تحقیق قرآن در قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق قرآن در قرآن  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  193  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق قرآن در قرآن  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چكيده    9
پيشگفتار    11
اهميت موضوع    15
تبيين موضوع    15
پيشينة موضوع    17
سوالات اصلي و فرعي تحقيق    17
روش تحقيق    18
قرآن    20
الف) عناوين استقلالي    24
2- كتاب    24
3-ذكر    28
4-فرقان    30
5-حديث و احسن الحديث    32
6-تنزيل و منزل    33
7-آيات    34
8-حق    35
9- صدق (تصديق)    36
10- علم    37
11- برهان    39
12- بينه و بينات و تبيان و بيان    39
13- بلاغ و بالغه    40
14- حكمت    41
15- حكم    42
16- بصائر    42
17- بشير    45
18- تفصيل و مفصل    46
19- شفاء    47
20- موعظه    48
21- رحمت    48
22- نور    50
23- قول    50
24- كلام الله    50
25- وحي    50
عناوين تبعي    51
1-علي    51
2- حكيم    52
3-عظيم    52
4- كريم    53
5- مجيد    53
6- عزيز    54
7- مبارك    54
8- قيم    55
وجوه قيم بودن قرآن    56
9- مبين    56
10- متشابه مثاني    57
11- عربي    58
«ويژگي هاي قرآن»    60
1-الهي بودن    61
مبدأ نزول قرآن    62
1-نزول از خداي حي قيوم    62
2-نزول از خداي رب العالمين    63
3- نزول از خداي معلم و اكرم    64
4- نزول از خداي رحمان رحيم    64
5- نزول از خداي مبارك    65
6- نزول از خداي عزيز عليم    66
7- نزول از خداي عزيز حكيم    66
8- نزول از خداي حكيم حميد    67
9- نزول از خداي علي حكيم    68
قرآن، حقيقتي ذو مراتب    69
10- نزول از خداي مبارك    71
11- نزول از خداي عزيز عليم    71
12- نزول ازخداي عزيز حكيم    72
13- نزول از خداي حكيم حميد    73
2- نزول تدريجي    75
3- ناتواني جن و انس از آوردن همانند قرآن    77
4- حقانيت قرآن    79
5- مصونيت قرآن از تحريف    81
6- جامعيت و تازگي    83
قرآن كتاب جهان شمول    87
7- تنوع در بيان مطلب    89
8- پيراستگي از هر گونه كژي و انحطاط    91
9- شفابخشي قرآن    92
10- قرآن كريم تصديق كننده كتب پيشين    93
آموزه هاي قرآن    97
الف : توحيد    99
ب )‌ الوهيت و خالقيت    100
ج ) ربوبيت    101
د ) توحيد الوهيت و ربوبيت    102
ب- نبوت    103
ادله ضرورت بعثت انبياء     104
ويژگي هاي قانونگذار براي جامعه انساني    106
4- تعليم     107
5- تزكيه    107
امامت    109
ج: معاد در قرآن    111
دلائل وقوع معاد    113
1. برهان فطرت    114
2. برهان حكمت    115
3. برهان عدالت    118
4. برهان هدف و حركت    119
5. برهان رحمت    120
6. برهان وحدت    122
دروازه عالم بقاء    123
1. مرگ    123
2. برزخ    125
نشانه‌هاي رستاخيز    125
2. اخلاق    127
اخلاق فردي و اجتماعي    127
اصول چهارگانه اخلاق    128
مقياس سنجش اخلاق نيك و بد    132
3. احكام    133
الف- نماز    133
خشوع در نماز    134
نمازهاي پنج‌گانه و وقت آنها    134
درباره قبله    136
ب : روزه    137
ج‌‌ : خمس    137
د : زكات    138
هـ : حج    139
و : جهاد    140
ز : امر به معروف و نهي از منكر    142
شيوه هاي پيام رساني قرآن    143
1-واداشتن به تفكر (جلب توجه و ايجاد سؤال)    144
2- برهان و جدل    146
3- ارائه مثل (ظرافت و تنوع در بيان مثلها)    147
4- ارائه الگو از خوبان و بدان (بيان قصص و شيوه هاي آن)    149
تفكيك بيان تمثيلي از بيان حقيقي    150
5- خروج از نظم رايج در كتب علمي    151
6-بهره وري از قواعد فصاحت و بلاغت    152
1-سوگند خوردن    152
2- ارائه با بيان جذاب و رعايت ادب    153
3- ايجاز و اطناب    154
7- تشويق و توبيخ آن    155
8- استفاده از تكرار    156
9- ارائه بيانات ژرف :    158
روش بهره‌مندي از قرآن كريم    160
1-قرائت    161
2- تلاوت     166
فضيلت تلاوت قرآن    167
3- ترتيل    168
ترتيل معنوي    169
4- استعاذه    171
5- استماع و انصات    172
6-تدبر    173
رسالت قرآن    175
1-هدايت جن و انس    176
2-بشارت و انذار    181
حصر هدف رسالت در انذار    182
3-فلاح و رستگاري    184
مخاطبان قرآن    187
انواع خطاب در قرآن كريم    188
1-خطاب به عموم مردم    188
2-خطاب به مؤمنان    189
3-خطاب به پيامبر اسلام    191
4-خطاب به كافران    192

