تحقیق شهر و شهرنشینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  شهر و شهرنشینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  شهر و شهرنشینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

شهر، شهرنشینی، شهروندی ۸
۱-۱ تعریف شهر ۹
۲-۱ پدیده شهرنشینی ۱۰
۱-۲-۱ تعریف شهرنشینی ۱۰
۱- تفسیر جمعیت شناختی ۱۱
۲- تفسیر ساختاری یا اقتصادی ۱۲
۳- تفسیر رفتاری ۱۲
۲-۲-۱ علل ظهور شهرنشینی ۱۲
۳-۲-۱ ضرورت بررسی سیر شهرنشینی ۱۳
۴-۲-۱ سیر تحول شهرنشینی در ایران ۱۴
۵-۲-۱ انقلاب صنعتی و رشد سریع شهرنشینی در جهان ۱۷
۶-۲-۱ مشکلات شهرنشینی دنیای معاصر ۲۰
۳-۱ پدیده شهروندی ۲۱
۱-۳-۱ تعریف فرهنگ ۲۱
۲-۳-۱ تعریف فرهنگ شهری ۲۳
۳-۳-۱ تعریف شهروندی ۲۴
۴-۳-۱ توسعه تاریخی پدیده شهروندی و نظریه ارسطو ۲۶
۱-۴-۳-۱ نظریه شهروندی ارسطو ۲۸
۵-۳-۱ حقوق شهروندی ۲۹
۶-۳-۱ اجزا و عناصر هویت شهروندی ۳۰
۷-۳-۱ شهروندسازی و نقش مدیریت شهری در تحقیق آن ۳۱
۸-۳-۱ جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها ۳۲
۴-۱ نتیجه گیری و استنتاج ۳۳
مدیریت شهری ۳۵
مقدمه ۳۶
۱-۲ مدیریت شهری در گرو مشارکت مردمی ۳۶
۱-۱-۲ مفهوم و معنای مشارکت ۳۷
۲-۱-۲ مشارکت مردمی ۳۸
۱-۲-۱-۲ تعریف مشارکت سنتی ۳۹
۲-۲-۱-۲ تعریف مشارکت جدید ۳۹
۳-۲-۱-۲ بررسی و ارزیابی الگوهای مشارکت ۳۹
۱-۳-۲-۱-۲ بررسی و ارزیابی الگوهای ستنی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران ۴۰
۲-۳-۲-۱-۲ بررسی و ارزیابی الگوهای جدید مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران ۴۳
نقش انجمن های ایالتی و ولایتی در مشارکت مردمی ۴۳
انجمن های بلدی آغازگر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ۴۴
۳-۲-۳-۲-۱-۲ چند نمونه تجربه شده مشارکت جدید در دوران حاضر ۴۵
طرح پیشگامان فضای سبز ۴۶
طرح استقبال از بهار ۴۶
۳-۱-۲ تأثیر واگذاری اختیارات محلی به مردم در توسعه دموکراسی ۴۷
۱-۳-۱-۲ عوامل مشترک میان مردم در تحقق مدیریت شهری مطلوب ۵۰
۴-۱-۲ جامعه مدنی و مدیریت شهری ۵۱
۵-۱-۲ خصوصی سازی ۵۳
۱-۵-۱-۲ خصوصی سازی و اهداف آن ۵۳
اهداف خصوصی سازی ۵۳
۲-۵-۱-۲ روش های خصوصی سازی ۵۴
۳-۵-۱-۲ وضعیت سازمان های غیردولتی در ایران ۵۵
۲-۲ مبانی مدیریت شهری ۵۷
۱-۲-۲ تعریف مدیریت شهری ۵۷
۲-۲-۲ تعریف حکومت محلی ۵۸
۳-۲-۲ انعطاف پذیری مدیریت شهری ۵۸
۴-۲-۲ اهداف مدیریت شهری ۵۹
۳-۲ مفهوم سیستم مدیریت شهری ۶۴
۱-۳-۲ روش های تحقیق اهداف مدیریت شهری ۶۴
۲-۳-۲ ساختار سازمانی مدیریت شهری و وظایف آن ۶۵
الف – مدیریت سیاسی اجتماعی ۶۷
ب – مدیریت سازمانی و برنامه ریزی ۶۷
ج – مدیریت اجرایی و فنی ۶۹
۴-۲ مدیریت شهری در ایران ۶۹
۱-۴-۲ ناشناخته بودن وظایف مدیریت شهری برای شهروندان ۶۹
۲-۴-۲ موانع تحقق و سیر تحولی مدیریت شهری در ایران ۷۰
۵-۲ نتایج کاربردی بخش مدیریت شهری ۷۴
۶-۲ جدول جمع بندی و تحلیل بخش مدیریت شهری ۷۶
۱-۳ تعاریف ۷۸
۱-۱-۳ واژه شناسی لغت شهرداری ۷۸
۲-۱-۳ فلسفه وجودی شهرداری ۷۹
۳-۱-۳ تعریف شهرداری ۸۰
۲-۳ شهرداری ها در ایران ۸۳
۱-۲-۳ تاریخچه تشکیل شهرداری و سیر تحولی آن ۸۳
۱-۱-۲-۳ تا آغاز مشروطیت ۸۳
۲-۱-۲-۳ از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۸۵
۳-۱-۲-۳ در زمان حاضر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی) ۸۹
۲-۲-۳ قانون شهرداری ها ۹۱
۱-۲-۲-۳ سیر و تحول قانون شهرداری در ایران ۹۱
مرحله اول – تصویب اولین قانون بلدیه ۹۲
مرحله دوم – قانون بلدیه سال ۱۳۰۹ ۹۳
مرحله سوم – قانون شهرداری ۱۳۲۸ و تحول بعدی آن تا سال ۱۳۳۴ ۹۳
مرحله چهارم – از سال ۱۳۳۴ تا زمان حاضر ۹۴
۲-۲-۲-۳ نقایص عمده موجود در قانون شهرداری ۹۵
۳-۲-۳ وظایف شهرداری ها در ایران ۹۶
۱-۳-۲-۳ وظایف عمده شهرداری ها ۹۶
۲-۳-۲-۳ جزئیات وظایف فعلی شهرداری ها ۱۰۰
۴-۲-۳ تعریف شهردار ۱۰۳
۵-۲-۳ درآمد شهرداری ۱۰۳
۶-۲-۳ رابطه شهرداری ها با شوراها ۱۰۵
۷-۲-۳ مسائل و مشکلات شهرداری های ایران ۱۰۶

