تحقیق مطالعه زمينه هاي جامعه شناختي طلاق در خانواده ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعه زمينه هاي جامعه شناختي طلاق در خانواده ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 114  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مطالعه زمينه هاي جامعه شناختي طلاق در خانواده ها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چكيده            1
فصل اول: مقدمات           5
تاريخچه مطالعاتي            6
بيان مسئله           7
چارچوب نظري           9
فرضيه هاي تحقيق           14
تعريف متغيرهاي تحقيق            16
متغیر های اصلی پژوهش           16
تعریف نظری و عملیاتی           16
اهداف پژوهش            18
اهمیت تحقیق           20
تعریف اصطلاحات           20
فصل دوم:  مرور مطالعاتي           22
تعريف خانواده و انواع آن            24
انواع خانواده            24
مرور مسئله طلاق           29
طلاق و سستي روابط اجتماعي            39
نظريه حساسيت و مسئله طلاق            39
نظريه خويشتن يافتگي و مسئله طلاق           40
سابقه تاريخ طلاق قضايي در قوانين ايران            42
علل دادخواست طلاق از جانب زوجه            44
طلاق در اديان           47
زرتشت            47
دين يهود            48
طلاق در مسيحيت            48
در دين اسلام           49
فصل سوم :  روش تحقيق            51
جامعه آماري          52
روش تحقيق          53
فن گرد آوري اطلاعات              54
شرح نمونه گیری              54
پايايي تحقيق          55
فصل چهارم : ارائه و تجزيه وتحليل داد ه ها      56
فصل پنجم : نتيجه گيري          70
پیشنهادات          72
کتاب نامه         74
ضمائم         76
پرسشنامه          77
جدول آماري جامعه مورد مطالعه       80
نمودار تفسيري و چند متغيري بودن طلاق            80
جدول زمينه هاي تاثير گذار بر زمينه هاي طلاق در منطقه (شاخص بندي)         82
.نموداررابطه xوy             83
جدول(پ) فراواني درخواست طلاق از سوي زوجه        84
جدول رايطه مفاهيم و متغير ها          85
جداول آماري و (فراواني و درصد تجمعي)           86
جدول جنس          86
جدول سن          86
جدول تحصيلات          87
جدول شاغل بودن              87
جدول شغل          88
جدول بيكاري همسر               88
جدول ميزان در آمد               89
جدول ميزان دارا بودن فرزند              89
جدول تعداد داشتن فرزند              90
جدول ميزان زيارت رفتن              90
جدول ميزان نماز خواندن              91
جدول ميزان روزه گرفتن             91
جدول ميزان تفاوت سني              92
جدول دروغگويي              92
جدول ميزان كاربرد كلمات عاطفي           92
جدول ميزان داشتن ارتباط با افراد معتاد به  مواد مخدر        93
جدول ميزان بر آورده شدن نياز هاي  عاطفي        93
جدول ميزان گفتن راز هاي دروني           94
جدول ميزان ناسازگاري همسران           94
جدول خارج شدن از منزل بدون آگاهي همسر        95
جدول ميزان استفاده از مواد مخدر           95
جدول ميزان داشتن آرامش در كنار همسر           96
جدول ميزان لذت بخش بودن كار هاي خانه        96
جدول ميزان بر آورده شدن نياز ها           97
جدول ميزان انتخاب مجدد همسر           97
جدول ميزان راضي بودن از همسر           98
جدول ميزان دوستي با همسر              98
جداول chi-square            99

کتابنامه

1- ريتزر،جورج،نظريه ي جامعه شناسي در دوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثي،تهران،انتشارات علمي ،1374

2- آشتياني،منوچهر،جامعه شناسي شناخت،نشر قطره،چاپ اول،1383

2-عميد،حسن،فرهنگ فارسي عميد،،تهران:انتشارات امير كبير،1358

3_آشفته تهراني،امير،جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي و برنامه ريزي انساني، تهران ،انتشارات پرشكوه،  1382

5 – تنهايي،ابوالحسن ،جامعه شناسي نظري،انتشارات بهمن برنا، تهران،1382

6-فصل نامه علمي – پژوهشي جمعيت، سازمان ثبت احوال كشور ، بهار وتابستان 1379

7-احمديه،مريم،جعفر پور،جمشيد،طلاق به درخواست زن به درخواست شوهر، تهران انتشارات سفيرصبح،1380

8-والچاک و برنز،طلاق از ديد فرزند،ترجمه ي فرزانه طاهري تهران انتشارات مرکز، چاپ اول 1366

9_ساروخاني،باقر، طلاق، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،1376

10- باقر زاده،جمعيت و تنظيم خانواده،مقاله،1385

11- اميري، شير زاد ، مقاله بررسي عوال طلاق، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلام آباد غرب

12-  راهنماي ازدواج ،تاليف حسن جمشيدي ، عباس عصاري كرماني ، 78 ، ص 548 .

