تحقیق عوامل مؤثر بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
پیش گفتار ۴
فصل ا ول ـ کلیاتی در باره تحقیق
۱- موضوع ۹
۲- بیان مسئله ۹
۳- تعریف موضوع ۱۰
۴- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع ۱۱
۱-۴- اهداف ازدواج ۱۳
۲-۴- فلسفه ازدواج ۱۳
۳-۴- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج ۱۴
۴-۴- سن و بیماری ۱۶
۵-۴- انواع بلوغ برای ازدواج لازم و ضروری است ۱۷
۵- اهداف تحقیق ۲۹
۶- فرضیات تحقیق ۳۲

فصل دوم: پیشینه تحقیق
۱- پیشینه تحقیق ۳۵
۲- چارچوب نظری ۴۳
۳- تعیین متغیرها ۶۰
۴- مدل تحلیلی فرضیه ها ۶۱
۵- تعریف مفاهیم ۶۳
فصل سوم : روش تحقیق
۱- روش تحقیق و ابزار اندازه گیری ۷۰
۲- جامعه مورد بررسی ۷۱
۱-۲- جامعه آماری ۷۱
۲-۲- نمونه آماری و حجم نمونه ۷۲
۳-۲- روش نمونه گیری ۷۳
۳- سطوح سنجش متغیرها و آزمونهای مربوطه ۷۴
۴- مراحل تحقیق و زمانبندی آن ۷۶
فصل چهارم: بررسی توصیفی داده ها
۱- سن ۷۷
۲- شغل ۷۹
۳- درآمد ۸۰
۴- مسکن ۸۳
۵- خواستگاری ۸۳
۶- محل سکونت ۸۴
۷- سربازی ۸۵
فصل پنجم : آزمون فرضیات
۱- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ۸۷
۲- عوامل اقتصادی ۹۱
۳- عوامل روانی ـ شخصیتی ۹۴
۴- خلاصه و نتیجه گیری ۹۶
ضمایم ۹۸
۱- پیشنهادات و انتقادات ۹۹
۲- پرسشنامه ۱۰۱
فهرست منابع ۱۰۴

فهرست منابع و مآخذ

۱- اردلان ، فرنگیسن و محسنی؛ طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج، مجله دانشکده تهران، ۱۳۵۵
۲- پاک نژاد، سید رضا؛ ازدواج مکتب انسان سازی، قم، انتشارات اخلاق، بهار ۱۳۷۶
۳- تقوی، نعمت ا…؛ بررسی ازدواج و طلاق در شهرستان تبریز، ۱۳۶۹
۴- تقوی، نعمت ا…؛ جامعه شناسی خانواده ، تهران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۳
۵- تقوی، نعمت ا…؛ مبانی جمعیت شناسی، نوبت دوم، چاپ چهر، بهار ۱۳۷۲٫
۶- توسلی، غلامعباس؛ نظریه های جامعه شناسی، تهران، چاپ چهارم، بهار ۱۳۷۳
۷- رفیع پور ، فرامرز؛ کندو کاوها و پنداشته ها ، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳
۸- سگالن، مارتین؛ جامعه شناسی تاریخی خانواده، حمید الیاسی ، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۵
۹- شهابی، محمود؛ ماهنامه زنان، شماره ۱۱، تیر ۱۳۸۲
۱۰- غفوری و اسدی؛ رونق ازدواج دانشجویی، روزنامه ایران، دوم اردیبهشت ۱۳۸۳
۱۱- فرهادی، یداله و امیرخسروی؛ فصلنامه جمعیت، دفتر آمار و اطلاعات جمعیت، شماره ۱۰، ۱۳۷۲
۱۲- قلی زاده، ازدواج و اهداف آن؛ ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۱۸۵، ۱۳۷۶
۱۳- کاتوزیان ، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، تهران چاپ هشتم، ۱۳۷۲
۱۴- مجد، محمد؛ موحدخواه، مجید؛ روزنامه همشهری، ۲۰ و ۲۲ فروردین ۸۳ ، شمارة ۱۵-۱۵۱۴
۱۵- مظاهری، علی اکبر؛ جوانان و انتخاب همسر، با مقدمه جعفر سبحانی، ۱۳۷۵
۱۶- نادری، عزت ا… و سیف نراقی؛ حریم و شاهپوریان ، فرنگیس، راهمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، انتشارات بدر، چاپ مهارت، ۱۳۷۱
۱۷- نایلی، محمدعلی؛ انگیزش در سازمانها، اهواز دانشگاه شهید چمران، ۱۳۸۳
۱۸- نوابخش، ، مهرداد؛ روش تحقیق ، جزوه کلاسی ، ۱۳۷۷
۱۹- هاشمی، موسی؛ آشنایی با دانشگاه تبریز، ماهنامه اطلاعات علمی، شماره ۱۰، ۱۳۷۷
۲۰- هومن، حیدرعلی؛ شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳

 

پیشگفتار:

نهاد ازدواج که بنیان خانواده بر آن قرار دارد، در نتیجه پژوهشهای جدید تاریخی، جمعیت شناسی و مردم شناسی بهتر شناخته شده است. نگرشهای اتخاذ شده توسط این شاخه های علمی و مسائل مورد نظر آنها تا حدودی تقارب یافته و در نتیجه، شواهدی تازه را در این زمینه فراهم آورده اند. اینک برای ما امکان آن هست تا ما بهره گیری از اطلاعات مربوط به یک دوره تاریخی که در قرن شانزدهم میلادی تا زمان حال ادامه دارد، به تعدادی از سؤالات پاسخ دهیم که به سهم خود می توانند ابهامات مربوط به خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، مرتفع سازند. این سؤالات به مقوله های گزینش همسر، سن زوجین هنگام ازدواج و کارکردهای زناشویی مربوط می شوند.

در جامعه هایی که بر اصول اعتقادات استوار هستند، قوانین مشخصی ناظر بر روابط جنسی هستند، که ازدواج را مشروعیت می بخشند. در یک چارچوب حقوقی و شرعی، نهاد ازدواج رد مفاهیم بسیار متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ریشه دارد. هنگامی که جمعیت شناسان نرخ ازدواج ـ یعنی نسبت تعداد ازدواج به کل جمعیت را محاسبه می کنند این سؤال را مطرح می سازند که آیا در گذشته ها تعداد ازدواجها بیشتر از امروز بوده و مردم در چه مواقعی از سال بیشتر ازدواج می کردند. بدیهی است در مورد دوره هایی که در مورد آنها هیچ یک از مجموعه های آماری مربوط به عصر حاضر در اختیارمان نیست، چنین محاسبه هایی سهل نخواهند بود ولی امروزه با توجه به مستندات و مدارک بدست آمده از کشورهای دیگر و کشور خودمان معلوم می شود که سن ازدواج رو به افزایش است و نرخ آن کاهش دارد.

آقای سگالن در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده می گوید: از سال ۱۷۴۰ تا زمان حاضر، البته جز در برخی از دوره های جنگ، نرخ مطلق ازدواجها به طور مداوم از افزایش جزئی برخوردار بوده است. در حالیکه نرخ ناخالص ازدواج کمابیش ثابت باقی مانده است. تنها در سالهای اخیر شاهد تنزل در نرخ اخیر ازدواج بوده ایم.

از سال ۱۷۷۵ تا ۱۹۰۰ نرخ متوسط ازدواج در فرانسه ۱۶ در هزار باقی ماند. در طول امپراطوری اول (۱۴-۱۸۰۴) این نرخ با کاهش اندک به ۱۵ هزار و در سالهای اخیر به ۱۴ در هزار رسید. که البته در این میان اختلالات ناشی از جنگهای مربوط به انقلاب فرانسه، دوره امپراطوری و جنگ های سالهای ۱-۱۸۷۰، ۱۸-۱۹۱۴، ۴۵-۱۹۳۹ نادیده گرفته می شوند، در این سالها، تعداد زیادی از ازدواج ها به تعویق افتاده اند و بعداً نرخ فوق را در سالیان بلافاصله پس از ترک مخاصمان افزایش دادند.[۱]

در کشور خودمان با مرور ارقام ازدواج طی سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ملاحظه می گردد تعداد ازدواجهای ثبت وگزارش شده طی این دوره، علی رغم افزایش جمعیت، با ثبات نسبی در سالهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ روبرو بوده و در سال ۱۳۷۱ کاهش حدود ۲۲ هزار رویداد ثبت شده به پایین ترین سطح این دوره افت کرده و سپس با افزایش ۴۰ هزار رویداد در سال ۱۳۷۲ از سطح سال ۱۳۶۸ گذشته است.[۲]

در بیان علت این تحولات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نخست اینکه احتمالاً با پایان یافتن جنگ تحمیلی، نیروهای جوان و مجری که دوران خدمت در جبهه ها را سپری می کردند مجال تشکیل خانواده یافته و شرایط اجتماعی نیز به این مساعدت نموده است. در نتیجه ارقام ازدواج در سال ۱۳۶۸ بالاتر از سنوات ماقبل بوده است. با عادی شدن تدریجی شرایط اجتماعی تعداد ازدواجها نیز به حالت عادی رجوع کرده است.