 

 

1-1 تعریف شهر[۱]

کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند. از چند قرن گذشته، شهرها از هسته های سکونتی ساده انسانی به صورت واحدهای بسیار پیچیده درآمدند و امروز آنها پیچیده ترین واحدهای سکونتی انسانی را با تمام خصوصیات ویژه شان تشکیل می دهند.

شهر همانند یک اندام زنده اجتماعی، محل اسکان طبیعی انسان متمدن می باشد. شهر نه تنها مجموعه ای از افراد انسانی، امکانات اجتماعی، خیابان ها، ساختمان ها و نهادهاست بلکه یک قلمرو و منطقه روانی شامل مجموعه ای از شیوه های کاربردی، نگرش های سازمان یافته و احساسات است بنابراین شهر دارای دو جنبه توأمان – جنبه کالبدی و جنبه ماهیت انسانی – می باشد.

شهر در حیات مدنی از سه رکن اساسی کالبد شهر، شهروند و مدیریت شهری تشکیل    می شود. که شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فاعلی و کالبد شهری ماهیتی مفعولی دارد و بر این اساس مدیریت شهری مکلف به ساماندهی و مدیریت کالبد شهر است، به نحوی که هم چون لباسی شایسته و برازنده قامت و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم سازد. در چنین وضعیتی، کالبد شهر مملو از              درون مایگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می شود و مشارکت فعال شهروندان در اداره امر شهر تقویت می شود و شهر به مکانی هم چون حوزه زندگی خصوصی – با عنایت به عرصه عمومی – تبدیل می شود.

۲-۱ پدیده شهرنشینی

۱-۲-۱ تعریف شهرنشینی[۲]

از پدیده شهرنشینی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که این خود مؤید ماهیت پیچیده و چند وجهی شهرنشینی است. نگاه و تعریف این پدیده در علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری با تفاوت هایی همراه است.

در فرهنگ علوم اجتماعی از شهرنشینی به این شرح یاد شده است : فرایند یا پدیده ای است که به همراه آن، جمعیت شهری – مخصوصا با کاهش جمعیت روستایی – فزونی می یابد. اما شهرنشینی فقط افزایش جمعیت در نقاط شهری نیست. بلکه شهرنشینی به عنوان فرایندی پویا مطرح است که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم.

شهرنشینی فرآیندی است که طی آن تغییراتی در سازمان اجتماعی – سکونتگاهی انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت می باشد. از نظر سازمانی، شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی – اقتصادی و نظام آموزشی و هنجاری ایجاد می کند.

