تحقیق سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل و عوامل موثر بر آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل و عوامل موثر بر آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل و عوامل موثر بر آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
کلیات پژوهش   ۱
۱/۱ مقدمه:   ۲
۲/۱ طرح مساله:   ۳
۳/۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵
۴/۱ اهداف تحقیق   ۷
فصل دوم   ۸
مبانی نظری تحقیق   ۸
۱/۲ تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی   ۹
۲/۲- پیشینه تحقیق   ۱۱
ا۱/ ۲/۲ -بیشینه پژوهش های داخلی   ۱۲
۲/ ۲/۲- نقد و بررسی پیشینه های داخلی   ۲۷
۳/۲/۲- پیشینیه پژوهش های خارجی:   ۲۷
۴/ ۲/۲ نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی   ۳۹
۳/۲ مبانی نظری تحقیق   ۴۰
۱/ ۳/۲  نظریه تسری(spill over theory)   ۴۱
۲/ ۳/۲  نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock   ۴۲
۳/ ۳/۲ نظریه مبادله   ۴۳
۴/۳/۲ نظریه نیازها   ۴۵
۴/۲ چهارچوب نظری تحقیق   ۴۸
۵/۲ مدل تئوریکی تحقیق:   ۵۰
فصل سوم   ۵۱
روش تحقیق   ۵۱
۳/۱ مقدمه   ۵۲
۲/۳روش تحقیق:   ۵۳
۱/۲/۳: پرسش آغازی:   ۵۴
۲/۲/۳ مطالعات مقدماتی و اکتشافی:   ۵۴
۳/۲/۳ طرح نظری مسئله تحقیق:   ۵۵
۴/۲/۳ ساخت و ارائه مدل تئوریک:   ۵۷
۵/۲/۳ تبدل نظریه ها به فرضیه ها:   ۵۷
۶/۲/۳ تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها:   ۵۹
۷/۲/۳ تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها   ۶۱
۸/۲/۳ آزمون مقدماتی   ۶۶
۳/۳ جامعه آماری   ۶۷
۱ /۳/۳حجم نمونه:   ۶۷
فصل چهارم   ۷۱
یافته‌های پژوهش   ۷۱
*تحلیل جداول توزیع فراوانی   ۷۲
جدول و نمودار ۱-۴ : توزیع پاسخگویان برحسب جنس   ۷۳
جدول و نمودار ۲-۴: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی   ۷۴
جدول و نمودار ۳-۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی   ۷۵
جدول و نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل    ۷۶
جدول و نمودار ۵-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت    ۷۷
جدول و نمودار ۶-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر   ۷۸
جدول و نمودار ۷-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر    ۷۹
جدول و نمودار ۸-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر   ۸۰
جدول و نمودار ۹-۴: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر   ۸۱
جدول و نمودار ۱۰-۴: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل   ۸۲
جدول و نمودار ۱۱-۴: توزیع پاسخگویان برحسب سن   ۸۳
جدول و نمودار ۱۲-۴: توزیع پاسخگویان برحسب معدل   ۸۴
جدول و نمودار ۱۳-۴: توزیع پاسخگویان برحسب ترم   ۸۵
جدول و نمودار ۱۴-۴: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده   ۸۶
جدول و نمودار ۱۵-۴: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده   ۸۷
*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه    ۸۸
جدول و نمودار ۱۶-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس   ۸۹
جدول و نمودار ۱۷-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری۹۰
جدول و نمودار ۱۸-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه   ۹۱
جدول و نمودار ۱۹-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی   ۹۲
جدول و نمودار ۲۰-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل   ۹۳
جدول و نمودار ۲۱-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی   ۹۵
جدول و نمودار ۲۲-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو   ۹۶
جدول و نمودار ۲۳-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه   ۹۷
جدول و نمودار ۲۴-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف   ۹۸
جدول و نمودار ۲۵-۴: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی   ۹۹
*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه   ۱۰۰
جدول  ۲۶-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی   ۱۰۱
جدول  ۲۷-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو   ۱۰۲
جدول  ۲۸-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه   ۱۰۳
جدول  ۲۹-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف   ۱۰۴
جدول  ۳۰-۴ وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی   ۱۰۵
*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای   ۱۰۶
جدول ۳۱-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس   ۱۰۷
جدول ۳۲-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی   ۱۰۸
جدول ۳۳-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی   ۱۰۹
جدول ۳۴-۴ تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت    ۱۱۰
تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای   ۱۱۱
جدول ۳۵-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی    ۱۱۲
جدول ۳۶-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل   ۱۱۴
جدول ۳۷-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر   ۱۱۵
جدول ۳۸-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر   ۱۱۶
جدول ۳۹-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر   ۱۱۷
جدول ۴۰-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر۱۱۸
جدول ۴۱-۴ تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل   ۱۱۹
فصل پنجم   ۱۲۰
خلاصه و نتیجه گیری   ۱۲۰
منابع و ماخذ   ۱۲۸
پرسشنامه    ۱۳۰

منابع و ماخذ

۱-     رفیع پور ، فرامرز- سنجش گرایش روستاییان به جهاد سازندگی، پژوهش در سه استان اصفهان، فارس، خراسان- ناشر و مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی) زمستان ۱۳۷۲ نشر ارغنون

۲-     آبراهام ک. کورمن- روان شناسی صنعتی و سازمانی – ترجمه دکتر حسین شکر شکن- بهار ۱۳۷۳ – انتشارات رشد.

