تحقیق عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده تحقیق   ۱
فصل اول : کلیات   ۳
مقدمه :   ۳
بیان مساله (تعریف موضوع) :   ۴
اهمیت موضوع تحقیق :   ۵
هدف و علت انتخاب موضوع :   ۶
فرضیه‌های تحقیق :   ۷
فرضیه H3 : رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۷
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی :   ۸
۱)ارزش شرکت ((FirmValue )) :   ۸
۲)سود تقسیم نشده (Retained Earnings) :   ۸
۳)سود تقسیم شده ((DIVIDEND)) :   ۸
۴)سود تقسیمی هر سهم (( DPS)) :   ۸
۵)بدهی ((DEBT)):   ۹
۶) داراییها ((ASSETS)) :   ۹
۷) مخارج سرمایه ای((CAPITAL EXPENDITURE )):   ۹
۸) رشد مخارج سرمایه ای :   ۱۰
۹)نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده ( ) :   ۱۰
۱۰) نسبت  بدهی به مجموع داراییها ( ) :   ۱۱
۱۱)ساختار سرمایه (( STRUCTURE  CAPITAL )) :   ۱۱
روش تحقیق( متد لوژی) :   ۱۲
الف ) جامعه آماری :   ۱۲
ب ) انتخاب نمونه :   ۱۲
ج ) روش آماری :   ۱۲
د ) متغیرها :   ۱۳
هـ ) روشهای جمع‌آوری اطلاعات :   ۱۳
قلمرو تحقیق :   ۱۴
استفاده کنندگان از تحقیق :   ۱۵
تشریح فصول آتی   ۱۵
فصل دوم : ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق   ۱۵
فصل سوم :روش تحقیق (متد لوژی ).   ۱۵
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق .   ۱۶
فصل پنجم : خلاصه ، تفسیر نتایج وپیشنهادات تحقیق .   ۱۶
فهرست منابع و ما خذ :   ۱۶
مقدمه :   ۱۷
( مفاهیم ارزش ) :   ۱۹
۱ـ ارزش دفتری    ۱۹
۲ـ ارزش سهام برمبنای قیمت جایگزین دارائیها پس از کسر بدهیها :   ۱۹
۳ـ ارزش بازار    ۲۰
۴ ـ ارزش با فرض انحلال۳ ( ارزش تصفیه )   ۲۱
۵ـ  ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت    ۲۱
۶ـ  ارزش ذاتی    ۲۲
ارزیابی شرکتها :   ۲۳
تصمیمات اساسی مدیریت مالی :   ۲۳
تصمیمات تقسیم سود سهام :   ۲۴
تصمیمات تأمین مالی :   ۲۴
تصمیمات سرمایه گذاری :   ۲۴
تصمیمات تقسیم سود وسود انباشته :   ۲۵
نظریه سنتی   ۲۷
نظریة میلر و مودیلیانی   ۲۸
سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه:   ۳۱
سرمایه‌گذاران کدام یک را برتر می دانند ؟   ۳۱
تئوری «پرنده ای در دست»    ۳۴
تئوری اولویت مالیاتی   ۳۵
مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشداردهنده   ۳۶
تعیین نسبت سود تقسیمی مطلوب : الگوی سود تقسیمی باقیمانده   ۳۸
سرمایه‌گذاریهای مجددسود سهام    ۳۹
تصمیمات تأمین مالی   ۴۰
تئوری ساختارسرمایه    ۴۲
اثر مالیات   ۴۴
تئوری ساختار سرمایه : الگوی هشدار دهنده   ۴۸
نسبتهای اهرم مالی :   ۵۰
۱) تعیین نمودن منابع وجوه :   ۵۱
۲) اندازه گیری نمودن ریسک تامین مالی :   ۵۱
۳) پیش بینی دور نمای استقراض :   ۵۱
تجدید سرمایه‌گذاری با استفاده از اهرم مالی   ۵۲
نسبت بدهی به مجموع دارائیها :   ۵۳
تصمیمات مخارج سرمایه ای : Capital Expenditures decisions   ۵۴
انواع سرمایه‌گذاری   ۵۶
اهمیت مخارج سرمایه ای :   ۶۰
پیشینه تحقیق :   ۶۱
الف) تحقیقات خارجی :   ۶۱
ج) سایر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور :   ۶۲
فصل سوم : روش تحقیق   ۶۵
مقدمه :   ۶۵
فرضیه‌های تحقیق :   ۶۶
مبانی تئوریکی فرضیه‌های تحقیق :   ۶۶
۱ . متغیر وابسته :   ۷۱
۲٫ متغیرهای مستقل :   ۷۱
الف ) نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده     ۷۱
ب ) نسبت بدهی به مجموع دارائیها     ۷۲
ج ) رشد مخارج سرمایه ای     ۷۳
انتخاب نمونه :   ۷۴
قلمرو زمانی تحقیق :   ۷۵
روش جمع آوری اطلاعات :   ۷۵
نحوه آزمون فرضیه‌های  تحقیق :   ۷۶
رگرسیون :   ۷۷
ضریب تعیین  R2 :   ۷۸
فرمول کلی محاسبه R2 به شکل زیر است :   ۷۸
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون ـ آزمون t :   ۷۹
دراین آزمون آماره t عبارت خواهد بود از :   ۸۰
آزمون  معادله رگرسیون ـ آزمون F  :   ۸۱
آزمون ضرایب همبستگی:   ۸۲
مقدار احتمال (P-Value) :   ۸۳
تحلیل باقی مانده ها :   ۸۴
الف ) نرمال بودن باقی مانده ها :   ۸۴
ب ) صفر بودن مجموع باقی مانده ها :   ۸۴
ج ) عدم خود همبستگی بین باقی مانده ها :   ۸۴
د ) ثابت بودن واریانس :   ۸۴
فرضیه ۱ : نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۸۵
فرضیه ۲ : نسبت بدهی به مجموع دارایی ها با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۸۶
فرضیه ۳ : رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۸۶
آمار توصیفی تحقیق :   ۸۷
آزمونهای اضافی تحقیق :   ۸۸
فصل چهارم : نتایج آماری   ۸۸
مقدمه :   ۸۸
آمار توصیفی داده های تحقیق :   ۸۹
آمار توصیفی قبل از محاسبه نسبتها   ۹۰
آمار توصیفی متغیرها پس از محاسبه نسبتها   ۹۰
آمار استنباطی :‌   ۹۱
تجزیه وتحلیل آماری :   ۹۱
فرضیه ۱: نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۹۲
نتایج تحلیل باقی مانده های مدل نیز به این شرح است   ۹۴
آزمون فرضیه اول در صنایع مختلف :   ۹۵
این ۸ صنعت عبارتند از :‌   ۹۶
آزمون فرضیه اول در گروه بندی شرکتها براساس اندازه شرکت :‌   ۹۷
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۱برحسب اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار سهام)   ۹۸
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۱ برحسب اندازه شرکت (فروش سالانه)   ۹۸

