تحقیق شناخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شناخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه ۱۷ شهر تهران   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق شناخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه ۱۷ شهر تهران   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
مقدمه ۱
تاریخچه در ایران و جهان ۴
چهار چوب نظری تحقیق ۱۳
دیدگاه زیست شناختی ۱۳
تئوری روانشناختی انحراف ۱۶
نظریه جامع شناسان ۲۰
تئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحراف ۳۳
نظریه ها ۴۰
تعریف کج روی ۴۳
تعریف انحراف اجتماعی ۴۳
تعریف انحراف اجتماعی با توجه به ملاک اجتماعی ۴۴
تعریف آماری کج روی اجتماعی ۴۵
تعریف بزهکاری ۴۵
انواع انحرافات و کج روی ها ۴۷
کجروی گروهی ۴۹
انحرافات جنسی ۵۱
عوامل موثر و مرتبط با کج روی اجتماعی ۵۲
رابطه جنسیت با انحراف ۵۲
تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳
رابطه سواد با انحراف ۵۴
آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵
نقش معلم در گرایش نوجوانان به انحراف ۵۶
نقش روح جمعی حاکم در مدرسه در تمایل انحرافات دانش آموزان ۵۷
روش های نادرست والدین در دوران بلوغ ۵۹
خود خواهی و استبداد والدین در انظباط فرزندان ۶۱
افراط در محبت و عوارض ناشی از آن ۶۲
عوارض روانی افراط در اعمال قدرت ۶۳
گروه همسالان ۶۶
دوستان و تقلید پذیری از آنان ۶۷
اعتیاد به مواد مخدر ۶۷
رابطه بزهکاری فرزندان و الکلیسم والدین ۶۹
فقر و بیکاری ۷۱
عقده حقارت ۷۲
عوامل اجتماعی بروز حقارت ۷۳
طلاق ۷۴
وضع روانی کودکان پس از طلاق والدین ۷۶
تاثیر وجود زن پدر و ناسازگاری کودکان ۷۷
نقش عدم کفایت مسکن در عدم بروز کج روی ۸۰
سستی پایه های مذهبی ۸۱
اختلاف خانوادگی ۸۲
جمع بندی و نتیجه گیری ۸۳
فایده تحقیق ۸۷
اهداف تحقیق ۸۹
فصل دوم : طرح مسئله
بیان مسئله ۹۰
سوالات تحقیق ۹۶
فرضیه های تحقیق ۹۷
دیاگرام روابط متغیر مستقل وابسته ۹۸
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق ۹۹
جامعه آماری ۹۹
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۹
ابزار اندازه گیری ۱۰۰
روش تجزیه و تحلیل آماری ۱۰۱
انواع متغیر های تحقیق ۱۰۲
تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها ۱۰۳
فصل چهارم : جداول
جداول یک بعدی و نمودارها ۱۰۸
جداول دو بعدی ۱۲۹
فصل پنجم : نتیج گیری و پپیشنهادات
نتیجه گیری ۱۳۵
نتایج به طور خلاصه ۱۳۷
پیشنهادات ۱۳۹
فصل ششم : محدودیت های پژوهش
تنگناها و محدودیت ها ۱۴۱
پیوست ها
منابع و مآخذ ۱۴۲

 

فهرست منابع:

۱-  ستوده، هدایت الله (۱۳۸۰)، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)، تهران: انتشارات آوای نور

۲-  ساروخانی، باقر (۱۳۷۰)، دائرة المعارف علوم اجتاعی، تهران، انتشارات کیهان.

۳-  دانش، تاج زمان (۱۳۷۲ )، اطفال و جوانان بزهکار، تهران: موسسه تهران تایمز

۴-  شیخاوندی، داور (۱۳۷۳)، جامعه شناسی انحرافات، گناباد: نشر مرندیز

۵-  گیدنز، آنتونی(۱۳۷۴)،‌جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

۶-  شامبیان، هوشنگ (۱۳۸۲)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران: مجد ژوبین

۷-  شاه آبادی، محمدرضا (۱۳۸۳)، بزهکاری نوجوانان، تهران: محمدرضا شاه آبادی۱۷-

۸-  عظیمی، سیروس (۱۳۷۵)، اصول روان شناسی عمومی،‌تهران: انتشارات دهخدا.

