تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مطالعات اثرات عصاره سقز (پسته کوهی) بر روی برخی پارامتر‌های بیوشمیایی در موشهای سوری دیابتیک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده فارسی    .۱
مقدمه        ۲
فصل اول
معرفی گیاه سقز           ۵
ترکیبات اصلی گیاه سقز       .۶
قندخون    ۹
کنترل سطح قند خون    ۹
پانکراس          .۱۰
گلوکاگون        .۱۱
ساختمان شمیایی گلوکاگن           .۱۱
اثرات فیزیولوژیک گلوکاگن         .۱۱
انسولین           .۱۲
سوماتوستاتین           .۱۲
پلی پپتید پانکراس      ۱۳
اپی نفرین        .۱۳
کورتیزول        .۱۳
انسولین           .۱۴
بیوسنتز انسولین         .۱۴
سیستم تنظیم ترشح انسولین           ۱۵
تأثیر گلوکز بر میزان ترشح انسولین         .۱۵
تأثیر اسید های آمینه بر میزان ترشح انسولین     .۱۶
تأثیر سایر هورمون ها بر میزان ترشح انسولین   .۱۶
اثرات متابولیسمی انسولین    ۱۷
اثرات انسولین در متابولیسم گلوکز       .    ۱۷
اثرات انسولین بر متابولیسم پروتئین و اسیدهای آمینه  .۱۷
اثر انسولین بر متابولیسم چربیها     .۲۰
اعمال اصلی و اساسی انسولین       ۲۰
دیابت قندی(Diabetes Mellitus)         .۲۲
دیابت شیرین وابسته به انسولین (IDDM)        .۲۲
فنوتیپ و سیر طبیعی(IDDM)       ۲۳
علایم بالینی      ۲۳
درمان بیمار مبتلا به دیابت نوع اول یا (IDDM)          ۲۴
دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین (NIDDM)         .۲۴
مراحل پیدایش (NIDDM)            ۲۵
عوارض ناشی از افزایش قند خون(دیابت)         ۲۷
افزایش گلوکز خون موجب دفع گلوکز در ادرار میشود        ۲۷
افزایش گلوکز خون موجب دهیدراتاسیون می شود     .۲۷
غلظت بالای مزمن گلوکز موجب آسیب بافتی می شود        .۲۷
دیابت قندی موجب افزایش مصرف چربی ها واسیدوز متابولیک می شود          .۲۸
دیابت موجب تهی شدن پروتئین های بدن می شود     .۲۸
تست تحمل گلوکز به روش خوراکی     .۲۹
تست تحمل گلوکز داخل وریدی    ۲۹
تست تحمل انسولین           .۲۹
آلوکسان          .۳۰
آلوکسان واثرات آن در موش سوری       ۳۴
فصل دوم
مواد و روش کار        ۳۶
فصل سوم
نتایج      .۳۸
فصل چهارم
بحث و پیشنهادات    .۴۳
منابع فارسی      ۴۴
منابع انگلیسی           .۴۵
چکیده انگلیسی         ۴۷

منابع فارسی

ـ پناهی پرویز،۱۳۸۵،مبانی بیوشیمی؛ انتشارات امید، ویرایش دوم، چاپ پنجم، جلد دوم، صفحه ۱۸۲-۹۷

ـ خاکی زهره، اطیابی ناهید، عباسعلی پور کبیره ملیحه، خضرائی نیا پروانه، ۱۳۸۴، بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه۸۷-۷۱

ـ دلاورخان مرتضی ، بیشه بان پروانه، ۱۳۷۱،پرستاری بیماری دیابت(برونر سودارث) ، انتشارات نشر و تبلیغ بشری، چاپ دوم صفحه ۹۵ـ۱

ـ شادان فرخ، صدیقی امیر، تابستان ۱۳۸۰، فیزیولوژی پزشکی گایتون، نشر چهر، تجدید نظر دهم(۲۰۰۰)-چاپ اول، جلد دوم، صفحه ۱۴۴۰ـ۱۴۳۶

ـ شهبازی پرویز، ملک نیا ناصر، ۱۳۸۵، بیوشیمی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و پنجم، جلد دوم، صفحه۶۴۰-۵۷۹

ـ محمدی رضا، ۱۳۸۳، بیوشیمی لنینجر، نشر آییژ، ویرایش سوم، چاپ سوم ، صفحه ۱۰۱۶ـ۹۹۷

ـ مجابی علی، پاییز ۱۳۷۹، بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی، نشر نوربخش، چاپ اول، صفحه ۱۲۰ـ۱۰۱

ـ ولیلو محمد رضا ، ۱۳۸۶، بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک دیابت ملیتوس ایجاد شده بوسیله آلوکسان در سگ، پایان نامه دکتری تخصصی.