نتایج تحلیل باقی مانده های مدل به شرح زیر است :   ۱۰۴
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری بین نسبت سرمایه به مجموع دارایی و لگاریتم ارزش بازار سهام   ۱۰۵
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری بین نسبت بدهی به مجموع دارایی و لگاریتم ارزش بازار سهام   ۱۰۵
خلاصه مقایسه رابطه دو نسبت با لگاریتم ارزش بازار سهام   ۱۰۵
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت سرمایه به مجموع دارایی و ارزش شرکت در گروههای هشت گانه بر حسب صنعت   ۱۰۶
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت سرمایه به مجموع دارایی و ارزش شرکت بر حسب اندازه شرکت ( لگاریتم ارزش بازار سهام )   ۱۰۶
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت سرمایه به مجموع دارایی و ارزش شرکت بر حسب اندازه شرکت ( فروش سالانه)   ۱۰۷
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت بدهی به مجموع دارایی و ارزش شرکت در گروههای هشت گانه صنعت   ۱۰۷
‌خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت بدهی به مجموع دارایی و ارزش شرکت بر حسب اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار سهام )   ۱۰۸
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری رابطه نسبت بدهی به مجموع دارایی و ارزش شرکت بر حسب اندازه شرکت ( فروش سالانه )   ۱۰۹
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۲ در گروههای ۸ گانه برحسب صنعت   ۱۰۹
خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیة ۲ برحسب اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار سهام)   ۱۱۰
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۲ برحسب اندازه شرکت (فروش سالانه)   ۱۱۱
فرضیه ۳ :  رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه دارد.   ۱۱۱
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۳ در جدول ذیل آمده است :‌   ۱۱۴
آزمون فرضیه سوم در صنایع مختلف :   ۱۱۴
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۳ در گروههای هشت گانه برحسب صنعت به شرح ذیل است :   ۱۱۴
آزمون فرضیه سوم در گروه بندی شرکتها برحسب اندازه شرکت :   ۱۱۵
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیة‌۳ برحسب  اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار سهام).   ۱۱۵
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری فرضیه ۳ برحسب اندازه شرکت (فروش سالانه)   ۱۱۵
نتایج تجزیه وتحلیل آماری مدل اول به شرح ذیل می باشد :   ۱۱۶
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری مدلهای رگرسیون چندگانه   ۱۱۷
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری مدلهای رگرسیون چند گانه برحسب اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار سهام )   ۱۱۸
خلاصه نتایج تجزیه وتحلیل آماری مدلهای رگرسیون چند گانه برحسب اندازه شرکت (فروش سالانه )   ۱۱۸
ماتریس ضرایب همبستگی :   ۱۱۹
ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق   ۱۱۹
گروه اول :‌ Small size   ۱۲۰
گروه دوم :‌ Medium Size   ۱۲۱
گروه سوم :‌ Large size   ۱۲۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۲۳
مقدمه :   ۱۲۳
خلاصه تحقیق :   ۱۲۳
از دیدگاه مدیران معمولاً دو تصمیم متضاد در رابطه با تقسیم سود می توان اتخاذ کرد :   ۱۲۵
تحلیل آماری و تفسیر نتایج :   ۱۳۱
فرضیه ۱: نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد.   ۱۳۱
فرضیه ۲: نسبت سرمایه به مجموع دارایی بیش از نسبت بدهی به مجموع دارایی با ارزش شرکت رابطه دارد.   ۱۳۴
فرضیه ۳ : رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه دارد .   ۱۳۷
پیشنهادات ارائه شده با توجه به نتایج حاصل از تحقیق :   ۱۳۹
پیشنهادات جهت تحقیقات آتی :   ۱۴۰
محدودیتهای تحقیق :   ۱۴۰
منابع و مأخذ :   ۱۴۲
الف ) کتب :   ۱۴۲
ب ) مقالات لاتین :   ۱۴۳
ج ) پایان نامه ها :   ۱۴۴