۹-  هاشمی، سید مرتضی (نیم سال تحصیلی ۸۵-۸۶)، جزوه درسی جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، انتشارات: مجتمع دانشگاهی ولیعصر

۱۰- وحید رضا (۱۳۸۲)، علل بزهکاری نوجوانان،‌ تهران: عابد

۱۱-محمدی اصل، عباس (۱۳۸۴)، درآمدی بر جامعه شناسی انحرافات رفتاری نوجوانان (بزهکاری نوجوانان)، رشت: حق سناس

۱۲- صالحی، ایرج (۱۳۷۱)، زنجیره های اعتیاد، تهران: انتشارات آوای نور

۱۳- کی نیا، مهدی (۱۳۸۲)،‌مبانی جرم شناسی، جلد دوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

۱۴- کریمی درمنی، حمیدرضا (۱۳۸۲)، توان بخشی گروههای خاص، انتشارات گستره

۱۵- ماهنامه پیوند، (شماره ۲۵۵)، انشتارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۱۶- صالحی خواه، علی (۱۳۷۷)،‌ ریشه یابی انحرافات اجتماعی.

۱۷- احمدی، حبیب (۱۳۸۴)، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا هها (سمت).

۱۸- بریرانی ، سیاوش /ابویی، جواد (۱۳۸۳) ، نقش عوامل خانوادگی در بزه کاری ، تهران : انتشارات امید روز.

۱۹-دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست ، جرم شناسی چیست.

۲۰- رابطی، ایام ، (دی ماه ۱۳۸۴)، ماهنامه ایام ، شماره ۴۸٫

مقدمه:

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه ۱۷ تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل مرتبط با پدیده کجروی اجتماعی می باشد. عواملی چون: سن، تحصیلت، والدین، درآمد خانواده، وضعیت مسکن، و میزان نظارت و کنترل والدین واستفاده از وسایل ارتباط جمعی و …

البته نمی توان گفت همه این عوامل با پدیده کجروی اجتماعی رابطه مستتقیمی دارند. از آنجا در همه جوامع به گونه ای کجروی وا نحراف از اهداف اصلی جوامع و تخطی از قوانین وجود دارد، لذا آشنایی و آگاهی افراد جامعه با کجروی و انحرافات اجتماعی و همچنین آگاهی از عواقب کجروی اجتماعی امری ضروری می باشد.

جرم و تبهکاری پدیده است که از قدیمی ترین ایام در هر جامعه ای با تفاوت هایی وجود داشته است. لذا می توان ادعا کرد که از عصر این پدیده همان قدر می گذرد که از عمر جوامع بشری گذشته است به طوری که هیچ جامعه ای خواه ساده یا پیچیده از آن مبرا نیست. سنت ها، میزان، نوع و شدت آن از هر فرهنگی به فرهنگ دیگر و از دوره ای به دوره دیگر کاملاً متفاوت بوده است. در این جا بحث نسبی بودن جرم وکجروی اجتماعی مطرح می شود دکتر شیخاوندی در این باره می گوید، انحرافات همیشه به معنی واقعی خطا واشتباه نیست بلکه جامعه در شرایطی است که آن را نمی پذیرد و آن را آسیب می داند. مثلاً سقراط را به جرم منحرف کردن جوانان به دادگاه خواندند و بالاخره جام شوکران به کامش دادند، بدین معنی نبود که گفتار سقراط واقعاً خطا  نابخردانه بوده است به خاطر این که گفته هایش با ارزش های حالکم جامعه ناسازگار بود.

کجروی اجتماعی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر زاییده علل بی شماری است که این  عوامل کم و بیش در ارتباط باهم بوده است و بر هم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند، لذا هیچ گاه برای عارضه و معلولی علت خاصی وجود نداشته است، بر همین اساس است که وقتی به مطالعه و بررسی علمی این پدیده می رسیم، می بینیم متخصصان و محققان رشته های مختلف مخصوصاً روان شناسان، جامعه شناسان و حقوق دانان هر یک از زاویه دید خود به مسأله نگاه کرده اند و هر کدام عللی را مورد توجه قرار داده اند. لذا ترسیم این بررسی ها آسان نیست، چرا که بر حسب آنکه بررسی ها را در چه چارچوبی قرار دهیم و چه عنوانی بر آن نهیم باید از زاویه های متفاوتی به آن توجه کنیم و این موضوع خود به تحقیقات چند رشته ای نیازمند است که به طور قاطع با توجه به مفروضات و قلمرو تحقیق در این بررسی نمی گنجد.


