تحقیق سقط جنین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سقط جنین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سقط جنین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
فصل اول   ۳
بیان مسئله و اهداف   ۳
بیان مسئله:   ۳
اهداف   ۷
الف- هدف کلی:   ۷
ب- اهداف جزئی:   ۷
ج) سؤالات   ۸
فصل دوم   ۹
بررسی متون   ۹
بررسی متون:   ۹
تاریخچه روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری:   ۱۱
A: رژیم ترکیبی استروژن، پروژستین   ۱۳
B: رژیم پروژستین تنها (لوونرژسترل)   ۱۳
C: استروئید سنتتیک آنتی‌پروژستین ۴۸۶RU(میفه پریستون)   ۱۴
D: (Copper Intrauterine device) IUD   ۱۴
مکانیسم اثر روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)   ۱۵
میزان مجاز استفاده از روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری:   ۱۶
عوارض استفاده از روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری:   ۱۶
موارد منع مصرف روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری:   ۱۷
مطالعات مشابه انجام شده:   ۱۸
فصل سوم   ۲۲
روش بررسی   ۲۲
نوع مطالعه   ۲۵
جمعیت مورد مطالعه:   ۲۵
الف- تعریف جامعة مورد مطالعه   ۲۵
ب- معیارهای ورود و حذف افراد تحت مطالعه:   ۲۵
ج- روش نمونه‌گیری:   ۲۵
مکان و زمان انجام مطالعه:   ۲۶
روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح:   ۲۶
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:   ۲۶
مشکلات و محدودیتها:   ۲۷
ملاحظات اخلاقی:   ۲۷
فصل چهارم   ۲۸
نتایج و جداول   ۲۸
نتایج:   ۲۸
بحث و نتیجه‌گیری   ۵۷
منابع:   ۶۵

منابع:

۱) Marcos Arevalo, Victoria jennirgs IMPA statement of Emergency contraception             International planned parethood Federation. June 2000 vol 34 Nomber 3 p1-4

2) Katherine word, Angela deneris, Emergency contraception preventing unintended            pregnancy. The nurse practitioner Nov 1997 vol220 No.11 p34-36

4) Melanie A.Gold ,Do. Pediatric clinic of North America prescribing and managing               oral contraceptive pills and emergency contraception for adolescents Aug 1999 vol

46 No 4 page 695-717

5) Rundy Ellenwerthe imer MD.Emergency postcoital contraception Amercan fomilly

physician 2000 Nov p 1-8

6) Golden NH, seigel WM, Fisher M Emergency contraception pediatrician’s knowledge,

outitudes, and opinions, (Abs) pediatrics feb 2001, 107 (2) Page 287-292

7) Julie Nielsen lindsey Emergency contraception: Attitudes and practices of primary

care doctors in northe caroline NCMJ Mag/ June 2001 vol 62 Nom 3 Page 158-162

9) Ano Longer, cynthia Harper Emergency contraception in Mexicocity: what Do health

care providers and potentials users know and think about it? Contraception 1999 No 60

Page 233-241

10) Henry P.Becton Emergency contraception: the nursc’s role in provinding postcoital

options (Abs)  I-obstet- Gynecol-Neonatal-Novs- 1997 Mar-Ap/ 2002 p: 145-52

11) Peter B.Gichangi, Joseph G.Kotonja  knowledge, Atitiudes, and practices regarding

Emergency contraception Among Nurses and Nursing students in two hospitals in Neurobi,

Kenya. Contraception Apr 1999 59 (4) Page 253-256

12) Hari Pasad N knowledge of emergency contraception among phatmacists and doctor

in Durban, south Africa (Abs) Eurj contraception repord health care 2001 Mar: 6(1) p 21-

26

14) sherman cA, Harvegsm oreagon center: USA Emergency contraceptin: knowledge and

attetndes of health care provider’s in a health maitenance organization (Abs) Womans Health

issues 2001 Sep. Oct: 11

3- عمید، گیلدا، معینی. بررسی موارد سقط عمد در مقایسه باسقطهای خودبخودی در بیمارستان روئین‌تن آرش در مهر ۷۱ تا ۷۴- مجله پزشکی قانونی- اردیبهشت و خرداد ۷۸ شمارة ۱۶ صفحه ۱۶