منابع و مأخذ :

الف ) کتب :

۱- ریموندیی . نوو ، مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانخانی و علی پارسائیان – جلد دوم – انتشارات سمت – بهار ۱۳۷۹٫

۲- اوجین اف – بریگام ، لوئیس سی ،گاپنسکی ، فیلیپ آر . دی وز ، مدیریت مالی ( میانه ) ترجمه ، دکتر علی پارسائیان ، انتشارات ترمه ، بهار ۱۳۸۲٫

۳- دکتر تقوی ، مهدی ،مدیریت مالی۱- انتشارات پیام نور ،  اردیبهشت ۱۳۷۶ .

۴- هامپتون ، وارون و … مدیریت مالی ،‌ترجمه ، دکتر حمید رضا وکیلی فرد – مسعود وکیلی فرد ، جلد اول ، انتشارات علمی فوج ، ۱۳۸۰

۵- عالی ور – عزیز ، حسابداری صورتهای مالی اساسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ، چاپ اول ، ۱۳۶۶

۶- جیمز سی . ون هورن ، مدبریت مالی ، ترجمه دکتر محسن دستگیر ،‌مرکز چاپ و نشر کتب دانشگاهی خوزستان ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۶۹

۷- دامودار گجراتی ، مبانی اقتصاد سنجی ،‌ترجمه دکتر حمید ابریشمی ، جلد دوم ، انتشارات مشهد  ، سال ۱۳۷۷٫

۸- آذر ـ عادل ، مؤمنی ـ منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۹

۹- نوروش . ایراج ، شیروانی . رضا ، فرهنگ حسابداری نوروش ، انتشارات ایمان ، چاپ دوم ، ۱۳۷۹٫

۱۰- دلاور . علی ، مبانی نظری و عملی در علوم پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد ، ۱۳۸۰ .

 

Stewart, G.bennett., “The Quest for value”. Harper collins, Publishers Inc. 1992.
Julian.R.franks,John.E.Broyles and Willard. T.Carleton, “corporate finance”. Chepter 13.
Ahmad belkaui. “Accounting Theory”. ۲nd ed. 1985.
Charle.J.Wolfel. “financial statement Analysis”. ۱۹۹۵٫
Le opold. A. bernstein. “Financial statement Analysis”.۴th ed. 1989.

ب ) مقالات لاتین :

۱-     Samy ben naccur. “The impact of Dividends, Debt, And Investment on valuation models”. (URECA). Department of finance, universite libre de Tunis. 2000-Internet.

2-     William. P-Rees. “The value relevance of Dividend policy and capital stracture in Europe. 1998. Internet.

3-     William. P.Rees. “the impact of dividends, Debt and investment on valuation models. Journal of business finance and accaounting volume 24. issue 7-8.PP-1111-1140-1997. Internet.

4-     gordon gemmill. “capital stracture and firm value” ۲۰۰۱-Internet.

5-     Kee H.chang, Peter wright, charlie charoenwong. “Investment opportunities and market reaction to capital expenditure decisions”. Journal of Banking and finace 22-1998-Internet.

6-     Mc connell, J.J, Muscarella, C.J. “corporate capital expenditure decisions and the market value of the firm”.Journal of financial economics 14-1985.

7-     Tim opler, sheridan Titman. “the Debt-Equity choice: An Empirical Analysis”. ۱۹۹۴٫Internet.

8-     titman, S. and R. Wessels, “the deter minants of capital stracture choice”. Journal of finance-1988-Internet.

9-     Merton Miller, and Franco Modigliani, “Dividend policy, Growth and the valuation of shares”. Journal of business, 1961.

10- Linda.E.De. Angelo, “Equity valuation and corporate control”, the Accounting Review. Jounrary 1990.

11- Joseph. H. Anthony and R.Ramesh. “Association between Accounting Performance measures and stock price”. A test of the life cycle hypothesis. 1998.

12- J. Cristian and S.Sokim. “The in cremental information content of capital expenditures”. Accounting Review. Vol. 70, No.3, PP.518-526.

13- David Paul. “An empirical examination of information content of annual capital expenditure disclosures”. ۱۹۹۵٫

ج ) پایان نامه ها :

۱٫   محمدی .حمید رضا ، « نقش ساختار سرمایه در بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد » ـ پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ـ  ۱۳۸۰٫
۲٫   رفیعی . کیوان ، « بررسی محتوای فزاینده اطلاعات مخارج سرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد » ـ پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ـ ۱۳۸۱٫
۳٫   فتاحی . مهدی ، « بررسی اعلان تقسیم سود نقدی بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد» پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ـ ۱۳۸۰٫
۴٫   قلی پور. علی ، « بررسی تأثیر سیاستهای تقسیم سودو توزیع سهام جایزه برارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد » ـ پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری .
۵٫   زرندی. مهدی،« بررسی علل نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد » ـ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ ۱۳۸۴
۶٫   اسدی. مرتضی ، « بررسی تغییرات قیمت سهام بعد از تقسیم سود و محاسبه نرخ مالیاتی سهامداران » پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ـ سال ۱۳۸۳