تاریخچه در جهان و ایران

برخی از اندیشمندان، نخستین هنجارگذاریها را مربوط به زمان آفرینش انسان و حضرت آدم مربوط می دانند، شیخاوندی هم همین نظر را دارد او پس از طرح بخشهای از کتب مذهبی و بخصوص بابهای از تورات چنین استنتاج می کند… انسان در بدو آفرینش خود آگاه نبوده است و آگاهی در برون وجود او د رمیوه درخت دانش نهفته بود که به زبان مردم شناسان می توان آن را تابو برخاسته از توتم نامید. وی در ادامه اشاره می کند که نخستین نهی و هنجارگذاریها خداوندن، نخوردن از میوه درخت های زندگی جاویدان و دانش مربوط به خود آگاهی است. هنجارگذاری تعیین کننده هنجارشکنی است.

به دنبال نخستین نهی و نخستین نقص نهی، نخستین کیفرها به ترتیب در مورد مرتکبان انسان و حیوان به اجرا درآمد ….

و پس از آن هنجارشکنی وجود داشته است که نمونه آن در پی رشک و حسادت برادر بزرگ قابیل، برادر کوچک خود را می کشد[۱]. (نخستین قتل، هنوز مرگ در خلقت شناخته نشده است).

در دوره های متوالی تاریخ نیز هنجارشکنی و هنجارگذاری همچنان ادامه داشته است. به عنوان مثال در قرونی که بر تمدنهای مختلف بین النهرین گذشته است با انواع تصویب قوانین متناسب با رفتارهای انحرافی آن دوره مواجه هستیم. مهمترین آن قوانین منتسب به حمورابی است که در بخش ها و موارد مختلفی دسته بندی شده است قوانین در مورد تشریفات قضایی، سرقت و مجازاتهای مربوط به آن، امور خانواده امور مربوط به ضرب و جرح و امور مربوط به مجازات و خسارت بوده همچنین در امور جنایی و کیفری، قوانین حمورابی بیشتر روی قانون قصاص تأکید می کرد.

در یونان باستان، هم علت ارتکاب بزه تقدیر یا سرنوشت می دانستند و معتقد بودند که سرنوشت و یا تقدیر، که رفتار و کردار افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. ناشی از مشیت الهی یا نفوذ اراده نیروی مرموزی است که خواست و اختیار بشر در بروز آنها دخالت ندارد.

مجرم فرد بدطینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده اند اجرای مجازاتهای شدید و شکنجه جسمی و روانی را سبب تسکین خشم خدا و تزکیه نفس و اخلاق بزهکار می دانستند. با تحولات اجتماعی فلاسفه شدت مجاز آنها را مورد انتقاد قرار دادند و علل بزهکاری به عناوین مختلف بیان داشتند:

سقراط: (۳۹۹ – ۴۷۰ قبل از میلاد)

فیلسوف یونانی که ضمن انتقاد از شدت مجازاتها، می نویسد: ما نبایستی با تبه کاران با خشونت رفتار کنیم بلکه باید به آنها بیاموزیم، که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری نمایند زیرا جنایت ثمره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افراد، که در نتیجه بدشانسی نتوانسته اند معرفتی کسب کنند مرتکب جرم می شوند[۲].

افلاطون (۳۴۷- ۴۲۸ قبل از میلاد)

فیلسوف یونانی، در تشریح علل وقوع جرائم، عوامل اجتماعی، اقتصادی مخصوصاً فقر و ثروت را منشاء بروز جرائم می داند و معتقد است که دو عامل مذکور عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به طرف ارتکاب بزه می کشانند.

ارسطو (۳۲۲- ۴۸۳ قبل از میلاد)

وضع جسمی روانی را عامل بزه بیان می کند[۳].

جان ویر (۱۵۸۸- ۱۵۱۵ م .) اسکات (۱۵۹۹- ۱۵۳۸ م .) و توماس مور (۱۵۳۵- ۱۴۷۸ م .) اوهام و جادوگری را که از سوی عده ای عامل بزه عنوان می شد رد کردند و مورس فقر را عامل مهم شورش و اغتشاش و ارتکاب بزه دانست.

در سال ۱۶۴۰ دلاپور تا ایتالیایی در مطالعه ای قیافه دیوانگان و کسانی که رفتار خشونت آمیز داشتند با سر حیوانات مقایسه نمود و بعضی از علائم آنها مشابه اعلام کرد لاواتر سوئیسی در سال ۱۷۷۶ م همین نظر را تأیید کرد و در سال ۱۸۷ ویرجیلو ایتالیایی تأثیر وراثت را در امر وقوع جرائم تشریح کرد.

