کاربردهای آینده:   ۳۷
فهرست منابع   ۳۸

فهرست منابع

۱) ای-  بجارک روش های آماری در مسائل حداقل جذری SIAM ، فیلادلفیا پی ای ۱۹۹۶

۲) دی ، کالوتی، جی کایپیو، ای سامسولا، نقاط حدی ارسطویی، اینترنت، محاسبات ریاضی(۲۰۰۶)

۳) د ی، کالوتی، جی لاندی ال، ریشل، اف،       روشهای تکراری مثبت برای مسائل ناقص، مسائل معکوس(۲۰۰۴) ۲۰ ص ۱۷۵۸- ۱۷۴۷

۴) دی، کالوتی، بی، لوئیس، ال، راشل ویژگی های قاعده سازی روش GMRES ریاضیات آماری (۲۰۰۲) ۹۱ ص. ۶۲۵-۶۰۵

۷) دی کالوتی، بی لوئیس ال، راشل مسائل ناقص گسسته و منحی ال BIT GMRES (2002) 42 ص ۶۵-۴۴

۸)دی کالوتی، ال راشل ای شائبی پیش فرضهای تکراری برای مسائل خطی ناقص ریاضیات آماری کاربردی(۲۰۰۵) ۵۴ ص ۱۴۹-۱۳۵

۹) دی کالوتی، ال راشل، ای شائبی،پیش فرضهایی برای سیستم های خطی مسائل معکوس (۲۰۰۵) ۲۱ ص ۱۴۱۸- ۱۳۷۹

۱۰) ام هانک روشهایی از نوع نرمال برای  مسئل ناقص لانگ سن نیویورک ۱۹۹۵

۱۱) ام هان .پی سی هانسان روشهای تشخیص برای مسائل با مقادیر مجهول زیاد ریاضیات صنعتی(۱۹۹۳) ۳ ص ۳۱۲- ۲۵ ۳

۱۲) ام هانگ ، جی ناجی. آر. پلامن روشهای تشخیصی تکراری با پیش فرضهایی برای مسائل ناقس در      راشل ای راتن .ار اس وارجا، جبرهای خطی آماریدی کریتو، برلین  آلمان ۱۹۹۳ صفحات ۱۶۳-۱۴۱

۱۳) ام هانگ جی،  جی C و مرگان دیدگاه نیوتن برای تصاویر مثبت کاربرد جبری خطی(۲۰۰۰)۳۱۶  ص ۲۳۶- ۲۲۳۰

۱۴) پی سی هانسان، مسائل ناقص گسسته SIAM ، فیلادلفیا PA ، ۱۹۹۸

۱۵) پی سی هانسان، ابزارهای تشخیص سازی بسته های« مطلب» برای تجزیه و حل مسائل ناقص گسسته ناقص آمارا لگوریتم ۶۱۱۹۹۴ ص ۳۵-۱

۱۶) ا جی کایپیو. ای سامه سالو – مسائل معکوس محاسباتی و آماری اسپیرنیگر برلین ۲۰۰۵

۱۷) ام کا. آرج دابلیوسی تانگ الگوریتمی برای مدل ها با نقاط حدی نیومن – SIMA ، علم کامپیوتر (۱۹۹۹) ۲۱ صفحات ۸۶۶-۸۵۱

۱۸) ای- پاپیلوس – اس یوپیلای ، متغیرهای رندوم احتمالی و فرآیندهای اسکاتیک مک گرا – هیل نیویورک ۲۰۰۲

۱۹) وای .سد روشهای تکراری برای سیستم های خطی SIAM فیلودلفیا PA ، ۲۰۰۳

۲۰) اس. سراگپیزانو، یادداشتی در مورد نقاط حدی و مدل های سریع حذف نقص ها، علم کامپیوترپ(۲۰۰۴) ۲۵ ص ۱۳۱۵-۱۳۵۷

۲۱) ای تارانتول تئوری مسائل معکوس و ارزیابی پارامتر های مدلسازی SIAM فیلادلفیا PA 2004

چکیده:

در این مقاله ما با مسائل گسسته خطی که با روشهای تکراری قابل حل می باشد از نظر آماری  معکوس بایسیان روبرو خواهیم شد پس از بررسی اجمالی روش های تکراری عمده برای حل مسائل ناقص خطی و برخی نتایج آماری اولیه و روشهای  آماری استراتژیهای ترسیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. نمونه  های محاسبه شده رابط بین این دو را تشریح می کند.

