تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ های تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۸
کلیات پژوهش ۱۱
۱-مقدمه ۱۱
۲-بیان مسأله ۱۲
۳-اهداف تحقیق ۱۷
اهداف کلی ۱۷
اهداف جزئی ۱۷
۴-ضرورتهای تحقیق ۱۸
الف) ضرورتهای کاربردی ۱۸
ب) ضرورت نظری ۱۹
۱-فرضیات ۱۹
۱-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۲۲
پیشینه پژوهش ۲۸
۲-تعاریف و اصطلاحات پایه و اساسی اعتیاد و موادمخدر ۳۰
۱/۲- تعریف اعتیاد ۳۰
۳- عوامل مؤثر ۳۵
۱/۳- اعتیاد و عدم آگاهی ۳۶
۲/۳- اعتیاد و سهلانگاری ۳۷
۳/۳- اعتیاد و بیکاری ۳۷
۴/۳- اعتیاد و معاشرت با دوستان ناباب ۳۹
۵/۳- اعتیاد و لذتجویی و دردگریزی ۴۰
۶/۳- اعتیاد و فقر اقتصادی ۴۱
۷/۳- اعتیاد و فقر فرهنگی ۴۳
۸/۳- اعتیاد و رفاه مادی ۴۳
۹/۳- اعتیاد و عوامل فردی ۴۴
۱۰/۳- اعتیاد و عوامل مخاطرهآمیز اجتماعی ۴۹
آثار و تبعات موادمخدر ۵۰
۱/۴- عوارض موادمخدر بر روی سلامت جسمی و روانی ۵۰
۲/۴- لاابالیگری و اعتیاد ۵۴
۳/۴- خواب سنگین و اعتیاد ۵۵
۴/۴- بی اشتهایی و اعتیاد ۵۶
۵/۴- پرگویی و اعتیاد ۵۶
۶/۴- خوش بینی زیاد و اعتیاد ۵۷
۷/۴- خوشی کاذب و اعتیاد ۵۸
۸/۴- اعتیاد و شخصیت ضداجتماعی ۵۸
۹/۴- اعتیاد و احساسات ۵۹
۱۰/۴- اعتیاد و ناتوانی در رویارویی با زندگی ۵۹
۱۱/۴- اعتیاد و انزواطلبی ۶۱
۱۲/۴- عوارض مصرف موادمخدر بر روی سلامت خانواده ۶۱
۱۳/۴- اعتیاد و عوارض اجتماعی ۶۲
۱۴/۴- عوارض اقتصادی و اعتیاد ۶۴
۱۵/۴- اثرات زودرس اعتیاد ۶۵
۱۶/۴- اثرات دیررس اعتیاد ۶۶
۵-نظریه های مرتبط با اعتیاد ۶۷
۱/۵- نظریه زیست شناختی ۶۷
۲/۵- مکتب تضاد ۷۰
۳/۵- مکتب کارکردگرایی ۷۱
۶- نگاهی به وضعیت اعتیاد و اعتیادزدگی در ایران ۷۳
۱/۶- اعتیاد به موادمخدر در ایران ۷۳
آمار انجمن معتادین گمنام در ایران (N.A) 74
2/6- موادمخدر و سوءاستفاده از آن در جهان ۷۶
