تحقیق شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانان دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانان دختر منطقۀ ۲ تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانان دختر منطقۀ ۲ تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهداف پژوهش
ضرورت و اهمیت تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
محدودۀ مطالعاتی پژوهش
فصل دوم : شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی
مقدمه
۱- اجتماعی شدن
۲- مفهوم و نشانه های رشد اجتماعی
۱-۳- مفهوم نوجوانی
۲-۳- مراحل نوجوانی
۳-۳- خصایص و ویژگیهای نوجوانی
۴-۳- خصایص اجتماعی دورۀ نوجوانی
۵-۳- روابط نوجوان و خانواده
۶-۳- طبقۀ اقتصادی – اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی
۴- مروری بر تحقیقات موجود در مورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی
۵- سازگاری
۱-۶- رشد هویت
۲-۶- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
۳-۶- نظریۀ اریکسون در مورد رشد اجتماعی
۴-۶- نظریۀ بندورا
۱-۷- جامعه پذیری
۲-۷- موانع جامعه پذیری بهنجار
۱-۸- فرهنگ پذیری
۲-۸- هویت فرهنگی
۳-۸- خصوصیات فرهنگ پذیری
۴-۸- فرهنگ پذیری در عصر حاضر
۱-۹- نقش اجتماعی
۲-۹- انواع نقش ها
۳-۹- نقش و شخصیت اجتماعی
۴-۹- نقش و پایگاه اجتماعی
۵-۹- نقش های انتظاری و نقش های واقعی
۶-۹- تصویب و تأیید اجتماعی نقش ها
۷-۹- نقش کلیدی
۱۰- چارچوب نظری
مدل مطالعاتی ( دیاگرام )
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعۀ آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )
روش جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات
فصل چهارم : جداول و داده های آماری
مقدمه
جداول یک بعدی
جداول دو بعدی
نمودارهای دایره ای
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
تنگناهای تحقیق
پیشنهادات
خلاصۀ پژوهش
فهرست منابع
ضمائم

 

منابع

فهرست منابع فارسی:
۱٫ آدلر، آفرد، شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی، ترجمه جواهرساز، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۹٫
۲٫ بهرامی، هادی، روانشناسی نوجوانی، انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی، ۱۳۵۸٫
۳٫ رزوان، زینب، بررسی خلاقیت و رشداجتماعی در نوجوانان دختر شهر تهران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده علوم توانبخشی، استاد راهنما دکتر بهروز جلیلی، پاییز ۱۳۸۳٫
۴٫ روح الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار، ۱۳۸۲٫
۵٫ شرفی .
۶٫ شعاری نژاد، علی اکبر، روانشناسی رشد ۱۱۱، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۰٫
۷٫ شهرآرای، مهرناز و مدنی پور، رضا، سازمان خلاق و نوآور دانش مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۵، صص ۳۳ – ۴۰ .
۸٫ عباسی، حشمت اله، بررسی رشد اجتماعی نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال نابینا، نیمه بینا و بینای شهرهای تهران واصفهان، رساله کارشناسی ارشد روانشناسی رشد و روانشناسی استثنایی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما: محمود منصور، ۱۳۸۰٫
۹٫ فلاول، جان اچ، رشد شناختی، مترجم: دکتر فرهاد ماهر، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۷۷٫
۱۰٫ گلچین، مسعود، قشربندی اجتماعی و تبیین جامعه شناسی جریان اجتماعی کردن نوجوانان در خانواده، رساله دکترای جامعه شناختی، دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم انسانی، استادراهنما: دکتر رحمت اله سروستانی، ۱۳۷۸٫
۱۱٫ لطف آبادی، حسین، روانشناسی رشد (۲): نوجوانی، جوانی و بزرگسالی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫
۱۲٫ محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۷۵٫
۱۳٫ مهاجر، مرتضی، نظری برگذرگاه بلوغ و نوجوانی، اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران،دانشگاه علوم پزشکی، ۱۳۸۱٫
۱۴٫ نیک گوهر، عبدالحسین، مبانی جامعه شناسی، تهران، انتشارات توتیا، ۱۳۸۳٫
۱۵٫ وایتزمن، الیس، رشد اجتماعی در نوجوانان و جوانان، ترجمه سیما نظری، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگی، ۱۳۶۵٫
۱۶٫ وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر، مبانی جامعه شناسی، تهران، انتشارات بهینه، ۱۳۸۳٫
۱۷٫ هراد، براین، جامعه شناسی و مددکار اجتماعی، مترجمین: محمدحسین فرجاد و رضا ظروفچیان مقدم، انتشارات بدر، ۱۳۶۳٫
فهرست منابع انگلیسی:
۱۸٫ Baron RA, psychology, second edition, Alyn & Ba con Adimsion of simin & schoster, INC, 1992.
19. crol wc, the eories of development, concepte & Alipation , wewyersey: Pretice – Hall , 1986.
20. Giddens A, sociology , polity press, 1991.
21. Maccoby EE, aender & Relation ship: A development accont, American psycholohgisty, 1980. 45: 513 – ۵۲۰٫
۲۲٫ Noller, p.& callan, V. (1991). The Adolescent in the family rovltedge.
23. parsons T & Bale.s RF , Family, socialization & interaction procsess, wew york , free press , 1955.
24. power tomas G & shanks gA , parents as socilizters: maternal.
25. steinberg L , Adoles cence, mc craw , 1990.
26. Tallman I , marots – Bander, pindasp, perspective , London , Academic press INC, 1983.