کلمات کلیدی: حل های معکوس( امتحانی) فضای فرعی« کریلا» و روش معکوس« بایسیان»

 

(1) مقدمه

استفاده از روشهای تکراری برای حل سیستمهای خطی معادلات روشی انتخابی است هنگامی که ابعاد سیستم آنقدر بزرگ باشد که

فاکتورسازی ماتریس A را غیر عملی سازد یا هنگامی که ماتریس آن بطور صریح مجهول باشد و ما بآسانی بتوانیم حاصلضرب آن را با هر گونه بردار معلومی محاسبه کنیم. هنگامی که سیستم خطی در رابطه با گسستگی مسائل خطی ناقص سمت راست b اطلاعات و فرضیات را مورد بررسی قرار دهد، نقش مسائل متوالی در ماتریس A افزایش می یابد و بنابراین حل مسائل برای یافتن خطا در داده ها مهم و ضروری به نظر می رسد. بمنظور حفظ خطا در نشان دادن صورت b برخی از روشهای بدست آوردن مجهولات بایستی مشخص شود در زمینه روشهای معکوس بمنظور حل مجهولات بواسطه توقف کردن تکرار قبل از همگرایی در حل سیستم های خطی بهتر است به تکرار های ناقص رجوع شود. تجزیه و تحلیل کامل در ویژگی های معلوم کردن به روش CG در معادلات کامل هنگامی که می توان از معیارهای بازدارندگی مناسب  استفاده کرد در بخش ] ۱۰ [ قابل بحث می باشد.

در صورتیکهM ماتریس معکوس باشد، براساس ویژگی های طیفی MA  همگرایی سریعترین برای روشهای حل تکراری ایجاد می کند. ماتریس M ماتریس  شرطی سمت چپ برای سیستم خطی(۱) نامیده می شود قابلیت امتحان ماتریس M نشان میدهد که سیستم های (۱) و (۲)  راه حل یکسانی دارند انتخاب یک ماتریس شرطی مقدم M نشان می دهد که چنین ماتریسی نه تنها ویژگی های طیفی ماتریس A را تغییر می دهد بلکه بمنظور حل سیستم های خطی با مضروب ماتریس A بآسانی می توان آن را در کل بردار ضرب کرد. در حقیقت در هنگام حل سیستم ۲  به روش تکرار لازم است ضرب ماتریس در بردار را در فرم مورد محاسبه قرار دهیم. سیستم خطی (۱) با معادله زیر قابل جانشینی است.

(۳)

ماتریس معکوس

در صورتی کهM  ماتریس معکوس باشد در این مورد M ماتریس شرطی اولیه را ست نامیده می شود و از آنجائیکه هنگام حل سیستم خطی لازم است ضرب ماتریس در بردار را که بصورت نشان داده می شود محاسبه کنیم حل سیستم خطی با ضریب ماتریس A نیز ضروری به نظر می رسد یکی از شرایط برای روشهای حل تکراری در سیستم های خطی را می توان در بخش ۱۹ مشاهده کرد زمانی که سیستم خطی از پراکندگی مسائل ناقص خطی ناشی می شود لازم و ضروری است که این مسائل را حل  کرد در عوض تغییر مسیر از شتاب دهنده های همگرا به یک افزایش دهنده کیفیت در حل مسائل محاسبه شده به هیچ روش امکان پذیر نمی باشد. علاوه بر آن سمت و جهتی که معکوس ماتریس بکار می رود بسیار مهم است.در حل تکراری مسائل خطی یک شرط اولیه سمت راست مرتبط با داده های کاملاً منسجم و موجود در مورد حل در حالیکه شرایط لازم الاجرای سمت چپ داده هایی در مورد تمایز ویژگی های آماری ارائه می دهد در حالی که کاربرد این فرضیات در رابطه با روشهای تکراری در سیستم های خطی مشابه و مسائل خطی ناقص بر هم مرتبط است ساخت این پیش فرضیات مناسب کاملاً متغیر بوده و در موارد بعدی برای فهم اینکه چگونه این پیش فرضیات بر کیفیت حل مسائل اثر گذارنده مهم بنظر می رسد.

برخی انواع داده های قبلی در مورد حل ممکن است قابل تغیر به یک تغییرات مناسب در جهت حل های تکراری باشد بعنوان مثال داده هایی در مورد حد های بالایی و پائینی در حل اعداد صحیح بواسطه مراحل ترسیم سازی، پس از ترسیم روش تقریبی روش های تکراری با استفاده از روش های حل ترسیمی بعنوان یک سری حدسیات اولیه جدید آغاز می شود رجوع شود به] ۳ [ فرایند ادامه می یابد تا یک معیاری برای توقف حاصل شود این امر باعث می شود روشهای مؤثر محاسباتی نسبت به مدل های استاندارد تأثیر بهتری داشته باشد.

