تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۱۱
مقدمه ۱۴
توجیه علمی مسئله ۱۵
موضوع: پیران‌شناسی اجتماعی ۱۵
اهداف پژوهش ۱۹
هدف کلی ۱۹
اهداف جزئی ۱۹
ضرورت واهمیت پژوهش ۲۰
الف- ضرورت نظری پژوهش ۲۰
ب- ضرورت کاربردی پژوهش ۲۱
فرضیات تحقیق ۲۲
گروه دوم فرضیات ۲۳
گروه چهارم فرضیات ۲۴
محدودة مطالعاتی پژوهش ۲۴
مقدمه ۲۶
پیری اجتماعی از ابعاد و زوایای مختلف ۲۶
الف- زیست‌شناسی و پیری اجتماعی ۲۸
ب- پزشکی و پیری اجتماعی ۲۹
ج) ریاضی و پیری اجتماعی ۳۲
د- پیری اجتماعی ۳۲
هـ- ادبیات و پیری اجتماعی ۳۵
و – قانون و پیری اجتماعی ۳۶
ز- پیری روانی و اجتماعی ۳۷
بررسی عوامل و پیامدهای جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مرتبط با پیری اجتماعی ۳۹
۱- عوامل اجتماعی موثر بر پیری اجتماعی ۴۰
۱-۱ تبعیض در فضاهای شهری و پیری اجتماعی ۴۰
۲-۱ رهایی اجتماعی و پیری ۴۲
۳-۱ قضاوت اقشار و گروهها و پیری اجتماعی ۴۳
۴-۱ حمایت اجتماعی و پیری ۴۶
۵-۱ طرد اجتماعی و پیری ۴۸
۲- عوامل روانی موثر بر پیری اجتماعی ۵۰
۱-۲- شرایط استرس‌زا و پیری اجتماعی ۵۰
۲-۲ تنهایی و پیری اجتماعی ۵۳
۳-۲ انگیزش و پیری اجتماعی ۵۵
۴-۲ نا امیدی و پیری اجتماعی ۵۶
۱- آثار و تبعات اجتماعی پیری ۵۹
۱-۱ مشکلات اقتصادی و پیری اجتماعی ۵۹
۲-۱ اقلیت و پیری اجتماعی ۶۰
اقلیت‌های خوار انگاشته ۶۱
اشخاص پیر به عنوان گروه اقلیت ۶۲
۳-۱ بیگانگی و پیری اجتماعی ۶۳
۴-۱محروم شدن از نقش‌های اجتماعی و پیری اجتماعی ۶۵
۵-۱ انزوا (تک افتادگی) و پیری اجتماعی ۶۸
۲- آثار و تبعات روانی پیری اجتماعی ۷۱
۱-۲ افسردگی و پیری اجتماعی ۷۱
۲-۲ تصویر ذهنی و پیری اجتماعی ۷۴
۳-۲ تأثیر جسم بر روان و پیری اجتماعی ۷۵
۴-۲ نوستالژی و پیری اجتماعی ۷۷
۵-۲ عزت نفس و پیری اجتماعی ۷۸
نتیجه گیری ۸۰
مکاتب و بینش‌های جامعه شناختی و روان شناختی مرتبط با پیری اجتماعی ۸۱
۱) نظریات جامعه‌شناختی ۸۱
۱-۱-اصول موضوعه کارکردگرایی ۸۱
۱-۱-۱-سالخوردگی از دیدگاه کارکردگرایی ۸۳
۲-۱-۱- نگرش مرتن به پیری اجتماعی ۸۵
۳-۱-۱- نگرش امیل دورکیم به پیری اجتماعی ۸۷
۲-۱- ساخت گرایی و پیری اجتماعی ۸۹
۱-۲-۱- نگرش مارکس به پیری اجتماعی ۸۹
۲-۲-۱- نگرش پارسونز به پیری اجتماعی ۸۹
۳-۱- نگرش میلز به پیری اجتماعی ۹۰
۴-۱ دیدگاه سیمن و پیری اجتماعی ۹۰
۵-۱- کنش متقابل نمادین و پیری اجتماعی ۹۲
۱-۵-۱- نگرش چارلز هورتن کولی به پیری اجتماعی ۹۲
۲-۵-۱- نگرش مید به پیری اجتماعی ۹۳
۳-۵-۱- نگرش روزنبرگ به پیری اجتماعی ۹۴
۶-۱- دیدگاه شیکاگو و پیری اجتماعی ۹۵
۱-۶-۱- نگرش دیر- ایمرایی – ولز به پیری اجتماعی ۹۵
۷-۱- نظریه محیط اجتماعی (گوبریوم) و پیری اجتماعی ۹۷
۸-۱-نظریه تداوم و پیری اجتماعی ۹۸
۹-۱-نظریه فرانوگرایی (پست‌مدرنیسم) و پیری اجتماعی ۹۹
۱۰-۱- نظریه فارغ بودن از قید یا عدم تعهد و پیری اجتماعی ۱۰۰
۱۱-۱ نظریه انفصال (انزوا) و پیری اجتماعی ۱۰۲
۱۲-۱-نظریه فعالیت و پیری اجتماعی ۱۰۳
۱۳-۱-نظریه نقش و پیری اجتماعی ۱۰۴
۱۴-۱-نظریه تضاد و پیری اجتماعی ۱۰۵
چارچوب نظری ۱۰۶
مدل مطالعاتی پژوهش ۱۰۷
۲- نظریات روان‌شناختی ۱۰۸
۱-۲- نگرش فرانکل به پیری اجتماعی ۱۰۸
۲-۲- نگذس پدیدارشناسان به پیری اجتماعی ۱۱۰
۳-۲- نگرش نظریه پردازان مستقل به پیری اجتماعی ۱۱۱
۴-۲- نظریات مربوط به افسردگی و ارتباط آن با پیری اجتماعی ۱۱۲
۱-۴-۲- اریکسون ۱۱۲
۲-۴-۲-بررسی افسردگی از دیدگاه سایر نظریه پردازان ۱۱۳
۳-۴-۲- افسردگی از دیدگاه روان‌کاوی: ۱۱۴
۴-۴-۲- نگرش شناخت گرایان ۱۱۵
۵-۴-۲- نگرش رفتارگرایان ۱۱۶
۶-۴-۲- افسردگی از دیدگاه اجتماعی ۱۱۷
۷-۴-۲- افسردگی از دیدگاه سلیگمن ۱۱۸
۵-۲- دوگانگی عاطفی (لیونه- فروید) و پیری اجتماعی ۱۱۸
۶-۲-یافته‌های بدست آمده از تأثیر گذشته بر رفتار کنونی وارتباط آن با پیری اجتماعی ۱۲۰
۷-۲- نیاز (مازلو- گریوز- راجرز) و پیری اجتماعی ۱۲۴
مقام و کرامت جانباز از دیدگاه اسلام ۱۲۸
بررسی راجع به موضوع مورد پژوهش از دیدگاه ادیان آسمانی ۱۳۱
اسلام و مبحث نیاز ۱۳۷
آشنایی مختصری با جانبازان ۱۴۲
معلولیت ۱۴۳
معلول ۱۴۳
علل معلولیتها ۱۴۳
تعریف جانباز ۱۴۴
درصد جانبازی ۱۴۶
طبقه‌بندی جانبازان ۱۴۹