۸- مرندی علیرضا؛ لاریجانی باقر و همکاران

 کتاب سلامت در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات یونیسف سال ۱۳۷۷ صفحة ۱۱۹

۱۳- اسحاقیه، شهرام؛ باقیانی

 بررسی بینش، آگاهی و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت

چکیده

باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینة جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه ۴۰۰ نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق ۱۰۰% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه ۱۴% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، ۳۲% افراد  IUD و ۸۳% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. ۷% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ ۸۷% ،‌خونریزی و لکه بینی ۶۳% ،‌ترومبو آمبولی ۳۱% ، سردرد ۷۰% توسط بقیه ذکر شدند. ۱۴% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌۸۳% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . ۴۰% افراد مدت اثربخشی را ۷۲ ساعت می دانستند . ۳۹% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. ۶۲% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. ۴۱% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌۴۱% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . ۷۱% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و ۷% غیر مجاز         می دانستند ،‌۵۰% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.

در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت  (P<0/0001) . آگاهی با کاهش سن و کاهش سابقة طبابت بیشتر می شد، همچنین آگاهی افراد مجرد بیشتر بود و

آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.۵/۴۰ % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.

عملکرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت کمتر عملکرد بهتری داشتند. همچنین عملکرد خانم ها برخلاف آگاهی نسبت به آقایان بهتر بود. عملکرد با وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت (P=0/97). همچنین بینش افراد با سابقة طبابت ،‌سن ، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت .

از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.

بیان مسئله:

    علیرغم دسترسی به روش‌های بسیار مؤثری که در زمینة جلوگیری از بارداری استفاده می‌شود بسیاری از حاملگی‌ها غیر برنامه‌ریزی شده و ناخواسته هستند. که در این موارد میزان سقط جنایی افزایش می‌یابد.۱ شانس حاملگی در یک مقاربت محافظت نشده می‌تواند به اندازه باشد.‌۱ برای زنانیکه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار می‌گیرند، برای مثال به کار نبردن روش‌های پیشگیری، پاره شدن کاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌های جلوگیری اضطراری از بارداری و یا تجاوز جنسی، روش‌های جلوگیری از بارداری اضطراری برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته توصیه می‌شود.‌۱

    طبق آمار موجود در آمریکا ۶۰% حاملگی‌ها ناخواسته است که نیمی از آنها منجر به سقط می‌شود.‌۲طبق برآورد who هر ساله ۲۰۰۰۰۰ زن یعنی هر ۳ دقیقه یک زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست می‌دهد و ۹۹% این مرگ و میرها و عوارض در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد.‌۳اگر هر زن در معرض یک مقاربت محافظت نشده از روش‌های جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده کند، مقدار حاملگی ناخواسته تا کم می‌شود.‌ تخمین زده می‌شود که اگر پیشگیری اضطراری از بارداری (*EC) به صورت گسترده در آمریکا به کار گرفته می‌شد می‌توانست از ۷/۱ میلیون بارداری ناخواسته که منجر به ۸/۰ میلیون ختم به روش سقط شد جلوگیری کند.‌۴

    عوارض بالای حاملگی ناخواسته و سقط‌های غیرقانونی ناشی از آن و توجه به این نکته که تنظیم خانواده یکی از اولویت‌های سیستم بهداشتی کشور می‌باشد،

    لزوم آگاهی جمعیت در سنین باروری کشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ایران می‌رساند تا در مواقع لزوم با استفاده از این روش‌ها ریسک یک بارداری ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحمیل نکنند.

    مورد مهم دیگر بررسی سطح آگاهی و بینش و عملکرد پزشکان نسبت به EC به عنوان گروهی که مرجع افراد جامعه در مورد مشکلات بهداشتی می‌باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمی ایفا می‌نمایند می‌باشد.