– واحد ایمنی بهداشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی(HSE) انجمن دیابت، غدد و متابولیک، دیابت، زمستان ۸۴

ـ هدایتی امامی حسن، ۱۳۷۰،بیماری های هورمونی و متابولیکی استخوان(مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱)، نشر دانش پژوه، چاپ اول، صفحه ۳۳۳ـ۲۷۳

 منابع انگلیسی

– Cook.d.l, Mills.lois m, Green.d.m, 1953, The Mechanism of alloxan protection   inexperimental atherosclerosis, From the Division of  Biological Research, G.D.Searle and Co.,Chicago)

– Chairperson: Rodbard. Helena W, Task Force Members: Zangeneh.Farhad, May/June 2007, Medical guidelines for clinical practice for the management of  diabetes mellitus(AACE Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force)American Association of clinical endocrinologists (AACE)

– Diabetes, British Nutrition Foundation, 2004

– Diabetes information resources, Roche Diagnostics(ACCU-CHEK is a trademark of Roche),346-31069-0506. 2006

– Friend. Judith, Snip. Robert C, Kiorpes.Timothy , Thoft. Richard A,1954, Insulin sensitivity and sorbitol production of the normal rabbit cornealepithelium in vitro

– Hamdan. I.I , Afifi. F.U, 25 March 2004, Studies on the in vitro and in vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine, Journal of Ethnopharmacology 93. 117-121

– Nelson. Richard w, turnwall. h,Willard. Michel d, 2004, Small animal clinical diagnosis by laboratory method, Chapter 8 endocrine methabolic and lipid disorder, Edit 4

-Nowak. Felicia., 27 January, 2004,Eat to live: The role of the pancreas. Ohio university com.

– Postic.C, Dentin.R, Girard.J, 2004, Role of the liver in the control of     carbohydrate and lipid homeostasis, Diabetes Metabolism, 30,398-408.

– Safarzadeh.A, Vincze. L, Csapo.J , 1999, Determination of the chemical     composition of acron (quercus branti), pistacia atlantica and pistacia khinjuk seeds as non-conventional feedstuffs, Ministry of  Jahad-e-Sazandegi.Animal Science Research Institue Karaj

-U.S. Department of health and human services,National Institutes of Health(NIH) No. 07–۴۶۹۳,Pancreatic Islet Transplantation, March 2007

-Watson. Stephanie,miller. Kelli, 2004, The Endocrine System (Human Body Systems), Pancreas: Exocrine functions.75-88. 2004

-What is diabetes , JDRF(Juvenile Diabetes Research Foundation),2004

چکیده فارسی:

سالیان زیادی برخی از عصاره‌های گیاهی به عنوان دارو توسط مردم مناطق مختلف مورد استفاده بوده است. عصاره پسته کوهی(سقز) بعنوان دارویی مفید برای بیماران دیابتی در کشورمان مورد استفاده بوده و در این مطالعه مقادیر گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید سرم موش های سوری دیابتیک که با عصاره سقز تغذیه شده بودند به روش اسپکتروفتومتری، تعیین گردید.

  بر اساس نتایج این تحقیق، اختلاف معنی داری بر اساس زمان از نظرمیزان گلوکز و تری گلیسرید(P<0.05) وجود دارد. علاوه بر آن همبستگی معنی‌دار مثبت مابین گلوکز و مقادیر  تری‌گلیسرید(r = 0.775)  و کلسترول سرم    (r = 0.746) و نیز مابین کلسترول و تری‌گلیسرید سرم(r = 0.997)  مشاهده گردید.

