تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیــده    ۶
روش تحقیق    ۷
۱ – ۱  مقدمه    ۷
۲-۱ نوع و روش تحقیق    ۸
۳–۱ شیوه‌ اجرای تحقیق    ۸
۴ –۱ جامعه آماری    ۸
۵ –۱جمعیت مورد مطالعه    ۸
۶ –۱روش نمونه‌گیری    ۹
۷ –۱تعیین حجم نمونه    ۹
۸ –۱ متغیرهای تحقیق    ۱۰
۹ –۱روش جمع‌آوری اطلاعات    ۱۰
۱۰ –۱ روایی Validity    ۱۱
۱۱ –  ۱   اعتبار Reliability    ۱۱
۱۲ –۱ ضریب کرنباخ آلفا    ۱۱
۱۳ –۱فرضیات تحقیق    ۱۲
۱۴ –۱ روش‌های تجزیه و تحلیل آماری    ۱۵
الف) آمار توصیفی    ۱۵
ب) آمار استنباطی    ۱۵
میزان نیازهای آموزشی    ۱۷
تجزیه وتحلیل اطلاعات    ۱۸
مقدمه    ۱۸
آمار توصیفی    ۱۸
ســن    ۱۸
جنسیت    ۱۹
تاهل    ۲۰
فرزندان    ۲۰
سطح تحصیلات    ۲۱
شغل اصلی    ۲۲
مالکیت زمین کشاورزی آبی    ۲۲
مالکیت زمین کشاورزی دیم    ۲۳
مالکیت اراضی تحت کشت توتون    ۲۴
سطح زیر کشت توتون    ۲۵
میزان درآمد از شغل توتون کاری    ۲۶
تسهیلات حمایتی    ۲۸
نوع استفاده از تسهیلات حمایتی    ۲۹
دفعات تماس با مروج    ۲۹
شرکت در کلاس های آموزشی  ـ ترویجی    ۳۰
دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون    ۳۱
مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی    ۳۲
فیلم های آموزشی    ۳۳
تمایل به دیدن فیلم های آموزشی    ۳۴
عضویت در تعاونی ها    ۳۵
جدول ۲۱-۲  : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس عضویت در تعاونی ها    ۳۵
مناسب بودن روش های آموزشی    ۳۶
اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران    ۳۶
شرکت در کلاسهای آموزشی ـ ترویجی    ۳۷
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش کمی و کیفی  توتون    ۳۷
اولویت بندی عوامل مؤثر درافزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون    ۳۸
اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی  توتون کاران    ۳۹
آشنایی با بیماریهای مختلف توتون    ۴۰
آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون    ۴۰
نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید    ۴۰
نحوه صحیح عدل بندی    ۴۰
آمار تحلیلی    ۴۱
آمار تحلیلی    ۴۱
الف) نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن    ۴۱
سن و میزان نیازهای آموزشی    ۴۱
تعداد فرزندان و میزان نیازهای آموزشی    ۴۱
سطح سواد و میزان نیازهای آموزشی    ۴۲
سطح زیرکشت توتون و میزان نیازهای آموزشی    ۴۲
سابقه فعالیت توتون کاری و میزان نیازهای آموزشی    ۴۳
درآمد و میزان نیازهای آموزشی    ۴۳
دفعات تماس با مروج و میزان نیازهای آموزشی    ۴۴
دفعات شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان نیازهای آموزشی    ۴۴
دفعات بازدید از مزارع نمونه و میزان نیازهای آموزشی    ۴۵
استفاده از مجلات ترویجی و میزان نیازهای آموزشی    ۴۵
استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی و میزان نیازهای آموزشی    ۴۶
ب ) نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس    ۴۶
ج) نتایج حاصل از آزمون من ویتنی    ۴۷
د)‌ معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تاثیرات متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران    ۴۹
خلاصه    ۵۵
ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان    ۵۶
ـ بررسی  و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان    ۵۶
۲- نتیجه گیری    ۵۸
نتایج حاصل از یافته های توصیفی    ۵۸
نتایج حاصل از یافته های تحلیلی    ۶۲
پیشنهادات    ۶۵

چکیــده

بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها وتشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی یعنی مطالعه یک جامعه به منظور تعین نیازها و خواسته های آموزشی قبل از اخذ هرگونه تصمیمی پیرامون راهبردهای توسعه است. شاغلین بخش کشاورزی از جمله توتون کاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند که می توان دانش فنی  مهارتهای شغلی و درک عمومی از کشاورزی را از آن جمله دانست. ‌ولی علاوه بر این نیازها، هرروزه نیازهای آموزشی جدیدی هم پدیدار می گردند که باید ارضاء‌ شوند. از طرف دیگر نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک برنامه ریزی آموزشی ابتدا باید نیازها را بررسی نمائیم و به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان پرداخته است.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماری شامل ۱۰۱۶ نفر از کشاورزان توتون‌کار می باشد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گردیده است که این تعداد، از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده است  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.

     نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق نشان می دهد که بین متغیر سطح زیر کشت توتون با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین متغیرهای سن، سابقه کشت توتون دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی، استفاده از مجلات ترویجی و استفاده از فیلم های آموزشی با متغیر نیازهای آموزشی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه بین متغیرهای تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، میزان درآمد سالیانه ازکشت توتون و دفعات بازدید از مزارع نمونه با متغیر میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد.

 نتایج حاصل از تاثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون های کروسکال والیس ومن وایتنی حاکی از آن است که متغیرهای استفاده از تسهیلات حمایتی و نوع مالکیت بر میزان نیازهای آموزشی تاثیر گذار بوده اند ولی متغیرهای: تاهل، جنسیت، عضویت در تعاونی توتون کاران و شغل اصلی تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته اند.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مسقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که سطح زیر کشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است ولی متغیرهای: سن  شرکت در کلاس های ترویجی  و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند.

واژگان کلیدی: نیازهای آموزشی، توتون‌کاران  

۱ – ۱  مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری،  تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

۲-۱ نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

۳–۱ شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی        وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

۴ –۱ جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که  اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین ۱۰۳۸ نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل         می دهند که از این تعداد ۶۵۷ نفر توتون بارلی و تعداد ۳۸۱ نفر توتون باسما تولید نموده اند.

۵ –۱جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و  پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد ۱۷۵ نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.

۶ –۱روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود،  شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

                   در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، ۱۳۸۲)

                   نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم.  روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.

۷ –۱تعیین حجم نمونه

با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.

برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد ۲۰  نمونه مقدماتی انتخاب گردید که انحراف معیار صفت مذکور( دفعات تماس با مروج ) برابر با ۷۲۵/۰ محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با ۱/۰  در نظر گرفته شد که بر این اساس، حجم نمونه برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گردید.

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.