تحقیق قرآن در قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق قرآن در قرآن  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۱۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق قرآن در قرآن  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۹
پیشگفتار    ۱۱
اهمیت موضوع    ۱۵
تبیین موضوع    ۱۵
پیشینة موضوع    ۱۷
سوالات اصلی و فرعی تحقیق    ۱۷
روش تحقیق    ۱۸
قرآن    ۲۰
الف) عناوین استقلالی    ۲۴
۲- کتاب    ۲۴
۳-ذکر    ۲۸
۴-فرقان    ۳۰
۵-حدیث و احسن الحدیث    ۳۲
۶-تنزیل و منزل    ۳۳
۷-آیات    ۳۴
۸-حق    ۳۵
۹- صدق (تصدیق)    ۳۶
۱۰- علم    ۳۷
۱۱- برهان    ۳۹
۱۲- بینه و بینات و تبیان و بیان    ۳۹
۱۳- بلاغ و بالغه    ۴۰
۱۴- حکمت    ۴۱
۱۵- حکم    ۴۲
۱۶- بصائر    ۴۲
۱۷- بشیر    ۴۵
۱۸- تفصیل و مفصل    ۴۶
۱۹- شفاء    ۴۷
۲۰- موعظه    ۴۸
۲۱- رحمت    ۴۸
۲۲- نور    ۵۰
۲۳- قول    ۵۰
۲۴- کلام الله    ۵۰
۲۵- وحی    ۵۰
عناوین تبعی    ۵۱
۱-علی    ۵۱
۲- حکیم    ۵۲
۳-عظیم    ۵۲
۴- کریم    ۵۳
۵- مجید    ۵۳
۶- عزیز    ۵۴
۷- مبارک    ۵۴
۸- قیم    ۵۵
وجوه قیم بودن قرآن    ۵۶
۹- مبین    ۵۶
۱۰- متشابه مثانی    ۵۷
۱۱- عربی    ۵۸
«ویژگی های قرآن»    ۶۰
۱-الهی بودن    ۶۱
مبدأ نزول قرآن    ۶۲
۱-نزول از خدای حی قیوم    ۶۲
۲-نزول از خدای رب العالمین    ۶۳
۳- نزول از خدای معلم و اکرم    ۶۴
۴- نزول از خدای رحمان رحیم    ۶۴
۵- نزول از خدای مبارک    ۶۵
۶- نزول از خدای عزیز علیم    ۶۶
۷- نزول از خدای عزیز حکیم    ۶۶
۸- نزول از خدای حکیم حمید    ۶۷
۹- نزول از خدای علی حکیم    ۶۸
قرآن، حقیقتی ذو مراتب    ۶۹
۱۰- نزول از خدای مبارک    ۷۱
۱۱- نزول از خدای عزیز علیم    ۷۱
۱۲- نزول ازخدای عزیز حکیم    ۷۲
۱۳- نزول از خدای حکیم حمید    ۷۳
۲- نزول تدریجی    ۷۵
۳- ناتوانی جن و انس از آوردن همانند قرآن    ۷۷
۴- حقانیت قرآن    ۷۹
۵- مصونیت قرآن از تحریف    ۸۱
۶- جامعیت و تازگی    ۸۳
قرآن کتاب جهان شمول    ۸۷
۷- تنوع در بیان مطلب    ۸۹
۸- پیراستگی از هر گونه کژی و انحطاط    ۹۱
۹- شفابخشی قرآن    ۹۲
۱۰- قرآن کریم تصدیق کننده کتب پیشین    ۹۳
