تحقیق مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱- طرح مسأله ۱۰
۱-۲-ضرورت تحقیق ۱۰
۱-۳-اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴- سوالات تحقیق ۱۱
۱-۵- فرضیات تحقیق ۱۱
۱– پیشینه تحقیق ۱۲
روش تحقیق ۱۲
۱-۸-محدودیتهای تحقیق ۱۳
۲-مبانی نظری ۱۵
۲-۱- تعاریف ۱۵
۲-۲- بافت ۱۵
۲-۲-۱- بافت وفرسودگی ۱۶
۲-۲-۲- انواع بافت شهری ۱۶
الف- بافت تاریخی، هسته اولیه شهر ۱۶
ب-بافت قدیمی شهر ۱۶
ج-بافت میانی شهر ۱۷
چ-بافت جدید شهری ۱۷
ح-بافت پیرامونی شهر ۱۸
خ-بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر ۱۸
د-گسترش متروپلی شهر بهمراه ایجاد شهرهای جدید ۱۹
۲-۳- فرسودگی ۲۰
۲-۳-۱- گونه های بافتهای فرسوده ۲۰
الف)بافتهای دارای میراث شهری ۲۱
ب)بافتهای شهری (فاقد میراث شهری) ۲۱
ج)بافتهای حاشیه ای (سکونتگاههای غیررسمی) ۲۱
۲-۴- شناسه ها ۲۲
۲-۴-۱- شناسه های شناخت محدوده بافتهای فرسوده ۲۲
الف-شکل کالبدی ۲۳
ب- انسجام بافت و استحکام و مصالح ساختمانی عناصر درون بافت ۲۳
ت- ساختار زیر ساختها ۲۳
ث- کارآیی نظام شبکه ۲۴
ج-ابعادکارکردی ۲۴
ح-وضعیت محیط زیست ۲۴
۱)دچار کیفیت محیطی پایین وغیر بهداشتی ۲۴
خ- ابعاد اجتماعی ۲۴
د- ابعاد اقتصادی ۲۵
ذ- عملکرد مدیریت شهری ۲۵
ر- نوع مالکیت ۲۵
۲-۴-۲- شناسه های شناخت گونه های بافت فرسوده ۲۵
راهکارهای جهت ساماندهی و احیای بافت فرسوده ۲۶
نمودار ۱- راهکارهای احیای بافت فرسوده شهری ۲۶
۲-۵- تعریف بهسازی ۲۷
اقدامات بهسازی ۲۸
الف)بهبود بخشی ۲۸
ب)بازیافت ۲۸
ج)استحکام بخشی ۲۸
د:مراقبت وحمایت ۲۸
ه-رونق بخشی ۲۸
و- حفاظت ۲۹
۲-۶- نوسازی ۲۹
اقدامات نوسازی ۳۲
الف) نوکردن ۳۲
ب)احیا ۳۲
ج)باز زنده سازی یا تجدید حیات ۳۲
د)انطباق و به روز کردن ۳۲
ه-تبدیل، دگرگونی ۳۳
۲-۷تعریف بازسازی ۳۳
فرایند بازسازی ۳۴
الف)تخریب ۳۴
ب)پاکسازی، آواربرداری ۳۴
ج)دوباره سازی ۳۴
۲-۸ تعریف ساماندهی ۳۵
اصول ساماندهی ۳۶
الف) عدالت ۳۶
ب)سازگاری ۳۶
ج)آسایش ۳۷
د)کارآیی ۳۷
ذ)کیفیت محیطی ۳۷
۲-۹ اهداف اساسی نوسازی وبهسازی بافتهای قدیمی وفرسوده شهرها ۳۹
۲-۱۰ضرورت اجتماعی بهسازی ونوسازی شهر ۴۰
۲-۱۱ضرورتهای اقتصادی بهسازی ونوسازی شهر ۴۱
۲-۱۲عوامل موثر در ایجاد فرسودگی و تخریب بافتهای شهری و آسیب شناسی آن ۴۳
۳-مشکلات دسترسی وتنگناهای شبکه ارتباطی وتاسیسات زیربنایی ۴۳