آمار انجمن معتادین گمنام در جهان (N.A) 77
1-جمعبندی و نتیجه گیری ۷۸
فهرست ۸۱
روش پژوهش ۸۶
۱-مقدمه ۸۶
-۲روش پژوهش ۸۷
۳-جامعه آماری ۸۷
۱-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۸
۲-ابزار اندازه گیری (ابزارسازی) ۸۸
۳-روش جمع آوری اطلاعات ۸۹
۴-روشهای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات ۹۰
تحلیل یافته های پژوهش ۹۱
۱/۴- مقدمه ۹۱
جدول ۱/۱ ۹۴
جدول ۲/۱ ۹۵
جدول ۳/۱ ۹۶
جدول ۴/۱ ۹۷
جدول ۵/۱ ۹۸
جدول ۶/۱ ۹۸
جدول ۷/۱ ۹۹
جدول ۸/۱ ۱۰۰
جدول ۹/۱ ۱۰۱
جدول ۱۰/۱ ۱۰۲
جدول ۱۱/۱ ۱۰۳
جدول ۱۲/۱ ۱۰۴
جدول ۱۳/۱ ۱۰۵
جدول ۱۴/۱ ۱۰۵
جدول ۱۵/۱ ۱۰۶
جدول ۱۶/۱ ۱۰۷
جدول ۱۷/۱ ۱۰۸
جدول ۱۸/۱ ۱۰۹
جدول ۱۹/۱ ۱۱۰
جدول ۲۰/۱ ۱۱۱
جدول ۲۱/۱ ۱۱۲
ب- جداول دوبعدی ۱۱۳
جدول ۱/۲ ۱۱۳
جدول ۲/۲ ۱۱۵
جدول ۳/۲ ۱۱۷
جدول ۴/۲ ۱۱۹
جدول ۵/۲ ۱۲۰
جدول ۶/۲ ۱۲۲
جدول ۷/۲ ۱۲۴
جدول ۸/۲ ۱۲۷
جدول ۹/۲ ۱۲۸
جدول ۱۰/۲ ۱۳۱
جدول ۱۱/۲ ۱۳۳
جدول ۱۲/۲ ۱۳۵
جدول ۱۳/۲ ۱۳۷
جدول ۱۴/۲ ۱۳۸
جدول ۱۵/۲ ۱۴۰
جدول ۱۶/۲ ۱۴۳
جدول ۱۷/۲ ۱۴۵
جدول ۱۸/۲ ۱۴۷
جدول ۱۹/۲ ۱۴۹
جدول ۲۰/۲ ۱۵۱
نمودار ۱/۳ ۱۵۳
نمودار ۲/۳ ۱۵۴
نمودار ۳/۳ ۱۵۴
نمودار ۴/۳ ۱۵۵
نمودار ۵/۳ ۱۵۵
نمودار ۶/۳ ۱۵۵
نمودار ۷/۳ ۱۵۶
نمودار ۸/۳ ۱۵۶
نمودار ۹/۳ ۱۵۷
نمودار ۱۰/۳ ۱۵۷
نمودار ۱۱/۳ ۱۵۸
نمودار ۱۲/۳ ۱۵۸
نمودار ۱۳/۳ ۱۵۸
نمودار ۱۴/۳ ۱۵۹
نمودار ۱۵/۳ ۱۵۹
نمودار ۱۶/۳ ۱۶۰
نمودار ۱۷/۳ ۱۶۰
نمودار ۱۸/۳ ۱۶۰
نمودار ۱۹/۳ ۱۶۱
نمودار ۲۰/۳ ۱۶۱
نمودار ۲۱/۳ ۱۶۲
نتایج پژوهش ۱۶۳
۱-بحث و نتیجه گیری ۱۶۳
الف) عوامل مخاطره آمیز فردی ۱۶۳
ب) عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی ۱۶۴
ج) عوامل مخاطره آمیز اجتماعی ۱۶۴
۲-تنگناها و محدودیتهای پژوهش ۱۶۷
۳-پیشنهادهای پژوهش ۱۶۷
۴-خلاصه پژوهش ۱۶۹
فهرست منابع ۱۷۱
الف- کتب ۱۷۱
ب- سایت ۱۷۳