آموزه های قرآن    ۹۷
الف : توحید    ۹۹
ب )‌ الوهیت و خالقیت    ۱۰۰
ج ) ربوبیت    ۱۰۱
د ) توحید الوهیت و ربوبیت    ۱۰۲
ب- نبوت    ۱۰۳
ادله ضرورت بعثت انبیاء     ۱۰۴
ویژگی های قانونگذار برای جامعه انسانی    ۱۰۶
۴- تعلیم     ۱۰۷
۵- تزکیه    ۱۰۷
امامت    ۱۰۹
ج: معاد در قرآن    ۱۱۱
دلائل وقوع معاد    ۱۱۳
۱٫ برهان فطرت    ۱۱۴
۲٫ برهان حکمت    ۱۱۵
۳٫ برهان عدالت    ۱۱۸
۴٫ برهان هدف و حرکت    ۱۱۹
۵٫ برهان رحمت    ۱۲۰
۶٫ برهان وحدت    ۱۲۲
دروازه عالم بقاء    ۱۲۳
۱٫ مرگ    ۱۲۳
۲٫ برزخ    ۱۲۵
نشانه‌های رستاخیز    ۱۲۵
۲٫ اخلاق    ۱۲۷
اخلاق فردی و اجتماعی    ۱۲۷
اصول چهارگانه اخلاق    ۱۲۸
مقیاس سنجش اخلاق نیک و بد    ۱۳۲
۳٫ احکام    ۱۳۳
الف- نماز    ۱۳۳
خشوع در نماز    ۱۳۴
نمازهای پنج‌گانه و وقت آنها    ۱۳۴
درباره قبله    ۱۳۶
ب : روزه    ۱۳۷
ج‌‌ : خمس    ۱۳۷
د : زکات    ۱۳۸
هـ : حج    ۱۳۹
و : جهاد    ۱۴۰
ز : امر به معروف و نهی از منکر    ۱۴۲
شیوه های پیام رسانی قرآن    ۱۴۳
۱-واداشتن به تفکر (جلب توجه و ایجاد سؤال)    ۱۴۴
۲- برهان و جدل    ۱۴۶
۳- ارائه مثل (ظرافت و تنوع در بیان مثلها)    ۱۴۷
۴- ارائه الگو از خوبان و بدان (بیان قصص و شیوه های آن)    ۱۴۹
تفکیک بیان تمثیلی از بیان حقیقی    ۱۵۰
۵- خروج از نظم رایج در کتب علمی    ۱۵۱
۶-بهره وری از قواعد فصاحت و بلاغت    ۱۵۲
۱-سوگند خوردن    ۱۵۲
۲- ارائه با بیان جذاب و رعایت ادب    ۱۵۳
۳- ایجاز و اطناب    ۱۵۴
۷- تشویق و توبیخ آن    ۱۵۵
۸- استفاده از تکرار    ۱۵۶
۹- ارائه بیانات ژرف :    ۱۵۸
روش بهره‌مندی از قرآن کریم    ۱۶۰
۱-قرائت    ۱۶۱
۲- تلاوت     ۱۶۶
فضیلت تلاوت قرآن    ۱۶۷
۳- ترتیل    ۱۶۸
ترتیل معنوی    ۱۶۹
۴- استعاذه    ۱۷۱
۵- استماع و انصات    ۱۷۲
۶-تدبر    ۱۷۳
رسالت قرآن    ۱۷۵
۱-هدایت جن و انس    ۱۷۶
۲-بشارت و انذار    ۱۸۱
حصر هدف رسالت در انذار    ۱۸۲
۳-فلاح و رستگاری    ۱۸۴
مخاطبان قرآن    ۱۸۷
انواع خطاب در قرآن کریم    ۱۸۸
۱-خطاب به عموم مردم    ۱۸۸
۲-خطاب به مؤمنان    ۱۸۹
۳-خطاب به پیامبر اسلام    ۱۹۱
۴-خطاب به کافران    ۱۹۲