۲-۱۳علل و عوامل آسیبهای کالبدی شهر ۴۴
۲-۱۳-۱ عوامل محیط طبیعی ۴۴
۲-۱۳-۲ عوامل انسانی ۴۴
۱-عوامل اجتماعی ۴۴
۱-عامل اجتماعی ۴۵
الف)پراکندگی ناموزون ونامتعادل تراکم وسرانه جمعیت ۴۵
ب-نوگرایی و بهسازی ناموزون ونامتعادل دربخشهای شهری ۴۶
ج-تغییر الگوی خانوار از گسترده به هسته ای ۴۶
د-تغییرات در ترکیب اجتماعی بافت ۴۶
عامل حقوقی ۴۷
الف)توارث ۴۷
ب)وقف ۴۷
ج)نوع مالکیت ۴۷
د)نارسایی سیاستها وقوانین بهسازی ونوسازی شهری ۴۷
ه)وجود مدیریت های متعدد بربافتهای فرسوده ۴۸
عوامل اقتصادی ۴۹
الف- وضع نامطلوب اشتغال ودرآمد ودر نتیجه کم بضاعتی مالی واقتصادی ۴۹
ب- موقعیت وارزش اقتصادی زمین ۴۹
ج- تغییر الگوی مصرف ۵۰
د- سرمایه گذاری ناموزون ونامتعادل در امور عمرانی شهر ۵۰
الف)زیاد بودن هزینه ارائه امکانات در بافت قدیم نسبت به بافتهای جدید ۵۱
و- مالیات وعوارض شهری ۵۱
عوامل کالبدی ۵۲
۱-فرسودگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی ۵۲
۲-مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت فرسوده ۵۳
۳-مسائل ناشی از مصالح بکار رفته ونحوه مرمت بناها ۵۳
۴-مسائل زیست محیطی ۵۴
۲-۱۴عوامل کلیدی درمداخله بافتهای فرسوده شهری ۵۴
۲-۱۴-۱مرجع مداخله ۵۴
۲-۱۴-۲مستندات قانونی ۵۵
۲-۱۵- گونه های مداخله در بافتهای فرسوده ۵۵
الف)بهسازی ۵۵
۲-۱۶دیدگاههای مختلف تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ۵۵
۲-۱۷مکاتب بهسازی ونوسازی شهری ۵۶
۲-۱۷-۱فرهنگ گرایی ۵۶
۲-۱۷-۲- عوامل اجتماعی -روانی ۵۷
۲-۱۷-۳کارکرد گرایی ۵۷
۲-۱۷-۴ساختار گرایی ۵۸
۲-۱۷-۵- زیبا شناسی ۵۸
۲-۱۷-۶- مدرنیسم ۵۹
۲-۱۷-۷- رنسانس، رفورماسیون ،روشنگری وانقلاب صنعتی ۵۹
۲-۱۸- نظریه های مرتبط با بافت فرسوده شهری ۶۰
۲-۱۹: مرو ری بر تجار ب جهانی ۶۵
۲-۱۹-۱انگلستان ۶۶
۲-۱۹-۲-ایتالیا ۶۶
۲-۱۹-۳ فرانسه ۶۷
۲-۱۹-۴ هلند ۶۷
۲-۲۰ الگوها وراهبردهای بهسازی ونوسازی ۶۸
۲-۲۱ راهبرد ساماندهی کاربری اراضی ۷۰
۲-۲۱-۱دیدگاه رفاه اجتماعی وکیفیت زندگی ۷۰
۲-۲۱-۲ توانمند سازی حاشیه نشینان شهری به منظور بهسازی ونوسازی شهری ۷۱
۲-۲۱-۳ نگرش ارگانیکی ۷۲
۲-۲۱-۴الگوی اصالت بخشی ۷۳
۲-۲۱-۵ محرومیت زدایی شهری وراهبرد برنامه ریزی اجتماعی ۷۴
۲-۲۱-۶ الگوی جایگزینی ۷۴
۲-۲۱-۷ الگوی حفظ هویت وشهرسازی بومی ۷۴
