تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختردانشگاه آزاد مجمتع ولی عصر  تهران و گناباد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
پیشگفتار
فصل اول – کلیات پژوهش
۱- مقدمه ۲
۲- بیان مسئله ۴
۳- اهداف پژوهش ۷
الف) اهداف کلی ۷
ب) اهداف جزئی ۷
۴- اهمیت موضوع پژوهش ۸
الف) ضرورت و اهمیت نظری ۸
ب) ضرورت و اهمیت عملی ۸
۵- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش ۹
۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰
۷- خلاصۀ پژوهش ۱۳
۸- محدوده مطالعاتی پژوهش ۱۴
فصل دوم – ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش
۱- مقدمه ۱۶
۲- تعریف حجاب ۱۷
۳- تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان ۱۸
۱) ادیان غیر الهی ۱۸
۲) ادیان الهی ۲۱
۴- انواع حجاب ۲۹
۵- اشکال پوشش ۳۰
۶- علت و فلسفه پیدایش حجاب ۳۵
۷- آثار و تبعات حجاب در جامعه ۴۱
۸- ۱) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه ۴۲
۱-۱) آثار فردی رعایت حجاب در جامعه ۴۲
۲-۱) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه ۴۸
۲) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه ۵۶
۹- عوامل تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی ۵۹
۱) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحجابی و بی حجابی ۶۰
۲) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی ۷۵
۱۰- وضعیت حجاب در ایران و جهان ۱۰۴
۱۱- چهارچوب نظری ۱۱۰
۱۲- نتیجه گیری ۱۱۷

فصل سوم – روش شناسی پژوهش
۱- روش پژوهش ۱۲۰
۲- جامعه آماری ۱۲۰
۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۲۰
۴- ابزار اندازه گیری (ابزار سازی) ۱۲۱
۵- روش جمع آوری اطلاعات ۱۲۲
۶- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات ۱۲۳
فصل چهارم – تحلیل یافته های پژوهش
۱- مقدمه ۱۲۵
۲- جدول گرایشی ۱۲۶
۳- جدول توصیفی یک بعدی ۱۲۷
۴- جداول دو بعدی ۱۳۶
فصل پنجم- نتایج پژوهش
۱- بحث و نتیجه گیری ۱۵۵
۲- تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۵۸
۳- پیشنهادهای پژوهش ۱۵۹
۴- خلاصه پژوهش ۱۶۱
۵- فهرست منابع ۱۶۳
ضمائم ۱۶۸