13- سرچشمه:مركز آمارايران،نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375، جدول 23،برگ306

14-فصلنامه تخصصي جامعه شناسي دانشگاه آزاد آشتيان،سال اول شماره چهارم،1384

15- عراقي، آيا مي دانيد طلاق و مسائل آن كدامند؟ : بی جا :بی نا ، 1370

16- فصلنامه راهبردي علوم اجتماعي(پيام جامعه)،دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي کشور،بهار 87

چکيده

موضوعي که در تحقيق به آن پرداخته شده است بررسي زمينه هاي طلاق در چند فرضيه  است :    الف- رابطه ميزا ن طلاق با تفاوت سني،  ب- رابطه ميزان طلاق با تفاوت انتظارات زوجين، ج-رابطه ميزان طلاق با بيکاري مردان، د- رابطه ميزان طلاق با اعتياد،  ه-رابطه ميزان طلاق بامذهبي بودن، در جامعه آماري شهرستان صحنه به سنجش و مطالعه کشيده شده است،چون زمينه هاي طلاق فراوان و مطالعه آنها به زمان و هزينه زيادي نياز دارد جهت انجام کار،مطالعه را به چندين فرضيه محدود نموده ايم تا تحقيق به شکل مناسبي انجا م گيرد. در باره ي زمينه هاي طلاق نگرشها و ديدگاه هاي فراواني وجود دارد که بيشتر آنها تاکيد بر بينش عوامل گرايانه دارند،از اين رو براي ايجاد دريچه اي جديد به موضوع، از ديدتازه  تر و با نگرش تفسيرگرايانه نگاه شده است، که گمان مي رود تا کنون به آن توجهي نگرديده و اميد است نگرش نوي را به بررسي زمينه هاي مطالعه طلا ق ايجاد کند.هريک از فرضيه ها   براي مطالعه به چندين شاخص تعريف عملياتي کرده ايم تا به رسيدن اهداف تحقيق که همانا شناخت زمينه هاي گرايش افراد (زن ومرد) به طلاق در خانواده هاي جامعه آماري است کمک بيشتري نمايد.فرضيه هاي پژوهش خود به 27 پرسش بسته و نيمه بسته با توجه به طيف ليکرت و يک پرسش کاملا آزاد تقسم بندي شده است، براي جمع آوري اطلاعات ودادهاي مناسب از روش نمونه گيري تصادفي سهميه اي استفاده گرديد، کتاب ها، مجلات و پايان نامه هاي که به شناخت موضوع تحقيق کمک نمايد مرور شده ودر صورت لزوم نکاتي ازآنها در تحقيق آورده شده است که خود بيانگر پيچيده بودن امر تحقيق جامعه شناسي و بخصوص پديده طلاق در جوامع انساني است ،آنگاه با آگاهي مسئولين دادگاه در جريان کار تحقيق، به صورت پيمايشي وحضوري و در صورت لزوم همراه با مصاحبه به تکميل نمودن اطلاعات اقدام شد که خلا صه اي از آنها در اينجا  ياد آوري مي شود، تعداد افراد مورد تحقيق 40 نفرند که شامل 20 زن و 20 مرد مي باشند، در جمع 5/77 درصد داراي سني کمتر از 30 سال  بوده اند که نشانگر و قوع طلاق در اوايل  ازدوا ج مي باشد. 5/87 درصد تحصيلات دانشگاهي نداشتند،65/درصد خود را بيکار دانسته اند،75 درصد درآمد ماهيانه اي کمتر از 300 هزار تومان در ماه داشته اند، 5/57 درصداعلام کرده اند که داراي فرزند نبوده اند، 50 درصد اعلام کرده اند که در طول سال قبل از مراجعه به دادگاه ، به زيارتگا هي نرفته اند،5/45درصد در طول سال گذشته قبل از طلاق روزه نگرفته اند،65 درصد از طلاق گرفته ها بيشتر از 5 سال اختلاف  سني با همسر خود داشته اند. حدود 60 درصد از طلا ق گر فته ها به همسر خود دروغ مي گفتند، حدود5/77درصد گفته اند که در طول يک شبانه روز از طرف همسر خود  هيچ کلمه ي عاطفي نسبت به آنها گفته نشده است،  30 درصد از افراد اعلام کرده اند که همسر آنها با افراد معتاد به مواد مخدر ارتباط داشته است. حدود 5/72 درصد از پاسخ گويان اظهار داشته اند که نياز هاي عاطفي آنها  از طرف همسر شان برآورده نمي شود، حدود 70 در صد رازهاي دروني خود را به همسر خود نمي گفتند،5/77 درصد موافق ناسازگاري در خانواده خود در طول شبانه روز بوده اند،30 درصد داراي همسراني معتاد به مواد مخدر بودند، بيش از 75 در صد  از مطالعه شوندگان اظهار داشتن احساس آرامش و آزادي در کنار همسر خود نکرده اند، حدود 75 درصد از لذت بخش نبودن انجام  دادن کارهاي خانه  صحبت کرده اند ، حدود5/77 درصد از برآورده ساختن نيازهاي خود توسط همسر خويش احساس نارضايتي کرده بودند،بيش از 90 درصد از پاسخگويان از ازدواج مجدد، با همسرجداشده  خود، سر باز مي زنند. در پرسشي پاسخگويان به صورت آزاد نظرات خود را در باره زمينه هاي طلاق از همسر خويش بيان  داشتند که آنها را مهمترين عامل و زمينه  جدايي از همسر خود مي دانستند که جاي بسي مطالعه و توجه دارد ، جواب ها اينگونه بود ، الف:اعتياد، ب:نداشتن کار و درآمد وبالابودن سطح مهريه ج: نداشتن اخلاق خوب، برآورده نکردن انتظارات ونداشتن زبان مشترک ، د: دخالت ديگران در زندگي خانوادگي زوجين ه: مسائل قبل  از ازدواج، فساد ، عشق هاي ظاهري  و نبود تحقيقات مناسب قبل از ازدواج ، با توجه به داده ها و تجزيه وتحليل آنها  تمامي فرضيه ها  در رابطه با جامعه ي آماري مورد نظربه تاييد رسيده نکاتي که که در جريان اين مطالعه آشکار است زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وتفسيري که افراد از خودو محيط اجتماعي خويش دارند نقش بسزايي درافزايش ميزان طلاق دارد.، براي کاهش ميزان طلاق و نتايج ويرانگر آن پيشنهاد مي گردد در حيطه فردي ،خانوادگي و اجتماعي نکات زير مورد مطالعه و توجه واقع شود بهتر است:

1.بررسي قبل از ازدواج براي شناخت بهتر يکديگر،

2.آگاهي از نيازهاي انساني يکديگر،

3.آگاهي از مشترکات و تفاوت ها و ايجاد زبان مشترک و قابل فهم براي درک هماهنگي ها و تفاوت هاي يکديگر،

4.پايبندي به آداب و رسوم مناسب و معقول و تغيير و دگرگوني رسوم نامناسب،

5. پايبندي به دستورات الهي که براي سعادت بشري نازل شده است،

6. کاهش سطح انتظارات در حد معقول و بر آورده ساختن  آنها،

در حيطه اجتماعي بهتر است نکات زير مورد مطالعه واقع شود:

1.تشکيل کارگاه هاي قبل از ازدواج براي آموزش و بالا بردن سطح آگاهي هاي مربوط به زندگي خانوادگي ،

2.تشکيل کارگاه هاي دوام زندگي مشترک براي آموزش خانواده ها در جريان زندگي وحل مشکلات خانوادگي،

3.ايجاد کتا ب هاي درسي در مدارس براي ايجاد زندگي خانوادگي سالم بخصوص در سنين قبل از ازدواج،

4.حذف سنن نامناسب با ايجاد قوانين متعالي همچون قرار دريافت ماليات اوليه براي مهريه هاي سنگين،

5. ايجاد سازمان خانواده براي بوجود آوردن خانواده سالم و کاهش مشکلا ت مربوط به آن،

 تاريخچه مطالعاتي

بررسي پديده طلاق موضوعي پيچيده و مشکل است که در چارچوب جامعه شناسي خانواده قرار مي گيرد قدمت طلاق همپاي تشکيل خانواده است، در اديان الهي (اسلام ، يهوديت، مسيحيت) به آن توجه شده است. بررسي موضوع مورد مطالعه در دهه هاي اخير مورد توجه دانشمندان و محققين زيادي قرار گرفته است بسياري از دانشمندان از جمله “آلوين تا فلر” به پديده طلاق توجه كرده اند . او در  آثارش : «ضربه آينده » ، « موج سوم » ، «ورق هاي آينده » و «جابه جايي در قدرت » همواره به آينده جوامع توجه داشته است ودر اين ميان، آينده خانواده را از اهم مباحث در آثارش ساخته است.بيشتر جامعه شناسان،طلاق را از ديدگاه عوامل گرايي موردبررسي قرار داده اند، کمتر نوشته اي مي توان يافت که به اين پديده، از ديد جامعه شناسي تفسيري توجه کرده باشد. براي انجام کار تحقيق ،کتابها ونوشته هاي فراواني مورد مطالعه قرار گرفت،کتابهاي طلاق و روش تحقيق نوشته ي دکتر ساروخاني،جامعه شناسي نظري اثر دکتر تنهايي،جامعه شناسي شناخت نوشته دکتر آشتياني،نظريه ي جامعه شناسي در دوران معاصر اثر جورج ريتزر، طلاق به درخواست زن نوشته مريم جعفر پور،مجلاتي همچون پيام جامعه، فصلنامه دبير خانه راهبردي علوم اجتماعي آموزش و پرورش کشور،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي دانشگاه آزاد آشتيان،نظريات دانشمنداني همچون از خود بيگانگي مارکس که انسانهادر آن خلاقيت و نوآوري خود را از دست مي دهند، گروههاي بهنجار و نابهنجار مرتن که انسانهاي نا بهنجار، به جاي توجه اهداف و راههاي متعادل يکي از آنها را الگو قرار داده واز مسير اصلي دور مي شوند، انسانگرايي هنجاري اريک فرم ،،مفاهيم خانواده وانواع آن از نظر راجرز، عادت جمعي هربرت بلومرو نظريه تالکت پارسونز در مورد خانواده بصورت مستقيم و غير مستقم بهره گرفته شده است.