۳-     ترنس – آرمیچل- مردم در سازمانها – ترکجه دکتر حسین شکر شکن – تابستان ۱۳۷۳- انتشارات رشد

۴-     استوارت از کمپ روانشناسی کاربردی – ترجمه فرهاد ماهر – ۱۳۶۹- انتشارات آستان قدس رضوی

۵-            خضر نجات حمید – مفاهیم جامعه شناسی – بهار ۱۳۹۶- انتشارات شیراز

۶-            ویلیام آسیکومور – تفکر نظری در جامعه شناسی – ترجمه علی محمد حاضری و دیگران – بهار ۱۳۷۲- نشر سفیر

۷-            پارسا فلسطین محمد – روان شناسی تربیتی – بهار ۱۳۷۱- انتشارات بعثت

۸-     رفیع پور ، فرامرز- آنوهی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهش در زمینه پتانسیل آنوهی در شهر تهران، ۱۳۷۸- انتشارات صدا و سیما

۹-     کندوکاوها و پنداشته‌ها – رفیع پور، فرامرز – مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ۱۳۸۲- شرکت‌های انتشار

۱۰-       بیرو (آلن) : فرهنگ علوم اجتماعی ، مترجم باقر ساروخانی ،تهران، انتشارات کیهان ۱۳۶۶

۱۱-   عبدالهی فلسطین محمد، (۱۳۷۴) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی . تهران. دانشکده علامه طباطبایی

۱۲-       پاک سرشت، سلیمان (۱۳۸۱) مجله پژوهشی بازتاب شماره ۳

۱۳-   کیوی ، ریمون و کامپنهود ، لوک وان (۱۳۸۱) روش تحقیق در علمو اجتماعی  ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا

۱۴-       ساروخانی- باقر، درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی – تهران- انتشارات کیهان – ۱۳۷۰-

۱۵-       نصفت – مرتضی – اصول و روشهای آمار- انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۶

۱۶-       سرایی- حسین – نمونه‌گیری در تحقیق – انتشارات سمت- زمستان ۱۳۷۵

۱۷-   ساروخانی – باقر – روشهای تحقیق در علوم اجتماعی – تهران – انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – ۱۳۷۷

۱۸-   عظیمی هاشمی، مژگان- دینداری و رضایت از زندگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس، درگز، نواحی ۵-۴-۷ مشهد – ۱۳۸۲

۱۹-   اورعی صدیق، غلامرضا- بررسی میزان رضایت مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان – ۱۳۸۳

۲۰-       ساعتچی- محمود- روان شناسی کار – انتشارات موسسه نشر ویرایش – تهران – ۱۳۶۹

 ۲۱-   رفیع پور ، فرامرز- سنجش گرایش روستاییان به جهاد سازندگی، پژوهش در سه استان اصفهان، فارس، خراسان- ناشر و مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی) زمستان ۱۳۷۲ نشر ارغنون

۲۲-   آبراهام ک. کورمن- روان شناسی صنعتی و سازمانی – ترجمه دکتر حسین شکر شکن- بهار ۱۳۷۳ – انتشارات رشد.

۲۳-   ترنس – آرمیچل- مردم در سازمانها – ترکجه دکتر حسین شکر شکن – تابستان ۱۳۷۳- انتشارات رشد

۲۴-   استوارت از کمپ روانشناسی کاربردی – ترجمه فرهاد ماهر – ۱۳۶۹- انتشارات آستان قدس رضوی

۲۵-       خضر نجات حمید – مفاهیم جامعه شناسی – بهار ۱۳۹۶- انتشارات شیراز

۲۶-       ویلیام آسیکومور – تفکر نظری در جامعه شناسی – ترجمه علی محمد حاضری و دیگران – بهار ۱۳۷۲- نشر سفیر

۲۷-       پارسا فلسطین محمد – روان شناسی تربیتی – بهار ۱۳۷۱- انتشارات بعثت

۲۸-   رفیع پور ، فرامرز- آنوهی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهش در زمینه پتانسیل آنوهی در شهر تهران، ۱۳۷۸- انتشارات صدا و سیما

۲۹-   کندوکاوها و پنداشته‌ها – رفیع پور، فرامرز – مقدمه‌ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ۱۳۸۲- شرکت‌های انتشار

۳۰-       بیرو (آلن) : فرهنگ علوم اجتماعی ، مترجم باقر ساروخانی ،تهران، انتشارات کیهان ۱۳۶۶

۳۱-   عبدالهی فلسطین محمد، (۱۳۷۴) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی . تهران. دانشکده علامه طباطبایی

۳۲-       پاک سرشت، سلیمان (۱۳۸۱) مجله پژوهشی بازتاب شماره ۳

۳۳-   کیوی ، ریمون و کامپنهود ، لوک وان (۱۳۸۱) روش تحقیق در علمو اجتماعی  ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا

۳۴-       ساروخانی- باقر، درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی – تهران- انتشارات کیهان – ۱۳۷۰-

۳۵-       نصفت – مرتضی – اصول و روشهای آمار- انتشارات دانشگاه تهران – ۱۳۶۶

۳۶-       سرایی- حسین – نمونه‌گیری در تحقیق – انتشارات سمت- زمستان ۱۳۷۵

۳۷-   ساروخانی – باقر – روشهای تحقیق در علوم اجتماعی – تهران – انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – ۱۳۷۷

 ۱/۱ مقدمه:

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

 (از کمپ، ۲۷۸:۱۳۶۹)

 مثلا در این تحقیق زمانیکه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه‌های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.

۲/۱ طرح مساله:

دانشگاه مکانی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و هر ساله جمع کثیری از جوانان برای گذراندن تحصیلات عالیه وارد آن می‌شوند و هر یک از این جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمی، کسب شغل بهتر، رندگی بهتر ، گرفتن مدرک،…)به این مکان مقدس قدم می‌گذارند.

اکنون با ورود این جوانان با نشاط و امیدوار به آینده و همچنین علاقمند به تحصیل مسئولیت سنگینی به عهده مسئولین دانشگاه می‌باشد ، از این جهت که این مسئولین محترم باید از پرسنل و اساتید متعهد و کارآمد بهره گیرند، زیرا این دو قشر تماس بیشتری را با دانشجویان که آینده سازان جامعه هستند دارند، که توجه بیشتر این تحقیق به نقش اساتید متمرکز است آنچه از یک استاد وظیفه شناس و شایسته انتظار می‌رود این است که بکوشد از ناکامیهای درسی دانشجویانش جلوگیری کند و آنها را علاقمند به تحصیل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور که می‌دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی به تحصیل می‌پردازند و دوران جوانی بسیار حساس می‌باشد زیرا پایه‌های شخصیتی افراد در این دوران شکل می‌گیرد فردی که مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو با رضایت باشد البته که این فرد در تحصیل موفق‌تر خواهد بود و آیندۀ تضمین شده‌تری نسبت به دیگران دارد زیرا در آرامش به سر می‌برد و این دانشجویان مسلماً در آینده فرد مفید و شایسته‌ای برای خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

در مصاحبه اکتشافی که با چند تن از اساتید و دانشجویان انجام دادیم به نظر می‌رسید که مقداری نارضایتی در بین دانشجویان وجود دارد به دلایلی همچون عدم وجود امکانات مختلف ، عدم وجود کارکنان دلسوز و متعهد ، هزینه‌های سنگین دانشگاه آزاد، عدم وجود اساتید با تجربه و با انگیزه ، تبعیض اساتید بین دانشجویان ، وجود مقررات آموزشی نامناسب ، … بخاطر عدم نظارت و دقت کافی مسئولین که موجبات نارضایتی دانشجویان را فراهم می‌کند.