 

فهرست منابع

الف- کتب
۱- ابهری، مجید (۱۳۸۰) علل و عوامل بروز آسیب¬های اجتماعی، تهران: نشر پشوتن، چاپ اول
۲- اسپیتز، دیویدلم (۱۳۸۰)، اعتیاد از اصول تا عمل، محسن گل¬پرور، تهران: کانون گسترش علوم
۳- انجمن معتادین گمنام، (۱۳۸۳)، معتادان گمنام، کمیته ترجمه، ناشر: مرکز پیام
۴- تقوی، نعمت¬الله (۱۳۸۱)، مبانی جمعیت¬شناسی، نشر جامع پروژه
۵- جمالی، قدرت (۱۳۸۲)، اعتیاد راه تباهی، تهران: انتشارات بشارت¬فر
۶- خلعتبری، جواد (۱۳۸۱)، اعتیاد و سوءمصرف مواد، تهران: انتشارات نشر دواوین
۷- دفتر امور اجتماعی (۱۳۸۲)، اعتیاد یا مرگ تدریجی، ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات
۸- رادفر، سیدرامین (۱۳۸۲)، مقدمه¬ای بر پیشگیری از عود، ناشر: چاپ و نشر کنکاش
۹- زارعی، کاظم (۱۳۸۳)، اعتیاد مرگ تدریجی، تهران: انتشارات مکنون
۱۰- سازمان بهزیست (۱۳۷۸)، آگاهسازی در زمینه اعتیاد، ناشر: باغ اندیشه
۱۱- سبحانی، عبدالرسول (۱۳۷۹)، اعتیاد و عوامل مستعدکننده، ناشر: انتشارات پورسینا
۱۲- ستوده، هدایت¬الله (۱۳۸۴)، مسائل اجتماعی ایران، ناشر: ندای آریانا
۱۳- سلطانی، زهرا (۱۳۸۳) اعتیاد: عوامل، عوارض، تهران: انتشارات آوند اندیشه
۱۴- صدیق، مصطفی (۱۳۸۰)، جاذبه اهریمنی یا اعتیاد، ناشر: نقش جهان
۱۵- فروهر، تشویقی (۱۳۸۱)، عطش برای آزادی، ناشر:
۱۶- کار، مهرانگیز (۱۳۷۵)، بچه¬های اعتیاد، تهران: انتشارات روشنگر
۱۷- کاشانی، وزیری (۱۳۸۳)، روان¬شناسی مرضی، تهران: انتشارات ارسباران
۱۸- کریمی درمنی، حمیدرضا (۱۳۸۲)، توان¬بخشی گروههای خاص، تهران: انتشارات گسترده
۱۹- ملک¬محمدی، مجید (۱۳۸۴)، اعتیاد و مسائل جنسی، تهران، انتشارات فردوس

 

چکیده:

گرایش به انواع موادمخدر که عادت آن به صورت اعتیاد[۱] درمی­آید و دارای انواع گوناگونی می­باشد که اثرات آنها بر خانواده، اجتماع و اقتصاد یک جامعه و در سطح کلان یک کشور بسیار عمیق است.

اعتیاد یکی از پیچیده­ترین آسیب­های اجتماعی است که درمان و نوع برخورد در آن بسیار دشوار است، مسائل فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در درمان و روشهای پیشگیری آن بسیار اثرگذار است که باید مورد بررسی همه­جانبه قرار گیرد.

موضوع این تحقیق علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک در کمپ­های تهران می­باشد که دارای اهداف کلی علل گرایش افراد به اعتیاد، و علل اعتیادزدگی معتادین، به منظور پیگیری و افزایش عوامل دلزدگی از مواد و کاهش گرایش به موادمخدر می­باشد.

و اهداف جزئی آن که شامل بررسی و شناخت عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی، و عوامل اجتماعی می­باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد جامعه آماری این تحقیق معتادین در حال ترک در کمپهای تهران می­باشد که در این تحقیق تمام جامعه آماری ما مذکر می­باشند.

تعداد نمونه­گیری که مورد تحلیل قرار گرفته­اند ۲۵ نفر می­باشد که از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده شده است.

تعداد فرضیات این تحقیق ۲۰ فرضیه به عنوان نمونه:

–        به نظر می­رسد بین سن و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین تحصیلات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین طرد خانواده و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

–        به نظر می­رسد بین احساسات و اعتیادزدگی معتادین در حال ترک رابطه معناداری وجود داشته باشد.