۲-۲۲ طر حهای جامع وبهسازی ونوسازی شهری ۷۵
۲-۲۲-۱ طرح تجمیع ۷۶
۳-ویژگیهای منطقه(وضعیت موجود) ۸۱
۳-۱محدوده (مختصات وسعت) ۸۱
۳-۲بررسی تقسیمات درون منطقه ای ۸۱
۳-۳-پیشینه کلی منطقه ۸۵
۳-۴-جغرافیای طبیعی ۸۶
۳-۴-۱-شیب منطقه ۸۶
۳-۴-۲رودخانه ومسیل ۸۸
۳-۴-۳-آبهای زیرزمینی ۸۹
۳-۴-۴-آبهای سطحی ۸۹
۳-۴-۴-۱-جمع آوری آبهای سطحی در منطقه ۹۰
۳ -۵-ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه ۸تهران ۹۱
۳-۵-۱ویژگیهای کلی جمعیت منطقه ۸ ۹۱
۳-۵-۲تحولات جمعیتی منطقه ۹۱
۳-۶-ساختار سنی وجنسی جمعیت منطقه ۸ ۹۴
۳-۷-گروههای سنی عمده اجتماعی ۹۶
۳-۷-۱-بعد خانواردر منطقه ۸ ۹۶
۳-۷-۲-تراکم جمعیت درمنطقه ۹۷
۳-۸-مهاجرت ۱۰۱
۳-۹ سواد وآموزش ۱۰۲
۳-۱۰-دین ۱۰۳
۳-۱۱-مطالعات اقتصادی منطقه ۸ ۱۰۴
۳-۱۱-۱–وضعیت فعالیت واشتغال ۱۰۴
۳-۱۱-۲–جمعیت در سن کار ۱۰۶
۳-۱۱-۳-نیروی انسانی منطقه ونرخ عمومی فعالیت ۱۰۷
۳-۱۱-۴-جمعیت غیر فعال اقتصادی ۱۰۸
۳-۱۱-۵-ترکیب بخش خصوصی وعمومی منطقه ۱۰۸
۳-۱۱-۶–مقایسه تعدادشاغلین با کارگاهها ومراکز فعالیت مستقر در منطقه ۱۰۹
۴-معرفی محدوده مجیدیه ۱۱۳
۴-۱- مطالعات کاربری زمین ۱۱۴
۴-۱-۱- بررسی کاربری زمین وضع موجود بر اساس طرح تفصیلی منطقه ۸ ۱۱۴
۴-۱-۲- بررسی کاربری زمین وضع موجود محدوده مجیدیه ۱۱۵
۴-۲-کیفیت ابنیه ۱۱۶
۴-۳- نوع سازه ابنیه ۱۱۹
۴-۴- قدمت ابنیه ۱۲۱
۴-۵ جنس نمای ابنیه ۱۲۳
۴-۶ تعداد طبقات ۱۲۴
۴-۷ مساحت قطعات ۱۲۵
۴-۸ دانه بندی ابنیه ۱۲۷
۴-۹ سطح اشغال ۱۲۸
۴-۱۰ تراکم ساختمانی ۱۳۱
۴-۱۱بافت فرسوده مجیدیه ۱۳۳
۴-۱۲-تشخیص وتحلیل عوامل فرسودگی تدریجی بافت ( اجتماعی ، اقتصادی وغیره ) وموانع نوسازی آن ۱۳۴
۴-۱۳- تحلیل فرآیندی عوامل گذشته و موجود مؤثر بر ایجاد فرسودگی در محدوده ۱۳۴
۴-۱۴- موانع نوسازی بافت در محدوده ۱۳۷
۴-۱۵-موانع فرسوگی بافت در محدوده ۱۳۹
۴-۱۶-جمع بندی ۱۴۲
۱-۵-جمع بندی ونتیجه گیری ۱۴۴
۲-۵-آزمون فرضیات ۱۴۵
فرضیه اول ۱۴۵
فرضیه دوم ۱۴۶
۳-۵-پیشنهادات ۱۴۶
۱-توانمند سازی ساکنین بافتهای فرسوده ۱۴۷
۲-رعایت اصول معماری وشهرسازی ۱۴۷
۳-مقیاس اقتصادی واقتصاد مقیاس ۱۴۷
۴-جلوگیری از سوداگری زمین ۱۴۸
۵-احیا وبازسازی سریع وکامل بافتها ۱۴۸
۶-توانمند سازی بخش عمرانی برای تامین مسکن گروههای هدف ۱۴۸
۷-توانمند سازی بخش عمومی برای کمک بافتهای واقع در طرحهای شهری ۱۴۹

