تحقیق مطالعات جمعیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعات جمعیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مطالعات جمعیت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

۱ . مطالعات جمعیت منطقه ۱۲ تهران  ۱
۱٫۱٫ تحولات جمعیت  ۱
الف) کل منطقه  ۱
۱٫۱٫ تحولات بعد خانواده و ساختار سنی – جنسی  ۸
الف) بعد خانوار  ۸
ب) ساخت جنسی جمعیت  ۱۳
ج) ساخت سنی جمعیت  ۱۶
۱٫۳٫ تحولات تراکم های جمعیتی  ۲۱
الف) کل منطقه  ۲۱
د) مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت  ۲۴
۱٫ ۴ .بررسی رشد طبیعی و مهاجرت  ۲۶
الف) رشد طبیعی  ۲۶
باروری:  ۲۶
۱) طرح بررسی ویژگیهای بهداشتی و جمعیتی خانوار ( DHS )  ۲۶
۲) محاسبه نرخهای باروری با روش « فرزندان خود» ( Own Childern Method )  ۲۷
۵) طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران ( ارج)  ۲۸
۶) محاسبه سطح باروری منطقه تهران به روش رله ( RELE ) توسط بخش مطالعات جمعیت مشاور  ۲۸
مرگ و میر :  ۲۹
رشد طبیعی :  ۳۲
ج) مهاجرت  ۳۳
۲ . سیمای اقتصادی و اجتماعی جمعیت  ۴۴
۱٫ ۲٫ ساختار و روند تحول اشتغال  ۴۴
الف ) اشتغال زنان  ۴۷
ب) بار تکفل  ۴۸
ج) جمعیت بیکار  ۴۹
د) وضع سواد و تحصیلات شاغلین  ۵۴
۲٫۲٫ گروه بندی اجتماعی جمعیت  ۶۰
۲٫ ۳ . درآمد خانواده  ۶۹
۲٫ ۴ . خصوصیات عمده اجتماعی – اقتصادی  ۷۰
الف) بررسی وضع سواد و ساختار تحصیلی  ۷۰
ب) نرخ بیسوادی بزرگسالان  ۷۱
ج) میزان دسترسی به خدمات  ۷۴
۲٫ ۵ . مقایسه شاغلان ساکن با شاغلان کارگاه ها  ۷۶
۲٫ ۶ . پهنه بندی منطقه بر اساس شاخص های تراکم جمعیت  ۷۷
۳٫ مراکز کار و فعالیت  ۷۸
۳٫ ۱٫ تعداد وشاغلان کارگاه ها  ۷۸
۳٫ ۲٫ کارگاه بزرگ  ۸۵
۳٫ ۳٫ نحوه توزیع کارگاه ها بر حسب مناطق پستی  ۸۷
۳٫ ۴٫ نحوه توزیع فعالیتهای تجاری، صنعتی و خدماتی به تفکیک کوچک و بزرگ  ۸۸
۴٫ ۲ تحلیل عوامل مؤثر بر رشد جمعیت  ۹۴
۴٫ ۴٫ جایگاه وعملکرد اقتصادی منطقه در تهران با تأکید بر نقش بازار تهران  ۱۰۱
الف) نقش اقتصادی بازار تهران در منطقه ۱۲ و شهر تهران  ۱۰۴
۴٫ ۵٫ مقایسه عملکرد اقتصادی موجود با عملکرد پیش بینی شده در طرح های فرادست  ۱۱۰
۴٫ ۶ . جایگاه منطقه در شهر از نظر خصوصیات اجتماعی و درآمدی ساکنان  ۱۱۱
•نرخ رشد خانوار  ۱۱۱
•نرخ اشتغال  ۱۱۱
• نرخ اشتغال زنان  ۱۱۲
• نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی  ۱۱۲
•سرانه کاربری فرهنگی  ۱۱۲
• نرخ رشد قیمت زمین مسکونی  ۱۱۳
• قیمت مسکن و نرخ رشد آن  ۱۱۳
• هزینه ( درآمد ) خانوار  ۱۱۴
۴٫ ۷ . عملکرد اسکان و اشتغال شاغلان ساکن و غیر ساکن  ۱۱۸
۴٫ ۸٫ عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر استقرار فعالیت ها  ۱۱۹
۴ . ۹ . مسائل حاد و معضلات اجتماعی – اقتصادی منطقه  ۱۲۰
منابع بخش جمعیت  ۱۲۴

منابع

زنجانی حبیب الله و نوراللهی طه (۱۳۷۹) ، جداول مرگ ومیر ایران ، برای سال ۱۳۷۵، موسسه پژوهش تامین اجتماعی.

علیزاده (۱۳۷۷) ، طرح جامع آب کشور ( حوزه آبریز دریاچه نمک )، شرکت مهندسین مشاور جاماب وابسته به وزارت نیرو.

سیمای جمعیت و سلامت در جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۷۹)، نتایج طرح DHS، وزارت بهداشت ، درمان، آموزش پزشکی.