درواقع شهرنشینی فرآیندی است که در آن، تغییرات اجتماعی، نوگرایی وتمرکز جمعیت صورت می گیرد. شهرنشینی در فرهنگ جامعه شناسی این گونه تعریف شده است.

شهرنشینی به طور صحیح اشاره دارد به افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر می برند. شهرنشینی علت و محصول تغییرات مهمی است که از پراکندگی جغرافیایی مردم و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها به وجود آمده است.

اگر بپذیریم که شهرنشینی عبارت است از «هنر زیستن انسان ها در کنار هم»[۳] پس شهر محل تبلور هوشمندانه و متفکرانه این هنر است. به عبارت دیگر شهر محلی است دربرگیرنده انبوه انسان ها که از سویی افکار و عقاید، هنرها و ایده های گوناگون شخصی و خصوصی دارند و از سوی دیگر دارای ویژگی ها و آرزوها، امیال و عقاید مشترک و جمعی هستند.

در تعریف شهرنشینی برخی ابعاد، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند، که از این میان به سه مورد اساسی زیر اشاره می کنیم.

۱- تفسیر جمعیت شناختی [۴]:

در تفسیر جمعیت شناختی، مفهوم شهرنشینی بررسی فرآیندی است که در آن سهم تمرکز جمعیت یک کشور در حوزه های شهری افزایش می یابد و حوزه های روستایی و سکونتگاه های کم جمعیت به حوزه های شهری تبدیل می شوند.

۲- تفسیر ساختاری یا اقتصادی :

فرآیندی است که در آن، فعالیت های کل جمعیت، به ویژه تغییرات به وجود آمده در ساخت اقتصادی به همراه صنعتی شدن، تحت تسلط سیستم اقتصادی مورد تأکید قرار    می گیرد.

۳- تفسیر رفتاری :

این مفهوم از شهرنشینی، بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود و مردم بر اثر این آگاهی از سکونتگاه های غیرشهری کنده می شوند و در شهرها اقامت می کنند.

اما باید توجه داشت که در شهرنشینی هرچند قدم اول تغییر جمعیت است ولی تغییر در الگوی زندگی اهمیتی به مراتب بیش از تغییر عده یک منطقه دارد.

۲-۲-۱ علل ظهور شهرنشینی[۵]

به اعتقاد جامعه شناسان عواملی که در توسعه شهرنشینی و پیدایش شهرهای نخستین موثر بوده و موجب پاره ای تغییرات در نظام اجتماعی و روابط انسان با محیط زیست شده است، عبارتند از :

۱-   افزایش تخصص های شغلی.

۲-   تبدیل صنایع کوچک روستایی به صنایع ماشینی.

۳-   تغییرشکل یافتن فعالیت های ساده کشاورزی مانند : باروری زمین و کشت دیمی به تأسیس سازمان آب (پیدایش شبکه آبیاری) و اداره اراضی و احشام.

۴-   ظهور رهبری سیاسی و سازمان یابی نیروی کار.

۵-   پیدایش تفاوت در مسائل و استقبال بیشتر از کارهای متنوع.

۶-   مأموریت یافتن قسمتی از نیروی انسانی در حفظ ذخیره غذایی و امنیت شهر.

۷-   پیدایش بازار به منظور مبادله کالا.

۳-۲-۱ ضرورت بررسی سیر شهرنشینی

رویای رسیدن به مدینه فاضله که درواقع آمیزه ای است از انسان های پاک و خوب و وجود آنچه برای خوب زیستن لازم است، متفکران زیادی را واداشته است در جستجوی آرمان شهر و راه های رسیدن به چنین جامعه ای به کندوکاو بپردازند.

اگرچه دستیابی به مدینه فاضله در این جهان ناممکن می نماید، اما بی شک تلاش برای رسیدن به آن ما را به زندگی بهتر و مطلوب تر رهنمون خواهد کرد. در این راستا برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایمان متضمن رعایت سه نکته است.

شناخت کامل از گذشته، توجه به حال و پیش بینی متفکرانه و حساب شده برای آینده.

در این مقوله قبل از هر چیز لازم است بدانیم که چه بوده ایم؟ چه کرده ایم؟ و در کجای راه هستیم؟ و به عبارتی بدانیم شهرنشینی در کشور ما چه روندی را طی کرده است.


۴-۲-۱ سیر تحول شهرنشینی در ایران[۶]

شهرنشینی در ابتدا به صورت مجتمع های زیستی اولیه پراکنده و یا محل های ظهور تمدن ها در سرزمینی مانند ایران، دوران های اولیه خود را می گذراند. با آغاز اولین حکومت ها مانند پادشاهی مادها و هخامنشیان، شهرنشینی در دوره باستان شکل دیگری به خود گرفته و پس از طی دگرگونی هایی که ناشی از استقرار حکومت هایی مانند سلوکیان، اشکانیان (پارت ها) و ساسانیان بود به دوره پس از ورود اسلام به ایران منتقل شد.

آنچه که از سال ها پیش تا آن موقع (ورود اسلام به ایران) طی شده و تکامل یافته بود، با اعتقادات و قوانین مذهبی درهم آمیخته و جنبه های مذهبی در ساختار و سیمای شهرها نمودار شد. مسجد به عنوان نشانه تمایز شهر از روستا شناخته شد.

شهر و روستا روابطی متقابل و در عین حال سالم پیدا کرده و منطقه شهری را به وجود آوردند. بنیان های زندگی شهری، نحوه اداره شهرها، سازمان های مذهبی و آموزشی، انجمن های صنفی و اصول و قوانین ضمنی حاکم بر محلات و شهرنشینی و شهرسازی، یا وجود آمدند و یا با محیط، قوانین و اعتقادات جدید درآمیختند.

باز هم در دوره پس از ورود اسلام، همپای استقرار یا برکناری حکومت های متعدد، شهرنشینی و شهرسازی نیز تغییراتی را پذیرفتند.

دورا ن صفوی اوج شکوفایی تمدن، اقتصاد، کشاورزی، شهرسازی و هنر در این دوران بود. تمدن جدید و روند صنعتی شدن و تأثیر الگوی اقتصادی، اجتماعی غربی از عواملی بود که تغییرات عمده مهمی را در شکل شهرنشینی جدید ظاهر کرد.

در زمان قاجار نابسامانی هایی در اقتصاد کشور پدیدار شد که قراردادها و واگذاری گوشه هایی از خاک سرزمین ایران و دادن امتیازاتی در داخل کشور به بیگانگان و شیوع جنگ ها به آن دامن زدند. از طرف دیگر قدرت های استعماری در یک چنین محدوده زمانی پدیدار شدند و سلطه خود را بر دنیا اعمال کردند.

به دنبال آن دنیای سرمایه داری در پی کشف منابع جدید و بازارهای بکر، سلطه استعماری خود را بر جهان سوم تحمیل کرد. ایران نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. حکومت پهلوی با سلطنت رضاخان شروع شد.

از ابتدای حکومت رضاخان تا سال ۱۳۲۰ با روند زیر در شهرنشینی روبرو هستیم.

شهرها تا حدودی رونق گرفته و ایران به دلیل قرار گرفتن در سیستم روابط و تجارت جهانی و وارد شدن به روند سرمایه داری و پذیرش کالاهای مصرفی، در تجارت داخلی و خارجی پیشرفت کرد.

روابط سنتی بین شهر و روستا به دلیل احتیاج به تولید مواد اولیه کشاورزی برای صادرات و استفاده از آن در روند مدرن گرائی حفظ شد. مهاجرتی در کار نبوده و شهرنشینی حرکت های کند و اولیه را طی می کرد. شروع جنگ و ورود متفقین منجر به وقفه در روند برنامه مدرن گرائی عنوان شده از سوی رضاخان شد. رکود بر شهرها حاکم شده و شهرها به سبب هرج و مرج و نابسامانی که دچار آن بودند و هم چنین موانعی که در صدور تولیدات کشاورزی روستا به خارج به وجود آمده بود، نتوانستند هم چون قبل محل تمرکز مازاد کشاورزی روستائیان و حافظ روابط سنتی با روستا باشند.[۱] – گیدنز آنتولی، جامعه شناسی شهری، ترجمه فریده ممتاز، صفحه ۶

[۲] – مشهدی زاده دهقانی، ناصر، تحلیل از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، دانشگاه علم و صنعت، صفحه ۲۲

[۳] – سیناسور، محمدالعل، شهرسازان اسلام، مجله پیام یونسکو، شماره ۲۰۶ ، صفحه ۲۰ .

[۴] – شکوئی، حسین، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، صفحه ۷۵ .

[۵] – طاهری، ابوالقاسم، اداره امور شهرداری ها، صفحه ۸۲

[۶] – مشهدی زاده دهقانی، ناصر، تحلیل از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، دانشگاه علم و صنعت، صفحه ۵۶ .

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش تحصیل کردگان بومی در توسعه شهری
 • تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی
 • مقاله شهرنشینی در جهان سوم و تنگناهای آن
 • مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم
 • تحقیق حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.