پینل فرانسوی هم (۱۸۲۶- ۱۷۵۴) به بررسی علمی بیماریهای روانی پرداخت کم کم به مرور زمان مطالعات جنبه علمی به خود گرفت و از اواخر قرن ۱۹ نظریه های علمی تر واثبات شده ای در مورد علل بزهکاری مطرح گردید.

در ایران نیز تحقیقات زیادی در مورد بزهکاری بخصوص بزهکاری نوجوانان و جوانان صورت گرفته است که از جمله:

۱- در سال ۱۳۴۷ تحقیقی توسط گیتی راهنما با عنوان عوامل اجتماعی جرم جوانان در زمینه انحراف اجتماعی صورت گرفته. پژوهشگر نشان داده است اکثر مجرمان از گروههای پایین اجتماعی بوده اند. شغل اکثر مجرمان کارگری و پادویی مغازه بوده است. بیشتر کودکان با پدر و مادر زندگی می کرده اند. ۷۳ درصد مجرمین بیسواد و ۲۷ درصد تحصیلات ابتدایی و متوسطه داشتند و ۷۷ درصد آنها در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ ساله بوده اند. این تحقیق بر روی ۵۰ نفر در کانون اصلاح و تربیت انجام گرفت که افراد مورد مطالعه، علت ارتکاب اولین جرم خود را دوستان و نیاز مالی دانسته اند.

۲- تحقیق دیگری در سال ۱۳۶۳ توسط گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان میزان پراکندگی انحرافات اخلاقی و علل بوجود آورنده آموزشگاهی آنها در مقطع راهنمایی و دو سال دبیرستان در سطح مناطق بیست گانه تهران صورت گرفت که این نتایج بدست آمد:

۵/۵۰ مدارس، فضای آموزشی کافی ندارند و ۹/۶۱ درصد دو نوبته اند، ۸/۳۷ درصد مدارس از فعالیت پرورشی مطلوب برخوردار نیستند ۸/۵۳ درصد مدارس هیچ ارتباطی با والدین ندارند و مواردی که والدین ارتباط نسبی با مدارس دارند. تنها ۴۲ درصد والدین در جلسات انجمن شرکت می کنند و ۴/۳۸ درصد معلمین ویژگیهای تربیتی لازم یک معلم را ندارند. و ۷/۴۰ درصد معلمین فاقد تخصص لازم و ۳۶ درصد هیچ دوره معلمی را نگذرانده اند.

در بین انحرافات رفتاری، رفتارهای پرخاشگرانه، اعتیاد به سیگار و انحرافات از نظر کمی، بیشتر از سایر اختلالات بوده است. ثابت گرید دانش آموزانی که معلمین آنها مهارت کافی دارند انحرافات آنها کمتر است.

در مدارسی که میزان فعالیت های آموزشی آنها کمتر از حد استاندارد است و کلاسهای پرجمعیتی دارند میزان انحراف اخلاقی بیشتر است و در مدارسی که میزان ارتباط فعال والدین با اولیاء مدرسه بیشتر است میزان انحراف اخلاقی آن کمتر است.

۳- در سال ۶۵ و ۶۶ پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر در ایجاد بروز اختلالات رفتاری و بزهکاری دانش آموزان بوسیله معاوت فرهنگی – اجتماعی نخست وزیری انجام شد که حدود ۲۶۵۲ نفر دانش آموز در سطح کل کشور در سنین ۱۳ تا ۲۰ سال، که عامل اعمال بزهکارانه بودند مورد بررسی قرار گرفتند که در پایان مشخص شد ۸۲ درصد از دانش آموزان بزه کار به اشکال مختلف با اولیاء مدرسه درگیر شده اند ودانش آموزان هنجارشکن در محیط مدرسه در مقایسه با دانش آموزان غیر هنجارشکن سازگاری کمتری دارند. و وضعیت تحصیلی دانش آموزان بزهکار در مقایسه با غیر بزهکاران در سطح پایین تری است.