 

 

چکیده

بلوغ اجتماعی عبارتست از رسیدن فرد به هویت، استقلال و خودکفایی و گذر از منِ فردی بسوی منِ اجتماعی. به دلیل آنکه این مسائل اساسی ( هویت، استقلال و خودکفایی ) در نوجوانی آغاز می شود و رنگ می گیرد در زمینۀ بلوغ اجتماعی و نوجوانی مهم و مؤثر هستند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی برخی از عوامل مؤثرِ بلوغ اجتماعی نظیر سن، رشتۀ تحصیلی ، همسالان و … در نوجوانان است .

جامعه آماری ۱۰۰ نفر و ابزار تحقیق اسنادی و پرسشنامه بوده است. این پژوهش شامل ۱۷ فرضیه بوده و متغیرها شامل: سن، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، رشته تحصیلی فرد، نوع مدرسه، استفاده از اینترنت، مطالعه، درآمده خانواده و … می باشد.

در این بررسی، رابطه متغیرها با کاهش یا افزایش بلوغ اجتماعی سنجیده
می شود.

داده های آماری توسط برنامه SPSS استخراج شدند و پس از تفسیر جداول دوبعدی و خی دو محاسبه شده، از فرضیات ارائه شده: تحصیلات پدر، شغل پدر، تعداد دوستان، ساعات تماشای تلویزیون، و مطالعه بلوغ اجتماعی رابطه معنادار و مثبت دارند و این فرضیات اثبات شدند. سن، رشته تحصیلی فرد، درآمدخانواده، تحصیلات مادر و … رابطه معناداری با بلوغ اجتماعی نداشتند و این فرضیات اثبات نشدند.

مقدمه

 انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند .

این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

در نوجوانی این الگوبرداری به شکل قابل ملاحظه ای شدّت می یابد و با خطرپذیری از سوی نوجوان همراه است. نوجوانی حالات دوگانه ای را به همراه دارد، غم و شادی، بیم و امید، گاهی نوجوان در کسوت یک عاشق شوریده است و گاهی قهرمانی حماسی و بین آنچه هست و آنچه می خواهد باشد در رفت و آمد است .

خانواده به علت اینکه اولین محیطی است که هر فرد الگوپذیری و هنجارشناسی را در آن می آموزد و نیز از جهت نوع تربیتی که در آن خانواده وجود دارد در مسیر نوجوانی بسیار مهم است؛ همسالان، اجتماع، آموزش و پرورش، آداب و رسوم و …  هر یک به نوعی عاملی مهم در نوجوانی محسوب می شود .

رشد اجتماعی در محیطها و فرهنگهای مختلف، در افراد متفاوت است .

استقلال طلبی، خودکفایی و هویت یابی از مسائل مهم نوجوانی است و بلوغ اجتماعی نیز عبارت است از مرحله ای که انسان به استقلال، خودکفایی و هویت رسیده باشد . از آنجا که مسائل اساسی بلوغ اجتماعی در نوجوانی آغاز
می شود می توان به این نتیجه رسید که نوجوانی و بلوغ اجتماعی برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی در نوجوانی حائز اهمیت زیادی است .

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد .

این تحقیق در ۵ فصل تنظیم شده که مباحث زیر را در بردارد :

فصل اول : کلیات پژوهش، فصل دوم : شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم : روش پژوهش، فصل چهارم : جداول و
داده های آماری، فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .

البته مباحث و مقولات مربوط به بلوغ اجتماعی را مسلماً نمی توان محدود به این مختصر دانست و هنوز در این موضوعات بسیار جای سخن باقی است، با این امید که این اندک بی فایده نباشد .

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد.

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد.

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و… در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد.

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد.

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود.

شخصی که از نظر اجتماعی به بلوغ رسیده باشد توانایی بهتری در حل مسائل خود دارد و انتظار موفقیت‌ در کارهایش بیشتر خواهد بود.