کاهش رویداد ازدواج در سال ۱۳۷۱ ممکن است نتیجه شرایط اقتصادی بوده باشد که با اعلام نتایج به مسئولین امور منجر به اخذ تصمیمات در سطح کلان گردیده و متعاقب آن شاهد افزایش رویداد در سال ۱۳۷۲ بوده ایم. همچنانکه می دانیم تأثیر نوسانات اقتصادی در ازدواج از دیرباز شناخته شده است.[۳]۱- هارتین، سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، برگردان حمید الیاسی، تهران : نشر مرکز، ۱۳۷۵، ص ۲۴۹٫

۲- یدالله، فرهادی، امیر خسروی، فصلنامه جمعیت، دفتر آمار و اطلاعات جمعیت، شماره ۱۰، ۱۳۷۲٫

۲- همان منبع.

۲- بیان مسأله

در این پژوهش مسئله مورد بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. البته با اندکی تفحص و تحقیق معلوم می شود که این مشکل تنها به جامعه ما (ایران) اختصاص ندارد بلکه دامن گیر کلیه جوامع جهانی بعد از صنعتی شدن بوده و هست و روز به روز در حال اوج گیری می باشد. اینک محقق با توجه به رشته تحصیلی خود و تجارب چند ساله خود با دانشجویان از نزدیک مصاحبه ها و صحبت هایی که به طور شفائی در طول چند سال انجام داده این مسئله را به عنوان پایان نامه کارشناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

 


۳- تعریف موضوع:

ازدواج رابطه ای است شرعی، عرفی یا قانونی بین زن و مرد که آنها را برای مدت دائم یا موقت با هم پیوند می دهد و از طرف جامعه به رسمیت شناخته می شود.[۱]

در این بررسی موضوع عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج می باشد یا به عبارتی بالا رفتن سن ازدواج در این بررسی می خواهیم بدانیم که چه عواملی باعث می شود تا رابطه زناشویی که یک رابطه شرعی، عرفی و قانونی است در جامعه صورت نگیرد. ازدواج را می توان از جنبه ها و موارد زیر تعریف کرد: رابطه ، کارکرد و نقش اجتماعی.

۱-  از نظر کارکرد ازدواج نهادی است که برای انجام وظایف خانواده، مانند تولید نسل و اجتماعی کردن کودکان و فرهنگ پذیر نمودن آنان به وجود آمده است.

۲-  از نظر رابطه، ازدواج پیوند پایدار زن و مرد و همزیستی آنان و فرزندان و اقوامشان می باشد.

۳-  از نظر نقش اجتماعی، ازدواج عبارت است از رابطه و مناسبات میان زن و مرد که در داخل الگوی وسیعی از مناسبات اجتماعی قرار می گیرد.[۲]

تعریف و بررسی ازدواج عبارت است از اینکه فردی از نظر سنی در حد بالا هستند و می توانند ازدواج کنند ولی ازدواج نکرده اند در این بررسی به دنبال این هستیم که آیا چه عواملی باعث شده است که این افراد نتوانند ازدواج کنند به عبارت دیگر و بررسی ازدواج عبارت از این است که افراد دارای شرایط ازدواج هستند ولی ازدواج نکرده اند.

۴- ضرورت تحقیق و اهمیت بررسی

ضرورت و اهمیت تحقیق در قبال این موضوع را از قرآن مجید شروع می کنم به این صورت که در این بررسی خیلی مختصر حدود ۹۷ آیه در قرآن راجع به کلمه «زوج» و «نکح» بدست آمده است. آیا مطلب و موضوعی که خداوند متعال در کتاب خود این همه به اهمیت آن تأکید فرموده اند و پیشوایان دین اسلام و سایر ادیان آسمانی سفارشهای فراوانی درباره آن فرموده اند عدم به جاآوردن و انجامش جای سؤال نخواهد بود؟ آیا عدم ازدواج و تأخیر آن جهت بررسی و تحقیق از درجه بالای اهمیت برخوردار نیست؟

لازم به ذکر است که یکی از این علل انتخاب این موضوع جهت بررسی و تحقیق این است که با توجه به اهمیت ازدواج از دید قرآن مجید و پیشوایان دین و سایر علما و اندیشمندان علمی که به تجربه و تحقیق اطلاعات ارزنده ای ارائه نموده اند. پژوهش در قبال تأخیر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج شاید از مهمترین و اساسی ترین پژوهشها می باشد.