 

 

1-1- طرح مسأله:

مشکلات بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ همواره یکی ازدغدغه های مردم ومدیران شهری بوده است، زیرا سکونت وکار دراین نوع بافتهای شهری هرگز بازدهی مطلوب را ندارند زیرااستاندارهای مسکن زندگی درآنها بدلیل فرسودگی شدید یا نسبی بسیار پایینتر از قسمتهای دیگر شهر میباشد. بافت فرسوده شهری به بافتی اطلاق میشود که از ابعاد کیفی وکمی وهمچنین ازلحاظ تجهیزات و تأسیسات شهری در سطح پایین قرار گرفته باشد مشکلات اصلی اینگونه بافتها بهنگام مخاطرات طبیعی بروز میکند که باید توجه مسئولین بیشتر متوجه اینگونه بافتها باشد عنوان بافت فرسوده شهری به با فتی اطلاق میشود که از ابعاد کیفی وکمی مسکن وتاسیسات وتجهیزات وابسته به آن درسطح بسیار پایینی از برخورداری است.این بافت بعنوان بافتی ناکارآمد معرفی میشود واز اینرو مساله بهبود بخشیدن به آن روی مینماید. این بهسازی بسته به نوع فرسودگی بافت مراحل مختلفی را شامل میشود.تهیه واجرای طرحهایی که به انحاء مختلف سعی در بهبود وضع این بافتها دارند ،نیازمند بررسی همه جانبه کمبودهای موجود وبرنامه ریزی مداوم برای رفع معضلات اینگونه بافتهاست .بررسی همه جانبه بدین معناست  که درنوسازی وبازسازی این بافتها میبایست درکناربهبود بخشیدن به وضع مسکن  که حدود ۴۰درصدازبافتهای شهری راتشکیل میدهد سایر نیازهای معیشتی ساکنین نیز که در حیطه تاسیسات و تجهیزات شهری است تامین شود. بافت محله مجیدیه که بعنوان قسمتی از بافتهای فرسوده شهرتهران شناسایی شده است.که دارای معضلات فراوانی بویژه در زمان بحرانهای طبیعی مثل زلزله میباشد

۱-۲-ضرورت تحقیق:

از آنجا که تراکم جمعیتی وساختمانی در بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ بدلیل قیمت نسبتا” پاینتر زمین وساختمان درآنها بطور قابل توجهی بالاست و از طرف دیگر آسیب پذیری این بافتهای شهری در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و…. بسیار بالاتر ازسایر قسمتهای شهری میباشد،لذا رسیدگی و ساماندهی به این بافتها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هرگونه فعالیتی در جهت ساماندهی به بافتهای فرسوده نیازمند شناخت دقیق از ویژگیهای مختلف این بافتها درمناطق مختلف شهری است،.وازآنجا که ناحیه ۳منطقه ۸نیز از جمله فرسوده ترین بافتهای منطقه است ومشکلات بسیاری را برای ساکنین خود فراهم آورده بنابراین ضرورت تحقیق در این زمینه نیز بخوبی آشکار میگردد.

۱-۳-اهداف تحقیق:

۱-تأمین امکانات معیشتی مناسب برای شهروندان در راستای اهداف عدالت اجتماعی؛

۲-انتظام بخشی به مجموعه کاربریها و پاکسازی بافت از کاربریهای مزاحم؛

۳-تشویق به سرمایه گذاری به منظور بازسازی بافتهای فرسوده در جهت مقاوم سازی آنها؛

۴-ارتقائ کیفیت زندگی شهری؛

۵-اصلاح شبکه دسترسی.

۱-۴- سوالات تحقیق

آیا . به منظور مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازی بافت در اولویت قرار میگیرد؟

آیا احیا بافتهای فرسوده بعنوان راه کار مناسب با مشارکت مردم ومسولان امکان پذیر است؟

 

۱-۵- فرضیات تحقیق:

۱- به نظر میرسد. به منظور مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازی بافت در اولویت قرار میگیرد.

۲- بنظر میرسد احیای بافتهای فرسوده بعنوان راه کار مناسب ، با مشارکت مردم و مسئولان بصورت توام امکان پذیر است.