منابع

فهرست منابع کتابها:
۱- اشکوری،فنایی،۱۳۷۷، منزلت زن در اندیشه اسلام،تهران : ناشر موسسه آموزش و پرورش امام خمینی.
۲- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج دوم ،چ سوم .
۳- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج سوم ،چ سوم .
۴- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج چهارم ،چ سوم .
۵- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،۱۳۷۶، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات رسالت قلم، چ اول.
۶- دکتر اکبری ، محمد رضا،۱۳۸۰، حجاب در عصر ما، تهران، انتشارات پیام آزادی.
۷- آیت الله آذری قمی، ۱۳۷۲، سیمای زن در نظام اسلام،قم: انتشارات دارالعلم ، چ اول.
۸- آیت الله امام خمینی ، ۱۳۷۴، زن از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: انتشارات بیطرفان، چ سوم .
۹- دکتر آزاد، حسین ، ۱۳۷۹، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات بهشت.
۱۰- دکتر احدی ، حسن ، فرهد جمهری، ۱۳۷۸،( روانشناسی رشد ، جوانی، میانسالی ، پیری)، تهران : انتشارات بنیاد.
۱۱- دکتر آریان پورکاشانی، عباسی، دکتر منوچهر آریان پورکاشانی، ۱۳۸۳ ،فرهنگ فارسی به انگلیسی، تهران: انتشارات امیرکبیر ، یک جلدی ،چ بیست و یکم.
۱۲- دکتر احمدی، علی اصفر، ۱۳۷۱، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، تهران: انتشارات تربیت .
۱۳- آمارهای منتخب استان تهران، ۱۳۸۱، مرکز آمار ایران، تهران.
۱۴- پارسا ،طیبه ، ۱۳۷۷، پوشش زن در گستره تاریخ، قم:انتشارات دستان، چ اول.
۱۵- جلیلی، محمدرضا، ۱۳۸۳، جایگاه زن در اسلام و یهودیت،قم: انتشارات دستان.
۱۶- حق جو ،محمدحسین، ۱۳۷۹، خودنمایی و جلوه گری، تهران: انتشارات فاطمه زهرا، چ اول.
۱۷- حداد عادل، غلامعلی ، ۱۳۸۰، فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی، تهران: انتشارات سروش، چ اول.
۱۸- زواریان، زهرا،۱۳۷۴،رالیحه ی نجابت، تهران، انتشارات مدرسه، چ هفتم.
۱۹- دکتر سعیدی ، رضا ، ۱۳۸۰،فلسفه حجاب ، تهران: انتشارات رهروان نور.
۲۰- ستوده، هدایت الله ،۱۳۷۸، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور.
۲۱- دکتر شریعتی ، علی ، ۱۳۷۶،پایان نامه ،پدیده مدگرایی جوانان، محمدرضا حیدری، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی فردوسی، مشهد.
۲۲- شجاعی، صدیقه ، ۱۳۸۴،حجاب هویت فرهنگی ، ملی و دینی، زنجان ، معاونت اجتماعی ناجا.
۲۳- قره بغلو، محمدرضا، حسین کریمیان ، ۱۳۸۰، روانشناسی و مسائل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات امید، چ اول.
۲۴- کوهی ، محمد رضا، ۱۳۸۳،آسیب شناسی شخصیت زن ، تهران ، انتشارات پارسیان ، چ اول.
۲۵- کریمی ، حمید ، ۱۳۸۳، حقوق زن ، تهران: انتشارات کانون جوان، چ اول.
۲۶- کوهستانی،عطیه، ۱۳۸۳، زن زیباترین گل آفرینش، تهران: انتشارات حیات.
۲۷- کوزر،لوئیس ، ۱۳۷۲، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران انتشارات علمی، چ چهارم.
۲۸- محمدی نیا، اسدالله ، ۱۳۷۷، آنچه یک زن باید بداند، ورامین: انتشارات مرکز علمی فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج) ، چ ششم.
۲۹- آیت الله مطهری ، مرتضی، ۱۳۷۳،مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا، چ چهلم.
۳۰- معاونت اجتماعی ناجا، ۱۳۸۳، حجاب سیاسی و بدحجابی سیاسی.
۳۱- معاونت اجتماعی ناجا، ۱۳۸۳، طرح توسعه حجاب.
۳۲- هاشمی طاری، سید مرتضی، ۱۳۸۵، جزوه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران:انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر(عج) .

فهرست مجلات:
۱- معلمی، عباس، ۱۳۸۲، چالش های اجتماعی مسئله حجاب، تهران : ماهنامه علمی فرهنگی زنان حوراء شماره ۲٫
۲- نوری، علیرضا، ۱۳۸۴، معیارهای اسلامی پوششی زنان و الگوی مصرف آن ، تهران : نشریه اندیشه صادق ۸-۹٫

 

چکیده

در این تحقیق به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر (عج) و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل اثرگذار در بدحجابی وآثار آن در جامعه وفرد می باشد تاراه کارهای مناسب جهت این معضل ارائه شود.

در انجام این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ) استفاده شده است که عبارتند از (سال ورود به دانشگاه ، رشته تحصیلی ، سن ، وضعیت شغلی ، وضعیت تاهل ، تعداد اعضای خانواده ، درآمد خانواده ، وضعیت مسکن ، ساعات تماشای تلویزیون ) می باشد.


پیشگفتار:

تحقیق که در پیش رو دارید حاصل کار دانشجویی رشته مددکاری براساس مطالعه و مشاهده مسئله حجاب و حجاب زدگی در جامعه می باشد. محقق سعی کرده تا سرفصل هایی در مورد مسئله حجاب زدگی گردآوری کند تا در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

انگیزه انجام دادن این تحقیق سوژه روزبودن حجاب و درگیری مسلمانان پاک نیت ایرانی است که شبهاتی در مورد حجاب دارند وبرطرف کردن این شبهات می باشد.

تحقیق حاضر شامل فصل اول که دربرگیرنده مقدمه بیان مسئله و اهداف وضروریات تحقیق می باشد . فصل دوم که ادبیات پژوهش می باشد شامل تعریف حجاب تاریخچه اجمالی دیدگاه ادیان در تاریخ ، وانواع مختلف وشکل پوشش، علت و فلسفه پیدایش حجاب و آثار و تبعات حجاب در جامعه و عوامل ایجادکننده بدحجابی و بی حجابی در جامعه می باشد . فصل سوم روش شناسی پژوهش می باشد که شامل روش پژوهش ، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات می باشد . در فصل چهارم جداول یک بعدی و دوبعدی و نمودارها آورده شده است و در فصل پنجم نتایج بدست آمده و پیشنهادهای پژوهش برای رفع این معضل آورده شده است.

بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را ملزم می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حجابی شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. اسلام طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه بدن خود را بپوشاند تا عزت و کرامتش درمقابل مرد بیگانه محفوظ بماند نه این که در مقابل مرد موجودی مبتذل باشد و در عین حال هرگز مجبور به کناره گیری از جامعه نمی شود.

در ایران از اواخر دوره ی قاجاریه به بعد زمزمه هایی توسط آزادی خواهان و متجددین برای آزادی زنان و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای زنان ایران به فرهنگ باز شد و فکر آزادی زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط زنان فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف زنان به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین زنان را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت جمهوری اسلامی ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذابیت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از زنان قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذابیت زن در نظر مرد این اهداف خنثی می شود زیرا حجاب سبب  کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود.( عسگریw,13

بدحجابی به خصوص در ده تا پانزده سال اخیر رشد زیادی کرده است به گونه ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردیده است. در ابتدا موضوع در حدی نبود که احساس خطر شود اما رشد پدیده بدحجابی در ایران روبه افزایش رفت ولی متولیانی که وظیفه شرعی و قانونی شان اجرای برنامه هایی برای علاج این پدیده بود هیچ  اقدام را صورت ندادند ودر واقع اصلاً در این ۲۸ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است که نتیجه هم بدهد.

طبق آمار ی که به دست آمده است فعلاً پدیده بدحجابی نیمی از جمعیت زنانه نه مردانه ویا این که فعلاً بخش زنانه ،را مورد توجه قرار داده است.زنان نیمی از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند.پدیده ی بدحجابی عمدتاً به سنین ۱۵ تا ۳۰ سال مربوط می شود چرا که کودکان و میانسالان و کهنسالان را با این مقوله کاری نیست.  درهمان حال باید از رقم آنان ۴۳ درصد جمعیت روستا نشین کشور   را کم کرد و همچنین آمار دختران در شهر های کوچک هم باید از این آمار کم کرد و درنهایت عدد باقی مانده را میان حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ شهر تقسیم نمود آنگاه در خواهیم یافت که ما در هر شهرستانی که بدحجابی در آن یک روند نامطلوب و غیر قابل تحمل است،با تعداد کمی افراد به نسبت آنچه تصور می شود مواجه می باشیم . در این جا به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم که در شر ایطی که اکثریت قاطع افراد در جامعه و از جمله خانواده های افراد بد حجاب از این موضوع رنج می بر ند،دستگاههای مسئول در نظام می توانند برنامه ریزی کنند و دریک دوره ی زمانی نه چندان طولانی شاهد کاهش چشم گیر این پدیده باشند.

طبق نظریه دورکیم: مجموعه اعتقادات و احساساتی که درمیان معدل اعضای یک جامعه مشترک است و این مجموعه را می توان وجدان جمعی یا مشترک نامید و وجدان جمعی در پهنه جامعه شایع و منتشر است .این و جدان،مستقل از شرایط و وضع افراد است.افراد گذرا هستند و وی ماندنی و از نسلی به نسل دیگر نیز دگرگون نمی شود و نسل های متوالی را به یکدیگر مربوط می کند.

طبق این نظر فرهنگ نیز نسل به نسل به افراد منتقل  می شود و به نسل های بعد می رسد و به عنوان وجدان جمعی در جامعه محسوب می شود.منشأ همبستگی اجتماعی اشتراک عده ای از حالات وجدان درمیان کلیه اعضای یک جامعه است.

بنا بر نظر دورکیم حجاب یک هنجار اجتماعی است که وجدان جمعی آن را قبول دارند.در جوامع چنانچه حجاب و ارزش رعایت شود جامعه از همبستگی برخوردار می شود یعنی حجاب به عنوان یک وجدان جمعی مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر حجاب رعایت نشود و تعدادی از آن تخطی کنند آن همبستگی از بین می رود.

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل و آثار سوء  حجاب زدگی در دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی پرداخته می شود.


اهداف پژوهش

الف) اهداف کلی:

بررسی و شناخت علل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به منظور آگاهی و ارائه راه کار جهت پیشگیری از آثار سوء اجتماعی آن در خانواده و جامعه.

ب) اهداف جزئی:

۱- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر .

۲- بررسی و شناخت رابطه وضعیت تاهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر.

۳- بررسی و شناخت رابطه درآمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر

۴- بررسی و شناخت رابطه دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

۵- بررسی و شناخت رابطه استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر.


اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد.