این مقاله به صورت زیر تنظیم شده است در بخش ۲ ما مختصراً برخی از تحقیقات در زمینه  روشهای تکراری کریلا و را برای مسائل ناقس و گسسته خطی مورد بررسی قرار  می دهیم بخس ۳ یک بررسی اجمالی در مورد نتایج آماری مورد نیاز می باشد بخش ۴ رابطه بین پیش فرضیات و مسائل معکوس آماری« بایسیان» را با اطلاعات آماری در زمینه حل و نقص را عنوان میکند بخش ۵ چگونگی استفاده از استراتژیهای ترسیمی را باری فائق آمدن بر حدهای بالایی و پائینی در حل مسائل نشان میدهد.  در بخش ۶ ما دیدگاهی را مورد چگونگی انتخاب حدهای مناسب برای یک مجموعه مسائل خطی ناقص هنگامی که راه حل هایی برای حل حدها بخوبی شناخته نشده باشد و چگونگی فائق آمدن بر آن ها را با پیش فرضیات سمت راست مورد بررسی قرار می دهیم. رابطه بین پیش فرضیات سمت چپ و ویژگی های آماری در بخش ۷ می آید بخش ۸ نمونه های حل شده ای از عملکرد پیش فرض ها و استراتژی های ترسیمی را  در بخشهای پیشین ارائه می دهد. نتایج  و رئوس مطالب در بخش ۹ موجود است.

 

 ۲ – روشهای تکراری- پیش فرضها و مسائل ناقص

در این بخش ما نتایج مختصری در رابطه با روش های تکراری از پیش فرض شده برای استفاده خوانندگان برای ارائه یک سری اطلاعات آماری را نشان می دهیم خوانندگان با روشهای زیر فضایی« کریلا» و برای حل مسائل ناقص که در بخش بعدی خواهیم آورد آشنا خواهند شد حل های تکراری سسیتم های خطی معادلات ناشی از مسائل ناقص خطی یک روش انتخابی است که هنگامی که بعد مسائل آنقدر بزرگ باشد که فاکتورسازی ماتریس را غیرممکن سازد نقص ماتریسهای مضروب این سیستم های خطی آنقدر زیاد می شود که برخی فرمها و روشهای معلوم سازی نیاز است قاعده سازی« تیکانفر»از مهمترین رو شهای قاعده سازی بر سیستم خطی را مطرح می کند یکی دیگر از روشهای قاعده سازی و روشی که ما در این مقاله به آن اشاره می کنیم روش تکراری ناقص است که مبنای آن در جملات تکراری اولیه روش حل محاسباتی ما را بر یک حل صریح و معلوم هدایت می کند اما جملات تکراری ادامه دارد و اجزای ناقص برای مشخص کردن راه حلهای محاسبه شده می شود بنابراین برای ساخت روشهای تکراری منسب در حل مسائل ناقص گسسته خطی لازم است با معیارهای پایان دهنده مناسبی آشنا باشیم که از این تکراریات قبل از آغاز روشهای حل جلوگیری کنیم یک راه حل تقریبی اولیه را برای سیستم های خطی(۱) در نظر بگیرید روش« کریلا» راه حل های تقریبی  را با حل مسائل در یک زیرفضائی مناسب از یک بردار اولیه  و ماتریس A قابل تمایز است ارائه می دهد. در بخش انتهایی این مقاله ما فرض خواهیم کرد که  مسائل حل و زیر فضای

« کریلا» یعنی جائیکه چنین مسائلی قابل حل است رو شهای تکراری را نشان می دهد. اولین روش تکراری« کریلا» در حل مسائل گسسته خطی بکار می رود که ترکیبی از روشهای قبلی است از آنجائیکه روش های قبلی CG  تنها هنگامی که ضرایب ماتریس مثبت باشد بکار می رود، در صورتی که سیستم خطی(۱) سیستم بدون توان باش شکل های مختلف روش CG ، CGLS نامیده می شود که در معادلات معمولی بدون شکل واقعی معادلات معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. روشهای CGLA,CG  در بخش (۹) a مورد بررسی قرار می گیرد.

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله روش های تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.