۱– پیشینه تحقیق:

مرمت شهری، (حبیبی، سید محسن و مقصودی،ملیحه). این کتاب سعی در معرفی و جمع بندی نظریه ها و شیو ه های امر مرمت شهری در بافتهای قدیمی دارد و به این منظور به بررسی مواردی چون تعاریف وا‍ژه ها ی مرمت شهری، نظریات جهانی و همچنین تجارب جهانی در زمینه مرمت شهری میپردازد.

بهسازی و نوسازی شهری (فلامکی،محمدمنصور،۱۳۸۴) این کتاب سعی در معرفی وجمع بندی نظریه ها وشیو ه های مرمت شهری در بافتهای قدیمی دارد وبه این منظور به بررسی مواردی چون تعاریف وا‍‍‍‍زه های مرمت شهری،نظریات وتجربیات جهانی مرمت شهری و.میپردازد.

‍‍بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا (علی شماعی واحمد پوراحمد،۱۳۸۴)، این کتاب پیرامون مسائل ومشکلات بافتهای قدیم شهری وتعاریف مفاهیم مرتبط با نوسازی وبهسازی شهری میباشد. به نظزیات جهانی والگوهای ساماندهی بافت قدیم میپردازد.

مهندسین مشاور زیستا،طرح تفضیلی منطقه ۸را انجام داده اند که درخصوص طرح تفضیلی محلات وتعیین تفکیک بافتهای فرسوده،معابر و…پرداخته است.

 

 

روش تحقیق:

انواع روشهای تحقیق برای یافتن پاسخ مناسب برای مسائل مطرح شده درتحقیق باتوجه به موضوع تحقیق ،نوع واهمیت مساله ،متفاوت خواهد بود. از آنجا که این تحقیق پیرامون ساماندهی بافت فرسوده شهری بخشی از شهر تهران انجام شده است، روش تحقیق کاربردی میباشد که از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است و مراحل روش تحقیق شامل:

گردآوری اطلاعات

کار کتابخانه ای (کتابخانه های ملی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی)

کارمیدانی

روش مشاهده

استفاده از نقشه ها وعکسها

طبقه بندی وتهیه جداول

۱-۸-محدودیتهای تحقیق

عمده ترین موانع؛

عدم دسترسی به اطلاعات؛

عدم همکاری بسیاری از سازمانها،ادارات.

 

2-1- تعاریف

۲-۲- بافت:

مراد از بافت (بافت شهری)گستره ای همپیوند است که با ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و یا حاشیه آن در تداوم وپیوند با شهر شکل گرفته باشد. این گستره میتواند از بناها، مجموعه ها ،راهها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد.

بافت شهر عبارت است از دانه بندی و در هم تنیدگی فضاها و عناصر شهری که به تبع ویژگیهای محیط طبیعی، بویژه توپوگرافی و اقلیم در محدوده شهر یعنی بلوکها و محله های شهری بطور فشرده یا گسسته و با نظمی خاص جایگزین شده اند. (توسلی،۵:۱۳۶۸)

بافت هرشهر کمیتی پویا و در حال تغییر است که وضع کالبدی شهر و چگونگی رشد و گسترش آنرا در طول زمان نمایان میسازد. بافت هر شهر، ابتدا دانه بندی فضاهای کالبدی شهر، یعنی فضاهای خالی و پر و تراکم آنها را نسبت به یکدیگر مشخص میکند. همچنین چگونگی و فاصله بین عناصر شهری را معین میکند. بافت شهر شبکه گذرگاهی و نحوه توزیع فضایی آنها را نشان میدهد. ابعاد و اندازه هر یک از فضاهای کالبدی در افق و در ارتفاع با صورت یا افقی میتواند نمایانگر نوع و حجم بافت خاصی از شهر باشد. فضاهای خالی گویای ویژگیهای خاص شهری اند. مثلا فضاهای خالی موجود در مرکز محله های شهری و راههای مهم و تقاطعها و در مجموع بافت، گویای وجود مراکز و هسته های شهری و محله ای هستند(شماعی، پوراحمد، ۱۳۸۴).