و به همین ترتیب ۲۰ فرضیه ما ساخته شد. و متغیر مستقل در این جا سازه ما «اعتیادزدگی» و متغیرهای وابسته که شامل: سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، محل سکونت، مدت عضویت در [۲]N.A، میزان مصرف، نوع مصرف، دوستان معتاد و …

نتیجه­ای که می­توان از این تحقیق گرفت این موضوعات می­تواند باشد:

–        بین ترس از مرگ و گرایش به ترک موادمخدر رابطه معناداری وجود دارد.

–        بین افت اعتبار فردی و گرایش به ترک موادمخدر رابطه معناداری وجود دارد.

–        بین خروج اراده زندگی از دست فرد و اعتیادزدگی فرد در حال ترک رابطه معناداری وجود دارد.

و مسائلی از این قبیل باعث گرایش فرد به ترک موادمخدر و رجوع آنان به انجمن معتادین گمنام (Narcotics Anonymous) می­گردد.

فصل اول:

کلیات پژوهش

۱-مقدمه

اعتیاد یک معضل اجتماعی است و تمامی جنبه­های زندگی فیزیکی، روانی و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار
می­دهد.

در سال ۱۲۹۰ شمسی اولین قانون ممنوعیت مصرف موادمخدر در ایران تصویب شد و به دنبال آن با فشارهای بین­المللی و گروههای مذهبی و مردمی مبارزه با اعتیاد چندین سال بعد قانون منع کشت خشخاش نیز به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۴ پلیس بین­الملل، ایران را از لحاظ کشف موادمخدر در دنیا در مقام اول معرفی کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ مصرف موادمخدر را جرم تلقی کرد و عاقبت مصرف­کنندگان، منتهی به زندان یا اردوگاههای بازپروری می­باشد.

با پشت سرگذاشتن یک سده از وضع قوانین و فعالیت­های گروههای مبارزه با موادمخدر اینک ما شاهد افزایش روزافزون تعداد مصرف­کنندگان موادمخدر در جامعه مخصوصاً جامعه­های بزرگ مثل شهرها هستیم که البته و متأسفانه این پدیده به جامعه­های کوچکتر مثل روستاها نیز کشیده شده است.

در دهه اخیر با به وجود آمدن انجمن معتادین گمنام در ایران و ایجاد کمپ­های متعدد گام بزرگی در امر مبارزه با مواد مخدر برداشته شده است.

۲-بیان مسأله

موادمخدر و اعتیاد بلای ویرانگر خانواده و جامعه و مخرب­ترین عامل روح و روان آدمی است که پیشگیری از اعتیاد بروز جرائم دیگر را کاهش می­دهد و برای آن که بیشتر به ماهیت این موضوع برسیم ابتدا نگاهی گذرا به تعریف موادمخدر، اعتیاد و معتاد داریم.

ماده مخدر به هر ماده­ای غیر از آب و غذا می­گویند که وقتی وارد بدن موجود زنده می­گردد ساختار و کارکرد آن را تغییر می­دهد و وابستگی جسمانی به ماده مخدر «اعتیاد» نام دارد و معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد در واقع معتاد کسی است که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن وی حالت اکتسابی ایجاد شده به شیوه­ای که مصرف مکرر ماده مخدر موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن گردد از این رو پس از مدتی فرد معتاد مقادیر بیشتری از دارو را می­تواند بدون بروز ناراحتی تحمل کند و درصورتی که دارو به او نرسد اختلالات روانی و جسمی در او ایجاد می­شود. شایان ذکر است در سالهای اخیر به فرد معتد، بیمار اطلاق می­گردد نه مجرم.

از عوامل مؤثری که باعث گرایش افراد به اعتیاد می­گردد می­توان از هفت مورد زیر نام برد: معاشرت با دوستان ناباب، لذت­جویی و دردگریزی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، رفاه مادی، ساختار نامناسب خانوادگی و بیکاری.