مقدمه :

امروزه شرکتها برای برنامه ریزی های آتی و حضور موفق در عرصه فعالیتهای اقتصادی نیازمند یک ثبات و روند مطمئن در حیطه فعالیت خود می‌باشند. طبعاً نوسانهای شدید ارزش سهام یکی از موانع برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای موفق آن می‌باشد. علاوه براین شرکتها فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات در جوامع تجاری سریع بوده و رقابت در سطح بالایی صورت می گیرد. بنابراین مدیران برای تصمیم گیری و هدایت فعالیت واحد تجاری باید با جنبه ها و ابعاد مختلف فعالیت شرکت آشنایی کامل داشته باشند.

مدیران شرکتها اغلب با مسائلی نظیر نحوه تامین وجوه ،چگونگی استفاده از سرمایه های موجود جهت اجرای پروژه ها ، میزان سرمایه‌گذاریها و همچنین ارزیابی بازدهی آنها مواجه و درگیر هستند . در این چارچوب مدیران به دیدگاهی وسیع از مسائل مالی ، آشنایی با ماهیت و ابعاد مختلف ابزارهای مالی و توانایی درک و بررسی نحوه عملکرد شرکت در شرایط بازار نیازمندند.در سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش انتظارات سهامداران ،تصمیم گیریهای مالی به تخصص مدیران بستگی دارد .توسعه و تفکیک تخصص مدیران باعث می شود تا در شرایط بسیار رقابتی ،نسبت به فعالیت شرکت و بازدهی آن بهترین استراتژیها انتخاب شوند. این تغییرات و پیشرفتهای تکنولوژی توجه مدیران را به شیوه هایی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توسط آنان به ارزشیابی مؤسسات می پردازند و تأثیر هر تصمیم برنحوه ارزشیابی آنان معطوف کرده‌اند ، بنابراین مدلهای ارزشیابی برای استفاده در تصمیم گیریهای مالی توسعه پیدا کرده اند.

لذا با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری و مالی در تصمیم گیریها و تشخیص بهینه منابع چنانچه در بازار تحلیل و تفسیر مناسبی از این اطلاعات به عمل آید و اهداف بلند مدت شرکتها به درستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع و از طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت در بازار خواهد گردید و در کل بازار سرمایه به نفع اقتصاد ملی خواهد بود .

 

بیان مساله (تعریف موضوع) :

در شرکتهای سهامی سرمایه‌گذاران در قالب دارندگان یا متقاضیان سهام ، با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می‌کنند. واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه های پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال نموده که درنهایت نقطه بهینه (هدف) برای هردوگروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می‌باشد. منافعی که ازاین سرمایه‌گذاریها نصیب سهامداران می شود، در قالب حداکثر شدن سود یا ارزش سهام ویا هردو مورد تجلی می‌کند.

لیکن به دلیل اینکه فرآیند به ماگزیمم رساندن سود عموما نا مفهوم است و عامل زمان را نادیده می گیرد و همچنین به جنبه های کیفی فعالیتهای آتی توجهی ندارد ، لذا شرکتها هدف دیگر که همانا به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است را  دنبال می کنند۱٫ این ارزش با قیمت بازار سهام عادی شرکتها تعیین می گردد که در واقع انعکاس تصمیمات سرمایه‌گذاری ، تأمین مالی و سود سهام می‌باشد. علاوه بر موارد فوق بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در طی چند دهه اخیر دریافته اند که ایجاد مؤسسات مالی و بازار های سرمایه برای تامین نیاز مالی شرکتها و رشد اقتصادی ضرورت دارد.به طوری که در این کشورها در دو دهه گذشته موج خصوصی سازی گسترش یافته است .

به دنبال این رویدادها بسیاری از کشورهای مذکور گامهای مهمی در توسعه بازار سرمایه   داخلی خود برداشته اند . اما از جمله مشکلات اساسی رشد و توسعه بازار سرمایه در ا ین کشورها فقدان دانش عمومی در باره فرایند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام عادی و عوامل مؤثر بر ارزش سهام می باشد .در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به منظور بهبود  شرایط توسعه فعالیتهای بازار سرمایه و اخذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران و متناسب با انتظارات آتی سهامداران با استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا از میان عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاستها و خط مشی های تقسیم سود ،سطح بدهی و رشد سرمایه‌گذاری بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش بازار سهام مورد بررسی قرار دهیم .

اهمیت موضوع تحقیق :

((سودمندی در پیش بینی [۱])) یکی از معیارهای مورد عمل در ارزیابی اطلاعات حسابداری      می باشد که متکی به تحقیقات تجربی است . با توجه به این معیار اطلاعات حسابداری بر حسب توان پیش بینی رویدادهای مد نظر تصمیم گیرندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند۲٫

  به ماگزیمم رساندن ارزش شرکت به عنوان یک هدف برای بسیاری از شرکتها بسیار مفیدتر از حداکثر کردن سود می باشد ، زیرا در درجه اول عامل سود آوری باید از یک دیدگاه بلند مدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال اتخاذ این هدف موجب ایجاد تعادل بین عامل به ماگزیمم رساندن ثروت و اهداف وابسته به آن ، نظیر رشد ، پایداری ، اجتناب از ریسک و ارزش بازار سهام می شود. از سوی دیگر تصمیم گیری در بعد بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون سیاستهای تقسیم سود ، سیاستهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت می پردازد۳٫

هر یک از این تصمیمات باید در رابطه با هدف شرکت باشد و ترکیب مطلوب هر سه ، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید. از آنجائیکه این تصمیمات به هم وابسته هستند باید اثر تلفیقی آنها را برارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار دهیم .