۴- در تحقیق دیگری که تحت عنوان انحراف اجتماعی و هنجارشکنی در میان دبیرستانهای شهر جیرفت توسط محمد فرایابی انجام گرفته، محقق دو گروه از دانش آموزان هنجارشکن و غیر هنجارشکن را انتخاب نموده است و از جهات مختلف اقتصادی و روابط اجتماعی، عاطفی و نظارت خانواده آنها را با هم مقایسه نمود و نشان داد که نقصان و ناکارآمدی جریان کنترل اجتماعی و نظارت خانواده عامل مؤثری در بروز ناهنجاریهاست.

۵- پژوهش دیگری در مورد دانش آموزان هنجارشکن توسط علی اصغر نقدی انجام گرفته است که محقق به عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری، از جمله پایین بودن پایگاه اجتماعی، پایین بودن سطح سواد والدین و از هم گسیختگی خانواده در میان دانش آموزان شهر کرمانشاه پرداخته است.

۶- تحقیق نسبتاً جامعی هم با عنوان بزهکاری نوجوانان و جوانان در مرکز آموزشی دبیرستانهای تبریز صورت گرفته است که نتایج نشان م یدهد نوع بزهکاریها جنبه تربیتی و آموزشی داشته است. وضعیت تحصیلی دانش آموزان بزهکار نامطلوبتر از دانش آموزان  غیربزهکار است میزان علاقه به تحصیلات عالیه در نزد بزهکاران کمتر از غیربزهکاران است و محیط آموزشی دان شآموزان بزهکار و همچنین رابطه آنها نامطلوب تر از محیط آموزشی و نیز رابطه والدین دانش آموزان غیربزهکار بوده است.

۷- در سال ۱۳۷۲ تحقیق دیگری توسط خلیف عبدالهی با عنوان بررسی ساختار خانواده با تنوع فراوانی ناهنجاریهای دانش آموزان سه دوره تحصیلی در استان سمنان انجام شد که نتایج نشان می دهد که بین عوامل ساختاری خانواده دانش آموزان با ناهنجاریهای آنان ارتباط وجود دارد. و هر قدر عوامل ساختاری خانواده در حال تعادل قرار داشته اند، موجب کاهش ناهنجاریها، و هر چه آشفتگی و گسستگی خانواده ها زیادتر بوده به همان میزان هم اختلالات و ناهنجاریهای بیشتری وجود داشته است.

۸- پژوهش دیگری توسط خانم سیما کاهنی در سال ۷۲ با عنوان بررسی تأثیر طلاق بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان در شهر بیرجند انجام یافت که مشخص گردید میزان پرخاشگری و نابهنجاری در نوجوانان دارای خانواده های گسسته با تفاوت معنی داری بیشتر از نوجوانان خانواده های پیوسته است.

۹- پژوهش دیگری در سال ۱۳۷۲ با عنوان عوامل مؤثر در انحرافات اجتماعی با تأکید بر عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان توسط ذبیح ا… صادقی صورت گرفت. در این تحقیق او نشان داد: از هم گسیختگی خانواده و کاهش انسجام و یکپارچگی آن افزایش سوء رفتارهای والدین منجر به اخراج یا فرار فرزندان از خانواده می شود. همچنین مدرسه و اجتماع (مردم) اگر نتوانند بر رفتار و انتظارات نوجوانان، نظارت کافی داشته باشند و ارزشها و هنجارهای اجتماعی در کانال طبیعی به آنها بیاموزند موجب سر درگمی به تبع آن بروز هنجارشکنی و ناهنجاریها در نوجوانان خواهد شد.

۱۰- پژوهش دیگری توسط سلیمان محبی با عنوان عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان شهر کرمانشاه صورت گرفت محقق در این پژوهش دو گروه دانش آموزان بزهکار و غیربزهکار را با هم مقایسه نمود و متغیرهای سواد والدین، پایگاه اجتماعی و ساختار خانواده های هر دو گروه را به آزمون گذاشت.

۱۱- حمید امانت در پژوهشی به این نتیجه رسید که خانواده گسسته و حمایت خانوادگی در شدت بزهکاری تأثیر زیادی دارند. گسستگی خانواده و بی توجهی آن نسبت به نوجوانان موجبات بزهکاری را فراهم آورده و بر عکس حمایت و توجه به عواطف نوجوان در کاهش بزهکاری تأثیر زیادی دارد.