مقدمه:

علیرغم پیشرفتی که در ساخت داروهای سنتتیک در یکصد سال گذشته صورت گرفته است باز هم بیماری های متعددی وجود دارد(واگیر دار، عفونی، متابولیکی و…) که با موفقیت درمان نشده اند. علت اصلی درمان نشدن این بیماریها عدم وجود داروهای کارآمد و مؤثر می باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، داروهای گیاهی واجد خصوصیات منحصر به فردی هستند که در برخی اوقات باعث حفظ سلامتی فرد می شوند .(Hamdan;2004)سالیان متمادی بیماری دیابت با دفع قند از طریق ادرار شناخته شده و آزمایشات سالهای ۱۸۰۰ میلادی نشان داد، در حیواناتی که پانکراس آن ها به روش جراحی برداشته می‌شود، علائم بیماری فوراً ظاهر می‌گردد. به هر حال تا سال۱۹۲۱ که Fredderick G. Banting وCharles Best ، انسولین را از پانکراس حیوانات استخراج و برای دیابت انسان مورد استفاده قرار دادند، درمان قطعی برای این بیماری وجود نداشت(محمدی، ۱۳۸۳).                                                                                                      دیابت ملیتوس(Diabetes Mellitus) یکی از بیماری های مزمن بسیار شایع و با اهمیت است که به طور کلی به دو دسته وابسته به انسولین(تیپ I) و غیر وابسته به انسولین(تیپ II) طبقه بندی می شود. در این بیماری میزان قند خون بیشتر از حد طبیعی می باشد. جریان حرکت گلوکز از خون به درون برخی سلول ها تحت تأثیر هورمونی به نام انسولین قرار دارد. در بیماری دیابت میزان انسولین بسیار کم و یا سلول ها  توانایی استفاده مناسب از انسولین را نداشته، در نتیجه میزان گلوکز خون افزایش پیدا می کند. از علائم کلی این بیماری می توان به افزایش تشنگی، افزایش ادرار، افزایش وزن، خستگی، تار شدن چشم و خارش دستگاه تناسلی اشاره نمود. (British Nutrition Foundation; 2004)                                       دیابت به طور مؤثر ۱% از کشورهای غربی و %۱۰-۵ از کشورهای کل جهان را درگیر کرده است. ارزیابی های آماری نشان میدهد که تا سال ۲۰۱۰ حدود ۲۱۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا خواهند بود. این ارزیابی ها حکایت از افزایش مبتلایان این بیماری در کشورهای توسعه یافته دارند. دیابت باعث ناتوانی و بستری شدن در بیمارستان و همچنین باعث اختلالاتی در سرخرگ ها و افزایش درصد مرگ و میر ناشی از اختلالات قلبی عروقی و مغزی عروقی می شود(Hamdan;2004).                                                        دیابت طول عمر را حدود یک سوم کاهش داده و شیوع ناتوانی های گوناگون در مبتلایان به دیابت تیپ II،   ۳ برابر بیشتر از مبتلایان به دیابت‌های نوع دیگر است. این بیماری در سالخوردگان شیوع بیشتری داشته(تیپ II ) و درصد مبتلایان برای این گروه سنی ۱۵-۶/۸ درصد گزارش شده است. به دلیل افزایش قیمت دارو، هزینه های درمان و جمعیت سالخوردگان، هزینه های اقتصادی و مالی پیشگیری و درمان دیابت روند رو به رشد دارد. طبق اطلاعات آماری هزینه هایی که مستقیماً به خود دیابت مربوط هستند  بالغ بر ۸/۱۳ بیلیون دلار در سال برآورد می شوند(۴/۷ بیلیون دلار برای مراقبت های مستقیم که بخش اعظم از آن به بستری شدن در بیمارستان یا خانه سالمندان و۴/۶ بیلیون دلار برای هزینه های غیر مستقیم مربوط به ناتوانی و مرگ پیش از موقع مربوط می شود). موارد بستری شدن در بیمارستان برای بالغین مبتلا به دیابت ۴/۲ برابر و در کودکان مبتلا به دیابت ۳/۵ برابر بیشتر از مردم عادی است(دلاورخان،۱۳۷۱).