چکیده

در این تحقیق افزون بر فصل کلیات که مشتمل بر ضرورت و اهمیت موضوع تبیین موضوع پیشینه است. دارای ۷ فصل دیگر می‎باشد. در فصل اول تعریف لغوی و اصطلاحی قرآن، فرقان، ذکر و کتاب آمده که به قولی این ۴ لفظ اسامی قرآن می باشند[۱] و بقیه نام ها هم بررسی شده است.

در فصل دوم ویژگی های قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. مانند ویژگی الهی بودن، حقانیت، رفع اختلاف و …

در فصل سوم آموزه های قرآن مطرح شده است که حول ۳ محور بیان شده: ۱- طرح اعتقادات ۲- آموزة اخلاقی ۳- احکام

در فصل چهارم شیوه های پیام رسانی قرآن گفته شده است. اینکه قرآن برای جلب توجه مخاطبان از چه روشهایی استفاده کرده یا به عبارت دیگر از چه روش هایی استفاده کرده که مطلب بیان شده تأثیر بیشتری روی مخاطب بگذارد.

در فصل پنجم آداب قرائت قرآن بیان شده است. اینکه برای قرائت بهتر با چه آدابی باید همراه باشد.

در فصل ششم هم رسالت قرآن گفته شده است که مهمترین رسالت قران انذار و هدایت است. و در فصل هفتم هم مخاطبان قرآن اینکه خطابهای قرآن برای تمام مردم است ولی مردم در برابر این خطابها چند دسته می‎شوند.

واژگان کلیدی

قرآن. فرقان. ذکر. کتاب[۱] قرآن شناسی- محمدتقی مصباح یزدی. نگارش محمود رجبی. موسسة آموزش و پژوهش امام خمینی (ره). پائیز ۸۰٫ تهران. ص          ۳۵

پیشگفتار

«الحمدالله الذی انزل علی عبده الکتاب»[۱] ستایش خاص خدایی است که این کتاب استوار را بر بندة خویش فروفرستاد. خداوند این کتاب را بر بندگانش نازل کرد تا بندگان خود را از گمراهی نجات دهد و راه نجات را در تمسک به این کتاب و اهل بیت پیامبر (ص) قرار داد. همچنانکه پیامبر (ص) در حدیث معروف ثقلین می‎فرمایند: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. ما إن تمسکتم بهمالن تضلوا بعدی ابدا» من در بین شما دو چیز گرانقدر باقی گذاشتم. کتاب خدا و عترتم که اگر به آن متمسک شودی هرگز گمراه نخواهید شد»[۲]

قرآن در تمامی ابعاد فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی و اخروی هدایت انسان را تأمین کرده است.

استاد مطهری می‎فرمایند:

«قرآن مثل بعضی کتابهای مذهبی نیست که یک سلسله مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تکوین مطرح کرده باشد و حداکثر یک سلسله اندرزهای اخلاقی هم ضمیمه کرده باشد. قرآن اصول معتقدات و انکار و اندیشه هایی را که برای یک انسان به عنوان یک موجود با ایمان و صاحب عقیده لازم و ضروری است و همچنین اصول تربیت و اخلاق و نظامات اجتماعی و خانوادگی را بیان کرده است.»[۳]

پس از آنجا که شناخت قرآن یکی از ضروری ترین و مهم ترین نیازهای هدایتی بشر است. شناخت آن به سادگی میسر نیست. برای یافتن آن نیز باید به خود قرآن مراجعه کرد و قرآن را در قرآن یافت.

نویسندة معروف اسلام «سید قطب» در مقدمه کتاب خود «تصویر فنی قرآن مجید» بحث جالبی تحت عنوان «من قرآن را پیدا کردم» دارد که خلاصه اش این است.

«این کتاب داستانی دارد، تا کتاب به چاپ نرسیده بود آن را در نزد خود نگاه داشتم ولی امروز که کتاب برای چاپ فرستاده می شود، ناچارم آن را فاش کنم:

در کودکی که برای نخستین بار قرآن را می خواندم، با اینکه فکر من قادر به درک معانی بلند آن نبود، چیزهایی از آن احساس می کردم. هنگامی که بعضی از آیات را می خواندم، عکس ها و تصویرهای جالبی در ذهن من نقش می بست. من از این تصویرهای ساده و قدرت خلاقة قرآن، فوق العاده لذت می بردم. و با آن، مدت ها سرخوش بودم، آن ایام با خاطرات شیرینش گذشت.