همچنین موارد فوق به سهامداران در ارزیابی فعالیتها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تاثیر می گذارند کمک می کند . به عبارت دیگر سهامداران می توانند با استفاده از اطلاعات تحلیلی فوق وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت را در زمان حال و آینده ارزیابی کنند و با توجه به اینکه سهامداران علاقمند به شناخت عواملی هستند که ارزش سهام آنان را تحت تاثیر قرار دهد بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی سیاستهای فوق در افزایش ارزش شرکت ضروری به نظر می رسد .

هدف و علت انتخاب موضوع :

با توجه به اینکه پیش بینی و ارزیابی آتی اقتصادی با استفاده از اطلاعات حسابداری و مالی می تواند کمک ویژه و عمده ای به سهامداران ، سرمایه‌گذاران و کلیه استفاده‌کنندگان اطلاعات بنماید و از آن جائیکه سهامداران خواهان حداکثر منافع و مدیران نیز که مباشرین سهامداران بوده در پی تصمیمات خود هدف به حداکثر رساندن منافع سهامداران را دنبال می‌کنند وهمواره کوشش نموده اند که در یک سطح منطقی قدمهای مثبتی برای افزایش ارزش سهام در بازار برداشته شود می‌توان کمک به سرمایه‌گذاران در ارزیابی و انتخاب شرکت مورد نظر و ارائه اطلاعات مفید و قابل اتکاء به آنان از جنبه های مختلف تقسیم سود، تأمین مالی و سرمایه گذاری را از اهداف تحقیق حاضر به شمار آورد، چرا که بکارگیری مؤثر سیاستهای فوق می‌تواند توجه و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نموده و باعث افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار شرکت گردد . این نوع تقاضاها منجر به صعود ارزش سهام در بازار خواهد شد . بنابراین نکته حائز اهمیت این است که مدیران بتوانند متغیرها یا عواملی را مورد توجه قرار دهند که تأثیر عمده ای بر افزایش ارزش سهام داشته باشد. پس می‌توان هدف اصلی از تحقیق حاضر را بررسی برخی عوامل تأثیرگذار بر این ارزش دانست که مدیران و سهامداران را در اخذ تصمیمات بهینه یاری نموده و در ارتقاء موقعیت فعلی آنان نقش به سزایی داشته باشد.

فرضیه‌های تحقیق :

فرضیه H1 : نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده با ارزش شرکت رابطه دارد .

فرضیه H2: نسبت بدهی به مجموع  دارائیها با ارزش شرکت رابطه دارد .

فرضیه H3 : رشد مخارج سرمایه ای با ارزش شرکت رابطه دارد .

تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی :

۱)ارزش شرکت ((FirmValue )) :

در این تحقیق لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره به عنوان ارزش شرکت در نظر گرفته شده است واز رابطه زیر محاسبه می شود :

MV = Log (P.N)

(تعداد سهام در پایان دوره * قیمت هر سهم در پایان دوره ) Log= MV

2)سود تقسیم نشده (Retained Earnings) :

هر گونه منافع حاصل از سهام در یک دوره مالی که بین سهامداران توزیع و پرداخت نشده باشد ،سود تقسیم نشده گویند .بنا براین سود تقسیم نشده ، سود سهامی است که از شرکت خارج نشده است ودر تحقیق حاضراز طریق رابطه زیر محاسبه می شود :

سود تقسیمی هر سهم ـ سود هر سهم RE1 = EPS2-DPS3 =

3)سود تقسیم شده ((DIVIDEND)) :

مبلغی از سود سهام عادی که بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم  شده است .


۴)سود تقسیمی هر سهم (( DPS)) :

سود تقسیمی هر سهم میزان سودی را که واقعا بین دارندگان هر سهم عادی توزیع گردیده است ، بیان میکند .اطلاع از سود تقسیم شده هر سهم طی چندین سال از علایق خاص سرمایه‌گذاران می باشد .ارزش بازار سهام عادی تا حد زیادی تحت تاثیر سود سهام پرداخت شده و پیش بینی شده قرار می گیرد . این نسبت بیان می‌کند که چه درصدی از عایدی شرکت به سهامداران در قالب سود سهام پرداخت می شودو چه درصدی برای نیاز مالی آینده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

۵)بدهی ((DEBT)):

بدهیهای یک شرکت شامل حق قانونی اشخاص حقیقی وحقوقی بستانکار از شرکت بوده ومتشکل از دو گروه کوتاه مدت وبلند مدت می باشند .به تعریفی دیگر بدهیها معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قرارداد های واحد تجاری است که در نتیجه معاملات ورویدادهای گذشته ایجاد شده وباید از طریق انتقال داراییها ،ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تادیه شود.در این تحقیق جمع بدهیهای کوتاه مدت وبلند مدت در محاسبات منظور گردیده است .