ماهیت جانباز ۱۵۱
علل ایجاد مشکل در جانباز ۱۵۲
موانع عمده در اشتغال افراد [جانباز] ۱۵۳
مشکلات کلی جانبازان ۱۵۳
طبقه‌بندی‌های گوناگون مشکلات جانباز ۱۵۴
راهکارهای حکومتی برای مقابله با پیری اجتماعی جانبازان ۱۶۰
بنابر اصل ۲۲ اعلامیه حقوق بشر ۱۶۰
توصیه نامه شماره ۹۹ سازمان بین المللی کار ۱۶۰
«حکم حضرت امام خمینی (ره) در زمینه تشکیل بنیاد شهید و رسیدگی به شهدا و جانبازان» ۱۶۱
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، مجلس شورای اسلامی ۱۶۳
الف) اجرای قانون حالت اشتغال- تبصره یک ۱۶۴
ب) اجرای قانون حالت اشتغال- تبصره شش ۱۶۴
ماده (۱۳) ۱۶۵
ماده (۱۸) ۱۶۵
ماده (۱۹) ۱۶۵
امتیازات استخدامی ایثارگران ۱۶۶
قوانین و مقررات تسهیلات شغلی جانبازان (ایجاد شغل و حمایت های شغلی) ۱۶۷
قوانین و مقررات آموزش ۱۶۹
سهمیه دانشگاه‌ها ۱۷۰
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بنیاد جهت اعطای تسهیلات به جانبازان ۱۷۱
واگذاری خودرو ۱۷۱
دستورالعمل توزیع آرم تسهیلات ترددی ویژه جانبازان، مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ ۱۷۱
نحوه پرداخت وام ۱۷۳
دستوالعمل واگذاری تلفن خارج از نوبت به جانبازان با بیش از ۲۵% از کارافتادگی ۱۷۳
دستوالعمل اجرایی پرداخت حق پرستاری جانبازان ۱۷۴
نحوه محاسبه حق پرستاری: ۱۷۴
راهکارهای مقابله با پیری اجتماعی در سایر کشورها ۱۷۸
رهیافت یا رسش تحقیق (روش پژوهش) ۲۱۸
جامعه آماری ۲۱۹
حجم نمونه ۲۲۰
شیوه نمونه‌گیری ۲۲۱
ابزار اندازه‌گیری (ابزار سازی) ۲۲۲
۱)تحلیل اسناد ۲۲۲
۲) پرسشنامه ۲۲۲
۱-۲- نحوه طرح پرسش‌ها ۲۲۲
۲-۲- تعداد پرسش‌ها ۲۲۳
۳-۲- شکل پرسش‌ها ۲۲۳
۴-۲- نوع پرسشنامه ۲۲۴
۳) مصاحبه عمقی ۲۲۴
اعتبار ۲۲۹
روایی ۲۲۹
پایایی ۲۳۰
تعاریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۲۳۱
سطح تحصیلات ۲۳۲
آشنایی با افراد ذی‌نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف ۲۳۲
وضعیت شغلی ۲۳۳
اشتغال به کار همسر ۲۳۳
فرزندان ۲۳۳
مقبولیت از طرف مردم ۲۳۴
ارزش های جبهه و جنگ ۲۳۴
سالهای خدمت در جبهه ۲۳۵
اعتقادات مذهبی افراد ۲۳۵
درآمد ۲۳۶
مزایای جنبی ۲۳۶
امکانات قبل یا هنگام جنگ ۲۳۷
نوع حضور در جبهه ۲۳۷
وضعیت مسکن ۲۳۷
دریافت کمک مالی ۲۳۸
مشارکت سیاسی و حزبی ۲۳۸
وضعیت تأهل ۲۳۹
ساعات تنهایی ۲۳۹
قضاوت جامعه ۲۴۰
درصد جانبازی ۲۴۰
دیاگرام روابط متغیرهای مستقل و وابسته ۲۴۱
روش جمع‌آوری اطلاعات ۲۴۱
روش‌های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات ۲۴۲
۱) جداول یک بعدی ۲۴۸
جدول (۱-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سن ۲۴۸
جدول(۲-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تاهل و تعداد فرزندان ۲۴۹
جدول (۳-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب سطح تحصیلات ۲۴۹
جدول (۴-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب درصد جانبازی ۲۵۰
جدول (۵-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امتیازات و مزایا با توجه به درصد جانبازی ۲۵۱
جدول (۶-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد سالهای خدمت در جبهه ۲۵۲
جدول (۷-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن ۲۵۳
جدول (۸-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع شغل ۲۵۴
جدول (۹-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ۲۵۵
جدول (۱۰-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب دفعات دریافت کمک مالی از دیگران ۲۵۶
جدول (۱۱-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن ۲۵۷
جدول (۱۲-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع رفتن به جبهه ۲۵۸
جدول (۱۳-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان ساعات تنهایی در طول هفته ۲۵۹
جدول (۱۴-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات حضور در مسجد ۲۶۰
جدول (۱۵-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات شرکت در راهپیمایی ۲۶۱
جدول (۱۶-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب قضاوت جامعه ۲۶۲