عباس شوازی (۱۳۸۰)، همگرایی رفتارهای باروری در ایران، نامه علوم اجتماعی.

نتایج طرح ارج(۱۳۷۹)، مرکز آمار ایران ، اداره کل آمارهای اجتماعی ، اقتصادی خانوار.

اولین گزارش ملی توسعه انسانی (۱۳۷۸)، سازمان برنامه و بودجه

شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مناطق بیست گانه تهران، جلد دوازدهم (۱۳۷۵)، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور.

نتایج آمار گیری تهران ۱۳۵۹ ( منطقه ۱۲ شهرداری) ، (۱۳۶۰).

سالنامه های آماری استان تهران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰، مرکز آمار ایران .

نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس ومسکن سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مرکز آمار ایران.

الف) رشد طبیعی

باروری:

جامعه ایران در حال حاضر در مرحله سوم انتقال جمعیتی یعین « کاهش بسط و توسعه جمعیتی» قرار دارد و طی دهه های اخیر رشد شتابان جمعیت و سپس کاهش پر شتاب باروری را شاهد بوده است. به همین دلیل نرخهای باروری در مناطق مختلف کشور طی این دهه ها تغییرات سریعی داشته اند و شدت این تغییرات در نوع خود کم نظیر بوده است. از این رو علی رغم تعدد برآوردها و پیش بینی هایی که برای سطح باروری در مناطق مختلف کشور انجام شده است، اما چون بیشتر این مطالعات شدت تغییرات آتی را متصور نبوده اند ( که تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بوده است) ، با واقعیت فعلی مغایرت دارند. در زیر به نتایج برخی از طرحهای سالهای اخیر که در زمینه اندازه گیری سطح باروری در استان تهران مطالعه کرده اند ، اشاره می شود:

۱) طرح بررسی ویژگیهای بهداشتی و جمعیتی خانوار ( DHS )

این طرح که در سال ۱۳۷۹ و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل ( UNFPA ) و نهادهای دولتی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور انجام شد، نقاط شهری و روستایی کل کشور را با نمونه گیری خوشه ای زیر پوشش قرار داد . نتایج این بررسی میزان باروری کل شهر تهران ( TFR) را برابر با ۳/۱ برآورد نمود. مقدار این شاخص برای نقاط شهری استان ( بدون شهر تهران) برابر با ۷/۱ و برای نقاط روستایی استان معادل ۴/۲ محاسبه شده است.

۲) محاسبه نرخهای باروری با روش « فرزندان خود» ( Own Childern Method )

دکتر عباسی در سال ۱۳۷۸ با استفاده از روش فرزندان خود میزان باروری کل شهر تهران در سال ۱۳۷۵ را برابر ۸/۱ برآورد نموده است.

۳) دکتر زنجانی در طرح مجموعه شهری تهران برای دوره ۸۰- ۱۳۷۵ مقدار TFR را برای شهرستان تهران برابر با ۸۱/۲ برآورد نموده است.

۴) علیزاده ، در طرح حوزه آبریز دریاچه نمک، میانگین باروری کل ( TFR ) را برای این منطقه که شهر تهران نیز در محدوده آن واقع است برابر با ۳/۲ برآورد نموده است . وی همچنین مقدار شاخصهای میزان عمومی موالید (CBR ) و نرخ خالص تجدید نسل ( NRR) را برای مقاطع ۱۳۷۵ و ۱۴۰۰ به شرح زیر در نظر گرفته است :

  جدول ۳۱ : شاخصهای برآورد شده باروری در طرح حوزه آبریز دریاچه نمک

سال

CBR

TFR

NRR

1375

8/18

3/2

05/1

1400-1359

1/15

2

95/0

5) طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران ( ارج)

نتایج این طرح که پس از نمونه گیری وسیع در کل کشور توسط مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳۷۵ انجام شد کلیه استانهای کشور را به لحاظ سطح باروری به ۴ گروه مجزا تقسیم کرده است. در این تقسیم بندی استان تهران در گروه اول قرار گرفته که از میانگین باروری کل ۶۸/۱ بر خوردار بوده است. مقدار این شاخص در مناطق روستایی برابر با ۹۷/۱ و در نقاط شهری برابر با ۶۱/۱ بوده است.

۶) محاسبه سطح باروری منطقه تهران به روش رله ( RELE ) توسط بخش مطالعات جمعیت مشاور

با توجه به اطلاعات مربوط به توزیع جمعیت منطقه ۱۲، بر حسب سن و جنس ، میزان باروری کل ( TFR) و نرخ خالص تجدید نسل ( NRR ) در منطقه با استفاده از نرم افزار FERT ) و انتخاب گزینه روش رله و نسبت کودکان ۹-۵ سال به زنان ۲۴-۲۰ سال محاسبه شد و نتایج زیر به دست آمده :

جدول ۳۲ : شاخصهای باروری منطقه ۱۲ تهران در سال ۱۳۷۵ ( محاسبه شده به روش رله )

TFR

میزان باروری کل

NRR

میزان خالص تجدید نسل

نسبت تعدیل شده کودک به زن

۲۸/۲

۱۱/۱

۳۳۱/۰

اما با توجه به آنکه منطقه ۱۲ تهران به لحاظ ویژگیهای بهداشتی و برخورداری از امکانات شهری در سطحی پایین تر از میانگین شهر تهران قرار دارد و نیز ورود مداوم خانواده های مهاجری که دارای رفتارهای باروری متفاوت هستند و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بررسیهای مختلف در سطح شهر تهران و کل کشور برای برآورد TFR و عدد به دست آمده توسط مشاور ، نهایتاً میزان باروری کل برای سال ۱۳۷۵ در این منطقه ۶/۲ در نظر گرفته شد که با توجه به روند کاهش در کل کشور این میزان تا سال ۱۳۸۱ به ۲/۲ کاهش می یابد.

مرگ و میر :

میزان خام مرگ و میر ( CDR ) در نقاط شهری کل کشور برای سال ۱۳۷۷ برابر با ۷/۵ در هزار محاسبه گردیده است ( زنجانی ۱۳۷۹ : ۶۴ ) . مقدار این شاخص و مقدار امید زندگی در بدو تولد در نقاط شهری و روستایی استان تهران برای سال ۱۳۷۵ به شرح جدول ۳۷ محاسبه شده است ( همان : ۶۵) .

جدول ۳۳ : شاخصهای مرگ و میر محاسبه شده برای استان تهران ( زنجانی ۱۳۷۵)

شاخص

شهری

روستایی

مرد

زن

مرد

زن

CDR

6/5

1/5

1/6

5/8

e.

68

71

65

8/67

علیزاده نیز در سال ۱۳۷۷ مقدار شاخص CDR را برای حوزه آبریز دریاچه نمک که شهر تهران نیز در محدوده آن واقع است برابر با ۸/۵ در هزار برآورد نموده است که تا سال ۱۴۰۰ به ۲/۵ خواهد رسید ( علیزاده  ، ۱۳۷۷ : ۴۳ ) . وی همچنین مقدار امید زندگی در بدو تولد سال ۱۳۷۵ را برای مردان برابر با ۷۰ و برای زنان برابر با ۷۲ سال محاسبه کرده  و افزایش این شاخصها تا سال ۱۴۰۰ را به ترتیب ۷۷ سال برای مردان و ۷۹ سال برای زنان پیش بینی نموده است که به تفکیک جنس ونقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۷۵ را طبق جدول ( ۳۴) به دست آورده است ( علیزاده ، همان ).

 

جدول ۳۴ : شاخصهای برآورد شده مرگ و میر در طرح حوزه آبریز دریاچه نمک

سال

CDR

e.  (مردان)

e. ( زنان )

۱۳۷۵

۸/۵

۷۰

۷۲

۱۴۰۰- ۱۳۷۵

۲/۵

۷۷

۷۹

همچنین در طرح مجموعه شهری تهران این شاخص برای شهرستان تهران در دوره ۸۰- ۱۳۷۵ به شرح زیر محاسبه شده است :

جدول ۳۵ : امید زندگی بدو تولد ۸۰- ۱۳۷۵ برای نقاط شهری و روستایی شهرستان تهران ( زنجانی ۱۳۷۹)

شهری

روستایی

شهری

روستایی

مرد

زن

مرد

زن

۶۸

۷۱

۶۵

۸/۶۷

با توجه به بررسیهای انجام شده در سطح شهر و استان تهران و همچنین با تاکید بر این امر که منطقه ۱۲ تهران در زمره مناطق محروم شهری قرار دارد و به لحاظ سطح بهداشت و توانایی محدود ساکنین آن در استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و ویژگیهای فرهنگی و رفتاری مشاهده شده در منطقه نهایتاً مقدار امید زندگی بدو تولد برای این منطقه معادل میانگین نقاط شهری و روستایی استان تهران در نظر گرفته شد.

جدول ۳۶ : برآورد سطح مرگ و میر و امید زندگی بدو تولد منطقه ۱۲ تهران در سال ۱۳۸۱

CDR

e.

مرد

زن

مرد

زن

۹/۵

۸/۶

۵/۶۶

۴/۶۹

 

رشد طبیعی :

با توجه به میزانهای باروری و مرگ و میر برآورده شده در منطقه ۱۲ ، میزان رشد طبیعی که از تفاضل میزان عمومی موالید و مرگ و میر حاصل می شود برای این منطقه ۲۸/۱ درصد در سال ۱۳۷۵ محاسبه شده است که با توجه به روند کاهش باروری تا سال ۱۳۸۱ به ۱۱/۱ درصد کاهش می یابد.

ج) مهاجرت

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله جمعیت
 • مقاله روندهای جمعیتی و چالشهای آن در خاورمیانه و آفریقای شمالی
 • مقاله جمعیت
 • مقاله جمعیت و راه های کنترل آن
 • مقاله جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.