وقتی که قرآن کریم مرد را در لباس زن و زن را در لباس مرد بیان می فرماید و پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

«ما نبی بناءُ فی الاسلام اجبُ الی الله من التزویج»

(هیچ کاخی در زندگی برافراشته نشده که محبوبتر از کاخ ازدواج نزد خداوند باشد.)[۳]

با این حساب آیا از دست دادن این موهبت الهی خسران نیست و آیا پژوهش در قبال عدم ازدواج و عوامل مؤثر بر تأخیر آن مهمتر و ضروری تر نمی نماید؟

۱-۴- اهداف ازدواج

اهداف ازدواج که اهداف تحقیق و یافتن موانع و عوامل مؤثر بر نرسیدن به این اهداف نیز می باشد، به ترتیب زیر می باشد:

۱-   رسیدن به سکون و آرامش

۲-   شکوفایی عواطف و احساسات

۳-   تأمین نیازهای جنسی

۴-   حفظ نوع و نسب

۵-   جلوگیری از انحرافات اخلاقی و بیماریها

۶-   تعاون و همکاری

۷-   رسیدن به تمامیت شخصیت و تکمیل و تکامل

۸-   پاسخ به ندای فطرت

۲-۴- فلسفه ازدواج

علاوه بر ارضاء جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد. در تشکیل خانواده، عزت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود. استاد مطهری می فرماید: یک خصایص اخلاقی است که انسان جزء در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند. تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند، تا آخر عمر یک نوع «خاصی» و یک نوع «بچگی» در آنها وجود داشته است. همچنین استاد مطهری درباره نقش تربیتی ازدواج می فرماید:

« یک پختگی هست که این پختگی جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود، با ارادت به نیکان هم پیدا نمی شود، بلکه ازدواج و تشکیل خانواده باید بدست آورد.»[۴]

۳-۴- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج

۱-  حفظ و تقویت ایمان و معنویات : یکی از سپرهای قوی در برابر دشمنان«ایمان»، «ازدواج» است.

۲-   بهره مندی از دوران شیرین و با نشاط جوانی

۳-   پاک ماندن از فسادها و انحرافات جنسی

۴-   محفوظ ماندن از بیماریهای عصبی و روانی[۵]

با توجه به مطالب فوق، ضرورت و بررسی تحقیق در زمینه ازدواج در حد خیلی بالا می باشد و جا دارد که تحقیقات علمی زیادی در این زمینه صورت بگیرد، چون تأخیر در ازدواج عواقب خطرناکی در پی دارد که در زیر به برخی از این عواقب اشاره خواهد شد، ولی پژوهش حاضر به صورت یک تحقیق بنیادی در حد محدود می باشد. هر چند سن مادر در هنگام ایجاد نسل بالاتر باشد ابتلای نسل به ضعف و ناتوانیها بیشتر است، که یکی از آنها امکان منگول شدنش می باشد. تا آنجا که ممکن است مادر زن در پیری، زن را زائیده و اینک که دخترش در جوانی زایمان انجام داده فرزند منگولیسم داشته باشد. یعنی حتی یک نفر در سن بالا ازدواج کند فامیل را به بی رواجی می افکند.


۱- نعمت الله، تقوی. بررسی ازدواج و طلاق شهرستان تبریز، سال ۱۳۶۹، ص ۱۶٫

۲- نعمت الله ، تقوی . جامعه شناسی خانواده، تهران انتشارات پیام نور، ۱۳۷۳، ص ۱۳۵٫

۱- علی اکبر، مظاهری. جوانان و انتخاب همسر، با مقدمه جعفر سبحانی، ۱۳۷۵، ص ۲٫

۱- قلی زاده، ازدواج و اهداف آن، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۱۸۵، ۱۳۷۶٫

۲- پیشین، علی اکبر مظاهری، ص ۲۷٫

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.