آمار و ارقام در ایران نشان می­دهد که بخش اصلی زندانیان کشور را معتادان یا قاچاق­چیان موادمخدر تشکیل می­دهند.

سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می­شود در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با موادمخدر در کشور دستگیر می­شوند و ماهانه ۱۰۰ نفر به دلیل سوءمصرف موادمخدر می­میرند.

بررسی­ها نشان داده است که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می­شود، در ضمن تحقیقات نشان داده است که سالانه ۸۱۲ تن تریاک و ۶/۲۹ تن هروئین و مرفین میزان مصرف در ایران است؛ در سالهای اخیر این افزایش، بیشتر از رشد جمعیت است. دیدگاه­های مختلف در برابر اعتیاد موضع­گیری مختلفی دارند از جمله براساس دیدگاه «تضاد» اعتید به عنوان واکنشی است به نابرابری­های اجتماعی پایداری که توسط نظام سرمایه­داری تحمیل می­شود. درچنین وضعیتی فرودستان جامعه برای فرار از ستمدیدگی و ناکامی توسط نابرابری­هایی که تجربه می­کنند به موادمخدر روی می­آورند.

«کنش متقابل­گرایی» بر اهمیت تعاریف و برچسب­زنی که بر معانی اجتماعی متمرکز می­شود و بر اعتیاد پیوند می­خورد، تأکید می­کند. اگر نخستین تجربه اعتیاد خوشایند باشد، احتمال تکرار می­رود و فردی که به دفعات اقدام به این کار کند، احتمال خوردن برچسب به او به عنوان «معتاد» زیاد است.

«دیدگاه زیست­شناختی» به نقش ژنتیک (ارث) و گرایش فرد به مصرف ماده مخدر تأکید می­کند، پژوهشگران بر این باورند که فرزندان معتادان، ۵۰ درصد شانس معتادشدن را دارند. تبیین­های «روان­شناختی» به گرایش برخی از انواع شخصیت­ها به مصرف موادمخدر تأکید دارد مخصوصاً افرادی که آمادگی برای اضطراب دارند، احتمال بیشتری دارد که برای آرامش و دستیابی به اعتماد به نفس و تسکین تنش خود به مصرف مواد مخدر روی بیاورند.

حال با بیان این مسائل این سؤال مطرح می­گردد که چه عواملی باعث بروز پدیده اعتیادزدگی در معتادین می­گردد و آنان سعی در ترک موادمخدر دارند و به کمپ­ها مراجعه می­کنند؟

از عواملی که باعث می­شود معتادین قصد ترک موادمخدر را نمایند از موارد زیر می­توان نام برد:

الف) بروز رفتارهای ضداجتماعی: فرد معتاد برای دستیابی به موادمخدر دست به انجام هر کاری از قبیل دزدی، خیانت، دروغگویی و … می­گردد و فرد بیمار هنگامی که چشم باز می­کند و خود را در منجلاب می­بیند قصد ترک موادمخدر را می­نماید.

ب) افراد معتاد اصولاً از جامعه جدا شده و انزواطلبی و خودخواهی پیشه می­نمایند اما این جدایی از جامعه برای افراد که فطرتاً گرایش به زندگی اجتماعی را دارند مشکل است.

ج) یکی دیگر از عواملی که باعث می­شود فرد از موادمخدر بیزار گردد ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی آنطور که هست می­باشد.

د) از دیگر عوامل می­توان احساسات را نام برد احساساتی از قبیل وجدان، قدرت دوست داشتن.

ه) آوارگی، طرد از خانواده، طرد از جامعه از عوامل مؤثر در ترک موادمخدر است.

م) بسیاری از معتادان همیشه ترس از زندانی شدن و ریختن آبروی خود را دارند و برای اینکه آبروی خود و خانواده را حفظ نمایند و با نیروی انتظامی برخورد ننمایند به سوی بهبودی می­روند.