جدول (۱۷-۱): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان گرایش به پیری اجتماعی ۲۶۳
۲) جداول دو بعدی ۲۶۴
جدول (۱-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سن و پیری اجتماعی جانبازان ۲۶۴
جدول (۲-۲) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل و تعداد فرزند و پیری اجتماعی جانبازان ۲۶۶
جدول (۳-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات و پیری اجتماعی جانبازان ۲۶۸
جدول (۴-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب درصد جانبازی و پیری اجتماعی جانبازان ۲۶۹
جدول (۵-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان مزایا و پیری اجتماعی جانبازان ۲۷۱
جدول (۶-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد سالهای خدمت در جبهه و پیری اجتماعی جانبازان ۲۷۳
جدول (۷-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن و پیری اجتماعی جانبازان ۲۷۵
جدول (۸-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع شغل و پیری اجتماعی جانبازان ۲۷۷
جدول (۹-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد و پیری اجتماعی جانبازان ۲۷۹
جدول (۱۰-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات دریافت کمک مالی از دیگران و پیری اجتماعی جانبازان ۲۸۱
جدول (۱۱-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن و پیری اجتماعی جانبازان ۲۸۳
جدول (۱۲-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع رفتن به جبهه و جنگ و پیری اجتماعی جانبازان ۲۸۴
جدول (۱۳-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان ساعات تنهایی در طول هفته و پیری اجتماعی جانبازان ۲۸۷
جدول (۱۴-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعدا دفعات حضور در مسجد و پیری اجتماعی جانبازان ۲۸۹
جدول (۱۵-۲): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعدا دفعات شرکت در راهپیمایی و پیری اجتماعی جانبازان ۲۹۱
جدول (۱۶-۲): توزیع جمعیت نمونه قضاوت جامعه و پیری اجتماعی جانبازان ۲۹۳
۳) جداول طیفی ۲۹۵
جدول (۱-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان بی‌احترامی از جانب هم‌محلی‌ها» ۲۹۵
جدول (۲-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به مخفی ماندن مشکلات جانبازان » ۲۹۶
جدول (۳-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به بهادادن به جانبازان از سوی جامعه» ۲۹۷
جدول (۴-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به دخالت سیاستمداران در خارج شدن جانبازان از فعالیت‌های اجتماعی» ۲۹۸
جدول (۵-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان درک احساسات جانبازان از جانب اعضای خانواده» ۲۹۹
جدول (۶-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اندازه وابستگی به دیگران» ۳۰۰
جدول (۷-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان لذت بردن از انجام فعالیتهای روزمره » ۳۰۱
جدول (۸-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان لذت بردن از بیان خاطرات دوران جنگ برای خود و دیگران» ۳۰۲
جدول (۹-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان ناموفق بودن در وظایف شغلی بعلت نقص عضو» ۳۰۳
جدول (۱۰-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان احساس نا امیدی» ۳۰۴
جدول (۱۱-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اعتقاد به ممانعت جنگ به ادامه تحصیل» ۳۰۵
جدول (۱۲-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به جاماندن از دیگران به جهت حضور در جبهه و جنگ» ۳۰۶
جدول (۱۳-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب « میزان احساس ندامت مردم بعلت از حضور در جنگ» ۳۰۷
جدول (۱۴-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب « میزان پذیرش نظرات منطقی در رابطه با امور سیاسی کشور» ۳۰۸
جدول (۱۵-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اعتقاد به کنار گذاشته شدن از سوی جامعه» ۳۰۹
جدول (۱۶-۳): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان عملکرد مؤسساتی که مواظبت از جانبازان را تقبل کرده‌اند.» ۳۱۰

