تحقیق سوادآموزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق سوادآموزی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۳صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق سوادآموزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۳
تاریخچه   ۶
پیش گفتار   ۷
فصل اول
تعریف و مفهوم سواد   ۱۰
نحوه تاسیس نهضت   ۱۲
تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی   ۱۵
اساسنامه نهضت سواد آموزی  ۱۶
وظایف نهضت سواد آموزی اساسنامه   ۱۶
اهداف نهضت سوادآموزی  ۱۷
فصل دوم
نقش آموزشیاران در آموزش های بزرگسالان   ۱۹
هدف از تشکیل گرئوه   ۲۰
دوره های نظام آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی   ۲۲
محتوای آموزش گروه های پیگیر  ۲۴
فصل سوم
آشنایی با آموزش بزرگسالان   ۲۹
سمینار علمی چیست ؟  ۳۰
فضا و مکان سواد آموزی   ۳۳
آموزش ضمن خدمت روسای نهضت  ۳۳
فصل چهارم
توصیف و عملکرد و تحلیل آن
۳۵
عملکرد مراکز یادگیری   ۳۶
انواع برنامه ریزی  ۳۷
مدیریت و برنامه ریزی  ۳۸
برنامه ریزی سواد آموزی   ۳۸
فصل پنجم
ارزیابی چیست   ۴۲
چه نکاتی باید ارزیابی شود   ۴۳
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی   ۴۴
فرایند ارزشیابی   ۴۶
فصل ششم
تاریخچه نهضت سواد آموزی    ۴۸
اهداف نهضتر   ۴۹
فصل هفتم
نتیجه گیری   ۵۷
پیشنهادات   ۵۸
محدودیت تحقیق  ۵۸
منابع  ۵۹

منابع :

۱-   ابراهیم زاده ، عیسی . آموزش بزرگسالان ، مرکز چاپ و انتشار دانشگاه پیام نور چاپ اول آبان ۱۳۷۲ ، چاپ دوم خرداد ۱۳۷۳

۲-   تقی پور تظهیر ، علی . مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزش درسی ، چاپ نهم تابستان ۱۳۵۷ چاپ نیل

۳-   جانستون ، آنتون . مترجم مرتضی مشتاقی . سواد آموزی بزرگسالان در جهان سوم ، چاپ اول : تابستان ۱۳۱۱  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴-   صباغیان ، زهرا و ناشر دفتر تحقیق تالیف نهضت سواد آموزی مراکز سال ۱۳۷۲ چاپ دوم ، دفتر تحقیق و تالیف نهضت سواد آموزی ، اصول و فنون آموزشیاری ( ۱ ) شناخت بزرگسال روش های سواد آموزی

۵-   صفری ، جلیل . گزارش عملکرد سازمان نهضت سواد آموزی در بیست سال اخیر. سال انتشار ۱۳۷۹ چاپ اول .

۶-   کرد رستمی ، مجید . کتب و فن آوری آموزش معاونت آموزش سازمان  نهضت سواد آموزی ۱۳۸۴ چهار مقاله علمی آموزش بزرگسالان نوبت چاپ اول سال انتشار ۱۳۸۴ شابک

۷-   مدیریت آموزش مداوم . برنامه گروه های پیگیر معاونت آموزش . تابستان ۱۳۷۵

۸-   مرکز فرهنگی آسیا – اقیانوسیه ای یونسکو .مترجم : دکترزهره میر حسینی ویرایش علمی : دکتر بهمن زندی . چاپ اول انتشار ۱۳۸۲ ناشر نهضت سواد آموزی . راهنمای تهیه و تولید مواد و رسانه های یادگیری بزرگسالان در سطح محلی

۹-   معاونت آموزش مدیریت آموزش مداوم . برنامه آموزشی دوره کوتاه مدت

۱۰-یونسکو . مترجم : دفتر پژوهش برنامه ریزی و تولید مواد آموزشی ، ویراستار علمی : دکتر بهمن زندی ، چاپ  اول ، سال انتشار ۱۳۸۱ ، ناشر : سازمان نهضت سواد آموزی . مجموعه کتاب های فرادرسی راهنمای توسعه مراکز یادگیری

 ۱۱-یونسکو : ترجمه دکتر زهرا صباغیان . چاپ اول . زمستان ۱۳۷۲ . درس های سواد آموزی

مقدمه

توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای همۀ برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزۀآموزش مداوم بزرگسالان است.

مسألۀ بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامعۀ بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.