بافت هر شهر نحوه شکل گیری و مراحل رشد و توسعه شهر را در طول تاریخ نشان میدهد. یکی از عوامل اصلی و بسیار مهم شکل گیری بافت شهر در گذشته عوامل محیط طبیعی بوده است سه عامل توپوگرافی زمین، آب و هوا و منابع، عوامل اساسی و مهم طبیعت اند که در بافت شهرهای قدیمی ایران تاثیر عمیقی به جای گذاشته اند (سلطانزاده،۲۹۹:۱۳۶۵).

 

2-2-1- بافت وفرسودگی:

آنچه در این تحقیق مدنظر است، پرداختن به (بافتهای فرسوده شهری) است، از اینرو لازم است مقدم برهرچیز مراد از״بافت״و ״فرسودگی״روشن گردد.

۲-۲-۲- انواع بافت شهری:

میتوان باتوجه به مراحل رشد و توسعه کالبدی فضایی شهرها، لایه های گوناگون بافت شهری را از همدیگر تشخیص داد. مثلا در شهرهای بزرگ ایران هفت گونه از بافت شهری در بررسی گونه شناسی بافتهای شهری قابل تشخیص است(مشهدیزاده دهاقانی،۴۲۵:۱۳۷۳).

الف- بافت تاریخی، هسته اولیه شهر

بافت تاریخی را میتوان هسته اولیه شهر دانست. قلعه،ارگ، یا کهندژ و آنچه را به عنوان هسته اولیه شهر امروزی که در زمانهای پیشین (در ایران قبل از قاجاریه) ساخته شده میتوان بافت تاریخی نامید.

ارگ، برج، بارو و هسته های اولیه شهرهایی چون همدان، شیراز، اصفهان، یزد و تبریز چنین ویژگیهایی دارند.(شماعی، پوراحمد، ۸۵:۱۳۸۴)

ب-بافت قدیمی شهر

بافت قدیمی، بافتی است که گرداگرد هسته اولیه شهری یا بافت تاریخی تنیده شده است. مثلا” در ایران بخشهایی از شهر که از نظر زمان شکل گیری آنها به اواخر دوره قاجاریه میرسد(تا اوایل قرن حاضر) شامل میشود. از نظر سبک معماری و شهرسازی، ویژگیهای اصیل و سنتی در آن حاکم است(حائری،۲۷:۱۳۷۱).

بافت قدیمی در طی زمان طولانی و بر اساس تجارب گذشتگان روند تکاملی خود را طی کرده است(مشهدیزاده دهاقانی، ۴۲۵، ۱۳۷۴).

امروزه جمعیت این بافتها با گسترش شهر و رشد بی رویه و سریع شهرنشینی، تخلیه شده و مراکز خدماتی، تجاری و… به حاشیه شهرها انتقال یافته است. در نتیجه کمبود خدمات، زیر ساختها و تأسیسات زیربنایی، عدم کشش مناسب و کافی شبکه ترافیکی و نارساییها و ناکارآمدی های بافتهای قدیمی در برآوردن وتامین نیازهای امروزی شهروندان، موجب شده تا این بافتها روز به روز بی رونق و فرسوده تر شوند و بعنوان بافتهای مسأله دار و مشکل زا در افکار ونظر بسیاری از مدیران شهری و شهروندان مطرح باشند.

ج-بافت میانی شهر

این بافت از حدود ۱۳۰۰تااوایل دهه ۴۰گرداگرد بافت قدیم شهر شکل گرفت.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، تغییرات کالبدی جدیدی در بخش قدیمی شهرها صورت گرفت. احداث خیابانهای جدید، نخستین نمودهای شهرسازی جدید است. بدنبال آن، حاشیه خیابان ها تغییر شکل داده و بناهای تازه ای ساخته شد، اما قسمت درونی کمتر دچار تغییر و تحول شد. مرحله تخریب بافت قدیمی با ایجاد میدانهایی در مرکز شهر ها وخیابانهای عمود بر هم به شکل شطرنجی شروع شد.

تعادل زیست محیطی بین شهر وروستاهای اطراف کشتزارها و باغها تا اواخر این دوره برقرار بود. از خصوصیات بارز بافت میانی شهرها، ساخت و سازهای غیر بومی، پهن تر بودن کوچه ها، وجود نشانه هایی از خیابانها به سبک مدرن و همچنین درختکاری و ساخت پیاده روها و نماسازیی مدرن در حاشیه خیابانهاست.(شماعی، پوراحمد، ۸۶:۱۳۸۴)

چ-بافت جدید شهری

از دهه ۱۳۴۰به بعد تغییر وتحولات اوضاع اجتماعی واقتصادی و فناوریهای نوین در کشور تشدید شد. در نتیجه یک بافت جدید به دور بافت قبلی شهر ها شکل گرفت.