 

 

 

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران ا هدف شناسایی بهتر و رفع مشکل یا دگرگونی در ارزش های حاکم مردم و مسئولین در قبال جانبازان شکل گرفته است.

 پیری اجتماعی مترادف واژه هایی نظیر: طرد اجتماعی، از کارافتادگی، انزواطلبی و یا عدم توجه و حمایت  خانواده، مسئولین وسایر افراد جامعه نسبت به فرد و یا گروه خاصی از اجتماع می‌باشد. در این تحقیق بیشتر مفهوم طرد اجتماعی مدنظربوده است ، که رابطه آن  با متغیرهایی از قبیل: سن، وضعیت تأهل، درصد جانبازی، تعداد سالهای خدمت در جبهه و … سنجیده شده است.  در این راستا سوالات تحقیق نیز عمدتاً مربوط به نوع یا میزان رابطه این مفاهیم با  میزان و سطح طرد  شدگی اجتماعی جانبازان از صحنه‌های سیاسی- اجتماعی می باشد.

جمعیت نمونه این تحقیق حدود ۱۵۰ نفر از جانبازانی است که از نواحی مختلف شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و  سیستماتیک به طور تلفیقی انتخاب شده اند.

روش پژوهش با توجه به معیارهای کلی از نوع مقطعی،  توصیفی و در برخی محورها بصورت تبیینی بوده و در چارچوب ابزارهای غالب از روش اسنادی وپیمایشی به صورت همزمان، بهره گرفته  هم چنین  فن پرسشنامه تؤام با مصاحبه  عمقی به عنوان ابزار تکمیلی استفاده شده است. پرسشنامه شامل ۳۰ سؤال باز و ۲ سوال بسته در دو بخش شناسایی و طیفی (لیکرت) تدوین گردیده است.  پس از جمع‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمون‌های کای اسکوئر[۱]، وی کرامرز[۲]. دی‌سامرز[۳] و رواسپیرمن[۴]، یافته‌ها در قالب ۱۷ جدول یک‌بعدی و ۱۶ جدول دو بعدی ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ۶۰ درصد جمعیت نمونه دارای پیری اجتماعی زیادی بوده است.  جالب توجه آنکه موضوع مورد بررسی با متغیرهایی نظیر: میزان مزایا، امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن، میزان ساعات تنهایی و قضاوت جامعه، رابطه معنادار و مستقیمی داشته است. یعنی با کاهش یا افزایش متغیرهای مذکور، پیری اجتماعی نیزهم جهت با آنها تغییر می یابد.[۱] – ()

[۲] – Cramer’s V

[3] – Summer’s D

[4] -(RS)

 

مقدمه

پیری پدیده ای است جسمانی اما عوامل اجتماعی می تواند در تسریع آن موثر افتد. بدین معنی که چیزی از خارج بر فرد تحمیل شده و ناراحتی های جسمانی و روانی را برای شخص در پی دارد. بدین ترتیب می توان اذعان نمود که پیری امری نسبی بوده و در آن علاوه بر شاخص جسمانی، عوامل روانی و اجتماعی نیز، موثر می باشند.

چنانچه پیری را مسامحتا با دید اجتماعی بررسی نمائیم، در اینصورت دریچه ای فراخناک به پهنای تاریخ زندگانی انسان بر روی کره زمین در پیش روی هر محققی گشوده خواهد شد.

با توجه به وسعت مفهوم پیری در نظرگاه اجتماعی، این پدیده  میتواند گربیان گر اقشار کثیری از جامعه گردد. یکی از گروههایی که این پدیده در مورد آنها به وقوع پیوسته، قشر جانباز می باشد. با عنایت به اینکه، جانبازان در کشورما گروهی هستند که به منظور دفاع از مرز و بوم کشور بذل جان نموده و در عین از دست دادن بخشی از سلامت جسمانی خود، از لحاظ ویژگی های روحی و روانی نیز دستخوش تغییراتی گشته اند، لذا در پژوهش حاضر این قشر ایثارگر که در معرض  آسیب بیشتری بوده اند مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به مفهوم پیری اجتماعی می توان گفت: این پدیده در  قشر جانبازان، افرادی را شامل می شود که علی رغم از خودگذشتگی شان در دفاع و یا ارتقا کشور،جامعه آنها را به وادی فراموشی سپرده و مورد بی مهری قرار داده است که از عوارض آن : انزوا، گوشه نشینی، احساس تنهایی می باشد.

براین اساس به پیرامون اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، فرضیات و محدوه مطالعه پژوهش پرداخته شده از آنجا که پژوهش حاضر، تجربه ای دو سویه است ،امیدواریم برای خوانندگان نیز متقابلا رضایت بخش باشد.


توجیه علمی مسئله

موضوع: پیران‌شناسی اجتماعی[۱]

عنوان: بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی  بین قشر جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (۸۴-۱۳۸۳).

توجه به یک مسئله اجتماعی از آگاهی جامعه، پیرامون وجود آن موضوع در نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، از اینرو کلام آغازین مادر طرح مسئله تحقیق از رابطه فرد و جمع و جدایی‌های آنها شروع می‌شود و به ما اجازه می‌دهد که حداقل طرح کلی یک مشکل نظری اساسی را مشخص کنیم. بر این اساس پرسشی که به عنوان سوال پایه مدنظر می‌باشد عبارت است از اینکه: پیری اجتماعی چیست؟

پیری اجتماعی، اگر این تعبیر درست باشد در زمان‌های قدیم مشکل تلقی نمی‌شد یا وجود نداشت بلکه از فراورده‌های عصر حاضر است. به طوری که می‌دانیم واژه پیری تداعی کننده مفاهیم متعددی از قبیل پیری جسمی، پیری قانونی، پیری ریاضی وغیره است همینطور  فاکتورهای معینی من جمله ناتوانی‌جسمی، کاهش یادگیری و تغییرات فیزیولوژیک و مانند آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد امروزه واژه پیری وسعت، عمق و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است. به تبع آن مفهوم نوینی مطرح می‌شود که باید به عنوان یک پدیده اجتماعی ساختاری و بالاتر از آن مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد چرا که از یک طرف فرد تا زمانی وجود دارد و مطرح است که برای نظام اجتماعی کارکردی داشته باشد؛ در غیر اینصورت جامعه او را کنار می‌زند. از سوی دیگر این نگاه که با کاهش توانایی‌های فرد، پیران را از صحنه اجتماع حذف می‌کنند، در حد توانایی‌های بدنی و ذهنی‌شان در زندگی روزانه، اجتماعی و اقتصادی شرکت نمی‌دهند، فرصت‌های آنان را برای فعالیت در اجتماع کاهش می دهد. در عین حال گوبریوم نیز معتقد است که یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر رفتار فرد در طول زندگی، عوامل محیطی، اعم از پشتیبانی و حمایت اجتماعی نظیر عضویت در گروه، تشکیل خانواده و … می‌باشد که موجبات پیوستگی و وابستگی به محیط را فراهم می‌آورد. فردی که به واسطه موانع موجود در اجتماع از داشتن پیوستگی با دیگران  محروم می‌ماند در برابر این  موانع و محدودیت‌ها تسلیم شده و کناره‌گیری از اجتماع را به مبارزه با آن ترجیح می‌دهد و در اثر گذشت زمان احساس تنهایی بر وی غلبه کرده  به عنوان یک پیر اجتماع محسوب می‌گردد. پس همانطوری که اجتماع فرد را به انزوا می‌کشاند فرد نیز از مداخله در اجتماع دوری می‌کند و این امر به یک رابطه متقابل تبدیل می شود.

سوال دیگری که در اینجا مطرح است این می‌باشد که آیا قشر جانبازان نیز در دسته پیروان اجتماعی قرار می‌گیرند؟

شاید اگر امروزه فقط از دوران جنگ صحبت کنیم جوانان آن را افسانه‌ و شخصیت‌های آن را اسطوره فرض ‌کنند اما واقعیت جنگ فراتر از افسانه و … بود. حقایق و اتفاقاتی در جنگ رخ داد که تمام دنیا را متعجب و شگفت‌زده کرد اما در داخل از جانب برخی از مردم و  مسئولین شاهد تعلل و سستی در جهت پاسداری از این ارزش‌ها بودیم. بنابراین لزوم پرداخت به شخصیت جانباز به عنوان پیر اجتماع ضروری  به نظر می رسد!

در فرهنگ واژه‌ها، جانباز به معنای جان باختن است. جان باختن در راه هدف معین و تعیین شده‌ای که مورد اعتماد جانباز است. اما در فرهنگ معنویات، این کلمه آغاز یک راه است، راهی که انتهای آن تکامل انسان است. جاده‌ی عشق و ایثاری که پر از مشکلات و سختی‌هاست. در این راه، جانباز نشانه‌ایست از ایثار و حماسه و دلیری و شجاعت و در پایان- مبارزه بی امان با  سختی‌ها و مشکلات  عظیمی است که تا پایان عمر  با صبر و اراده و قاطعیت آنان ادامه خواهد یافت. جامعه کوچک مورد بحث ما زیر مجموعه‌ای است از جامعه بزرگ اسلامی و اجتماعی که  درک مصائب و مشکلات این جامعه در راه رسیدن به هدف والایش، برای افراد دیگر جوامع تا حدودی قابل بحث است.

از آن جا که  محیط برخورد و زندگی جانبازان، کوچک و محدود است در عصر حاضر این محیط محدود بر زندگی جانبازان تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت و مسائل و مشکلاتی را برای آنان فراهم می آورد.

در رابطه با مسائل و مشکلات پیری اجتماعی در جانبازان متغیرهای زیادی مطرح است  اعم از: خصوصیات زمینه ای، وضعیت اقتصادی، حالات فکری و روانشناختی و اجتماعی.

 در رابطه با بعد اجتماعی و پیری  چنین می‌توان بیان داشت که: نگرش های سیاسی ، دیدگاه های مردمی و برخوردهای اجتماعی با جانبازان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بطوریکه  قضاوت ارزشی جامعه در بعضی موارد، شکل منطقی و انسانی نداشته و غالباً در دو حد افراط و تفریط، دلسوزیهای ناخواسته، ترحم ، طرد، عدم پذیرش اجتماعی و بی‌توجهی به حقوق فردی آنان قرار می‌گیرد. و امکان برقراری ارتباطات اجتماعی را کاهش می‌دهد. در حالیکه ارتباط اجتماعی نه تنها برای فرد جانباز بلکه برای هر انسانی مهم می‌باشد، هر انسانی دوست دارد در محیط باز و فضای گسترده‌ای با آرامش خاطر زندگی کند، با جامعه بیشتر در ارتباط باشد تا بتواند نیاز اجتماعی خویش  را اغنا نماید. یا میل دارد با همه کس به گفتگو نشیند. بنابراین تمام این نیازها و تمایلات در مورد جانبازان نیز صدق پیدا کرده و باید گفت شوق و شور ایشان چندبرابر انسان سالم دیگری است. در حالیکه اگر جانبازی با تمام وجود، احتیاج به تحقیق و شناخت و بررسی داشته باشد و بخواهد به دنبال آنها برود همه‌ی راهها را بر خویش بسته می‌بیند. اگر هنری داشته باشد و بخواهد به معرض دید افراد جامعه قرار بدهد موانعی پیش‌پای  او قرار می‌گیرد همینطور نمی‌تواند به نقاط دور سفر کند و با دیگر مردم جامعه‌، تماس حاصل نماید. افرادی که به عللی دچار ضعف این برقراری ارتباط می‌شوند طبعاً نا امید و خسته بر جای می‌مانند. بدامان دردها و غم‌های خویش باز می‌گردند و غرق در دنیای تفکرات بی‌سرانجام می‌شوند. بدین ترتیب قضاوت ارزشی جامعه موجبات کاهش یا افزایش ارتباطات اجتماعی را فراهم می‌آورد و هر چه ارتباطات فرد با محیط تقلیل یابد بر پیری اجتماعی فرد افزون خواهد شد.

در عین حال عوامل بسیاری موجب از هم گسستگی پیوند این گروه با جامعه می‌شود و در نهایت تعامل اجتماعی و منطقی، چسب اجتماعی و ادغام آنها را در جامعه با مشکل مواجه می‌سازد. از طرفی اگر کسی در دریای پرتلاطم و سهمگین درد افتاده باشد، برای ما که در ساحل امن ایستاده‌ایم و واقعیت را نظاره‌گریم،  دردی که بر غریق عارض شده، قابل درک و احساس نیست و تنها خود را شاهد وناظر جریان یک تراژدی می‌یابیم، که در نهایت، قوة دلسوزی ما را تحریک کرده و بدنبال راه نجاتی برای او می‌گردیم. جانبازان در حال حاضر شرایط بسیار بدی را می‌گذرانند به طوری که حتی برای تأمین دارو و سایر نیازهای درمانی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند. از آنجا که شخصیت جانباز در چهارچوب اعتقادات اسلامی و جانبازی‌هایی که اینان برای حفظ و حراست ناموس ملی داشته‌اند شایستة احترام وافر می‌باشد، به نظر می‌رسد جامعه وظیفة خود را در باب شناخت و شناسایی ابعاد اخلاقی و عملی جانبازان انجام نداده و دور نیست که مشکلات ناشناخته‌ای آشکار شده و رخ بنمایاند. و اثرات سوء بر عملکرد کلی فرد داشته باشد. چنانچه در بعد روانشناختی ابعاد گوناگون این تأثیرگذاری مشخص می‌باشد، به عنوان مثال بعد از اتمام جنگ تحمیلی و وجود معلولیت‌های ناشی از آن امکان افزایش مسائل و مشکلات روانی در رابطه با جانبازان به طور روشنی وجود دارد. این در حالی است که جامعه سبب شده نقص بدنی در تصویر ذهنی جانباز اثر منفی بگذارد و بالنتیجه ادارک وی را از خویش دستخوش دگرگونی می‌نماید.

در این رابطه توجه به ، بهبود وضعیت روانی این انسانهای مظلوم که حتی نزدیکترین افراد به آنها نیز، قادر به درک درستی از آنان نمی‌باشند، لازم می نماید.. ولی چنانچه مشاهده می‌شود جانبازان به عنوان جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه از رسیدگی دولت و مردم به نیازهایشان  محروم مانده‌اند.

با توجه به مطالب ذکر شده سعی بر آن است که به بسط مفهوم پیری اجتماعی در روند کار بپردازیم.


اهداف پژوهش

برای روشن‌تر ساختن مسیر حرکت مطالعه و درک اسلوب حاکم بر سایر مراحل پژوهش، آگاهی  از اهداف اصلی و فرعی لازم می‌نماید. به بیان دیگر سخن گفتن از مقصود تحقیق در ابعاد کلان و خرد، روشنی‌بخش طریق جریان مطالعه می‌باشد:

هدف کلی:

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی و دلایل بوجود آمدن آن به منظور شناسایی بهتر و رفع مشکلات ناشی از پیری اجتماعی جانبازان و از سوی دیگر دگرگونی  ارزش‌های حاکم مردم و مسئولین در قبال جانبازان.

 با دستیابی به این هدف، امکان طرح و توجه به اهداف ریزتری که در ذیل آمده است فراهم می گردد.

اهداف جزئی:

الف: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، وضعیت تأهل، تعدادسالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان.

ب: بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات فکری و روان شناختی  از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان.

ج:  بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت شغلی، اشتغال به کار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت کمک‌ مالی و امکانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان.

د:  بررسی وشناخت رابطة برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشارکت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افراد ذی‌نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان.

با این وصف مشاهده می‌شود که روند پژوهش در قالبی کل نگرانه به سوی فهم و دریافت اطلاعات خردتری است که درون آن چار چوب کلی نهفته است. در واقع فراهم آوری داده‌هایی که پاسخ‌گویی اهداف فرعی تحقیق باشند راه وصول اساسی را هموار می‌نماید.

ضرورت واهمیت پژوهش

در بین مسائلی که جامعه به آن دچار است باید انتخاب و تلاش، برای بررسی موضوعاتی صورت پذیرد که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند. به عبارتی دیگر « … باید به اهمیت مسئله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست برای آن انرژی و وقت و بودجة انسانی بدون جهت تلف نگردد.» (نبوی،(۱۳۷۱)/ ص: ۶۶)

ضرورت و اهمیت هر تحقیقی به فواید نظری و عملی آن بر می‌گردد یعنی باید از یک طرف به غنا و پیشرفت تفکر مربوط باشد و از طرف دیگر به شناخت واقعیت‌ها و بهبود وضع موجود کمک کند.

الف- ضرورت نظری پژوهش:

در پاسخ‌یابی پیرامون اهمیت موضوع تحقیق حاضر باید توجه داشت که از دوران قدیم نیز بسیاری از افراد سعی در برقراری رابطه انسان و جامعه داشته‌اند این امر در دنیای امروز ضرورت بیشتری یافته است زیرا پیشرفت‌های بسیار سریع ابزارهای زندگی انسانی بدون در نظر گرفتن عواقب آن موجب شخصی شدن هر چه بیشتر زندگی انسانها شده و انسانها را از هم دور کرده است.

این مسئله در کشورهای جهان سوم نظیر جامعة ایران به نحو بارزی خود را نشان داده است چرا که جامعه ایرانی از یک سو درگیر سنت‌های انعطاف‌ناپذیر و از طرف دیگر گرایش به پیشرفت دارد. مشکل مذکور به راحتی می‌تواند انگیزة تنهایی، طرد وحاشیه شدن اعضای جامعه را فراهم آورد. از آن جایی که هر فرد یک جزء از نظام اجتماعی  است و همانطور که اگر در بخشی از ارگانیسم یک فرد بیماری پدید آید سراسر ارگانیسم را بیماری فرا می‌گیرد و نه تنها همان قسمت را، بنابراین اگر یک فرد که جزئی از نظام اجتماعی می‌باشد و برای برقراری این نظام تلاش کرده و در این راه دچار مشکل جسمی شده است، ناچار به کناره‌گیری از جامعه خویش گردد احتمال وقوع این امر برای سایرین نیز می‌رود.

با توجه به رابطه تنگاتنگ فرد و جامعه، همچنین موقعیت خاص اجتماعی کشورمان، لزوم انجام تحقیقات گسترده در کشورما، بیش از سایر کشورها می باشد و این در حالی است که پژوهشهای بنیادی در این زمینه به منظور شکل گیری تئوری های قابل دفاع، صورت نگرفته و یا تحقیقات در سطح بسیار محدودی بوده است. لذا، ضعف در تئوری ها و وجود خلاهای بارز در چارچوب نظری این پدیده در جامعه ما، لزوم انجام پژوهشهایی از این دست را بیش از پیش آشکار می نماید.

ب- ضرورت کاربردی پژوهش:

پژوهش حاضر از طرفی در پی شناخت مشکلات جانبازان می‌باشد زیرا این افراد نباید بدلیل مشکلات جسمی در حاشیه قرار گیرند. آنان نه تنها دارای لیاقت انسانی و نیازمند دوست‌داشتن و محبت کردن می‌باشند بلکه باید افراد جامعه به جانبازان بیشتر بپردازند ، زیرا آنان نیازمند ترحم نیستند، بلکه باید از ظرفیت‌های باقی مانده ایشان حداکثر استفاده برای پیشرفت کشور به عمل آید و در کنار دیگر افراد جامعه فعالانه در کارها مشارکت کنند در این راستا هر گونه برنامه‌ریزی ضرورت دارد تا توانایی‌های جانبازان توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد. چرا که به نظر می‌رسد علیرغم توجه لفظی به مسئله جانبازی دیدگاه علمی از ضعف فراوانی برخوردار است.

لذا به دلایل ذکر شده، موضوع پیری اجتماعی برای این رسالة تحصیلی انتخاب گردید.

امید است که در سایة استعانت حضرت حق، مجموعة حاضر با همة نواقصی که در بر دارد قادر باشد گوشه‌ای از ابهامات موجود در چنین بحثی را برای خوانندگان بر طرف سازد و نتایج این تحقیق منبعی برای مراکز علمی قرار گیرد، هم چنین نقطه‌ای برای آغاز تلاش در جهت رفع تبعیض‌ها و اعطای فرصت‌های برابر به انسانها باشد.


فرضیات تحقیق

معادل لاتینی فرضیه[۲] از ریشة یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است. در فارسی معادل‌هایی چون شرط و فرض یافته است. به طول کلی فرضیه پرسشی است جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع که از قبل برگزیده شده است مطرح می‌سازد. خواه به منظور بررسی این امر که آیا قوانین شناخته شده در مورد آنها قابل اعمال هستند یا خیر، خواه جهت دستیابی به قوانینی تازه، روابطی نو و یا پیشنهاد تجربه‌های جدید.

به طور کلی در تحقیقات علی، میدانی، اسنادی و … نقش فرضیه انکارناپذیر است و باید فرضیه را به حق موتور تحقیق دانست. تمامی فرایند تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه صورت می‌گیرد. هم اثبات و هم رد فرضیه حائز اهمیت است و نباید صرفاً به اثبات  فرضیه توجه داشت. (اتسلندر،(۱۳۷۱)/ ص: ۲۷)

فرضیه‌ها به اشکال متفاوت رشد می‌یابند و در همه آنها یک اصل مشترک است و آن اینکه فرضیه در هر صورت و  شکلی که باشد رابطه‌ای است حدسی یا فرضی که موقتاً محققین بین دو یا چند متغیر پیش‌بینی می‌کنند تا بعدا این رابطه‌ها را به یک محک تجربه بزنند و اگر تایید شد آن را در قالب علمی و یا تجربی بیان کنند و از تعمیم وجوه مشترک فرضیه‌های تایید شده به یک تئوری علمی برسند.

منابع اخذ فرضیات در مطالعات تجربی متعدد و متنوع است که عبارتند از:

الف- تجارب شخصی محقق

ب- تئوریها و نظریات مرتبط

ج- استفاده از تحقیقات پیشین.

د- فرهنگ (کاشانی/ ص : ۳۴)

بر خلاف پدیده‌های طبیعی، پدیده‌های اجتماعی تابع یک علت نیستند و در پی شناخت هر واقعیت اجتماعی و چگونگی شکل‌گیری آن باید بدنبال فهم سبب‌های متعدد برآمد. به سخن دیگر پدیده‌های اجتماعی (چند سبب) هستند. اصولاً یک بررسی جامعه‌شناختی همیشه به کمک تعدادی متغیر به شرح مجموعه‌ای از عناصر یا واحدهای مشابه می‌پردازد. (بودون،(۱۳۶۹)/ ص: ۷۸).

آنچه مهم است ارائه فرضیاتی با ریشه‌های نیرومند است که اگر ممکن گردد حرکت تحقیق در مسیر راست گونه بوده و از دقت علمی کافی برخوردار شود.

فرضیات تحقیق حاضر در قالب گروه فرضیات به شکل ترکیبی و چند متغیره ارائه شده است.

گروه نخست فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، تحصیلات، تأهل و تعداد فرزندان، تعداد سالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

گروه دوم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت شغلی، اشتغال به کار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت کمک مالی و امکانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

گروه سوم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشارکت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افرادی ذی نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

 

گروه چهارم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات فکری و روان شناختی  از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد.

محدودة مطالعاتی پژوهش

بررسی‌هایی که در ارتباط با موضوع می‌باشند از دو بعد نظری و میدانی قابل تأمل است ولی با توجه به اهداف مطالعاتی به ناچار باید بعضی از عوامل و شرایط را در حوزة مطالعاتی جای داد.

 بر این اساس پدیده‌های اجتماعی با توجه به ویژگی‌های خاص خود و از طرف دیگر با توجه به وسعت و پیچیدگی دنیای انسانی و انبوه اطلاعات، محدودة مطالعاتی متناسب با خود را طلب می‌کنند تا از زاویه‌ای خاص به تبیین واقعیت بپردازند در این پژوهش به جهت وضعیت خاص پدیده مورد نظر از ترکیب دو روش عمده در علوم اجتماعی استفاده شده است. در بخش نخست کار به لحاظ نظری سعی در جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موضوع کردیم.

این تحقیق سعی نموده است که موقعیت این پدیده را از زوایای دید و نظریات و دیدگاه های جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهد و از آنجایی که به موضوع پیری اجتماعی در نظریات و تئوری های جامعه‌شناختی جایگاه کمرنگی تعلق یافته و پیرامون مسائل جانبازان دیدگاه‌های مبسوطی ارائه نشده است به ناگزیر جهت تکمیل مباحث از تئوری ها و مباحث و نظریات روان شناختی نیز استفاده کردیم. در عین اینکه مفهوم جامعة مورد نظر نیز ما را به یک بحث روان شناختی می‌کشاند. بنابراین تحقیق حاضر به تحلیل تئوری نظریه‌های جامعه شناسی و روان شناسی توأماً نیازمند است. از آن جایی که با موضوع بدیع و تازه‌ای روبرو بودیم بدست آوردن برخی مطالب از محدودة مطالعاتی منابع مذکور خارج بود. بدین جهت برای تکمیل اطلاعات خصوصاً در بخش آمار ناگزیر به مراکز مربوطه مراجعه نمودیم.

در بخش دوم کار با استناد به روش پیمایشی جهت جمع‌آوری اطلاعات به مراکز نگهداری و و مراقبت از جانبازان مراجعه نمودیم و در عین استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه‌گیری از پیش‌تعیین شده، با توجه به شرایط محیطی، لازم می‌نمود تا از مصاحبه نیز جهت تکمیل اطلاعات بهره گیریم. که در انتها اطلاعات بدست آمده جهت توصیف سیمای جمعیت نمونه با توجه به فرضیات تحقیق به صورت جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.


[۱]  Social gerotalogy

[2] – Hypothesis

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.