زیرا اگر محور اصلی ما در پیشرفت وتوسعه ،رشدوتعالی انسانها باشد،اولّین اقدام ،مجهز ساختن آنها به مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وخود را برای ایفای نقش سازنده واصیل در جامعه آماده نمایند.از این رو تعلیم وتربیت وزیر بنای آن یعنی بی سوادی یکی از راههای مهمّ محسوب می شود.

تجربه های گوناگونی که از برنامه های سواد آموزی در سطح جهانی وکشوری بدست آ»ده نشان می دهد که هر گاه سواد پایه تداوم نیابد وتقویت نشود ،بازگشت به بی سوادی را به دنبال خواهد داشت.فراگیران طرح ملّی جلساتی گرد هم آمده مبادرت به مطالعه کتاب ها وکسب مهارتهای کاربردی می نمایند.

امیدوارم روزی برسد که جوامع بتوانند کلیه استعدادهای نیروی انسانی خود را شکوفا ساخته وبه نحو مطلوبی از آن ها بهره برداری نمایند.

ضرورت واهمیت تحقیق

امروز سهم بسیار مهمّی از بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه است که صرف امور تحقیقات می شود تحقیقات آموزشی وتبلیغات آموزشی در این میان از اهمیّت فراوان برخوردار است که امروزه آموزش وپرورش هزینه زیادی را برای از بین بردن بی سوادی متقبل می شود.سواد آموزی مقوله ای است که جنبه سیاسی دارد،جدا از راهبرد تدریجی «آموزش وپرورش عمومی ابتدایی»چند نمونه تاریخی از طرح های «ضربتی»نیز در زمینه سواد آموزی بزرگسالان وجود دارد.

 

هدف تحقیق

توانایی خواندن ونوشتن است که جوامع را با گذشته،حال وآینده پیوند می دهد وموجبات ثبت وضبط تجربیات وعلوم وفنون را فراهم می کند ودر نهایت موجب شکوفایی انسان می شود.هدف جلوگیری از بازگشت به بی سوادی ورواج فرهنگ مطالعه از طریق خود آموزی است وهدف ما از این تحقیق معرفی نهضت سواد آموزی وفعالیت های که انجام می دهد وسال تأسیس آن به پژوهندگان معرفی نمائیم.

اهداف کلی مقطعی ـــ مصلحتی که بیشتر در جاهایی وجود دارند که برای سواد آموزی اولویت کمی قائلند ،لکن به سبب درخواست عمومی وفشارهای بین المللی اقدام به تدارک آن می کنند.

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷فصل جدیدی در تاریخ سواد آموزی ایران گشوده شد.بعد از گذشت تقریبی یک سال از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران وبا توجه به شکست ها وضعف های سازمان های سواد آموزی گذشته وبا برنامه هایی که توسط آنها به اجرا در آمده بود واز توفیق ناچیزی برخوردار بود در ۷ دی ماه ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره)وبر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی سازمان جدیدی تحت عنوان نهضت سواد آموزی تشکیل شده در نخستین اساسنامه نهضت سواد آموزی آمده است:

«به منظور تحقق بخشیدن به اصل سی ام وبند ۳از اصل سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمینه ازوم تعلیم آموزش در میان همۀ افراد جامعه ونظر به فرمان تاریخی امام در زمینه بسیج عمومی برای ریشه کن کردن بی سوادی وگسترش تعلیم وتربیت به همۀ شهرها وروستاها وتأکید بر اینکه همۀکشوررا به یک مدرسه تبدیل کنیم،سازمان نهضت سواد آموزی تشکیل می شود.»

پیش گفتار

آن قدر که بشر از قلمهای صحیح نفع برده از چیز دیگری نفع نبرده است.

                                                                                             «امام خمینی(ره)»

آموزش بزرگسالان به عنوان شاخه ای از علوم تربیتی امروزه رشد وتوسعۀ بیشتری پیدا کرده واهمیّتی را که بایستی به این شاخه از علوم تربیتی داده می شد ،کسب کرده است.سواد آموزی نیز که بخش عمده ای از مباحث آموزش بزرگسالان را به خود اختصاص داده ویکی از معضلات کشورهای در حال رشد به شمار میرود،از اهمّیت ضرورت خاصّی برخوردار شده است.اکنون که انقلاب اسلامی ایران با رهبریهای راهیانۀ امام فقیدمان (ره)پس از پشت سر گذاشتن آزمایشات سخت وخنثی کردن توطئه های دشمنان ،درصدد ریشه کن کردن جهل وبی سوادی به عنوان پایه ومایۀ اصلی استقلال فرهنگی وتوسعه اجتماعی بر آمده است،می رود که گامهای ارزنده ای در این راه بردارد.