اقدامهای عمرانی در شهرها مانند خیابان بندی و آسفالت کوچه ها و معابر، توسعه خدمات و زیربناها در شهرها، ایجاد ساختمانها و اداره های جدید، ایجاد پارکها و… به رشد و توسعه فعالیتهای ساختمان سازی وشهرسازی توسط بخش دولتی وخصوصی سرعت بخشید. افزایش مهاجرت به شهرها نیز خود عامل دیگری در افزایش رشد جمعیت شهری و بیشتر شدن ساخت و سازهای اطراف وحاشیه شهرها بود. افزایش آپارتمان سازی، رشد و توسعه کارخانه ها و شهرکهای صنعتی، رواج گسترده معاملات زمین، تشدید فاصله طبقات اجتماعی در شهرها و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی از دیگر ویژگیهای شهری در این دوره است. بافتهای جدید با بافتهای نوساز شهری با این ساختارها مواجه اند.

ح-بافت پیرامونی شهر

این بافت که از سال ۱۳۵۰ در ایران شکل گرفت و توسعه یافت در واقع در برگیرنده بخشهای خوابگاهی یا حومه های وابسته به کلانشهرهاست. با افزایش جمعیت و مهاجرت به شهر ها ، نیاز به مسکن و رشد و گسترش شهری افزایش یافت. رشد جمعیت بویژه ناشی از مهاجرتهای بی رویه که بدنبال سرپناهی برای سکونت بودند، در نقاط حاشیه ای یا خارج شهر بافت پیرامونی بصورت شهرک سازی را بوجود آوردند. جایی که تراکم در حال کاهش بسوی خارج از مرکز شهر و کاربری منفرد ویژگی غالب آنست(شماعی،پوراحمد،۸۷:۱۳۸۴).

خ-بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر

شکل گیری این بافت از سال ۱۳۶۰آغاز شد و در اوایل دهه ۷۰به اوج خود رسید. این بخش شامل شهرکهای گوناگون در اطراف شهرهای بزرگ بود. شهرکها و نقاط جمعیتی ایجاد شده یا گسترش یافته در این دوره به سه دسته تقسیم میشوند.

دسته اول شهرکهای اقماری و خوابگاهی هستند که در زمینهای بایر توسط دولت یا بخش خصوصی ساخته اند.

دسته دوم شامل نواحی و بخشهایی است که با تغییر شکل روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها بصورت شهرکها و نقاط مسکونی درآمده اند و بدون پیش بینی های لازم شهری در مورد آنها صورت نگرفته است.

دسته سوم پیامد توسعه بی رویه و بدون برنامه روستاها و نقاط جمعیتی اطراف شهرها به همان شکل و صورت اولیه روستایی است.

رشد سریع این شهرگونه ها و رواج ساخت و سازهای بدون برنامه و اسکان جمعیت مهاجر، پیدایش مشکلات بسیاری را دامن زد. عدم تعادل بین فضاهای شکل گرفته، گسترش مشکلات اجتماعی، روحی و روانی ناشی از تقابل بین فرهنگها و سنتها و… از جمله این مشکلات هستند(شماعی، پوراحمد، ۸۸:۱۳۸۴).

د-گسترش متروپلی شهر بهمراه ایجاد شهرهای جدید

رشد سریع و وسیع شهر های بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و پیدایش شهرهای جدید و پیوند شهرها ی کوچک و متوسط اطراف این شهرها به مادر شهر، به پیدایش شبکه شهری گسترده ای و بافت جدیدی از شهرها منجر شده است. این شکل از گسترش کالبدی، فضایی که به رشد متروپلی و منطقه شهری منجر میشود، بعلت اشکال در برنامه ریزها یا نبود برنامه ریزی دقیق و مشخص، ساماندهی و کنترل شهر را دچار مشکلات بسیاری کرده و این مشکلات در سطح منطقه شهری و حتی در سطح کشور پیامدهای ناگواری را موجب شده است.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.