بيان مسئله

با توجه به مطالعات گذشته بايد گفت تاكنون پيرامون موضوع، پژوهش هايي انجام شده كه بعضي از آنها داراي اعتبار وروايي مي با شند ،ليكن از آنجا كه در زمان گذشته و مكان ديگري به آن پرداخته شده است تحقيق توسعه يافته آن الزامي به نظر مي آيد. بنابراين موضوع فوق كه به لحاظ مكاني و زماني بامطالعات پيشين فرق داردو به عنوان يك مسئله ي تحقيقاتي قابل بررسي است . ازآنجا كه اين جانب به جامعه انساني و كرامت معنوي واخلاقي انسانها قائلم وبراي آنكه اداي وظيفه نموده باشم وازاندوخته ناچيز علمي خود بهره اي داشته سعي کرده ام كه زمينه هاي اصلي طلاق رادرچارچوب جامعه شناسي خانواده بررسي نمايم ، باشد يزدان پاك مرا مددكار باشد.

يكي از نتايج وكاركرد  هاي اصلي خانواده ايجاد صلح ودوستي، مهرباني وخوشبختي درميان اعضاي خانواده    مي باشد، اما ديده مي شود گاه به دلايل  مختلف  از جمله تاثيرات منفي   نظام اجتماعي  كل همچون صنعتي شدن و به هدف نرسيدن كاركردهاي خانواده وعدم انجام وظايف نقش هاي خانوادگي توسط بعضي از زوجين كانون گرم خانواده دچار بحران وگسيختگي مي گردد،  به دليل تغييرات گوناگون از جمله دگر گوني هاي سريع اقتصادي و صنعتي، جامعه شهري همچون شهرستان صحنه دچار تغييرات سريع سنت ها و در حال صنعتي شدن است ،از اين رو اين شهر را انتخاب كرده ايم تا ببينيم آيا زمينه هاي متلاشي شدن خانواده هادر سال86چگونه تحت تاثير عوامل صنعتي،اقتصادي ومذهبي هستند؟آيا عوامل مذهبي درپايين نگه داشتن ميزان طلاق مو ثرند؟آيا  برآورده نشدن سطح  انتظارات زن وشوهريكي از زمينه هاي اصلي  طلاق است ؟آيا مسائل و آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد ، بيكاري درگسترش پديده ي  طلاق تاثير دارند؟  آيا سن ازدواج ،ميزان سواد ، درآمد در نرخ طلاق موثر هستند؟ آيا تفسير وكنش افراد خانواده نسبت به همديگر  در واقعه طلاق تاثير دارند؟در گذ شته هاي نه چندان دور  در  جوامع عشايري ميزان طلاق 1درصد ودر جوامع روستايي ايران حدود 2درصد بوده است، راستي چرا نرخ طلاق در جوامع شهري روز بروز  افزايش مي يابد ، بنابر آمارهاي اخير تقريبا”15درصد است؟ بر اساس آمارهاي موجود نرخ طلاق در سال 1382دركشور نسبت به سال 1381حدودچندين درصد افزايش يافته است. در برابر هر 8زن و مرد تهراني که با يکديگر پيوند زناشويي مي بندند، يک زن وشوهر از هم جدا مي شوند.( تهراني،1382 ،298) بنا بر آماري که از اداره ثبت و احوال شهرستان صحنه دريافت شده است ميزان طلاق در اين شهر در سال 1386 حدود 5/17 درصد است(جدول الف)  وآمارهاي سال   1378نشان مي دهدكه نرخ طلاق در ميان كساني كه  سن آنها كمتر از30سال  بوده  زياد تر از ديگر گروههاي سني بوده است. هم چنين نيمي از افرادي كه از هم جدا شده اند معتاد به يكي از انواع مواد مخدر بوده اند و نيزمقيد به مراسم مذهبي نبودند،  همان طوري كه  مي دانيم يکي از پايه هاي اجتماع انساني خانواده است، متاسفانه يكي از مسائل امروز گسيختگي خانواده  مي باشد كه به تزلزل اركان آن روز  به روزافزوده مي شود، از اين رو در جستجوي اين مسئله هستيم  كه آيا ميزان طلاق  در شهرستان صحنه افزايش پيداكرده است؟ زمينه هاي اين افزايش چيست ؟ وكدام زمينه ها در آن تاثير بيشتري دارند؟

چارچوب نظري

خواندن متون مختلف  در باره موضوع تحقيق نشان مي دهد  كه   بين زمينه هاي   اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي وطلاق همبستگي وجود دارد. درجستجوي زمينه هاي طلاق ديدگاه هاي مختلفي بيان شده است يك بينش برتاثيرعوامل اجتماعي وفرهنگي در طلاق تاكيد مي كند، و بينش كنش گرايانه  که نقش افراد خانواده به عنوان كنشگران اصلي درطلاق را مهم مي داند . در اين تحقيق  با استفاده از هر دو ديدگاه اين سوال مطرح مي شود  آيا شكست هاي خانوادگي يا تغيير ميزان طلاق  با زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي وتفسيري افراد  در  ارتباط  است؟