چكيده

در اين تحقيق افزون بر فصل كليات كه مشتمل بر ضرورت و اهميت موضوع تبيين موضوع پيشينه است. داراي 7 فصل ديگر مي‎باشد. در فصل اول تعريف لغوي و اصطلاحي قرآن، فرقان، ذكر و كتاب آمده كه به قولي اين 4 لفظ اسامي قرآن مي باشند[1] و بقيه نام ها هم بررسي شده است.

در فصل دوم ويژگي هاي قرآن مورد بررسي قرار گرفته است. مانند ويژگي الهي بودن، حقانيت، رفع اختلاف و …

در فصل سوم آموزه هاي قرآن مطرح شده است كه حول 3 محور بيان شده: 1- طرح اعتقادات 2- آموزة اخلاقي 3- احكام

در فصل چهارم شيوه هاي پيام رساني قرآن گفته شده است. اينكه قرآن براي جلب توجه مخاطبان از چه روشهايي استفاده كرده يا به عبارت ديگر از چه روش هايي استفاده كرده كه مطلب بيان شده تأثير بيشتري روي مخاطب بگذارد.

در فصل پنجم آداب قرائت قرآن بيان شده است. اينكه براي قرائت بهتر با چه آدابي بايد همراه باشد.

در فصل ششم هم رسالت قرآن گفته شده است كه مهمترين رسالت قران انذار و هدايت است. و در فصل هفتم هم مخاطبان قرآن اينكه خطابهاي قرآن براي تمام مردم است ولي مردم در برابر اين خطابها چند دسته مي‎شوند.

واژگان كليدي

قرآن. فرقان. ذكر. كتاب[1] قرآن شناسي- محمدتقي مصباح يزدي. نگارش محمود رجبي. موسسة آموزش و پژوهش امام خميني (ره). پائيز 80. تهران. ص          35

پيشگفتار

«الحمدالله الذي انزل علي عبده الكتاب»[1] ستايش خاص خدايي است كه اين كتاب استوار را بر بندة خويش فروفرستاد. خداوند اين كتاب را بر بندگانش نازل كرد تا بندگان خود را از گمراهي نجات دهد و راه نجات را در تمسك به اين كتاب و اهل بيت پيامبر (ص) قرار داد. همچنانكه پيامبر (ص) در حديث معروف ثقلين مي‎فرمايند: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي. ما إن تمسكتم بهمالن تضلوا بعدي ابدا» من در بين شما دو چيز گرانقدر باقي گذاشتم. كتاب خدا و عترتم كه اگر به آن متمسك شودي هرگز گمراه نخواهيد شد»[2]

قرآن در تمامي ابعاد فردي، اجتماعي، مادي، معنوي، دنيوي و اخروي هدايت انسان را تأمين كرده است.

استاد مطهري مي‎فرمايند:

«قرآن مثل بعضي كتابهاي مذهبي نيست كه يك سلسله مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تكوين مطرح كرده باشد و حداكثر يك سلسله اندرزهاي اخلاقي هم ضميمه كرده باشد. قرآن اصول معتقدات و انكار و انديشه هايي را كه براي يك انسان به عنوان يك موجود با ايمان و صاحب عقيده لازم و ضروري است و همچنين اصول تربيت و اخلاق و نظامات اجتماعي و خانوادگي را بيان كرده است.»[3]

پس از آنجا كه شناخت قرآن يكي از ضروري ترين و مهم ترين نيازهاي هدايتي بشر است. شناخت آن به سادگي ميسر نيست. براي يافتن آن نيز بايد به خود قرآن مراجعه كرد و قرآن را در قرآن يافت.

نويسندة معروف اسلام «سيد قطب» در مقدمه كتاب خود «تصوير فني قرآن مجيد» بحث جالبي تحت عنوان «من قرآن را پيدا كردم» دارد كه خلاصه اش اين است.