هنگامی که قدم در محبط مدرسه گذاشتم وتفسیر قرآن را در کتب تفسیر خواندم و اقوالات این و آن و احتمالات گوناگون را مطالعه کردم. دیدم دیگر اثری از آن «تصویرهای روح پرور» و آن جمال دل انگیزی که در کودکی می دیدم، در اعماق فکر من پیدا نیست. متحیر شدم، مگر این همان قرآنی نیست که من در کودکی می خواندم و آنقدر از معانی آن لذت می بردم ! چرا امروز اینقدر مشکل و پیچیده و خالی از آن روح و زیبایی و لذت شده است؟! مگر این قرآن دیگر است؟ آن تصویرهای زنده و روح پرور کجاست؟ ناچار گفته های این و آن و آن همه احتمالات مختلف و احیاناً نامفهوم را رها کرده به مطالعه عمیق خود قرآن پرداختم و قرآن را در خود قرآن جستجو کردم، نه در گفته های این و آن.

دیدم قرآن بار دیگر، همان قیافة جذاب و دلپذیر، همان تصویرهای دل انگیز و جان پرور خود را به من نشان داد و من مسحور این منظره ها شدم! البته این نقشها و صورتهایی که در این موقع مشاهده می کردم به آن سادگی دوران کودکی نبود؛ چرا اینکه آن روز تنها صورتهای زنده و روح دار آن را می دیدم ولی امروز در پشت آن ها هدفهای عالی و مقاصد بزرگ و پرارزش قرآن را نیز می بینم و در هر حال جاذبه و کشش آن همیشگی و لایزال است. شکر خدا که من قرآن را پیدا کردم …»[۴]

در پایان برخورد لازم می دانم که از زحمات مسئولین دانشکده، کتابخانه و مخصوصاً استاد گرانقدر جناب آقای محمدی تشکر کنم که با راهنمایی های خود، در انجام این پروژه مرا بسیار یاری کردند. و امیدوارم که این پژوهش بتواند قرآن را از دیدگاه قرآن هر چند در حد ناقص و ابتدایی معرفی کند. «ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم»[۵][۱] کهف، ۱

[۲] رهبری امام علی (ع) در قرآن و سنت (المراجعات). سید عبدالحسین شرف الدین موسوی. مترجم: محمد جعفر امامی، چاپ بین الملل. دوم. زمستان ۸۰- ص ۷۰

[۳] آشنایی با قرآن، استاد مرتضی مطهری، صدرا- چاپ پنجم- بهار ۷۰- ج ۱ و۲- ص ۱۰

[۴] تصویر فنی، نمایش هنری در قرآن مجید، انقلاب، تیر ۵۹، اول، سید قطب، مترجم محمدعلی عابدی

[۵] بقره، ۱۲۷

اهمیت موضوع

قرآن کریم تجلی خداوند است، همانطوریکه بشر نمی تواند به شناخت خدا نایل بیابد نمی تواند به شناخت تجلی او، قرآن نیز نایل بیابد، بشر خودش نمی تواند به سادگی قرآن را بشناسد، انسان نیازمند هدایت است و قرآن هم کتاب هدایت. و ما نیازمند به معرفی خود قرآن هستیم.

شناخت قرآن از دیدگاه خود قرآن دارای چنان ضرورت بی بدیل است که هیچ منبع دیگری نمی تواند جایگزین شود. اهمیت این پژوهش وقتی روشن می‎شود که به نکات ذیل توجه کنیم:

۱-  نخست اینکه اگر بخواهیم در مورد قرآن کریم صحبت کنیم به اولین مساله ای که برخورد می کنیم این است که عقل و حواس ما نمی تواند به همة مراتب قرآن وقوف پیدا کند، عقل انسان با همة پیچیدگی هایش در برابر عظمت قرآن به زانو درمی آید و ساکت می نشیند.

۲-  ثانیاً کلام الهی مانند صاحب کلام، بزرگ و فضائلش لایتناهی است که انسان این موجود محدود نمی تواند سخن را در مورد قرآن کمال برساند. بر این اساس ما برای شناخت قرآن نیز باید به خود قرآن مراجعه کنیم تا ابعاد آن را خود معرفی کند.

تبیین موضوع

قرآن کریم سخن خداوند[۱]، ثقل اکبر، کتاب جاویدان راهنمای بشر[۲] در تمامی عرصه های زندگی است. هیچ مساله ای در قرآن فروگذار نشده است.[۳] در عظمت آن همین بس که خود می فرماید: لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیه الله.[۴]اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم، مسلماً او را می دیدی که خاشع و از ترس خدا متلاشی می‎شود. و یا اینکه رسول اکرم (ص) می‎فرمایند: «فضل القرآن علی سائر الکلام کنضل الله علی سائر خلقه»[۵] یعنی برتری قرآن بر دیگر سخنان همچون برتری خداوند بر خلق خود اوست.