۱۲- پژوهشی دیگر توسط ابراهیم پورصالح با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر هنجارشکنی دانش آموزان پسر دبیرستانهای رشت انجام گرفت که محقق در این پژوهش به بررسی پایگاه اجتماعی، کنترل و نظارت خانواده، گسیختگی خانواده، ستیز والدین و دوستان کجرو در بزهکاری و مقایسه دو گروه هنجار هنجارشکن و غیرهنجارشکن پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کنترل و نظارت اجتماعی ابزار مهمی در تثبیت هنجارهای اجتماعی محسوب می شود و می تواند مانع بروز و پیدایش هرگونه انحراف شود او نشان می دهد هر قدر ستیز و اختلاف در روابط خانوادگی زیاد باشد میزان هنجارشکنی فرزندان افزایش می یابد.

۱۳- تحقیقی دیگر توسط امید اطیایی با عنوان هنجارشکنی دختران دبیرستانی در مناطق شمال و جنوب تهران پرداخته که نتایج نشان می دهد خانواده های دانش آموزان هنجارشکن نسبت به خانواده های سایر دانش آموزان در معرض از هم گسیختگی قرار دارند.

چارچوب نظری تحقیق

علل و عوامل بزهکاری از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. عمده ترین دیدگاههای که بزهکاری را مورد بررسی قرار داده اند سه رویکرد زیست شناختی، روانشناسی و جامعه شناسی است که در بیان مبانی نظری این تحقیق عمده ترین دیدگاهها مطرح شده در این سه رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاه زیست شناختی:

برخی از آسیب شناسان اجتماعی بر این باورند که عامل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت ژنتیکی را باید علت کجروی دانست از پیشگامان این نظریه می توان سزار لمبوزر و جرم شناس ایتالیایی را نام برد. او پس از آنکه دزد و جنایتکار معروف  ایتالیایی را کالبد شکافی نمود، به این فکر افتاد که با روشهای تجربی و علمی مجرمان را مطالعه کند و علل اصلی جرم را بر اساس شیوه های  علمی پیدا کند او متوجه شده بود که اغلب جنایتکاران و کجروان اجتماعی در ساختمان بدن یا اعمال بدنی خودداری نقص هستند از این مقدمات نتیجه گرفت که میان نقص بدنی از یک سو و جنایت از سوی دیگر رابطه نزدیکی وجود دارد. از این رو، این فکر در او قوت گرفت که جنایتکاران تابع عوامل و نیروهای هستند که بیرون از اراده آنان است.

اعتقاد به این که بین بدن و مزاج یا خلق افراد رابطه وجود دارد از عقاید، پایدار تاریخ بشری است یکی از قدیم ترین تقسیم بندهای نظر بقراط است که اشخاص را بر اساس مزاج چهارگانه سودایی، صفرادی، دموی و بلغمی تقسیم کرده در کتاب و نسخه قدیمی از جمله کلیله و دمنه هم به این موضوع پرداخته شده است[۴].

نظریه جانی زادگان:

نتیجه بررسیهای لمبروزو منجر به پیدایی این نظریه شد که در هر جامعه ای عده ای پیدا می شوند که جانی زاده یا جائی مادرزاد بوده و خواه ناخواه مرتکب جنایت می شوند. به نظر او چنین افراد را می توان از روی علائم بدنی آنها باز شناخت از جمله: داشتن پشت خمیده، دندانهای غیرعادی، همتراز نبودن چهر، ده انگشت، دیدی قوی و ….[۵]

نظریه آیزینگ:

هانس آیزینگ اظهار می دارد که توارث می تواند عامل بسیار قوی در ارتکاب تبهکاری باشد. به نظر او انگیزه نخستین انسان لذت جویی و دردگریزی است. بنابراین نمی توان به وسیله مجازاتهای قانونی این انگیزه ها را مهار کرد. چرا که در بیشتر موارد لذت جویی به گذشت نیاز ندارد و آنی است. حال آنکه مجازات با دید کار کرد زمانی در انتظار فرد است. بدین گونه به خاطر شکاف زمانی میان کج رفتاری و مجازات، کج رفتاری تکرار می شود و مجازات نمی تواند جلو آنرا بگیرد.


۱- شیخاوندی، داور: جامعه شناسی انحرافات، ص ۱۴۸٫

۲- دانش، تاج زمان: مجرم کیست، جرم شناسی چیست، ص ۱۶٫

۳- همان، ص ۱۷٫

۱- ستوده، هدایت ا… آسیب شناسی اجتماعی، ص ۹۰٫

۲-همان

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه امنیت اجتماعی و تأثیر آن در پیشگیری از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نوجوانان
 • مقاله انحرافات اجتماعی جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.