«اين كتاب داستاني دارد، تا كتاب به چاپ نرسيده بود آن را در نزد خود نگاه داشتم ولي امروز كه كتاب براي چاپ فرستاده مي شود، ناچارم آن را فاش كنم:

در كودكي كه براي نخستين بار قرآن را مي خواندم، با اينكه فكر من قادر به درك معاني بلند آن نبود، چيزهايي از آن احساس مي كردم. هنگامي كه بعضي از آيات را مي خواندم، عكس ها و تصويرهاي جالبي در ذهن من نقش مي بست. من از اين تصويرهاي ساده و قدرت خلاقة قرآن، فوق العاده لذت مي بردم. و با آن، مدت ها سرخوش بودم، آن ايام با خاطرات شيرينش گذشت.

هنگامي كه قدم در محبط مدرسه گذاشتم وتفسير قرآن را در كتب تفسير خواندم و اقوالات اين و آن و احتمالات گوناگون را مطالعه كردم. ديدم ديگر اثري از آن «تصويرهاي روح پرور» و آن جمال دل انگيزي كه در كودكي مي ديدم، در اعماق فكر من پيدا نيست. متحير شدم، مگر اين همان قرآني نيست كه من در كودكي مي خواندم و آنقدر از معاني آن لذت مي بردم ! چرا امروز اينقدر مشكل و پيچيده و خالي از آن روح و زيبايي و لذت شده است؟! مگر اين قرآن ديگر است؟ آن تصويرهاي زنده و روح پرور كجاست؟ ناچار گفته هاي اين و آن و آن همه احتمالات مختلف و احياناً نامفهوم را رها كرده به مطالعه عميق خود قرآن پرداختم و قرآن را در خود قرآن جستجو كردم، نه در گفته هاي اين و آن.

ديدم قرآن بار ديگر، همان قيافة جذاب و دلپذير، همان تصويرهاي دل انگيز و جان پرور خود را به من نشان داد و من مسحور اين منظره ها شدم! البته اين نقشها و صورتهايي كه در اين موقع مشاهده مي كردم به آن سادگي دوران كودكي نبود؛ چرا اينكه آن روز تنها صورتهاي زنده و روح دار آن را مي ديدم ولي امروز در پشت آن ها هدفهاي عالي و مقاصد بزرگ و پرارزش قرآن را نيز مي بينم و در هر حال جاذبه و كشش آن هميشگي و لايزال است. شكر خدا كه من قرآن را پيدا كردم …»[4]

در پايان برخورد لازم مي دانم كه از زحمات مسئولين دانشكده، كتابخانه و مخصوصاً استاد گرانقدر جناب آقاي محمدي تشكر كنم كه با راهنمايي هاي خود، در انجام اين پروژه مرا بسيار ياري كردند. و اميدوارم كه اين پژوهش بتواند قرآن را از ديدگاه قرآن هر چند در حد ناقص و ابتدايي معرفي كند. «ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم»[5][1] كهف، 1

[2] رهبري امام علي (ع) در قرآن و سنت (المراجعات). سيد عبدالحسين شرف الدين موسوي. مترجم: محمد جعفر امامي، چاپ بين الملل. دوم. زمستان 80- ص 70

[3] آشنايي با قرآن، استاد مرتضي مطهري، صدرا- چاپ پنجم- بهار 70- ج 1 و2- ص 10

[4] تصوير فني، نمايش هنري در قرآن مجيد، انقلاب، تير 59، اول، سيد قطب، مترجم محمدعلي عابدي

[5] بقره، 127

اهميت موضوع

قرآن كريم تجلي خداوند است، همانطوريكه بشر نمي تواند به شناخت خدا نايل بيابد نمي تواند به شناخت تجلي او، قرآن نيز نايل بيابد، بشر خودش نمي تواند به سادگي قرآن را بشناسد، انسان نيازمند هدايت است و قرآن هم كتاب هدايت. و ما نيازمند به معرفي خود قرآن هستيم.

شناخت قرآن از ديدگاه خود قرآن داراي چنان ضرورت بي بديل است كه هيچ منبع ديگري نمي تواند جايگزين شود. اهميت اين پژوهش وقتي روشن مي‎شود كه به نكات ذيل توجه كنيم:

1-  نخست اينكه اگر بخواهيم در مورد قرآن كريم صحبت كنيم به اولين مساله اي كه برخورد مي كنيم اين است كه عقل و حواس ما نمي تواند به همة مراتب قرآن وقوف پيدا كند، عقل انسان با همة پيچيدگي هايش در برابر عظمت قرآن به زانو درمي آيد و ساكت مي نشيند.

2-  ثانياً كلام الهي مانند صاحب كلام، بزرگ و فضائلش لايتناهي است كه انسان اين موجود محدود نمي تواند سخن را در مورد قرآن كمال برساند. بر اين اساس ما براي شناخت قرآن نيز بايد به خود قرآن مراجعه كنيم تا ابعاد آن را خود معرفي كند.