بنابراین رضایت عبارت است از: حالت خوشایندی است که بخاطر فاصله کم انتظارات با واقعیت ، ارضای نیاز حاصل می‌شود و دست یابی به هدف در موقعیت‌های مختلف برای فرد حاصل می‌شود. کسب سعادت در زندگی به عنوان هدف والای وجود انسانی تلقی شده است که باعث رشد و شکوفایی و پیشرفت انسان می‌شود، و بالعکس عدم کسب سعادت اغلب به عنوان مانعی در راه انجام وظایف فرد تلقی می‌شود، همانگونه که ذکر شد رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای فرد و وضعیت فعلی او می‌باشد. (کمبل و دیگران ۱۹۷۶ به نقل از اینگلمارت ۱۳۷۳ ص ۲۴۴)

به عبارتی هر چه فاصله بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی بیشتر گردد رضایتمندی کاهش می‌یابد و بالعکس هر چه فاصله بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی کمتر گردد رضایتمندی افزایش می‌یابد.

بنابراین در این پژوهش اولا درپی سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان ثانیاً می‌کوشیم که عوامل مؤثر بر این امر را بیابیم.

۳/۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

رضایت حالت خوشایندی است که بخاطر دست‌یابی به هدف در موقعیت‌های مختلف به فرد دست می‌دهد. رضایت انواع مختلفی دارد که عبارتند از رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از زندگی زناشوئی، رضایت از وضعیت اقتصادی ، رضایت از خود، رضایت مشتری ، رضایت کارگر، رضایت کافرما، رضایت از محل زندگی، رضایت مردم از سازمانهای اداری رضایت مشترکین (از شرکت برق، آب، گاز، تلفن)رضایت از شغل ، رضایت از درآمد و رضایت از تحصیل که ما بنا به دلایل زیر درصدد بر‌آمدیم تا تحقیقی در مورد رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان از تحصیل انجام دهیم:

همانطور که مشهود است عده زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند تعداد نسبتا زیادی از جوانان ایرانی را دانشجویان تشکیل می‌دهند واین جوانان هستند که باید فردای کشور را به آنها سپرد و این امر زمانی تحقق پیدا می‌کند که دانشجویان از وضعیت تحصیلی خود راضی باشند که این رضایت از تحصیل هم برای دانشجو و هم برای جامعه ضرورت دارد. اما اگر رضایت در این سن جوانی و دوران دانشجویی برای دانشجو فراهم نشود آثار سوء فراوانی در سطح خرد، میانه، کلان خواهد داشت.

در سطح خرد

 افزایش تنش ، مشکلات رفتاری ، ناامیدی ،اضطراب ، افسردگی و … از جمله آثار منفی نارضایتی از تحصیل می‌باشد.

به عنوان مثال فردی که تصمیم دارد تمام سعی و تلاش خود را در دانشگاه بکار گیرد و سخت درس بخواند و در راستای همین هدف نیز گام بر می‌دارد بعد مشاهده می‌کند افرادی که به درس کمتر توجه کرده‌اند ، کمتر در کلاس حاضر شده‌اند و … با استفاده از طرح دوستی با استاد نمره‌شان بالاتر یا مانند فرد اول می‌شود در اینصورت اگر آن دانشجو از نظر روحی حساس باشد ممکن است که افسرده و ناامید از عدم پاداش در مقابل زحمتهایش سرکوب شود.

در سطح میانه

نیز پیامدهایی چون کاهش روحیه مشارکت جویی، همکاری و  تعاون ، عدم اعتماد و … را در پی دارد.

مثلا دانشجویی که از وضعیت تحصیلی خودناراضی باشد دیگر انگیزه‌ای ندارد همانطور که مشاهده می‌شود بعضی اوقات چند دانشجو با هم یک تحقیق را انتخاب می‌کنندو در نهایت فردی که علاقمندتر و با انگیزه‌تر از بقیه است ممکن بیشتر کار تحقیق را انجام دهد و بقیه فقط در نمره گرفتن شریک باشند در این صورت دانشگاه که یک مکان اجتماعی شدن است دانشجویان مشارکت را در کار گروهی نمی‌‌آموزند پس یک مشکل کاهش روحیه مشارکت جویی به جامعه تحمیل می‌شود.

درسطح کلان

نیز  پیامدهایی چون انواع مفاسد وانحرافات (بزهکاری) و درنهایت زمینه ساز مشکلات درجامعه خواهد بود.

به عنوان مثال زمانیکه دانشجویان ازتحصیل خود ناراضی باشند در آن صورت مشاهده می‌شود که گاهی اوقات مثلا بعضی از دانشجویان یک تحقیق مشابه تحقیق خود(از دانشجویان دیگر، دانشگاههای دیگر، …)‌کپی می‌کنند و به استاد تحویل می‌دهند این عمل دانشجو یک نوع تقلب محسوب می‌شود. بنابراین شناسایی و ریشه‌یابی عواملی که در متغیر رضایت تاثیر( مثبت و منفی) می‌گذارد ما را در جهت پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت یاری خواهد کرد.

۴/۱ اهداف تحقیق

الف- ۴-۱- هدف کلی

هدف اساسی این پژوهش پاسخگویی به سوال اساسی تحقیق تحت عنوان سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌– واحد قوچان در سال ۸۵-۱۳۸۴ از تحصیل و بررسی عوامل موثر بر آن می‌باشد.