۶) داراییها ((ASSETS)) :

داراییها معرف منابع اقتصادی است که در نتیجة فعالیتها و رویدادهای گذ شته توسط یک واحد تجاری مشخص تحصیل شده و دارای منافع اقتصادی آتی است. دراین تحقیق جمع دارائیهای جاری و غیرجاری در محاسبات لحاظ شده است .

 

۷) مخارج سرمایه ای((CAPITAL EXPENDITURE )):

مخارجی که جهت خرید ،تعویض وبهسازی دارایی صرف می شود وبه افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی ویا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر می گرددبه عنوان مخارج سرمایه ای محسوب می شود .این گونه مخارج در طی سال مورد گزارش انجام شده ،ماهیت هزینه ندارد و در طبقه داراییهای ثابت در تراز نامه نمایش داده می شود.

در تحقیق حاضر ارزش اموال ،ماشین آلات و تجهیزات قبل از کسر استهلاک به عنوان مخارج سرمایه ای در نظر گرفته شده است.

۸) رشد مخارج سرمایه ای:

در این پژوهش رشد مخا رج سرمایه ای عبارت از  ارزش اموال،ماشین الات وتجهیزات قبل از کسر استهلاک در سال t و ارزش اموال ،ماشین الات وتجهیزات قبل از کسر استهلاک در سال t-1، تقسیم بر ارزش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات قبل از کسر استهلاک در سال t-1 می باشد .

۹)نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده () :

تئوریهای ارائه شده در مورد تقسیم سود یا عدم تقسیم سود مختلف  است .گروهی از پرداخت سود سهام بیشتر حمایت می کنند و معتقدند که تقسیم سود بیشتر موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت شده و باعث بالا رفتن قیمت سهام می شود .در مقابل گروهی دیگر معتقدند با توجه به اینکه عدم تقسیم سود باعث سرمایه‌گذاری مجدد آن و افزایش ثروت سهامداران                     می گردد لذا موجب افزایش تقاضا برای سهام ودر نتیجه افزایش ارزش سهام می گردد. گروهی هم براین باورند که ارزش شرکت مطلقاً به سیاست تقسیم سود بستگی ندارد۱٫ این نسبت در واقع ترکیبی از نسبت سود تقسیم شده و سود نگهداری شده در شرکت است و بیان میدارد که در ازای هر یک ریال سودی که بین سهامداران توزیع شده است چه مقدار سود در شرکت باقی مانده است . با این نسبت تأثیر توأمان سود تقسیمی و سود انباشته برارزش بازار سهام شرکت سنجیده می‌شود.

 به عبارت دیگر این نسبت نشان دهنده این است که مدیران وسهامداران کدام خط مشی را در بلند مدت برای افزایش ارزش شرکت بر می گزینند و آیا رابطه ای بین سیاست تقسیم سود و یا عدم تقسیم سود با ارزش بازار سهام وجود دارد یا خیر ؟

۱۰) نسبت  بدهی به مجموع داراییها () :

این نسبت نیز از جمله نسبتهای ساختار سرمایه  می باشد . نسبت فوق کل وجوهی که از محل بدهی ها تامین شده است را تعیین می کند .و از این نسبت غالباً به عنوان شاخصی  برای تعیین ریسک مالی استفاده می کنند . بطور کلی وام دهندگان و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند . زیرا آنرا به معنی سلامت وضعیت خود و ایمنی بیشتر تلقی می کنند . نسبت بدهی زیاد معمولاً واحد تجاری را ناگزیر به پرداخت نرخ سود تضمین شده بالاتری برای استقراض ترغیب می کند . اگر به هر دلیلی این نسبت افزایش یابد از یک طرف وام دهندگان تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در شرکت خواهند داشت و از طرف دیگر نشان می دهد که ریسک شرکت زیادتر شده است و طبق استراتژی جسورانه تر فعالیت میکند و بنا به دلایل فوق باعث کاهش ارزش سهام می شود . از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه بهره به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود ، لذا صرفه جوئیهای مالیاتی ناشی از تامین مالی از طریق بدهی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت گردد .

۱۱)ساختار سرمایه (( STRUCTURE  CAPITAL )) :

ساختار سرمایه یک شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی دارائیهای شرکت تعریف کرد . در صورتی که این ترکیب موجب حداکثر شدن ارزش کل شرکت گردد ساختار بهینه سرمایه۱ نام دارد .

روش تحقیق( متد لوژی) :

الف ) جامعه آماری :

 جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد می باشد .

ب ) انتخاب نمونه :

 جهت انتخاب نمونه کلیه شرکتهایی که دارای شرایط ذیل باشند به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

۱-   حداقل از ابتدای سال مالی ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار مشهد پذیرفته شده باشند .

۲-   شرکتهای نمونه از شرکتهای سرمایه‌گذاری و واسطه گری مالی نباشند .

۳-   در طی دوره تحقیق هر ساله تقسیم سود نقدی داشته باشند .

۴-    شرکت های نمونه از شرکتهای زیان ده نباشند .