تبيين موضوع

قرآن كريم سخن خداوند[1]، ثقل اكبر، كتاب جاويدان راهنماي بشر[2] در تمامي عرصه هاي زندگي است. هيچ مساله اي در قرآن فروگذار نشده است.[3] در عظمت آن همين بس كه خود مي فرمايد: لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله.[4]اگر اين قرآن را بر كوهي نازل كرده بوديم، مسلماً او را مي ديدي كه خاشع و از ترس خدا متلاشي مي‎شود. و يا اينكه رسول اكرم (ص) مي‎فرمايند: «فضل القرآن علي سائر الكلام كنضل الله علي سائر خلقه»[5] يعني برتري قرآن بر ديگر سخنان همچون برتري خداوند بر خلق خود اوست.

قرآن كريم بزرگترين هديه الهي است براي انسانها كه ايشانرا به سوي سعادت جاوداني هدايت مي‎كند. قرآن مهمترين دليل بر حقانيت اسلام و رسالت پيامبر گرامي (ص) كه همواره با بيان اعجاز آميزش حجت را بر همة آدميان تمام مي‎كند[6]. «هنگاميكه قرآن به توصيف خود مي پردازد افقهايي از شناخت را در برابر ما مي گشايد كه چون به پژوهش بيشتر در آنها مي‎پردازيم مي توانيم از خصايص قرآن و صفات عالي و كمالي آن آگاه شويم. در فهم كتاب خدا بايد از خود قرآن مدد گرفت. هيچ بعدي از معرفت نيست كه راهنما و بينه اي از آن در اين كتاب آسماني نباشد.[7]»

قرآن كه مبين هر چيز است نمي تواند مبين خود نباشد. و اين رساله به تبيين قرآن از ديدگاه خود قرآن اختصاص داده شده است.

براي شناخت قرآن راههاي مختلف و معرفهاي مختلفي وجود دارد. راه عقلي، تاريخي و سندي و … يكي از معرفها هم خود قرآن است كه به بهترين وجه خود را معرفي كرده است. اين رساله بر اساس اين معرف كار خود را شروع كرده است.

پيشينة موضوع:

بديهي است كه متن اصلي خود قرآن مي‎باشد و پس از آن قديميترين منابع روايات تفسيري و متون تفسيري اسلامي است و از صدر اسلام تاكنون دربارة قرآن پژوهشهاي بسياري شده و مطالعات گوناگون انجام شده است و هر كدام از آنها از جهتي قرآن را بررسي كرده اند و دربارة آن ها سخن به زبان آورده اند و به حق هم اين پژوهش ها در خور توجه است اما درباره اين موضوع به طور خاص سير كتابهايي نگاشته شده است كه مهمترين آنها عبارتند از:

آشنايي با قرآن اثر استاد مطهري، قرآن حكيم و قرآن در قرآن اثر آقاي جوادي آملي و قرآن در قرآن اثر محمدباقر بهبودي سيري در علوم قرآن اثر يعقوب جعفري قرآن شناسي اثر آقاي مصباح يزدي.

سوالات اصلي و فرعي تحقيق:

1-    تعريف لغوي و اصطلاحي قرآن چيست؟

2-    اسامي و نام هاي قرآن در قرآن كدام است؟

3-    ويژگي هاي قرآن از ديدگاه قرآن كريم كدام است؟

4-    آموزه هاي قرآن را بنويسيد؟

5-    شيوه هاي پيام رساني قرآن چيست؟

6-    آداب قرائت قرآن چگونه است؟

7-    رسالت قرآن چيست؟

8-    مخاطبان قرآن چه كساني هستند؟

روش تحقيق:

اين تحقيق به روش كتابخانه اي صورت گرفته است كه با مراجعه به كتابخانه و بررسي كتب مختلف تدوين شده است.[1] حم «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» غافر 1 و 2

[2] شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس. 185 بقره

[3] لارطب ولي يابس الافي كتاب مبين. انعام 59

[4] حشر 21

[5] شناخت قرآن، سيد ابوالقاسم خويي- صادق نجمي و هاشم هريسي. اول- شعبان 1402- مدينة العلم- قم، ص 12

[6] معارف قرآن، محمدتقي مصباح يزدي، موسسة در راه حق. قم. پائيز 67. اول. ص 10

[7] تفسير هدايت- سيد محمدتقي مدرسي- ترجمة احمد آرام- انتشارات آستان قدس- مشهد- 77 ج 1 ص 25

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیرات تلاوت قرآن در زندگي
 • مقاله تفکر در قرآن
 • مقاله اهميت قرآن
 • مقاله سیری در قرآن به عنوان کلام وحی
 • مقاله قرآن و حضرت مهدي(عج)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی