تحقیق شیوه های فرزند پروری و سلامت روان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق شیوه های فرزند پروری و سلامت روان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق شیوه های فرزند پروری و سلامت روان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۶
۱- مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۲
اهداف پژوهشی ۱۳
اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۴
سوال ۱۶
فرضیه ۱۷
تعاریف نظری شیوه های فرزند پروری ۱۸
تعریف نظری سلامت روانی ۱۹
تعریف عملیاتی ۲۰
الف- خانواده و نقش های آن ۲۲
اهمیت خانواده ۲۲
۱- خانواده به عنوان سیستم ۲۳
۲- خانواده به عنوان معلم و الگو ۲۴
۳- خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت ۲۵
تربیت و نقش آن در خانواده ۲۹
نقش پدر و اهمیت حضور او در خانواده ۳۰
نقش مادر و اهمیت حضور او در خانواده ۳۲
عوامل موثر بر روابط والد و فرزندی ۳۳
انواع خانواده ها ۳۵
نقش خانواده و تاثیر آن بر شخصیت کودک و نوجوان ۳۸
رابطه بین والدین و فرزندان و نقش آن در بهداشت روانی خانواده ۴۱
نظریه های سبک های فرزند پروری ۴۴
۱- نظریه گوردن ۴۴
۲- نظریه درایکورز ۴۵
۳- الگوی زیگلمن ۴۶
۲- والدین سهل گیر : (همتای ربع دوم درالگوی شیفر) ۴۷
۳- والدین مستبد : (همتای ربع سوم در الگوی شیفر) ۴۸
۴- الگوی وینتر باتوم ۴۹
ب) خانواده و سلامت روانی فرزندان ۵۰
مفاهیم و تعاریف روابط انسانی ۵۰
موضوعات مهم در تربیت فرزندان ۵۳
مفاهیم و تعاریف سلامت روانی ۵۷
راهبردهای ایجاد بهداشت روانی ۵۷
سلامت روانی ۶۰
الگوی وینتر باتوم ۶۱
تعریف بهداشت و سلامت روانی در مکاتب مختلف ۶۴
دیدگاه صاحبنظران درباره بهداشت سلامت روانی ۶۵
نقش خانواده در سلامت روانی ۶۷
بهداشت روانی و بلوغ ۶۸
فرزندان خانواده های پذیرنده ۶۹
نحوه رفتار با فرزند سالم از نظر روانی ۷۰
ویژگی های فرزندان ۷۰
نحوه رفتار با فرزند ناسازگار ۷۱
فرزند آسیب پذیر ۷۱
نحوه رفتار با فرزندان آسیب پذیر ۷۱
ویژگیهای فرزندان برون گرا ۷۲
نحوه رفتار فرزندان برون گرای ۷۳
نوجوانان بی قرار ۷۳
نحوه رفتار با فرزندان بی قرار ۷۴
فرزندان خانواده های دموکراتیک و مستبد ۷۴
فرزند (نوجوانان) خجالتی ۷۵
فرزندان تنبل ۷۶
نحوه رفتار با فرزند تنبل ۷۷
عوامل موثر بر سلامت روانی ۷۷
سایر عوامل اثر گذار بر روی سلامت روانی خانواده ۸۱
نظام اجتماعی و اقتصادی والدین ۸۱
آیا درآمد خانواده تاثیری بر سلامت روانی فرزندان دارد؟ ۸۳
نقش اقتصاد در خانواده ۸۳
ب- برخی عوامل موثر بر سلامت روان ۸۴
وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین ۸۴
ب- معنویت در خانواده امروز ۸۵
معنویت چیست ۸۶
چالش های فراروی خانواده ۸۶
برخی از این چالش ها ۸۷
راه کارهای تقویت معنویت درخانواده ها ۸۸
۱- تقویت پیوند والدین با معنویت ۸۸
۲- تبین آثار معنویت در زندگی ۹۰
۳- معرفی الگوها و اسطورهای معنوی و اخلاقی ۹۱
تحقیقات صورت گرفته داخل از کشور ۹۳
ب) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۹۸
روش تحقیق ۱۰۲
جامعه آماری ۱۰۲
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۰۲
تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷
محدودیت های پژوهش ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۶
منابع ۱۱۸