ج ) روش آماری :

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است . بدین معنی که از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد شرکتهایی که دارای شرایط ذکر شده نبوده اند از نمونه حذف گردیده اند. در نهایت تعداد نمونه های مورد آزمون به ۱۱۳ شرکت رسید.  پس از محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از افزار محاسباتی EXCEL ، به کمک نرم افزار آماری SPSS بر اساس تحلیل رگرسیونی دو و چند گانه در سطح اطمینان ۹۵% رد یا عدم  رد  فرضیه ها بررسی می‌شود .

برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون ضریب همبستگی ، میزان همبستگی هر یک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته (ارزش بازار سهام ) تعیین کرده و سپس با استفاده از مقدار احتمال ( P-Value ) مربوطه  مشخص می کنیم که آیا ارتباطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد  یا خیر . همچنین آزمون F جهت بررسی معنادار بودن کل مدل رگرسیون و آزمون t جهت بررسی معنادار بودن شیب خط  رگرسیون نیز صورت خواهد گرفت . ضریب تعیین جهت آزمون نیکویی برازش و همچنین تحلیل باقی مانده ها و آمار توصیفی لازم از جمله کارهای آماری مورد استفاده در این تحقیق خواهند بود .

 

د ) متغیرها :

۱-          متغیر وابسته :در این تحقیق ارزش شرکت (ارزش بازار سهام ) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد .

۲-          متغیرهای مستقل : در تحقیق حاضر متغیرهای مستقل عبارتند از :

نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده ، نسبت بدهی به مجموع داراییها و رشد مخارج سرمایه ای .

هـ ) روشهای جمع‌آوری اطلاعات :

۱ـ اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و سوابق تحقیق با مطالعات کتابخانه ای از قبیل مطالعه                       کتب مختلف مدیریت مالی ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا ،مجلات تحقیقات مالی و بررسی های حسابداری و دانش مدیریت و همچنین بررسی مجلات و نشریات خارجی در زمینه تحقیق و بخش عمده ای از از طریق جستجو در اینترنت بدست آمده است .

۲ـ اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی و آزمون فر ضیات که شامل سود سهام ،سود تقسیمی ، سود تقسیم نشده ، جمع دارائیها ، جمع بدهی ها و ارزش بازار سهام می‌باشد با استفاده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مشهد و نرم‌افزار دنا سهم استخراج گردیده است و اطلاعات ارزش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات قبل از کسر استهلاک در طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت  ۱۳۸۵ با استفاده از گزارشات سه ساله و اطلاعات ارزش اموال، ماشین آلات و تجهیزات قبل از کسر استهلاک در سال ۱۳۸۵ با مراجعه به سازمان حسابرسی و بورس اوراق بهادار مشهد از یادداشت های پیوست صورتهای مالی به دست آمده است .

قلمرو تحقیق :

۱ـ قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره ۶ ساله ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵ بر مبنای گزارشهای مالی منتشر شده در بورس اوراق بهادار مشهد می باشد .

۲ـ قلمرو مکانی :جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد تا پایان سال ۱۳۸۵ می باشد. لازم به ذکر است که انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد به عنوان جامعه آماری بدین لحاظ  است که تقریباً می توان گفت قابل استفاده ترین اطلاعات در خصوص شرکتهای ایرانی در این نهاد قرار داشته و از طرف دیگر تنها شرکتهایی هستند که سهام آنها در بازار بورس قیمت گذاری و داد و ستد می شود .

۳ـ قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق تعیین برخی عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام                می باشد .

استفاده کنندگان از تحقیق :

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده کلیه کاربران صورتهای مالی قرارگیرد . از جمله این استفاده کنندگان :

۱ـ تحلیل گران مالی بازار سرمایه .

۲ـمدیران شرکتها و صنایع .

۳ـ سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکتهای بورس اوراق بهادار جهت اتخاذ تصمیمات صحیح .

۴ـ اعتبار دهندگان .

۵ـ کار گزاران ، هیئت نظارت و مسئولین بورس اوراق بهادار جهت انجام مشاوره ، نظارت و اخذ تصمیمات مناسب در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس .

۶ـ دانشجویان و مجامع دانشگاهی حسابداری و مالی .

تشریح فصول آتی

فصل دوم : ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق

در این فصل مبانی نظری وسوابق تحقیق بطور مفصل و گویا ذکر می گردند بطوریکه این فصل به بررسی ادبیات مالی و حسابداری در زمینه ارزش سهام و محتوای اطلاعاتی و تئوریهای سیاست تقسیم سود ، تامین مالی و انواع سرمایه‌گذاریها پرداخته ودر پایان سوابق تحقیقات انجام شده در داخل وخارج کشور را به طور خلاصه بیان می کند .

فصل سوم :روش تحقیق (متد لوژی ).

این فصل شامل مقدمه ،فرضیه‌های تحقیق ، متغیرهای مورد مطالعه ، جامعه آماری ، چگونگی انتخاب نمونه آماری ، اندازه گیری متغیرها ،روش آماری تحقیق ونرم‌افزارهای مورد استفاده می باشد وروشهای آزمون فرضیه‌ها را ارائه می دهد .

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق .

این فصل شا مل مقدمه ، آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌های تحقیق می باشد . در این فصل پردازش داده ها ،یافته های تحقیق ونتایج بیان خواهد شد ودر مورد کلیه فرضیه‌ها تجزیه و تحلیل کافی صورت خواهد گرفت .