عدم طی شدن موفق بلوغ اجتماعی فرد را دچار احساس سردرگمی، بی‌هویتی، ناسازگاری، نارضایتی از خود، افسردگی و عدم اعتماد به نفس می‌کند.

خانواده عنصری مهم و حیاتی در نوجوانی و بلوغ اجتماعی می‌باشد و می‌تواند پایگاه محکمی برای نوجوان باشد. گروه همسالان نیز به علت همانندسازی‌های نوجوان و اینکه بیشتر وقت وی با همسالان در مدرسه گذرانده می‌شود مهم جلوه می‌کند.

با توجه به اهمیت ویژه‌ای که نوجوانی برای خودکفایی، استقلال و پذیرش مسئولیت در جوانی دارد و با درنظر گرفتن این مطلب که بیشتر مشکلات و معضلات جوانان که به شکل مانع در راه موفقیت آنها ظهور می‌کند ریشه در نوجوانی و بلوغ اجتماعی آنان دارد این موضوع به عنوان موضوع پژوهش انتخاب شود.

محقق درنظر دارد در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» تأثیر عوامل محیطی بلوغ اجتماعی را در نوجوانان مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه ۲ به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی.

ب) اهداف جزیی

۱ ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۲ ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۳ ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی.


ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید.

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد.

نوجوان در این دوران به دنبال تجربه کردن و فراگیری محیط اطرافش است و کمک والدین را خیلی پذیرا نیست می‌خواهد بیاموزد، تجربه کند و احساس کند که می‌تواند، از آنجا که خانواده اولین نهادی است که فردالگوپذیری را در آن آغاز می‌کند رکن مهمی در بلوغ اجتماعی محسوب می‌شود. خانواده در بلوغ اجتماعی و در دوران حساس نوجوانی می‌تواند با درایت، آگاهی صبر و آرامش کوره‌راه‌های این مسیر پرتعارض را هدایت کند و از این طریق عزت‌نفس، تحمل، شهامت رویارویی با مسائل و اعتماد به نفس را در آنها تقویت کند.

عوامل دیگری نظیر گروه همسالان، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و….در بلوغ اجتماعی حائز اهمیت است و با توجه کردن به آنها از طریق فرهنگ‌سازی و اشاعه آن می‌توان درگذار از نوجوانی به جوانی و بلوغ اجتماعی مؤثر بود.

فرضیات یا سوالات اساسی

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات پدر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین تحصیلات مادر و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین شغل پدر  و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین درآمد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین رشته تحصیلی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین سن فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین گروه همسالان و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین سلامت جسمی فرد و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین نوع مدرسه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین تعداد افراد خانواده و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین عضویت در گروه‌های اجتماعی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین ساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین مطالعه و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین رفتن به سینما و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین استفاده از اینترنت و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می‌رسد بین آداب و رسوم و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

ـ به نظر می رسد بین نوجوانی و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

تعاریف

سن: منظور از سن عمر و سال‌هایی است که از زمان تولد فرد می‌گذرد و با معرف‌هایی نظیر روز، ماه، سال و مانند آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سال است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد:

۱) کمتر از ۱۶ سال        ۲) از ۱۶ تا ۱۷ سال             ۳) بیشتر از ۱۷ سال

خانواده: گروهی از افراد است که با پیوندهای خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط بوده، یک واحد اقتصادی را تشکیل دهند و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و با معرف‌هایی نظیر تعداد اعضای خانواده، نقش اعضای خانواده و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق تعداد اعضای خانواده است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد:

۱) کمتر از ۴ نفر            ۲) از ۴ تا ۶ نفر                   ۳) بیشتر از ۶ نفر

تحصیلات: منظور آموزش و یادگیری به صورت آکادمیک و مرحله به مرحله می‌باشد و با معرف‌هایی نظیر نوع مدرک، سطح مدرک و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق سطح مدرک است و از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد:

۱) کمتر از دیپلم            ۲) از دیپلم تا لیسانس          ۳) از لیسانس به بالا

درآمدخانواده: منظور مجموع دارایی‌های مالی خانواده در ماه است که با معرف‌هایی نظیر مقدار درآمد، نوع درآمد، زمان درآمد و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق مقدار درآمد می‌باشد که از سه طبقه ذیل خارج نیست:

۱) کمتر از ۱۵۰ هزارتومان                  ۲) از ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزارتومان
۳) بیشتر از ۲۵۰ هزار تومان

شغل: منظور عمل و کاری است که در ازای انجام آن مزد دریافت می‌شود و با معرف‌هایی نظیر، نوع شغل، ساعت انجام شغل و نظایر آن شناخته می‌شود که در اینجا منظور محقق نوع شغل است که از سه طبقه ذیل خارج نمی‌باشد.

۱) آزاد                        ۲) دولتی                           ۳) سایر

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.