۱-    آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

۲-    چرا در جامعه حجاب زدگی وجود دارد؟

۳-    به چه شکلی حجاب زدگی در جامعه توسعه می یابد؟

۴-    حجاب زدگی به چه میزان باعث تشنح در جامعه و خانواده می شود؟

۵-    عوامل اثر گذار در حجاب زدگی چه مواردی می باشد؟

ب) ضرورت و اهمیت عملی:سعی بر آن است که با استفاده از این تحقیق و اطلاعات ذکر شده درباره علت حجاب زدگی در خانواد ه و جامعه و آثار سوء آن در جامعه بکاهیم.

فرضیات :

۱-    به نظر می رسد بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۲-    به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۳-    به نظر می رسد بین میزان در آمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۴-    به  نظر  می رسد بین دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

۵-    به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.


تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

۱– سال ورودی به دانشگاه :یعنی سالی که فرد در کنکور ورودی دانشگاه قبول شده و برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) سال ۸۱ و قبل از آن                ۲) از سال ۸۱ تا ۸۲                ۳) از سال ۸۳ و بعد از آن

۲- رشته تحصیلی : به آن شاخه ای که فرد هنگام قبولی در دانشگاه انتخاب می کند و در آن مشغول به تحصیل می شود گفته می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱)مهندسی       ۲)علوم اجتماعی و روانشناسی    ۳)سایر موارد

۳-سن :

نظری: تعداد سالهای عمری که فرد در زمان تولد تاکنون گذرانده است.

عملی : سن با معرفه هایی نظیر سال ،ماه و روز سنجیده می شود که این جا منظور محقق از سن ،تعداد سالهای عمر می باشد که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) کمتر از ۲۰ سال                             ۲) از ۲۰ تا ۲۲ سال                     ۳) از ۲۲ سال به بالا

۴- وضعیت شغلی:

نظری : منظور چگونگی پیشه و فعالیت مستمر و سازمان یافته فرد که دارای بعد اقتصادی است.

عملی : منظور از آن شامل طبقات زیر می باشد که اشتغال یا عدم اشتغال فرد در یکی از ارگانها لحاظ می باشد.

۱) آزاد                     ۲ )دولتی                 ۳)بیکار ،خانه دار و سایر موارد

۵- وضعیت تأهل:

نظری : منظور از تاهل این است که دو نفر زن ومرد با یکدیگر قانوناً ازدواج کرده و با یکدیگر زندگی کنند.

عملی : منظور محقق در این جا از وضعیت تاهل از دو طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) مجرد                                       ۲) متأهل

۶- اعضای خانواده :

نظری: اعضای خانواده کسانی هستند که یک خانواده را تشکیل می دهند که از معرفه های زیر خارج نمی باشد .

عملی : در این جا منظور محقق ازاعضای خانواده تعداد افراد خانواده است که در کنار هم زندگی می کنند که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) چهار نفر وکمتر                        ۲) از پنج نفر تا شش نفر                 ۳) از هفت نفر به بالا

۷- در آمد خانواده :

نظری: در آمد خانواده مقدار پولی است که هر ماه یک خانواده از یک منبع در آمد برای گذران زندگی دریافت می کنند.

عملی : در آمد خانواده در این پژوهش منظور مقدار پول دریافتی بابت حقوق و اضافه کاری است و یا در آمدی است که با واحد ریال (تومان ) محاسبه می شود که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

۱) کمتر از سیصد هزار تومان                               ۲) از سیصد هزار تا چهار صد هزار تومان

۳) از چهار صد هزار تومان به بالا

۸- وضعیت مسکن:

نظری: منظور از مسکن در این جا یعنی مکانی که تعدادی از افراد در آن کنار هم زندگی می کنند.

عملی: این متغیر از معرفه هایی نظیر دیوار،اتاق،آشپزخانه و مالکیت و استیجاری مشخص می شود که در این تحقیق منظور محقق از وضعیت مسکن مالکیت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

۱) شخصی                         ۲) رهن و اجاره                         ۳) سایر موارد

۹- تماشای تلویزیون :

به افرادی که در طول شبانه روز تلویزیون و برنامه های آن را تماشا می کنند اطلاق می شود. که این متغیر با معرفه هایی نظیر ساعات تماشای تلویزیون ،دفعات تماشای تلویزیون ،مکان تماشای تلویزیون و برنامه های مورد مشاهده شده سنجیده می شود که منظور محقق در این جا ساعات تماشای تلویزیون می باشد.

۱) کمتر از یک ساعت                    ۲) از یک ساعت تا دو ساعت

   ۳) از سه ساعت به بالا

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حجاب
 • مقاله حجاب در اسلام
 • مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • تحقیق حجاب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.