 

فصل پنجم : خلاصه ، تفسیر نتایج وپیشنهادات تحقیق .

فصل پایانی تحقیق حاضر شامل خلاصه ای از تحقیق مذکور ، تفسیر نتایج تحقیق ، محدودیتها، پیشنهادهای تحقیق وپیشنهادات جهت تحقیقات آتی می باشد .در این فصل سعی خواهد شد که اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد .

فهرست منابع و ما خذ :

در این قسمت فهرست کلیه منابع مورد استفاده در تحقیق اعم از کتب ، مجلات ، مقاله های داخلی وخارجی و پایان نامه های مورد استفاده ذکر می گردد .

مقدمه :

تصمیم گیری اقتصادی از سوی استفاده کنندگان از صورتهای مالی مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است توانایی مذکور نهایتاً تعیین کننده آن است که آیا واحد تجاری توانایی پرداخت به تامین کنندگان کالا و مواد ، کارکنان ، باز پرداخت دیون ، تقبل سرمایه‌گذاری ضروری و توزیع سود به صاحبان واحد تجاری را دارد یا خیر . از این رو استفاده کنندگان چنانچه اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که بر اساس آن بتوانند واحد تجاری را از ابعاد مختلف از جمله قدرت سودآوری فعلی و آتی مورد ارزیابی قرار دهند می توانند از اطلاعات جهت اخذ تصمیم گیری بهینه استفاده نمایند۱ . لذا دانشمندان مالی و اقتصادی طی ربع قرن اخیر در پی یافتن منابع اطلاعاتی مناسب جهت تصمیم گیری صحیح در زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری بهینه بوده اند . بنابراین ارزش اطلاعات حسابداری را از دیدگاه سهامداران از طریق تحقیقات تجربی مختلفی مورد آزمون قرار دادند و همبستگی اطلاعات منتشر شده حسابداری و مالی با تغییرات ارزش سهام را محاسبه و تجزیه و تحلیل نمودند . حال چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری و مالی برای سرمایه‌گذاران به شمار آورد . این تحقیقات همچنین آزمونی برای فرضیه بازارهای کارآمد محسوب می شود چرا که اثرگذاری اطلاعات جدید بر ارزش بازار سهام مستلزم وجود بازاری است که بتواند به سرعت ارزش این اطلاعات را مورد ارزیابی قرار دهد . بنابراین ارزشمند بودن اطلاعات حسابداری و مالی در تصمیم گیری مستلزم وجود یک بازار کار آمد می باشد ، که در این بازار مجموعه ای از عوامل می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند . برای اکثر مردم به خصوص سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سئوال مطرح است که چه اطلاعات و عواملی بر ارزش شرکت موثر است . در عمل دیده شده است که سهامداران از اطلاعات و معیارهای غلطی برای قضاوت درمورد ارزش سهام شرکتها استفاده می کنند . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود که قیمت سهام شرکتها به سمت ارزش واقعی آنها سوق پیدا نکند و این پدیده معمولاً موجب ضررو زیان یک گروه و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد۱ .از جمله عواملی که به خصوص در دراز مدت می تواند بر ارزش شرکت و در نهایت بر ثروت سهامداران موثر باشد سیاست تقسیم سود ، سطح بدهی و سرمایه‌گذاری می باشد که در این فصل سعی خواهیم کرد که کلیه عوامل مذکور را به طور مفصل تشریح نموده و رابطه آنها را با ارزش کل بازار سهام مورد مطالعه قرار دهیم . در انتهای این فصل خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد موضوع و فرضیه‌های تحقیق عنوان خواهد گردید .

( مفاهیم ارزش ) :

۱ـ ارزش دفتری ۲


۱ـ هاپتون ـ وارون ، مدیریت مالی ، ترجمه دکتر حمیدرضا وکیلی فرد و مسعود وکیلی فرد ـ انتشارات علمی فوج ـ سال ۱۳۸۰

۱-usefullness in predictive

2-خالقی مقدم. حمید ، « سودمندی در پیش بینی ، معیاری برای ارزیابی اطلاعات حسابداری » ـ بررسی های حسابداری ، شماره ۱۰ و ۱۱ ، زمستان  ۱۳۷۳ و بهار ۱۳۷۴

۳-هامپتون، وارون ، مدیریت مالی ـ ترجمه دکتر حمید رضا وکیلی فرد و مسعود وکیلی فرد ـ انتشارات علمی فوج ـ سال ۱۳۸۰

۱-Retained Earnings

2- Earning per share

3- Dividends per share

1ـ اسلامی . غلامرضا ، « مروری بر تئوریها و خط مشی های تقسیم سود » ، دانش مدیریت ، شماره ۱۴ و ۱۵

 ۱-     Optimal capital structure

1ـ حمزه نخجوانی ـ حسین ، تالانه ـ عبدالرضا ، « فرآیند تصمیم گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری » ، مجله حسابدار ،نوروز ۱۳۷۱٫

۱ـ دکتر علی جهانخانی ـ احمد ظریف فرد ، « آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟» ، تحقیقات مالی ـ سال دوم ـ شماره ۷ و ۸ ـ تابستان و پائیز ۱۳۷۴٫

۲-Book Value

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.