    روشی که اکثراً در جلوگیری اضطراری از بارداری استفاده می‌شود رژیم Yuzpe است. روشی که متخصصین زنان و مامایی کانادا برای اولین بار ابداع کردند. رژیمYuzpe شامل۲۰۰ (میکرو‌‌ گرم) اتنیل‌استرادیول* همراه mgr 2 (میلی‌گرم) نورژسترول یا mg1 (میلی‌گرم) لوونرژسترول می‌باشد که به دو مقدار** مساوی تقسیم می‌شود. و به فاصله ۱۲ ساعت استفاده می‌گردد. رژیم Yuzpe باید هر چه زودتر تا ۷۲ ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد.‌۵رژیم دیگری که به کار برده می‌شود، خوردن یک قرص ۷۵۰ میکرو‌گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض ۷۲ ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تکرار آن در ۱۲ ساعت بعد، یا به جای آن از ۲۵ قرص Mini pill که معادل همان ۷۵۰ میکرو‌گرم است برای هر روز استفاده کرد.‌۵

    البته ممکن است جذب هورمون هنگامی که تعداد زیادی قرص مصرف شود کمتر شود.‌پزشکانی که با تصمیم برای تجویز EC روبرو می‌شوند در مورد تجویز آن مشکل دارند. که علت آن آموزش ناکافی درباره چگونگی مصرف آن است. پزشکانی که در این مورد کار کرده‌اند از نقص دانش تجربی خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود می‌باشند.‌۶

    در یک مطالعه درباره EC در کارولینای شمالی در رابطه با بینش و کنش پزشک و مراقبت اولیه در سال ۲۰۰۱ انجام شد ]بررسی کایزر (۱۹۹۷) نشان داد که کمتر از ۴۰% پزشکان خانواده به بیماران درباره دسترسی به EC اطلاعات می‌دهند و اطلاعات ناقص پزشکان و جامعه دلیل اصلی بهره‌برداری ناکافی از این روش بود.[

    در این بررسی در کارولینای شمالی ۷۲% پاسخ‌دهندگان گفتند که اطلاعاتی به بیمار در مورد EC نمی‌دهند. ۴۵% هرگز EC پیشنهاد نکرده بودند و ۴۹% فقط ۴-۱ بار در سال گذشته پیشنهاد مصرف داده بودند. متاسفانه درکشورماهنوز پژوهشی در مورد آگاهی ، بینش وعملکرد پزشکان عمومی نسبت به EC  انجام نشده است . از آنجا که سقط درکشور ماغیرقانونی غیرشرعی است تنهاراه جلوگیری از بارداری در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پیشگیری اضطراری از بارداری می باشد . پزشکان عمومی نقش بسزایی در گسترش استفاده از روش های مذکور دارند.

    ۴۲% فقدان یا نقص دانش خود را دلیل عدم تجویز برمی‌شمردند.‌۷

متأسفانه در کشور ما هنوز پژوهشی در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد پزشکان عمومی نسبت به EC انجام نشده است . از آنجا که سقط در کشور ما غیر قانونی و غیر شرطی است تنها راه جلوگیری از بارداری در موارد وقوع مقاربت محافظت نشده روش پیشگیری اضطراری از بارداری می باشد. پزشکان عمومی نقش بسزایی در گسترش استفاده از روشهای مذکور دارند.


اهداف

الف- هدف کلی:

    تعیین میزان دانش، بینش و عملکرد در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری پس از مقاربت در بین پزشکان مراجعه‌کننده به مراکز بازآموزی تهران در سال ۱۳۸۱

ب- اهداف جزئی:

۱)     تعیین میزان دانش نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) در نمونه مورد مطالعه

۲)     تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه

۳)     تعیین میزان عملکرد نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه

۴)     تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن

۵)     تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس

۶)      تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل

۷)     تعیین میزان دانش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة‌ طبابت

۸)     تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سن

۹)     تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب جنس

۱۰)        تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب تأهل

۱۱)        تعیین میزان بینش نسبت به EC در نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقة طبابت

۱۲)        تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سن

۱۳)        تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب جنس

۱۴)        تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب تأهل

۱۵)        تعیین میزان عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC بر حسب سابقة طبابت

۱۶)      تعیین ارتباط بین میزان دانش، بینش و عملکرد در نمونه مورد مطالعه نسبت به EC

 

ج) سؤالات

۱)  میزان دانش، بینش و عملکرد نمونه مورد مطالعه نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری بر حسب سن- جنس- تأهل و سابقة‌ طبابت چقدر است.