آيا زمينه هاي اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي  ريشه هاي اصلي طلاق هستند ؟( چارچوب ساختارگرايي ) يا علاوه بر موارد ياد شده، تفسير زوجين از همديگر زمينه اصلي طلاق است (چارچوب تفسير گرايي) . چارچوبي كه اين جانب در قالب آن بدان خواهم  پرداخت هم بر زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي  وهم به نقش كنشگري و تفسير زوجين از خود و موقعيت ها تكيه   مي كند.  (نوعي هم گرايي ) به نظر اين جانب طلاق امري است كه نه تنها تحت تاثير زمينه هاي اقتصادي واجتماعي و فرهنگي قرار   مي گيرد بلكه تحت تاثير كنشگري افراد خانواده   مي باشد، بطوريكه بسياري از خانواده ها  داراي منابع اقتصادي ضعيفي هستند ولي هيچ گاه نشانه هاي طلاق در آنها ديده  نمي شود. وبر عكس بسياري از خانواده هاكه در آستانه طلاق و يا از هم ديگر جدا شده اند داراي رفاه اقتصادي مناسبي بوده اند ، اين موارد نشان مي دهد هرچند عوامل اقتصادي وفرهنگي برميزان طلاق تاثيرگذارند ولي عوامل تعيين كننده اصلي  نمي باشند، بلكه نقش تفسير افراد خانواده   (زن وشوهر )به عنوان زمينه ي مهم در زندگي خانوادگي و گسستن آن تاثير عمده اي دارد. اين زمينه ها ونقش كنشگري وتفسيرافراد خانواده از زندگي خانوادگي خود در ميزان  طلاق ها  تاثير گذار مي باشد.” ويليام جي” اعتقاد دارد  كه بين جرم و بزهكاري وخانواده هايي كه زندگي خانوادگي در آن گسسته  شده ، ارتباط وجود داردودر صد بزهكاري در خانواده هاي متلاشي شده بيشتر از خانواده هايي است كه دوام بقا ء دارند. حتي اين نسبت در خانواده هايي كه روابط زوجين به وسيله  طلاق از هم پاشيده شده در مقايسه با خانواده هايي كه مرگ بين زن ومرد جدايي انداخته در سطح بالاتري قرار دارد.( عراقي،  1370،56)

در يک مقاله تحقيقي آمده است كه تنها 4درصد از نوجوانان دبيرستاني فرزندطلاق بوده اند ، درحاليكه حدودنيمي از دختران ساكن در كانون اصلاح تربيت تهران (48 درصد ) چنين شرايطي داشتند .يعني ميزان طلاق درميان والدين نوجوانان كانون نشين 12 برابر نوجوانان دبيرستاني بوده است . جالب اينجاست كه 42 درصدازنوجوانان طلاق در كانون ، قبل از آمدن به اين مركز با هيچ كدام از والدينشان زندگي  نمي كردند. 42درصد از آنها نيزبا پدر و16درصد با مادرشان زندگي مي كردند .(کامران ،1384 ، 113) خـانواده از هم پاشيده و متزلزل نه تنهـا باعث ايجـاد اختلالات رواني و شخصيتي طفل مي گردد بلکـه سبب بسياري ازخود کشي ها و فرارها نيز مي باشد طبق آمار، در فرانسه 90درصد از اطفال بزهکار متعلق به خانواده هاي نامتعادل بوده اند.

اين ها همه مويد نقش عظيم وسرنوشت ساز خانواده در تربيت وپرورش كودكان است. اگر تربيت در خانواده درست باشد  مسلما  كودكان را دربرابرآسيب هايي كه جامعه در مقابل جوان قرار مي دهد واكسينه                    مي نمايد.تربيت درست ،كودك را چنان مي پروراند كه اگر در گروه همسالان نا بهنجاري قرار گرفت نه تنها تحت فشار گروهي قرار نمي گيرد،  بلكه  نيك را از بد تشخيص داده ومي تواند در مقابل بدي ها و پليدي هاي جامعه قدرت ((نه )) گفتن را داشته باشد. اين مباحث نشان دهنده نقش غير قابل انكارخانواده برفرد و جامعه است و با توجه به  ديگر كار كردهاي مفيد و مناسب خانواده كه نمي توان جايگزين مناسبي براي آن يافت، پس بهتر است به زمينه هاي فرو پاشي آن در خانواده ها پرداخته شود. سوروكين (ا) اعتقاد دارد كه جوامع از سه مرحله      مي گذرند:الف )جامعه معنوي(2): جامعه ايست كه در آن ارزشهاي معنوي اولويت دارد.

ب )معنوي ماب(3)  جامعه اي كه در آن ارزشهاي معنوي به طور رسمي وجود دارند ، اما در عمل حاوي انسانها نيستند زيرا از رسوخ  به درون انسانها باز مانده اند. پ ) جامعه حسي (4 ) جامعه ايست كه در آن تنها امور مادي ، جسماني وملموس ارزش دارند. در دوران جامعه حسي، مصلحت گرائي( 5  ) ،سود گرائي ( 6  )، ماده گرايی (7)  ومخصوصا ابزارگرايي (  8  ) و لذت گرايي (9) رونق مي يابند.  ارتباط انسانها با يكديگر بر پايه سود ومصلحت شكل مي گيرد و به همان نسبت نيز سست و آسيب پذير مي شود و روابط زوجيت نيز از اين قاعده مستثني نيست . به نظر مي رسد چنين تحليلي با شرايط برخي از جوامع جديد صنعتي تطابق نسبي داشته باشد.   از نظر هومنس «كنترل اجتماعي عبارت از فرايند يست كه از طريق آن ،چنانچه فردي از اطاعت خود در برابر هنجارهاي اجتماعي بكاهد ، بارديگر به حد اطاعت نخستين باز گردانيده مي شود. »جامعه پذيري که که به طور کامل صورت نگرفته و يا انسانها ي که از پذيرش آن خود داري مي کنند در خانوادهاي متلاشي شده  ديده  مي شود.

از ديدگاه گورويچ « كنترل اجتماعي عبارت است از : مجموعه اي از الگوهاي فرهنگي كه از طريق آن ، كل جامعه ، هر گروه ،اجتماعي و هر فرد با ايجاد تعادلهايي موقت بر تنشها و تعارضها غالب مي شود و به اقداماتي چند در راه فعاليتهاي خلاقه جديد دست مي زند».در نظريه پارسونز خانواده پيش نيازي براي استواري جامعه است اگر کارکردها و جهت گيريهاي زنان و مردان در خانواده بسيار شبيه هم گردند،رقابت ميان آنها زندگي خانوادگي را مختل خواهد کرد و نقش تعيين کننده ي خانواده در نگهداشت استواري اجتماعي، مختل خواهد شد.(ريتزر، 1374 ،467  )

روح كلام آن كه در كار طلاق ، مهمترين عوامل ،ارزشهاي اجتماعي است و قوانين نمودار و مظهر اين ارزشهايند. جامعه اي كه طلاق را پديده اي عادي و طبيعي مي داند، رواج آن  را نيزموجب خواهد شد .  بر عكس آنجا كه طلاق ، پديده اي منفور، زشت ،ناپسند وضد ارزش به حساب مي آيد،خواه نا خواه كميت آن كاستي مي پذيرد.

به سخن ديگر ،در جامعه اي كه جهان بيني انسانها را چنان مي سازد كه بر تمتع آني اكتفا كنند و هر رابطه را در راه مصالح آني ، عيني و جسماني بنا سازند، در پي آن ،رشته هاي پيوند انسانها خشك و شكننده خواهد بود.

نمونه طرح تفسيري طلاق:

 درخواست طلاق از سوي زن4      تفسير زن3       عدم پرداخت نفقه ، بيكاري ، سرقت و2…. اعتياد به مواد مخدر1

برخلاف متغير شناسي در مدل عوامل گرايي که يک يا چند عامل را علت پديد آوردن مسئله ا ي مي دانند اما در مدل  متغير شناسي تفسير گرايي يک يا چند زمينه آن هم تحت تاثير تفسير”  خود”قرار مي گيرد و نتيجه اي پديد  مي آورد. (نمودار هاي الف وب)([1])

از خود بيگانگي خانوادگي پديده اي است که در جهان معاصر گسترش فراواني پيدا کرده است. بسياري از خانواده ها از هم متلاشي مي شوند چون اعضاي آن به جاي توجه به تعالي زندگي خانوادگي و فردي ، رسيدن به اهداف عالي انساني(توجه به خدا، همگرايي انساني،خلاقيت و نوآوري،آرامش و آسايش)چنان سرگرم تهيه وسايل وابزارهای زندگي که حاصل کارکرد تبليغاتی شرکت هاي سرمايه اي است ،مي گردندکه اهداف اصلي “خود” را فراموش کرده، گرفتار تهيه وسايل و ابزارها شده و شأن فکری و مستقل انسانی خود را به تاراج گذاشته

 و به صورت وسيله ي رسيدن اهداف ديگران تبديل کرده  و به جاي اينکه وسايل و ابزارها در خدمت زندگی خانوادگي باشند خانواده ها در خدمت آنها، وابسته مي گردند ؛و سرانجام در يک حالت حسي  به آساني از هم مي گريزند و به سوی امحاء نهاد خانواده(طلاق) کشيده مي شوند.

 فرضيه هاي  تحقيق

محقق مي خواهد بداند كه چه زمينه هاي عمده و حساسيت برانگيزي در ايجاد گرايش افراد(زن و مرد) به طلاق در خانواده ي شهرستان صحنه در سال 1386 دخالت دارد؟ اين زمينه ها ممكن است اجتماعي، فردي_اجتماعي، روحي و فرهنگي باشد. اما به طور روشن براي  پژوهشگر معلوم و معين نمي باشد كه چگونه مي شود  زن و مرد جواني كه تازه تشكيل خانواده داده و در فضاي اين نهاد قرار گرفته اند به آساني تن به مسئله تلخ و زيان بار و سنگين طلاق مي دهند؟ علي رغم آنكه از عوارض و عواقب آن به طور نسبي  آگاه هستند. با اين وصف فرضيه هاي زير شالوده ي کار محقق قرار مي گيرند:

فرضيه عام:به نظر محقق زمينه ها و متغيرهاي  اجتماعي، اقتصادي_اجتماعي،رواني_اجتماعي و تفسير زوجين از موقعيت يكديگر ازجمله ي زمينه هاي گرايش به مساله طلا ق در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال 1386    مي  باشد.

با توجه به بررسي هاي مقدماتي انجام شده فرضيه عام  فوق را به فرضيه هاي تجربه پذير زير تبديل  مي نماييم:

الف – ميزان طلاق با تفاوت سني زوجين و تفسير آنها از يكديگر در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال1386 بستگي دارد.

ب – ميزان طلاق با تفاوت انتظارات زوجين و تفسير آنها از يكديگر در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال1386 بستگي دارد.

ج – ميزان طلاق با مسئله ي بيكاري مردان و تفسيرآنها از يكديگر در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال1386 در ارتباط است.

د – ميزان طلاق با اعتياد و تفسير زوجين از اين مسئله در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال1386 در ارتباط است.

د – ميزان طلاق با مذهبي بودن و تفسير زوجين از اين مسئله در خانواده هاي شهرستان صحنه در سال1386 در ارتباط است.

مرا د محقق از خانواده هاي شهرستان صحنه آن قسم خانواده هايي است كه دچار مسئله و عارضه ي طلاق شده اند ؛خاطر نشان نموده كه كليد واژه ها ي تحقيق هر كدام به طور عيني و تجربه پذير تعريف شده اند.

  تعريف متغيرهاي تحقيق          

در بعضي از علوم ،عامل تغيير مي تواند يكي باشد كه در اصطلاح آن را  تك متغيري مي نامندمانند رياضيات  و در بعضي از علوم ديگر، عوامل تغيير گوناگون و فراوان هستند مانند علوم اجتماعي، بخصوص موضوع مورد بحث يعني طلاق ، تنها يك عامل نمي تواند آنرا ايجاد كند بلكه عوامل ايجادكننده ي  آن چند متغيير  و يا چند عامل هستند که درزمينه هاي شکل گيري طلاق موثرند .

متغيرهاي اصلي پژوهش عبارتند از:

نقش تفسير زوجين اززمينه هاي اقتصادي(متغير تعيين كننده  ) با ميزان طلاق(  متغير وابسته) همبستگي دارد.

تفسير  زوجين از زمينه هاي اجتماعي( متغير تعيين كننده  )  با  ميزان  طلاق (متغير وابسته)  همبستگي   دارد.

تفسير زوجين از وجدان اخلاقي و هنجارها ديني( متغير تعيين كننده) با ميزان طلا ق(متغير وابسته) همبستگي دارد.

تعريف نظري وعملياتي

الف.تفاوت سني زوجين را با ملاک ها و شاخص هاي زير مورد بررسي قرار مي دهيم:

1. ميزان اختلاف سن زوجين بيش از پنج سال باشد، با اين وصف از لحاظ عملياتي، آيا ميزان طلاق با سن افراد همبستگي دارد.

ب:تفاوت انتظارات زوجين را با ملاک ها و شاخص هاي زير مورد بررسي قرار مي دهيم:

1.در يک ماه قبل ازپر کردن پرسشنامه و جدايي از همسر خويش،  چندباربه همسر خود دروغ گفته اند.

2.در شبانه روز قبل ازايجاد مشکل خانوادگي، مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق، به چه مقدار از کلمه هاي عاطفي مثل عزيزم ،جانم،مهربانم و…نسبت به هم استفاده کرده اند.

3. به چه اندازه،  همسران جدا شده از هم نيازهاي رواني وعاطفي يکديگر را برآورده ساخته اند.

4. چه مقدار،همسران رازهاي دروني خود را به يکديگر انتقال مي دادند.

5. به طور معمول، درطول شبانه روز همسران جدا شده ازهم تا چه اندازه با همديگر دعوا و ناسازگاري داشته ند.

6. همسران انجام دادن کارهاي خويش باشرايط خاص خود(زندگي باهمسرکنوني) تا چه اندازه لذت بخش و با رضايت مي دانند.

7. گرفتن وقت وآزادي همسران توسط کارهاي منزل به چه اندازه اي است.

8. مقدار دوستي و مهرباني با همسر خود قبل ازمراجعه به دادگاه به چه ميزان بوده است.

9. مقدار احساس آزادي وآرامش در کنار همسر خود قبل از طلاق به چه مقدار بوده است.

10. اگر يک بار ديگر امکان ازدواج داشته باشند، انتخاب مجدد همسرطلاق گرفته خود، به چه مقدار است.

11. ميزان موافقت باخارج شدن همسر خود از منزل، بدون آگاهي قبلي به چه ميزان مي باشد.

ج.ميزان ارتباط طلا ق با مسئله بيکاري، با ملاک ها و شاخص هاي زير مورد بررسي قرار مي دهيم:

1. شاغل بودن همسر ،

2. ميزان درآمد خانواده درطول يک  ماه به چه ميزان بوده است.

د: ارتباط ميزان طلاق با اعتيادرا با ملاک ها و شاخص هاي زير مورد بررسي قرار مي دهيم:

1.همسر با افراد معتاد به مواد مخدر(ترياک،هروئين،حشيش،کراک و..) ارتباط دارد.

2. همسر افراد مورد تحقيق ،از مواد مخدر يعني(ترياک،هروئين،حشيش،کراک و…) استفاده مي کند.

ه: ميزان طلاق بازمينه مذهبي بودن در ارتباط است را با ملاک ها و شاخص هاي زير مورد بررسي قرار   مي دهيم:

1.يعني فرد مورد پرسش در طول سال قبل از مراجعه به دادگاه و طلاق ، به چه تعداد به اماکن مقدس مانند امام رضا(ع)،امامزاده هاي محل و… براي زيارت مراجعه نموده است.