ب- ۴-۱ اهداف جزئی

۱- بررسی رابطه متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای زمینه‌ای (جنس، سن، وضعیت تأهل و…)

 ۲- بررسی وجوه تمایز رضایت در بین دانشجویان با توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان (تعداد اعضای خانواده ، تحصیلات پدر، شغل پدر و …)‌

۳- بررسی رابطه متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای مستقل (امیدواری به آینده شغلی، احترام به دانشجو و…)

 

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

۱- رضایت Gratification

احساس شادی یا ارضایی که یک فرد، هنگامیکه از دیگران پاداش می‌گیرد یا توسط آنها تأیید می‌شود، تجربه می‌کند، بر اساس نظریه یادگیری، رضایت مثبت درتقویت رفتاری که پاداش گرفته موثر بوده و درنتیجه احتمال اینکه فرد در آینده تحت شرایط مشابه همان رفتار را تکرار کند، افزایش می‌یابد. (خضر نجات ، حمید ۶۹:۱۳۶۹)

۲- رضایت satisfaction

بیشتر جنبه اجتماعی و روانی دارد ودر برابر آن Gratification خوشایندی جنبه عاطفی و روانشناختی قوی‌تری دارد. رضایت بیشتر از یک عین یاامر خاصی موردنظر است و نهایتاً تمایل شخص را به یک موضوع می‌سنجد بنابراین می‌توان گفت رضایت نوعی گرایش است ولی هرگرایش رضایت نیست در واقع رضایت نوعی گرایش خاص است و محدودتر از گرایش است. (چلبی ۱۳۷۵)

۳- رضایت

هر چه فاصله بین ایده‌آل وواقعیت کمترشود فرد راضی‌تر خواهد بود و هرچه فاصله بین ایده‌آل و واقعیت بیشتر شود فرد ناراضی تر خواهد بود.

 (رفیع پور، فرامرز ۱۵:۱۳۷۲)

۴- رضایت

هروشکا دسترسی به هدف و ارضای نیاز با احساس رضایت و تجربیات مطبوع را همراه می‌داند وعدم ارضا نیاز را با نارضایتی و ارزشهای احساس منفی.

(رفیع پور، فرامرز، ۱۷:۱۳۷۲)

تعریف رضایت در پژوهش حاضر

حالت خوشایندی است که به خاطر دستیابی به هدف د رموقعیت‌های مختلف به فرد دست می‌دهد.

به عبارت دیگر حالت خوشایندی است که به خاطر فاصله کم بین انتظارات با واقعیت به وجود می‌آید دراین صورت ارضای نیاز راحت تر و دست‌یابی به  هدف در موقعیت‌های مختلف برای فردحاصل می‌شود.

۲/۲- پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه‌ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک ماهیت آن پدیده یاری می‌کند. پدیده‌های اجتماعی وابسته به گذشته‌اند و در زنجیره‌ای از تداوم جای می‌گیرند و هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین یافته‌اند به دست نخواهد آمد وقتی محقق در خصوص موضوع مورد تحقیق به منابع مختلف مراجعه می‌کند

اولاً: از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می‌شود و بر اساس آن می‌تواند حدو مرز شناخت علمی‌را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا یک گام به جلو بردارد.

ثانیاً: با آگاهی از نکات قوت وضعف منابع در برخورد با موضوع می‌تواند چارچوب نظری جامع‌تر و واقع‌بینانه‌تری را شکل دهد واز ارتکاب خطاهای گذشتگان بپرهیزد.

ثالثاً: در قالب این چارچوب نظری عمده‌ترین مفاهیم یا متغیرها را انتخاب کندو با پیش‌بینی روابط احتمالی در بین آنها فرضیه‌هایش را رشد دهد.

 (عبدالهی ،‌۱۳:۱۳۷۴)

درتحقیق حاضر از طرح خانم مژگان عظیمی‌هاشمی‌که شامل ۱۲ پیشینه داخلی و خارجی بوده است که از این تعداد ۷ مقاله داخلی و ۵ مقاله خارجی بوده است.

همچنین از طرح آقای غلامرضا صدیق اورعی که شامل ۳ مقاله داخلی بوده نیز استفاده شده است.

۱/ ۲/۲ -بیشینه پژوهش های داخلی

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری و افزایش فروش فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه استان تهران

در این تحقیق که توسط علی اکبر سجادی در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته است فرضیات تحقیق را عوامل قیمت،برخوردو رفتار مناسب با مشتریان، تنوع و جور بودن کالا و خدمات متنوع فروشگاه درنظر گرفته است. واین موارد را به عنوان عوامل بسیار موثر بر رضایت مشتری وافزایش فروش فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه برشمرده است.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۹:۱۳۸۱ به نقل از سجادی ، علی اکبر ۱۳۷۵)

بررسی موثر رضایت بخش مشتریان بانکی به منظور بهبود و بالندگی سازمان

(در مورد مطالعه بانک ملت مشهد- تهران)

این پژوهش توسط محمدرضا پورایرج در سال ۱۳۷۷ انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که :

بانکها از طریق توجه به نیازها وانتظارات مشتریان خود می‌توانند ضمن افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم نمایند.

سرعت عمل کارکنان در ارائه خدمات بانکی از عوامل موثر دیگری است که مشتریان به آن حساسیت زیادی داشته‌اند.

باوجود مدیریت صحیح منابع انسانی دربانکها، روابط بین کارکنان و مدیران بهبود یافته تا موجب ایجاد انگیزش کاری وافزایش رضایت شغلی کارکنان و ارائه خدمات بانکی به طور بهینه شود.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۸-۱۳۸۱:۹ به نقل از پورایرج محمدرضا ۱۳۷۷)

 بررسی موثر رضای بخشی مشتریان بانکی به منظور بهبود وبالندگی سازمان(درمورد مطالعه بانک ملت مشهد- تهران)

این پژوهش توسط محمدرضا پور ایرج در سال ۱۳۷۷انجام شده است.

نتایج این پژوهش نشان داد که:

۱-     بانکها از طریق توجه به نیازها و انتظارات مشتریان خود می‌توانند ضمن افزایش کیفیت ارانه خدمات بانکی موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم نمایند.

۲-     سرعت عمل کارکنان در ارائه خدمات بانکی از عوامل موثر دیگری است که مشتریان به آن حساسیت زیادی داشته‌اند.