از آنجا که ضرورت توجه به وضع یادگیری بزرگسالان وتفاوت آن با خرد سالان مورد توجه مسئولان نهضت سواد آموزی قرار گرفته است وتوجه به این ضرورت تنها از طریق آموزش صحیح ودر خور این وظیفۀ خطیر آموزشیاری صورت عملی به خود می گیرد،دفتر تحقیق وتألیف برحسب وظیفۀ ومسئولیتی که به عهده دارد در جهت نیل به این هدف ارزنده وتحقق آرمان های امام راحلمان تصمیم به تدوین یک مجموعۀدرسی،تحت عنوان«اصول وفنون آموزشیاری»به منظور تربیت آموزشیاران،این برادران وخواهران تلاشگر وفداکاری که عهده دار وظیفۀ سنگین آموزش سواد به بزرگسالان هستند گرفت تا بتوانند با کسب مهارت ها ومعلومات اساسی در مورد آموزش بزرگسالان ،مسئولیت سنگین خود را به درایت وآگاهی بیشتر ایفا نمایند.

برای این منظور دفتر تحقیق وتألیف نهضت سواد آموزی با همکاریهای ارزندۀجمعی از اساتید دانشگاهها برنامه ریزی این سری متون درسی را آغاز کرد وکتاب حاضر اولین بخش از مجموعه فوق است که تحت عنوان شناخت بزرگسالان وروشهای سوادآموزی تقدیم آموزشیاران عزیز وسایر دست اندرکاران مسائل آموزشی بزرگسالان می گردد.

امید است با مطالعه وعمل به توصیه های آن بتوانند در راه این جهاد مقّدس موفق ومشمول عنایات الهی شوند.

فصل اول

 تعریف ومفهوم سواد

همان طور که می دانید در گذشته های نه چندان دور ،تعلیم وتربیت در اغلب ممالک طبقاتی ودر انحصار اعیان واشراف بوده است.آنان به تناسب وضعیت طبقاتی ودوری ونزدیکی به هیأت حاکمه از سطوح مختلف آموزشی از ابتدائی تا عالی بهره مند می شودحتی تحصیل در رشته هائی فلسفه وادبیات وهنر وتاریخ در انحصار کامل اشراف زادگان بوده است.

به هر حال تعابیر وتفاسیر مربوط به بی سوادی وباسوادی از دو دیدگاه ونگرش ریشه می گیرد.

دیدگاه اوّل:

همان دیدگاه سنتی است که منظور از سواد توانائی خواندن،نوشتن وحساب کردن یعنی همان سه مهارت اصلی می داند .

دیدگاه دوّم:

دیدگاه جدید ونوینی است که در آن منظور از سواد ،توانائی آمادگی افراد برای مشارکت در سرنوشت خود وپیشرفت وتوسعه جامعه ارزیابی می شود.

«سواد عبارتست از توانائی خواندن ونوشتن یک برنامۀ ساده به هر زبانی که شخص تکلم می کند»

باسواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع سادۀ زندگی روزانۀخود را بنویسد کسی که فقط خواندن بداند شبیه با سواد ونیمه باسواد است.

با سواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع سادۀ زندگی روزانۀخودرا بنویسد کسی که فقط خواندن بداند باسواد ونیمه باسواد است.

به عبارت دیگر در دیدگاه جدید،سوادآموزی اهداف دیگری به جز خواندن ونوشتن را تعقیب می کند. یعنی آموزش سواد همۀابعاد زندگی فرد را شامل می شود وبر تمام شئونات زندگی او تأثیر می گذارد[۱] .

نحوه تأسیس نهضت

۱ـ تعلیمات اکابر :

اولین سازمانی که به طور رسمی برای با سواد کردن بزرگسالان در ایران تأسیس شد اداره تعلیمات اکابر بود. این اداره از سال ۱۳۱۵ شروع به کار نمود وبر طبق قانون مؤظف شد که در تمام مدارس روزانه ،کلاسهای شبانه ،مخصوص با سواد کردن بزرگسالان دایر کند ادارۀ تعلیمات اکابر یکی از ادارات از ادارات وزارت معارف محسوب می شود که رئیس ان از طرف وزیر معارف انتصاب می شد.فعالیت کلاسهای اکابر شهریور ماه سال ۱۳۲۰یعنی تا زمان سقوط رضاخان ادامه  داشت ودر این تاریخ کلاسها منحل شدند.