با عنایت به مطالب فوق، ما را بر آن داشت که یکسری تحقیقات اولیه و بنیادی در زمینه معرفی گیاهان دارویی جدید جهت درمان این بیماری انجام داده تا گامی هرچند کوچک در کاهش هزینه های مالی درمان آن برداریم. امید است نتایج تحقیق حاضر اطلاعات پیش زمینه ای جهت تحقیقات تکمیلی در آینده را فراهم آورد.

 

معرفی گیاه سقز(Pistacia atlantica):

بوده و دارای سه زیر گونه زیر می باشد:    Anacardia جزء خانواده Pistacia atlantica

Cabulica
kurdica
Multica

یکی از رویشگاه های اصلی Pistacia atlantica رشته کوه های زاگرس ایران و در ارتفاع ۶۰۰ الی ۳۰۰۰ متری و به صورت درخت می باشد .(Safarzade;1999)                                                         نمای کلی برگ ها به صورت بیضی یا مستطیلی شکل است. دارای ۳ الی ۵ جفت کاسبرگ وگلهای آن دارای ساقه های بسیار کوتاهی می باشد(Hamdan;2004).

 

ترکیبات اصلی گیاه سقز

این گیاه حاوی مقادیر بالایی نشاسته، اسید آمینه های ضروری(مانند سرین، والین و لیزین) و ۸۰/۲۶% چربی خام با میزان بالایی اسید لینولئیک می باشد. ترکیبات اصلی دیگر این گیاه شامل مواد خشک، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر و عصاره خالص نیتروژن که در جداول زیر بر حسب منطقه جغرافیایی پرورش آن به تفکیک نشان داده شده است(safarzade;1999).

 

قند خون

در شرایط  طبیعی غلظت گلوکز خون، معمولا بین ۸۰-۹۰ میلی گرم در دسی لیتر و در خرگوش ۲۶۰-۱۹۰ میلی گرم در دسی لیتر  هر  روز صبح قبل از صرف غذا در حالت ناشتا کنترل می‌شود. این غلظت  در انسان در حدود ساعت اول بعد از صرف یک وعده غذا به ۱۴۰-۱۲۰ میلیگرم در دسی لیتر خون افزایش می‌یابد. اما سیستمهای فیدبکی برای کنترل گلوگز خون، غلظت گلوکز را به سرعت(معمولاً در ظرف ۲ ساعت بعد از آخرین جذب کربوهیدراتها) به حد طبیعی باز می‌گردانند(دلاورخان،۱۳۷۱؛ Friend;1980)، بر عکس، در حالت بی‌غذایی  بوسیله گلوکونئوژنز کبدی، گلوکز مورد نیاز برای حفظ غلظت گلوکز در حد ناشتا را تأمین می‌گردد که این مقدار برای بیماران دیابتی قدری بالاتر است(محمدی، ۱۳۸۳؛ خاکی و همکاران، ۱۳۸۴).

کنترل سطح قند خون:

تنظیم لحظه به لحظه گلوکز خون در حدود۱mM5/4، نیاز به ترکیبی از فعالیت های مربوط به انسولین، گلوکاگن و اپی نفرین بر روی فرایند های متابولیکی بسیاری از بافت های بدن، بخصوص کبد، عضله و بافت چربی دارد. انسولین به این بافت ها پیام می دهد که غلظت خونی گلوکز بیش از نیاز بوده و در نتیجه گلوکز اضافی توسط سلول ها از گردش خون برداشت و به ترکیبات ذخیره ای همچون گلیکوژن و تری آسیل گلیسرول تبدیل می گردد.گلوکاگن حامل پیامی مبنی بر پائین بودن گلوکز خون بوده و سلول ها با تولید گلوکز طی فرایندهای گلیکولیز یا گلوکونئوژنز و با اکسیداسیون چربی ها برای کاهش مصرف گلوکز، به این پیام پاسخ می دهند. اپی نفرین نیز برای آماده سازی عضلات، ریه ها و قلب جهت یک فعالیت انفجاری، به داخل خون آزاد می شود. این روش تنظیم در بیماران با اختلالات کبدی تقریباً غیر ممکن است(محمدی، ۱۳۸۳).

 

پانکراس(Pancreas)

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چگونگی ثابت ماندن قندخون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.