۳-     با وجود مدیریت صحیح منابع انسانی در بانکها، روابط بین کارکنان و مدیران بهبود یافته تا موجب ایجاد انگیزش کاری وافزایش رضایت شغلی کارکنان وارائه خدمات بانکی به طور بهینه شود.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۱۳۸۱: ۸-۹ به نقل از پورایرج محمدرضا ۱۳۷۷)

 بررسی میزان رضایت بیمه شدگان تأمین اجتماعی تهران از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی

این پژوهش توسط آقای عبدالحسین نیک گهر انجام شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میل به قدرشناسی از جانب دیگری که در احترام اجتماعی و در رتبه و مقام و شغل منعکس می‌شود.

بالاترین اهمیت را در رضایت شغلی دارد وضع تغذیه بیمه شدگان نسبت به خدمات غیردرمانی سازمان کم ‌است و بیشتر با مستمری بازنشستگی معتقدند که سازمان تا حدودی نیاز‌های درمانی آنان را تأمین می‌کند بیش ازنیمی‌از بیمه‌‌شدگان  از خدمات درمانی مسقیم رضایت داشته‌اند.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۹:۱۳۸۱ به نقل از نیک گهر، عبدالحسین)

 سلیمانی دریچه ، براتعلی ، بررسی رضایتمندی از زندگی بعداز مهاجرت درمیان گروهی از مهاجرین ساکن خمینی شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی علامه، ۱۳۷۳

رضامندی از زندگی بیانگر میزان ارضا تمایلات  و نیازهای اساسی انسانها بوده واز این طریق مفهوم رضامندی با نیاز ارتباط می‌یابد. رضامندی از زندگی به عنوان ارضا نیازهای اساسی و تلقی مثبت و احساس خوشایند افراد نسبت به قلمروهای مختلف زندگی است. از تئوری نیازهای پنجگانه (فیزیولوژیک، ایمنی، اجتماعی، احترام یا صیانت ذات و خودشکوفایی)  مازلو به عنوان چارچوب تعیین نیازهای اساسی استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس نمونه ۱۴۰نفری دربین مهاجرین ساکن خمینی‌شهر نشان می‌دهد در جامعه مورد مطالعه رضامندی افراد از نیازهای سطوح بالا و به عبارتی نیازهای معنوی در حد قابل توجه بوده و کمبودهای افراد و نارضامندیهای آنها بیشتر به نیازهای سطوح پایین و نیازهای مادی و فیزیولوژیک مربوط می‌شود. درتبیین مکانیسم رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت وعوامل موثر بر آن از تئوری های نیاز، مبادله درجامعه شناسی و تئوریهای برابری، احتمال وانتظار ودو عاملی هرزبرگ درروان‌شناسی اجتماعی استفاده شده است.

بر اساس مدل نظری امرمهاجرت به عنوان نوعی مبادله اقتصادی در بازار تصور شده است که در آن ویژگی ها و امکانات افراد در زندگی قبل از مهاجرت به عنوان داده و امکانات و ویژگیهای زندگی بعداز مهاجرت به عنوان نوعی «ستاده» در مبادله مهاجرت تلقی می‌شود. هرچه ستاده‌های افراد در مقابل داده‌های آنها بیشتر و یا در همان حد انتظار باشد، یا احتمال بیشتری برای کسب ستاده‌ها در آینده وجود داشته باشد. رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت بیشتر می‌شود. بر اساس نتایج این تحقیق با افزایش سن خواسته‌ها کمتر شده و رضامندی بیشتر می‌شود. پایگاه اجتماعی و آگاهی اجتماعی هر چه از سطوح بالاتر برخوردار باشند، توقعات بیشتر و احساس نیاز بیشتر و رضامندی کمتر می‌شود. تمایل به زندگی در شهر، داشتن روحیه تقدیرگرا، خوشبینی نسبت به آینده، داشتن انگیزه برای زندگی در محل و ارزشها و ایده‌آلهای سطح پایین موجب افزایش رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت است.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۱۳۸۲ به نقل از سلیمانی دریچه، براتعلی ۱۳۷۳)

 سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستان خانوارهای تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، ۱۳۷۳

فرضیات اصلی این تحقیق این بوده است که احساس خوشبختی با شغل، تحصیلات ، درآمد، اوضاع اقتصادی، رضایت شغلی، رضایت کلی از زندگی ، اعتماد به دیگران پیوستگی مثبت و با بیگانگی پیوستگی منفی دارد.

رضایت از زندگی شاخصی مرکب از چند خرده شاخص ذیل تعریف شده است:

۱-           رضایت از زندگی خانوادگی

۲-           رضایت از مسکن (محل سکونت، رضایت از محله)

۳-           شاخص تندرستی

۴-           رضایت از شغل- رضایت از همکار و مافوق

پیوستگی شاخص رضایت از زندگی با احساس خوشبختی، درآمد، رتبه شغلی و اعتماد و پیوستگی منفی با بیگانگی مؤید اعتبار و روایی نسبی آن است. در سنجش بیگانگی از مقیاس آنومی‌لاسرول srole’s  anomie scale 5 گویه ) که توسط دکتر محسنی تبریزی نرم شده است استفاده شد.

۱- به نظر شما بیان مشکلات به مسئولین چقدر ثمر بخش است.

۲- بعضی  معقتدند امروزه آدمی‌ناگزیر است همواره در فکر حال بوده در قید آینده نباشد نظر شما چیست؟

۳- واقعا نمی‌توان به کس اعتماد کرد

۴- اوضاع و احوال خیلی  از مردم عادی روز به روز بهتر می‌شود.

۵- چقدر به آینده خوشبین هستید.

جهت سنجش احساس خوشبختی چون احساس خوشبختی بر حسب نظام‌های ارزشی اجتماعی متنوع و گوناگون است و تعریف صریح و روشنی ندارد از پاسخگویان به طور کلی سئوال شده چقدر احساس خوشبختی می‌‌کنند و پاسخ ها در مقیاس ۵ گزینه‌ای است.