۲ـآموزش سالمندان :

در سال ۱۳۲۲ کلاسهای سواد آموزی بزرگسالان تحت عنوان در آموزش سالمندان ،کار خودرا آغاز نمود این کلاسها وابسته به وزارت آموزش وپرورش بود. در فاصله ۱۳۲۰-۱۳۳۵براداشت تازه ای از آموزش بزرگسالان تحت عنوان تعلیمات اساسی در جهان مورد توجه قرار گرفت.دولت ایران درسال ۱۳۲۳ تصمیم گرفت این برنامه را مستقلاًاجرا کند .برنامه تعلیماتی اساسی با توجه به هزینه سنگینی که در برداشت در سال ۱۳۳۰ متوقف شد،وادارۀ آن به «بنگاه عمران » وزرات کشور محول شد.در این ضمن «بنیاد خاور نزدیک »با استفاده از این فلسفه ،از سال ۱۳۲۸ فعالیت های خود را در منطقه ورامین آغاز کرد.

۳ـ آموزش بزرگسالان :

آموزش بزرگسالان سومین سازمان رسمی وابسته به دولت بود که مسئولیت سواد آموزی بزرگسالان در ایران به عهده گرفت. فعالیت کلاس های آموزش بزرگسالان در سال ۱۳۳۵ با استفاده از تجارب گذشته سر گرفته شد.کلا س های « آموزش بزرگسالان»تا سال ۱۳۴۵ به کار خود ادامه داد.

۴ـ سپاه دانش:

از این رو ۱۳۴۱ طرح سپاه دانش به اجرا در آمد .در آن زمان حدود ۶۸در صد جمعیت ایران روستا نشین بودند ونسبت به بی سوادی در میان بزرگسالان ،بخصوص در مناطق دور افتاده ،گاه از ۹۵ درصد نیز تجاوز می کرد.به این ترتیب مقرر شد بخشی از جوانان دیپلمه در دوره سربازی خود با سواد کردن بیسوادانی در روستاها بپردازند.

۵ـکمیته ملّی بیکار جهانی بابیسوادی :

دو سال پس از تشکیل شپاه دانش یعنی در سال ۱۳۴۳ ،کمیته ملّی  بیکار جهانی بابیسوادی تشکیل شد تا به امر سوادآموزی بزرگسالان بپردازند.

به موجب اولین اساسنامه کمیته ملّی پیکار جهانی با بیسوادی مصوب سال ۱۳۴۳ ،وظایف واختیارات این کمیته به شرح ذیل تعیین شد:

۱٫تشکیل کمیته های محلی پیکار با بیسوادی

۲٫ تهیه طرح های لازم برای تعمیم سواد در کشور واجرای آن ها راساًیا توسط سازمانهای دیگر

۶ـجهاد ملّی سواد آموزی:

در سال ۱۳۵۴ با توجه به کمبودها ونارساییها وعدم توفیق برنامه های سواد آموزی واهمیّت مسأله بار دیگر موضوع سواد آموزی در جامعه مطرح شد.این بار فعالیت های سواد آموزی در قالب فریبنده مطرح شد.هدف این طرح که از سال ۱۳۵۵ به اجرا در آمد، ریشه کن ساختن بیسوادی طی ۱۱ سال یعنی تا سال ۱۳۶۶ در ایران بود.

۷ـ نهضت سواد آموزی :

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ فصل جدیدی در تاریخ سواد آموزی ایران گشوده شد . هدف نهضت سواد آموزی از بین بردن بیسوادی در کشور است . به طوریکه حداکثر تا ۳ سال دیگر بتوان میزان با سواد را از مرز ۹۰ درصد بالا برد . بر اساس این طرح لازم بود هر سال حداقل ۳ میلیون نفر افراد بی سواد با سواد شوند[۲] .

تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی


[۱]- آموزش بزرگسالان  مؤلف :عیسی ابراهیم زاده   مرکز چاپ وانشارات دانشگاه پیام نور  نوبت تاریخ چاپ چاپ دوم خرداد ۱۳۷۳

 ۲- اصول و فنون آموزشیاری ۱ شناخت بزرگسال و روش های سواد آموزی دفتر تحقیق تالیف نهضت سواد آموزی مرکز تالیف دکتر زهرا صباغیان ص ۱۰

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.