۲)  آیا بین میزان دانش، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری و متغیرهای مطرح شده ارتباط وجود دارد.

د) فرضیات: بین میزان آگاهی و بینش با عملکرد نسبت به روشهای EC ارتباط وجود دارد.

بررسی متون:

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)۱  

    طبق آمار یونیسف در سال ۱۳۷۴ در ایران ۴۸ درصد جمعیت از روشهای جلوگیری از بارداری متداول استفاده نمی‌کردند و از ۵۲ درصد باقیمانده ۸/۲۲ درصد از قرص، ۲/۵ درصد از کاندوم، ۱/۷ درصد از IUD، ۳/۱ درصد از وازکتومی، ۷/۱۳درصد از توبکتومی و ۳/۱ درصد از نورپلنت و آمپول استفاده می‌کرده‌اند.‌۳

    طبق آمار سال ۱۹۹۸ که میان ۵۴ میلیون زن ۴۴-۱۸ ساله در ایالات متحده انجام شد وضعیت عقیمی و بکارگیری روشهای پیشگیری به قرار زیر بود؛ مصرف قرص ضد بارداری ۵/۱۸درصد، کاندوم ۸/۸ درصد، دیافراگم ۵/۳ درصد، IUD حدود ۲/۱ درصد، ریتمیک ۱درصد، توبکتومی ۶/۱۶ درصد، وازکتومی ۷درصد و ۶/۳۳ درصد آنها از هیچ روش معمول برای جلوگیری از بارداری استفاده نمی‌کردند.‌۵

    میزان شکست روشهای پیشگیری از حاملگی به هنگام استفاده کامل از آنها طی یکسال به قرار زیر می‌باشد: عقیم‌سازی مرد ۱/۰ درصد، عقیم‌سازی زن ۴/۰ درصد، IUD نوع T380 6/0 درصد، قرص مخلوط با پروژسترون ۱/۰ درصد، قرص پروژسترون تنها ۵/۰ درصد، دیافراگم ۶ درصد و روشهای ریتمیک ۱۶ درصد.‌۵در آمار موجود در کشور آمریکا گزارش می‌شود تقریباً ۶۰ درصد از حاملگیها ناخواسته می‌‌باشد که نیمی از آنها منجر به سقط می‌شود.‌۵آن قبیل حاملگیها که ادامه یابند اغلب با تأخیر در مراقبتهای پیش از تولد و سوء مصرف الکل و دخانیات توسط مادر مشخص می‌شود.‌۲طبق برآورد who هر ساله ۲۰۰۰۰۰ زن یعنی هر ۳ دقیقه یک زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست می‌دهند.‌۸تحقیقات نشان می‌دهد که ۷۵% از ۵/۳ میلیون حاملگی ناخواسته که هر ساله در ایالات متحده اتفاق می‌افتد توسط روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) قابل جلوگیری هستند.‌۲

    استفاده درست و به موقع روشهای EC می‌تواند باعث کاهش ۱ میلیون سقط و ۲ میلیون حاملگی ناخواسته در سال در ایالات متحده شود.‌۹

    این مهم که مصرف هر چه سریعتر روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری تأثیر آنرا بیشتر می‌کند و در بعضی روشها (قرص ۷۵۰ میکرو‌گرمی لوونرژسترول) تا ۹۵ درصد می‌رساند.‌۴اهمیت آگاهی جمعیت در معرض خطر حاملگی ناخواسته از روشهای EC را می‌رساند. تا در مواقع لزوم نظیر پارگی کاندوم، فراموش کردن خوردن قرصهای جلوگیری، شکست روش پیشگیری طبیعی (withdrawal) ، تجاوز و … هر چه سریعتر با استفاده از روشهای EC ریسک یک حاملگی ناخواسته را به خود و جامعه تحمیل نکنند.

تاریخچه روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری:


* Ethynyl estradion

* * norgestrol

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مسمومیت در دوران حاملگی
 • مقاله سقط جنین
 • تحقیق بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC)
 • مقاله بررسی عوامل سقط جنین در گاو
 • مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.