(عظیمی‌هاشمی‌، مژگان ۱۳۸۲: ص ۲۰)

 نظرسنجی از مردم تهران درباره کیفیت زندگی «رضایت ازمحل زندگی» ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه‌های صدا و سیما

مفهوم رضایت از زندگی دراین بررسی از بعد میزان برخورداری از تسهیلات و امکانات محل سکونت موردارزیابی قرار گرفته است نتایج مربوط به شاخص احساس امنیت و وجود امکانات آموزشی وتفریحی نشان می‌‌دهد که بیشترین عدم رضایت در بعد مورد اشاره در میان مناطق بسیار پایین و نسبتاً پایین دیده می‌شود. رضایت ازهوای محله و چگونگی جمع آوری زباله نیز نتایج مشابهی داشته است. نتیجه گیری کلی این بوده است که با افزایش سطح پایگاه اقتصادی – اجتماعی منطقه محل سکونت پاسخگویان رضایت کلی از محله مورد سکونت افزایش می‌یابد.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان ۸:۱۳۸۲)

 وضعیت و نگرش جوانان ایران ، گزارش نهایی نتایج پژوهش مشاوره ملی جوانان، ۱۳۸۰٫

این پژوهش با هدف شناسایی نگرش جمعیت جوانان ۱۴ تا ۳۰ ساله کشور نسبت به حوزه‌های اساسی در قلمرو هویت و فرهنگ ملی ، باورهای دینی ، سیاست و نهادهای اجتماعی ، برخورد با جهان غرب، آموزش و پیشرفتهای علمی‌، شغل و خانواده و … انجام شده است. جامعه آماری تمامی‌جوانان ۱۴ تا ۳۰ ساله شهری کشور است که سی‌و‌چهار ‌هزار و پانصد و بیست و یک نفر حجم نمونه را تشکیل داده‌اند.

مدل راهنمایی بررسی وضعیت و نگرش جوانان با استفاده از نظریه زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی و نظامهای اکولوژیکی یا بوم شناختی اقتباس و گسترش داده شده است.این مدل راهنما ، که بصورت ارتباط متقابل و پویایی چهار نظام محیطی فرهنگی اجتماعی (نظام کوچک ، نظام میانی، نظام بیرونی و نظام بزرگ)و به شکل چهار سطح متحدالمرکز نشان داده می‌شود کمک می‌کند که محیط و زمینه‌های زندگی و فرهنگی اجتماعی نوجوانان و جوانان در یک مفهوم وسیع و دارای سطوح گوناگون ، که ساختارهای درهم پیچیده و مرتبط با یکدیگر دارد، مورد بررسی واقع گردد. به این ترتیب مطالعه زمینه‌ها و عوامل اجتماعی ، فرهنگی مؤثر بر زندگی نوجوانان و جوانان مستلزم توجه به چهار نظام محیطی فرهنگی- اجتماعی مذکور است که آنها را می‌توان در حوزه‌های مطالعاتی زیر بررسی کرد.

الف- حوزه‌های مربوط به وضعیت فردی در نظام کوچک ، ویژگیهای روانی – اجتماعی و هویت نوجوانان و جوانان

ب- حوزه‌های مربوط به نظام میانی : ارتباطها و مسائل جوانان از نظر محیط نزدیک اجتماعی – فرهنگی آنان (خانواده – دوستان، وضعیت ازدواج و …)

ج- حوزه‌های مربوط به نظام بیرونی، وضعیت محیط‌های دورتر اجتماعی – فرهنگی (‌آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه‌های گروهی و …)

د- حوزه‌های مربوط به نظام بزرگ : وضعیت و هویت ملی (قانونگرایی ، آزادی ، غرورملی، مشارکت مردم، . …)

همچنین بر اساس این تحلیلها به مقایسه ابعاد مختلف نگرش جوانان پرداخته شده است:

الف- وضعیت فردی زندگی جوانان شامل: ۱- وضعیت اجتماعی ۲-وضعیت روانشناختی

ب‌-              نگرش بر ارتباطهای نزدیک جوانان که شامل دیدگاههای آنها در مورد ۱- خانواده ۲- دوستان  ۳- آموزش  ۴- کار می‌شود

ج- نگرش جوانان برنهادهای بیرونی اجتماعی و فرهنگی که در برگیرنده دیدگاههای جوانان در مورد ۱- نهادهای آموزشی ۲-نهادهای اجتماعی سیاسی ۳- نهادهای فرهنگی ۴- نهادهای مذهبی و انقلابی است.

د- نگرش جوانان بر وضعیت و مسائل بزرگ ملی و جهانی که شامل مسائل مربوط به ۱- هویت ملی ۲- اعتقادات دینی ۳- فرهنگ غرب ۴- ارزشهای ملی و فراملی می‌شود .

بر اساس مدل مذکور متغیرهای پژوهش به سه بخش عمده تقسیم شده‌‌اند.

۱-           متغیرهای زمینه‌ای : متغیرهایی که در تجزیه و تحلیل‌ها یا بعنوان متغیر کنترل یا به عنوان متغیر تعدیل کننده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

۲-           متغیرهای اصلی: در واقع نمراتی است که از سئوالات پرسشنامه‌ها بدست آمده‌است.(که شامل متغیرهای مستقل و وابسته می‌شود.)

۳-           متغیرهای مدل تحقیق: این متغیرها بر اساس مدل تحقیق کنارهم قرار گرفته و در مورد خرده مدلهای پژوهش با یکدیگر ترکیب شده‌اند.

خلاصه‌ای از نتایج پژوهش مذکور در محورهای سلامت روان، رضایت از محیط زندگی و اعتقادات دینی در بین دانش آموزان که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک است به شرح ذیل می‌باشد. مقایسه بین دو گروه دختر و پسر دانش‌آموز در مورد مسائل مختلف نشان می‌دهد که د ر موضوعات وضعیت اقتصادی ، وضعیت تحصیلی و قدرت زندگی ،‌نگرش مثبت پسران دانش آموز از دختران دانش‌آموز بیشتر است. درمورد سلامت روانی، نگرش به دوستان، نگرش به کارکرد مذهبی مساجد هر دو گروه تقریباً وضعیت یکسانی دارند، امادرموضوعات نگرش به خانواده ، دانشگاه، صدا و سیما ونهادهای سیاسی نگرش مثبت دختران دانش آموز از هنجار گروه، پسران دانش آموز دراین موارد بالاتراست. هم پسران و هم دختران دانش آموز از نظر سلامت روانی در سطح پایین‌تر از متوسط قراردارند. بخصوص دختران دانش‌آموز در مقایسه باپسران از نظر سلامت روانی وضعیت نسبتا بدتری دارند.

–            پسران دانش آموز در مقایسه با دختران نگرش منفی‌تری نسبت به نهادهای سیاسی دارند.

–            دختران دانش آموز درمقایسه با پسران نگرش مثبت تری نسبت به فرهنگ و تمدن ایران دارند.