قرآن کریم بزرگترین هدیه الهی است برای انسانها که ایشانرا به سوی سعادت جاودانی هدایت می‎کند. قرآن مهمترین دلیل بر حقانیت اسلام و رسالت پیامبر گرامی (ص) که همواره با بیان اعجاز آمیزش حجت را بر همة آدمیان تمام می‎کند[۶]. «هنگامیکه قرآن به توصیف خود می پردازد افقهایی از شناخت را در برابر ما می گشاید که چون به پژوهش بیشتر در آنها می‎پردازیم می توانیم از خصایص قرآن و صفات عالی و کمالی آن آگاه شویم. در فهم کتاب خدا باید از خود قرآن مدد گرفت. هیچ بعدی از معرفت نیست که راهنما و بینه ای از آن در این کتاب آسمانی نباشد.[۷]»

قرآن که مبین هر چیز است نمی تواند مبین خود نباشد. و این رساله به تبیین قرآن از دیدگاه خود قرآن اختصاص داده شده است.

برای شناخت قرآن راههای مختلف و معرفهای مختلفی وجود دارد. راه عقلی، تاریخی و سندی و … یکی از معرفها هم خود قرآن است که به بهترین وجه خود را معرفی کرده است. این رساله بر اساس این معرف کار خود را شروع کرده است.

پیشینة موضوع:

بدیهی است که متن اصلی خود قرآن می‎باشد و پس از آن قدیمیترین منابع روایات تفسیری و متون تفسیری اسلامی است و از صدر اسلام تاکنون دربارة قرآن پژوهشهای بسیاری شده و مطالعات گوناگون انجام شده است و هر کدام از آنها از جهتی قرآن را بررسی کرده اند و دربارة آن ها سخن به زبان آورده اند و به حق هم این پژوهش ها در خور توجه است اما درباره این موضوع به طور خاص سیر کتابهایی نگاشته شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

آشنایی با قرآن اثر استاد مطهری، قرآن حکیم و قرآن در قرآن اثر آقای جوادی آملی و قرآن در قرآن اثر محمدباقر بهبودی سیری در علوم قرآن اثر یعقوب جعفری قرآن شناسی اثر آقای مصباح یزدی.

سوالات اصلی و فرعی تحقیق:

۱-    تعریف لغوی و اصطلاحی قرآن چیست؟

۲-    اسامی و نام های قرآن در قرآن کدام است؟

۳-    ویژگی های قرآن از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟

۴-    آموزه های قرآن را بنویسید؟

۵-    شیوه های پیام رسانی قرآن چیست؟

۶-    آداب قرائت قرآن چگونه است؟

۷-    رسالت قرآن چیست؟

۸-    مخاطبان قرآن چه کسانی هستند؟

روش تحقیق:

این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است که با مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب مختلف تدوین شده است.[۱] حم «تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم» غافر ۱ و ۲

[۲] شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ۱۸۵ بقره

[۳] لارطب ولی یابس الافی کتاب مبین. انعام ۵۹

[۴] حشر ۲۱

[۵] شناخت قرآن، سید ابوالقاسم خویی- صادق نجمی و هاشم هریسی. اول- شعبان ۱۴۰۲- مدینة العلم- قم، ص ۱۲

[۶] معارف قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، موسسة در راه حق. قم. پائیز ۶۷٫ اول. ص ۱۰

[۷] تفسیر هدایت- سید محمدتقی مدرسی- ترجمة احمد آرام- انتشارات آستان قدس- مشهد- ۷۷ ج ۱ ص ۲۵

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیرات تلاوت قرآن در زندگی
 • مقاله تفکر در قرآن
 • مقاله اهمیت قرآن
 • مقاله سیری در قرآن به عنوان کلام وحی
 • مقاله قرآن و حضرت مهدی(عج)
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.