 

منابع

۱- دنیک میر، ران، مگی گاری دی(۱۳۷۳)، والدین موثر، فرزند مسئول، ترجمه رئیس دانا، مجید ، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم.
۲- نوروزی، علی(۱۳۷۵)، چگونه تربیت کنیم، انتشارات قیام، چاپ اول.
۳- دکتری احدی، حسن و جمهری، فرهاد (۱۳۸۰)، روان شناسی رشد ۲ ، (نوجوانی، میانسالی، پیری)، چاپ شرکت پردیس، چاپ دوم.
۴- اسماعیلی، احمد، بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با سازگاری اجتماعی و افسردگی در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان گیلان غرب، کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی ، سال ۸۱-۸۰٫
۵- شرفی، محمدرضا، ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند، شماره ۳۲۴٫
۶- خورشیدی، عباس، رفتار والدین و تربیت فرزندان نشر یطوون چاپ اول.
۷- شهیدی و حمدیه ، شهریار مصطفی، اصول بهداشت روانی ، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
۱- Banmrind (1961) , current patteunt of parenting authority Development psychology monographs , 1 ,1 – ۱۰۳٫
۲- Berk , L.D (1994) ,child pevelopment . Allyn Bacon , Boston (3 rdEd)
3- Jonson, J.V, (1986) Extending the boundaries of occupational health psychology Journal of occupational ltealth psychology T(2) , 115 – ۱۱۶٫
۴- Kaplan & sadock (1995) comprehensive fentbook of psychiatry 6 th ed , willams and wilkins.

 

 

چکیده :

این پژوهش به بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان می پردازد که :

– آیا بین شیوه های دیکتاتوری از سبک فرزندپروری و سلامت روانی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

– آیا بین شیوه های سهل انگاری از سبک های فرزندپروری و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

– آیا بین شیوه های دموکراتیک از سبک های فرزندپرری و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

و فرضیه های مربوط به آن عبارتند از :

– بین سبک دیکتاتوری و سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد.

– بین سبک سهل انگاری و سلامت روانی ابطه ی معنی دار وجود دارد.

– بین سبک دموکراتیک و سلامت روانی رابطه ی معنی دار وجود دارد.

همچنین از تست های شیوه های فرزندپروری دیانابامرنید و تست سلامت روانی GHQ28 بر روی ۷۰ نفر از دانش آموزان فرهنگسرای خانواده جمع آوری گردید با توجه به فرضیه های فوق و نتایج با استفاده از آمار توصیفی T استودنت نتایج زیر بدست آمده .

– بین سبک دیکتاتوری و سلامت روانی رابطه ی معنی داری وجود نداشت و فرضیه صفر قبول شد.

– بین ۲ سبک دیگر یعنی سبک های سهل انگار و سبک دموکراتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد و فرض صفر رد می شود.

۱- مقدمه

اگر به تاثیر خانواده در شکل گیری شیوه های فرزند پروری نظری بیاندازیم متوجه می شویم که بچه ها از طریق روابط تاثیر گذاری و تاثیر پذیری می شوند و در واقع این کانون گرم خانواده است که انسانها و افراد را می سازد و این ساختن ها در کودکی بیشتر است و در دوران حساس زندگی خود زیر سلطه پدر و مادر است (هیلگارد ، ۱۳۶۹)[۱].

در سده های اول میلادی شیوه های فرزند پروری تا حدودی تند و خشن بود و بیشتر به والدین توصیه می شد به جای لوس کردن کودک و در آغوش کشیدن کودک با او به جدیت رفتار کنند این روش خشن تا حدودی زیر نفوذ مکتب رفتار گرای بود و هدف این مکتب ایجاد عادت (خوب) و خاموش کردن عادت (بد) بود این دیدگاه را عینی ، کنترل کننده و غیر عاطفی می دانستند نقل قولی است از واتسون بنیان گذار مکتب رفتارگرایی که می گوید : با بچه ها طوری رفتار کنید که گویی یک بزرگسال است کم سن و سال با او به شیوه های عینی و با استواری ملاطفت آمیز رفتار کنید هرگز او را به آغوش نکشید و روی زانوی خود ننشانید (واتسون ، ۱۹۲۸ به نقل از رئیس دانا ۱۳۷۰).[۲]

در دهه ۱۹۴۰ این روند به سمت جمعیت سهل گیر و انعطاف پذیر بیشتری پیدا و به طور کل دگرگون گردید از جمله طرفداران این دیدگاه می توان به بنیامین اسپاک اشاره نمود او به والدین توصیه می نمود از شم طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه های انعطاف پذیری که هم با نیازهای خود آنها هم با نیازهای کودک سازگاری داشته استفاده نمایند (هیلگارد و همکاران ، ۱۹۸۳، ترجمه براهنی و همکاران ۱۳۷۳) و به نظر من والدین عصر جدید زیاد این شیوه را مناسب نمی دانند و حال آنکه مهم ترین کانون رشد و تربیت کودک خانواده است پس چه باید کرد؟قدری تامل برانگیز است.طفل با امکانات بالقوه ارثی پا به محیط خانواده می گذارد و بعد این محیط است که با قدرتهای رفتاری از بدو تولد و حتی قبل از آن او را احاطه کرده و فرایند اجتماعی شدن به برکت تعامل با تک تک اعضای خانواده می باشد و از طرف دیگر والدین باید با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده ابراز محبت و پذیرش کودک و با تعیین ملاک های با ثبات از رفتارهای مطلوب بهترین و موثرترین شیوه های اجتماعی شدن و بنای یک تربیت صحیح را فراهم کنند (مامن و همکاران مترجم یاسایی ۱۳۷۵).[۳]

یکی از عوامل اساسی در تربیت فرزندان ، ایجاد سلامت روانی در آنهاست.اگر زمینه سلامت روانی را در خانواده ایجاد کنید ، دارای فرزندانی با شخصیت ، متعادل ، سازگار ، با عاطفه ، اجتماعی ، با اعتماد به نفس ، مسئولیت پذیر ، منطقی ، عادل و… خواهید داشت.به بیان دیگر اگر فرزندانی با سلامت فکر قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران می خواهید که قادر با تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی یا عادلانه مناسب شوند و سه فضای اساسی زندگی ، عشق ، کار و تفریح در آنها به وجود آید باید والدین زمینه بهداشت روانی را در خانواده مهیا کنند.و سلامت روانی به سالم و متعادل بار آوردن شخصیت فرزندان از طریق فراهم آوردن محیط مناسب  برای تامین نیازها و شکوفایی استعدادها مربوط می شود (میرکمالی ، ۱۳۷۸).


بیان مسئله

والدین اولین کسانی هستند که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان را گذراند دوره نوجوانی همواره نمی توان دوره خاص باشد نوجوان خام است بسیار از مشکلات آنان را به بی تجربه نسبت می دهند اگر چه ممکن است نوجوان مهارتی کسب نکرده باشد ولی این بدان معنی که نتوانسته کاری انجام دهد و در بعضی خانواده ها در بین والدین و نوجوانان درگیری وجود دارد همین امر موجب مشکلات چندی در دوران بلوغ یعنی همین نوجوانی می گردد مثال (درون گرایی و گوشه گیری) می شود در خانواده هایی که هر دو والد تندخو و مستبد هستند نه پسر و به دختر الگو مناسب برای برای رفتار مناسبی را فرا بگیرد این خانواده ها زیر بنای مشکلات نوجوان را خود می گذارند چه بسا باعث مشکلات بعدی آنان می شوند.همچنین خانواده هایی هستند که والدین ایده آل دارند و هر دو با احترام و توام با تفاهم و صمیمیت موجب رشد عقلانی عاطفی در همه زمینه ها را فراهم می آورند (احدی و بنی جمالی ۱۳۷۴ شعاری نژاد ۱۳۴۹ به نقل از شمس نجفی ۱۳۸۵).

– آیا بین شیوه های فرزند پروری و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

اهداف پژوهشی

پدر و مادرها برای به دست آوردن ابتکار عمل و انجام وظیفه تربیتی فرزندان الزاماً باید اطلاعات خود را هر روز غنی تر کنند تا بتوانند بر کودکان خود موثر واقع شوند والدین باید بدانند که کودکان در هر شرایطی توانایی انجام دادن چه کارهایی را دارد و متناسب با توانایی های آنان از آنها انتظار داشته باشند نوجوان به خاطر پشت سر نهادن دوران کودکی با تغییراتی در بدن خویش مواجه می گردد حال آنکه این تغییرات در روان و برخورد او در جامعه گسترش می یابد اینکه کیست و در کجا قرار دارد و چه نقشی باید داشته باشد اگر او بتواند این تغییرات را یکپارچه کند خویشتن پنداری پیدا خواهد کرد اما اگر نتواند خود را بشناسد که البته این مقوله به کمک والدین میسر می شود با سردرگمی بر هم خوردن سلامت روانی او رو به رو خواهد شد و پیامد آن تزلزل در اعمال و رفتار کودک و نوجوان خواهد بود بزرگ کردن  فرزندان یکی از دشوارترین مسئولیت هاست که بزرگسالان در زندگی خود بر عهده دارند با وجود این غالب مردم برای پدر و مادر شدن آمادگی ندارند بعضی از مردم دچار مشکلات عاطفی یا فشارهایی در زندگی که مانع از آن می شود که والدین خوبی باشند (برگس و کانجر ۱۹۸۷).

 به طور کلی هر ویژگی رفتاری و عاطفی می تواند بر روی سلامت روانی نوجوان ما اثر گذار باشد.این تحقیق درصدد است.

 ارتباط بین شیوه های فرزند پروری و سلامت روان را بررسی کند:

۱- آیا بین سبک دیکتاتوری و سلامت روانی رابطه ی معنی وجود دارد ؟

۲- آیا بین سبک سهل انکاری و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد؟

۳- آیا بین سبک دموکراتیک و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

رفتار والدین و مربیان بطور کلی بزرگترها با نوجوانان و کودکان خود از اهمیت خاصی برخوردار است و آنها هستند که با کنش های بهنجار و نابهنجار خویش گاهی سرنوشت نوجوان را تغییر می دهند و او را به بیراهه می کشاند یا راه درست زندگی را به او نشان می دهند دانستن این موضوع که فرزندان ما در سنین نوجوانی دستخوش چنین تغییراتی می شوند و او باید خود را با تمام این تغییرات هماهنگ کند و به جای ایجاد نگرانی در نوجوان احساس امید را در او پرورش دهیم.پدر و مادر آگاه و فهمیده محیطی سرشار از محبت و تفاهم را به وجود می آورند و به فرزندان خود فرصت می دهند مشکلات و مسائل دوران نوجوانی را به آسانی در محیط خانواده حل نمایند.

والدین در این میان با مهر و محبت این حمایت  و امنیت را درنوجوان ایجاد کرده و منجر به ارتقای سلامت روانی کودک و نوجون خود می گردد.با توجه به این مهم در این پژوهش برانیم که بررسی نماییم کدامین روش رابطه مثبت بیشتری با سلامت روانی نوجوان ما دارد علی رغم این که تحقیق در مورد رابطه بین سلامت روان و شیوه های فرزند پروری نشانگر یک رابطه علت و معلولی نیست با این حال تحقیق زمینه را برای تحقیقات علی آینده فراهم کند.