–            با افزایش (بالارفتن)‌مقطع تحصیلی نگرش جوانان نسبت به خانواده نیز بهتر می‌شود.

–            با افزایش سن و ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر نگرش مثبت دانش آموزان جوان نسبت به دوستانشان نیز بالاتر می‌رود.

–            دانش‌آموزان سالم از وضعیت اقتصادی بهتر در مقایسه با سایر گروهها برخوردارند .

دانش‌آموزان مشکل‌دار از نظر تحصیلی وفرهنگی نیز در شرایط نامناسبی هستند در حالیکه دانش‌آموزان کاملاً سالم عموماً از خانواده‌های تحصیل‌کرده تر ودارای شرایط فرهنگی بهتری هستند. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که رضایت از خانواده با سلامت روانی رابطه مسقیم دارد. به این معنی که هر قدر رضایت فرد از خانواده بیشتری شود.

سطح سلامت روانی وی بالاتر می‌شود. دانش‌آموزانی که درگروه مشکل دار قرار گرفته‌اند، کمترین سطح رضایت از خانواده و دانش‌آموزانی که در گروه کاملاً سالم قراردارند، بیشترین رضایت را از خانواده دارند.

–            نگرش مثبت دانش‌آموزانی که در گروه مشکل دار قرار دارند نسبت به دوستانشان از سایر گروهها بیشتر است. گروه مشکل دار عموماً نسبت به خانواده‌شان نیز نگرش چندان مثبتی ندارند.

–            به طور کلی می‌توان گفت فردی که به لحاظ روانی سالم‌تر است، دیدگاه مثبت‌تری به زندگی و امور اطراف خود دارد.

–            جوانان دانش آموزی که از سلامت روانی بیشتری برخوردارند نسبت به اعتقادات قلبی دینی نگرش مثبت بیشتری نشان می‌دهند . به عبارتی برخورداری از اعتقادات دینی با سلامت روانی همبستگی بالایی دارد.

–            مقایسه نگرش در مقوله شهرها نشان داد که: دانش‌آموزان اصفهانی و تهرانی در مقایسه با سایر شهرها نگرش مثبت تری نسبت به دوستانشان دارند.

–            دانش‌آموزان تهرانی در مقایسه با دیگران از نظر اعتقادات قلبی دینی درسطح پایین‌تری قرار دارند.

–            سلامت روانی با وضعیت اقتصادی رابطه مستقیمی‌دارد. عموماً هر قدر دانش آموزان از امکانات زندگی بیشتری برخوردار باشند، سلامت روانی آنها بالاتر است.

–            نگرش دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی پایین، نسبت به خانواده‌هایشان چندان مثبت نیست.

–            هر قدر دانش‌آموزان از قدرت زندگی بالاتری برخوردار باشند، سلامت روانی آنها نیز بیشتر است. همچنین نگرش به خانواده با قدرت زندگی رابطه مستقیم دارد. یعنی هر قدر دانش آموز از قدرت زندگی بیشتری برخوردار است نگرش بهتری نسبت به خانواده خود دارد.

–            نگرش دانش‌آموزانی که در گروه قدرت روانی پایین‌قرار گرفته‌اند، نسبت به دوستانشان از سایر گروه‌ها مثبت‌تر است. چنین به نظر می‌رسد که نوجوانان و جوانان دانش‌آموزی که قدرت زندگی بالاتری دارند، درمجموع نسبت به زندگی اطراف خود احساس بهتری دارند تا کسانی که از نیرومندی روانی لازم برای زندگی برخوردار نیستند .

–            نگرش به اعتقادات قلبی دینی نیز با قدرت زندگی رابطه مستقیم دارد. هر قدر دانش‌آموزان از قدرت زندگی بیشتری برخوردار باشند، نگرش مثبت‌تری نسبت به اعتقادات دینی قلبی دارند.

–            مقایسه میانگین ‌های دانش آموزان در مقوله وضعیت تحصیلی (فرهنگی) نشان داد که هر قدر دانش آموزان از وضعیت اقتصادی بالاتری برخوردار باشند، ا زنظر تحصیلات خانواده نیز وضعیت بهتری دارند و هر قدر وضعیت تحصیلی خانوادگی بهتر باشد از سلامت روانی بهتر و بالاتری برخوردارند.

–            نگرش به خانواده با وضعیت تحصیلات خانواده رابطه مستقیم دارد. هر قدر دانش‌آموزاز نظر تحصیلات خانواده وضعیت مطلوبتری داشته باشد نگرش مثبت‌تری به خانواده‌اش دارد.

–            نگرش مثبت به اعتقادات قلبی دینی در همه سطوح تحصیلی خانوادگی و بیش ازهمه در سطح تحصیلی خانوادگی نسبتاً پایین مشاهده می‌شود.

درنتیجه گیری پایانی پژوهش درتعریف سلامت روانی آمده است.

سلامت روانی یکی از جنبه‌های سلامت عمومی‌(یعنی برخورداری از رفاه کامل جسمی‌و روانی و اجتماعی و معنوی) است. سلامت روانی که در مفهوم دقیق کلمه، به معنای احساس رضایت و شادابی و نشاط و تعادل روانی، درک در ست از واقعیت ‌ها و ارائه پاسخ سازگارانه و موثر در برخورد با آنها، تعامل سالم دنیای درونی فرد با دنیای پیرامون، توانایی کنترل کردن و نظم بخشیدن به کششها و تمایلات درونی، برخورداری از خصوصیات روانی سبک زندگی غیرمتعارض با هنجارهای سالم زندگی – اجتماعی – فرهنگی و دارابودن عملکردهای سازنده و مولد درزندگی شخصی و اجتماعی است. در زندگی جوانان (وسایر افراد) حائز اهمیت درجه اول است. سلامت روانی مطلوب برای جوانان این است که اندیشه و عواطف و رفتارآنان هماهنگ با فطرت خدادادی انسان و الگوی شخصیت اسلامی‌در تعالیم دینی باشد . رضایت از خانواده مهمترین منبع عاطفی در زندگی نوجوانان وجوانان است. نوجوانان و جوانانی که دچار مشکلات روانی بیشتری هستند  کمترین میزان رضایت را از خانواده‌های خود دارند. مشکلات روانی نوجوانان و جوانان خانواده‌های پرجمعیت نیز بیشتر است. به بیان دیگر ، نقش خانواده درسلامت روانی ودر ایجاد و یاکاهش مشکلات روانی کاملاً قطعی است و قدم اول در اصلاح جامعه، اصلاح خانواده‌ها و رفع مشکلات نوجوانان و جوانان از طریق بازسازی وبهبود کارکردهای خانواده است . سلامت روانی جوانان با سلامت روابط اجتماعی محیط زندگی آنان نیز همبستگی بالایی دارد.