ر) طبق آمار درج شده تعدادی از افراد معتاد به دلیل سوءمصرف و یا مصرف سرنگهای آلوده طعم تلخ مرگ را چشیده­اند و ترس از مرگ در بیماران دیگر باعث می­شود افراد به سمت بهبودی پیش روند.

این عوامل از عمده­ترین عواملی است که در مورد افراد معتادی که به سمت ترک موادمخدر گرایش پیدا می­کنند.

انجمن معتادان گمنام در جولای سال ۱۹۵۳ تشکیل شد و اولین جلسه آن در جنوب کالیفرنیا برگزار گردید و در سال ۱۹۷۲ انجمن تشکیل دفتر خدمات جهانی N.A در لوس­آنجلس را داد و گشایش این دفتر، هدفمندی و اتحادی که بدان نیاز بود برای انجمن به ارمغان آورد.

وجود دفتر جهانی باعث تثبیت و رشد انجمن گردید.

معتادین گمنام یک انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به موادمخدر مشکل اصلی زندگیشان بوده است. این انجمن متشکل از معتادانی است که در حال بهبودی هستند و اکنون به گرد هم می­آیند تا به کمک هم­پاکی خود را حفظ کنند این برنامه پرهیز کامل از هرگونه ماده مخدر است تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف موادمخدر است.

در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد به هیچ سازمانی وابسته نیست حق عضویتی ندارد و با هیچ سازمان سیاسی، مذهبی و یا انتظامی ارتباطی ندارد، هرگز تحت نظر نبوده و نیست هرکس مایل باشد بدون درنظر گرفتن سن، مذهب و نژاد و جنسیت می­تواند به انجمن بپیوندد. در انجمن از ابزاری که معتادان در حال بهبودی به کمک آن، زندگی بدون موادمخدر را در N.A آموخته­اند استفاده می­شود، قدم­های دوازده­گانه، ابزار مثبتی هستند که بهبودی را ممکن ساخته­اند.

هدف اصلی انجمن­ها پاک ماندن و رساندن پیام بهبودی به معتادی است که هنوز در عذاب است و مشکل مشترک اعضا اعتیاد است که باعث اتحاد اعضا گردیده است.

۳-اهداف تحقیق

اهداف کلی:

بررسی و شناخت علل دلزدگی از موادمخدر در بین معتادین در حال ترک در انجمن معتادین گمنام به منظور افزایش عوامل اعتیادزدگی و کاهش معتادین در سطح جامعه.

اهداف جزئی:

الف) بررسی و شناخت عوامل فردی در امر اعتیادزدگی از قبیل افت اعتبار فردی، ناتوانی در برابر مسائل زندگی آن طور که هست، ترس از مرگ،

ب) بررسی و شناخت عوامل خانوادگی در امر اعتیادزدگی از قبیل مشکلات اقتصادی در خانواده، تهدید به اخراج از منزل توسط همسر و والدین

ج) بررسی و شناخت عوامل اجتماعی در امر اعتیادزدگی از قبیل تهدید به اخراج از محل کار، دوری از اجتماع، طرد اجتماعی

۴-ضرورت­های تحقیق

الف) ضرورت­های کاربردی:

یکی از معضلات عمده جهانی که کشور ما نیز با او درگیر می­باشد در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیب­های اجتماعی، نابسامانی­های خانوادگی و فردی می­باشد که مانند یک سم و آفت ریشه در جامعه دوانده است و دارای عوارض مختلفی مانند عوارض جسمی، روانی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی است، که صدمات جبران­ناپذیری را بر پیکره افراد در سطح کلان به جامعه می­زند که باید با برخوردهای منطقی با آن به مبارزه بپردازیم یکی از این برخوردها یا راهکارهای ارائه شده که مورد استقبال بی­نظیری قرار گرفته است انجمن معتادین گمنام (N.A) است. اما مطالعات زیادی انجام نشده و لازم است مانند این بخش انجام شود تا به راهکارهای عملی دست یابیم و تقاضای موادمخدر را کاهش دهیم.


۱٫ Addiction

1. Narcotics Anonymous

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.