سوال

۱-  آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین سخت گیر (مستبدانه) با سلامت روانی فرزندان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

۲-  آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین سهل گیر با سلامت روانی فرزندان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

۳-     آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین قاطع و منطقی (دموکراتیک) رابطه معنی داری وجود دارد؟


فرضیه

۱-  بین شیوه های فرزند پروری والدین سخت گیر (مستبدانه) با سلامت روانی فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد.

۲-     بین شیوه های فرزند پروری والدین سهل گیر با سلامت روانی فرزندان رابطه ی معنی داری وجود دارد.

۳-     بین شیوه های فرزند پروری والدین قاطع و منطقی (دموکراتیک) رابطه معنی داری وجود دارد.


تعاریف نظری شیوه های فرزند پروری

شیوه های فرزند پروری به روش هایی که والدین برای فرزندان خود اعمال می کنند که در شکل گیری و رشد آنان در دوران کودکی و نوجوانی و پس از آن اثر گذار می باشد این سبک های تربیتی خود شامل : سبک های مستبدانه ، سهل گیرانه ، پذیرنده.

شیوه های مستبدانه : والدین قوانین خود را به صورت انعطاف ناپذیری به فرزندان تحمیل می کنند از نظر تربیتی خشن و تنبیه گرند کودک خود را تنبیه می کنند.محبت آن ها نسبت به کودکان در سطح پایین است آنها عقاید و امیال کودکان را در نظر نمی گیرند و اغلب دارای فرزندان گوشه گیر خجالتی و بی اعتمادی هستند.(ماسن و همکاران ، ۱۹۷۳)[۴].

شیوه های سهل گیرانه : والدین در آموزش رفتارهای اجتماعی سهل انگار هستند.نظم و ترتیب کمی در این خانواده ها حاکم و اعضای خانواده نسبت به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی بسیار کم اهمیت هستند.

فرزندان در چنین خانواده هایی دارای استقلال فکری و عملی هستند و این باعث بی بند و باری کودکان آنان شده و در فرزندان رشد یافته این قبیل خانواده ها در مقابل بزرگسالان مقاوم و لجوج و دارای روحیه اعتماد به نفس پایینی هستند زود خشمگین و زود خوشحال می گردند (همان منبع).

شیوه های پذیرنده : والدین که فرزندان خود را تحت هر شرایطی با توجه به ویژگی هایی که هریک ممکن است دارا باشند پذیرا بوده و نسبت به رفتارهای بد آنها به صورت کاملاً منطقی و عاقلانه و در این حال با محبت رفتار می کنند.آنها دارای فرزندانی باهوش و با اعتماد به نفسی خواهند بود.

تعریف عملیاتی شیوه های فرزند پروری

عبارت است از سبکی که با توجه به پرسشنامه حاصل سبک فرزند پروری دیانا بامریند ۳ سبک مستبدانه ، سهل گیرانه ، پذیرنده (دموکراتیک) را بررسی می کند.

تعریف نظری سلامت روانی

در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده (سلامت روانی عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روانی ، اجتماعی و نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی) (به نقل از کاپلان سادوک ۱۳۷۰ ج ۱ ص ۲۹۳).[۵]

این سه بعد سلامتی لازم و ملزم یکدیگرند و هیچ دلیلی موجه و توجیه علمی و اخلاقی اجتماعی وجود ندارد که یکی از ابعاد را نادیده گرفته باشد چرا که بهداشت روانی بخشی جدایی ناپذیر از بهداشت عمومی است که فرد را از عناصر شناختی عاطفی و همچنین از توانایی خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه می سازد انسان با داشتن تعادل روانی بهتر می تواند فشار زندگی فائق آید کارهای روزانه را پر بارتر و سودمند تر گرداند فرد مفیدی برای جامعه باشد (به نقل از سازمان جهانی بهداشت ، ۲۰۰۱ ، مترجم شاه محمدی ۱۳۸۰).


[۱] – Hilgord (1369)

[2] – Vatson (1928)

[3] – Mamen

[4] – Masen (1973)

[5] – Kaplan sadox (1370)

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • پرسشنامه سبک های والدینی
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.