(عظیمی‌هاشمی،  مژگان ۱۳۸۲ :۸تا ۱۳٫)

 صفاریان، مهرداد، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشترکین شرکت توزیع‌نیروی برق زنجان، به راهنمایی، هومان لیاقتی، پایان‌نامه( کارشناسی ارشد) . دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری، ۱۳۷۸٫

بررسی وتجزیه و تحلیل رضایتمندی یکی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان علوم بازاریابی می‌باشد، که با برخورد صحیح و مدیریت مناسب می‌توان آنرا عیینت بخشید. رضایتمندی مشتریان، امری فراتر از یک تاثیر جنبی مثبت بر روی مساعی به عمل آمده درشرکت است. به عبارت دیگر تنها کارکنان را وادار به ادامه فعالیت نمی‌‌کند. بلکه منبع سود آوری یک مؤسسه‌اند، آنها دلیلی برای ادامه فعالیت یک شرکت هستند. موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رضایت مشترکین شرکت توزیع برق زنجان می‌باشد. دراین تحقیق متغیرهای داشتن برق مطمئن و مستمر، محاسبه صحیح بهای برق مصرفی، نحوه برخورد مأمورین و رابطه آن با رضایت مشترکین شرکت توزیع برق زنجان مورد بررسی قرار می‌گیرند که فرضیات تحقیق در همین راستا تنظیم شده است.

برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحقیق کتابخانه‌ای و همچنین روش تحقیق از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی استفاده گردیده است. درتحلیل یافته ها از آزمون کای دو، استفاده گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه‌ای که با توجه به فرضیه‌های تحقیق تنظیم گردیده بود استفاده شده که د ارای سئوالات بسته و باز می‌باشد. با توجه به محاسبات انجام شده حجم نمونه برابر با ۵۱۵ مشترک تعیین گردیده که پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها یافته‌ها‌ی آماری نشان می‌دهدکه بین رضایت مشترکین وداشتن برق مطمئن و مستمر و همچنین نحوه برخورد مامورین رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد و همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق رابطه ای بین رضایت مشترکین ومحاسبه صحیح بهای برق مصرفی مشاهده نگردید. این تحقیق دردی ماه سال ۷۷ شروع گردید و در بهمن ماه سال ۷۸ به پایان رسید. در پایان بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهادات و رهنمودهایی نیز ارائه شده است.

(صدیق اورعی ، غلامرضا ۷:۱۳۸۳ به نقل از صفاریان ، مهرداد ۱۳۷۸)

 رضایت مشتری ، ترجمه و تدوین احمد فرشیدفرهت ، استاندارد، شماره ۱۰۹ مهر ۱۳۷۹٫

امروز سازمان‌های تولیدی وخدماتی به طور روزافزونی رضایت مشتری لازمه رقابت جهانی است. این حقیقت کاملاً در جایزه ملی مالکوم بالتدریج انعکاس یافته است و ۳۰% از کل امتیاز لازم جهت دریافت این جایزه به رضایت مشتری اختصاص دارد. مدیریت کیفیت نیز دقت نظر و ترجمه سازمان یافته‌ای رادر جهت درک نیازهای مشتری و حرکت فراتر از انتظار مشتری در جهت تأمین رضایت او را ارائه می‌نماید.

یک سازمان می‌بایست سطحی از محصولات یاخدمات رابه مشتریانش ارائه کند که از لحاظ نیازهای مشتریان ، کیفیت قیمت مناسب، تحویل به موقع و خدمات مناسب پس از فروش رابرآورده سازد. برای نایل شدن به چنین سطحی از کیفیت سازمان می‌بایست همواره سیستم کیفیت خود را مورد ارزیابی قرار دهد تا اطمینان حاصل کند که این سیستم توانایی پاسخگویی به نیازمندیهای و انتظارات دائماً در حال تغییر و تزایدمشتریان را درارا می‌باشد.

موفق ترین برنامه‌های کیفیت جامع با توصیف کیفیت از دیدگاه مشتری آغاز می‌شوند. کیفیت یعنی برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتری یاحرکت فراتر از این انتظارات دکتر دمینگ می‌افزاید که کیفیت همچنین به معنای پیش بینی نیازهای آینده مشتری می‌باشد.

کسب رضایت مشتری باید هدف اصلی سازمان باشد چرا که رضایت مشتریان افزایش منافع تجاری را به همراه خواهد داشت.

(صدیق اورعی، غلامرضا ۸:۱۳۸۳ به نقل از فرهت فرشید احمد ۱۳۷۹)

 صمدعالی، رضایت مشتری ، تدبیر، شماره ۱۳۰ بهمن ۱۳۸۱

امروز ارزش آفرینی برای مشتری درجهت تاثیرگذاری بر رفتار وی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در سبک و کار امروز، کسب رضایت مشتری هدف اصلی شرکت‌هاست. یکی از مهمترین عوامل موثر بر رضایت مشریان در شرکتهای خدماتی رفتار مناسب با آنهاست. سازمانهای خدماتی برای راضی کردن مشتریان خود باید دو اصل گزینش و آموزش را موردتوجه قرار دهند. کلید موفقیت در خدمات ، سرمایه‌گذاری در آموزش است و شرکتها با سرمایه گذاری دراین بخش به کارکنان خود می‌آموزند که چگونه در برابر مشتریان و خواست آنان واکنش نشان دهند آموزش کارکنان باید متسمر باشد تا از این طریق آنان قادر باشند به تغییرات در تکنولوژی ، مشتریان و الزامات شغلی پاسخگو باشند. طرفداران خدمت به مشتری معتقدند که آموزش کارکنان به اندازه سایر فعالیتهای سازمان حائز اهمیت است.

(اورعی صدیق، غلامرضا ۱۳۸۳ به نقل از عالی صمد ۱۳۸۱)

۲/ ۲/۲- نقد و بررسی پیشینه های داخلی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رضایت مندی
 • مقاله بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.