2.صورت نماز خواندن وارتباط با خداوند آنها چگونه است.

3.در سال قبل به چه ميزان روزه گرفته اند.

اهداف پژوهش

يكي از اهداف  جوامع در حال توسعه و توسعه يافته، ايجاد روابط سالم و بهبود شرايط زندگي خانوادگي است  زيرا  كه وجود خانواده هاي سالم و موفق  يکي از ريشه هاي مهم   جامعه ي سالم مي باشد.

با بررسي هاي انجام شده محقق به اين نتيجه رسيده كه در خصوص مسئله اصلي پژوهش و همچنين شرايط زماني و مكاني،جامعه شهري صحنه در استان کرمانشاه، مطالعه مستقل و جامع علمي صورت نگرفته و از اين رو در جهت روشن شدن زمينه ها ي آن ،به پژوهش و تحقيق  پرداخته و سعي در روشن نمودن آن داشته است.

هدف تحقيق مورد نظر اين نكته مي باشد كه در سالهاي اخير طلاق بطور روز افزوني گسترش پيدا كرده است وبا از هم پاشيده شدن بسياري از خانواده ها ،عوارض فراوان وگوناگوني روي فرد از لحاظ رواني و آسيب هاي اجتماعي چون بزهكاري دارد.

نكته دوم اين است كه با شناخت زمينه ها و ريشه هاي طلاق وآگاهي از آنها تا حدودي مانع از شكل گيري آن درخانواده ها وجامعه ي خود مي شويم. زمانيكه مادري اشك هاي روي گونه كودك چهارساله خود را پاك       مي گرداند، و پدرش  او رادر ميان دستهاي خود مي چرخاند لذتي خدايي وآسماني بر مادر، کودک و پدر به وجود مي آيد که جايگزيني براي آن پيدا نمي شود. اين جاست كه بايد آگاهانه ، عاقلانه و عاشقانه انتخاب كنيم كه تا با  طلاق روبرو نشويم چرا كه روزگار در كمين نا آگاهان  ناعلاقان  نا عاشقان است كه آنها را بشكست بكشاند .

نكته سوم اينكه بايد زمينه ها ي طلاق را بشناسيم ونسبت به آنها شناخت مناسبي پيدا كنيم .از اين روهدف تحقيق بررسي ريشه هاي طلاق و شناخت زمينه هاي آن در بين خانواده هاي شهرستان صحنه در استان كرمانشاه  است.

هدف کاربردي ديگري که محقق در نظر دارد و در آن نهفته است  اين نکته مي باشد که اطلاعات مناسب و تازه اي ارائه گردد تا در اختيار موسساتي همچون بر نامه هاي آموزشي درخانواده ورسانه هاي جمعي ، كلا سهاي مشاوره قبل از ازدواج و… قرار گيردكه محقق قصد دارد در صورت لزوم پيشنهاداتي را عرضه كند.

اهمیت تحقیق:

از آنجایی که مسئله اجتماعی طلاق ، اساس نهاد خانواده در جامعه امروز را تهدید می کند اگر چه درباره طلاق مطالعات اجتماعی چندانی انجام شده است؛ اما با توجه به بررسی های مقدماتی پژوهشگر ضرورت و اهمیت دارد در برخی جوامع و مناطق بومی ایران، تحقیقات تجربی و تفصیلی تازه ای انجام شود. نظر به آن که مسئله طلاق ، از عوارض نگران کننده جامعه شناختی مانند بزهکاری ،عدم اعتماد به نفس فرزندان طلاق، نگرانی و ناراحتی های روحی حاد و …. برخوردار می باشد از این رو به منظور روشنگری علمی جهت تعدیل این گونه عوارض در خانواده جامعه شهری و بومی استان کرمانشاه (شهرستان صحنه) ضرورت و اهمیت دارد که مطالعه مستقل اجتماعی از دیدگاه رشته جامعه شناسی صورت گیرد.

تعریف اصطلاحات

1-    طلاق: طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي است.

2-     خانواده شهری: عبارت است از مجموعه زن و شوهر و تعدادی از فرزندان که با هم در محیط اجتماعی شهر زندگی می کنند

3-  تفاوت انتظارات: تفاوت انتظارات یعنی اینکه زن و شوهر توانایی برآورده ساختن نیازهای یکدیگر و انتظارات یکدیگر ندارند و دارای تفاوت هستند.

4-    بیکاری: بیکاری از نظر جامعه شناسی یعنی کسی که دارای شغل و درنتیجه درآمدی نیست

5-  اعتیاد:عبارت است از مصرف مواد مخدر مانند تریاک ، حشیش،… که فرد تمایل دارد همواره از آن بهره گیرد و از لحاظ روحی و جسمی دچار مشکل می گردد

6-  تمایلات مذهبی: عبارت است از علاقه مندی و پایبندی ظاهری و عملی به اعمال دینی مانند زیارت اماکن مقدسه ، نماز خواندن، روزه گرفتن، و دعا کردن.

7-    شهرستان صحنه: منطقه ای است دارای جمعیتی در حدود 90 هزار نفر و در استان کرمانشاه قرار دارد.

فصل دوم

 مرور مطالعاتي

 هنگامي كه جامعه رو به تعادل مي رود و معيارهاي معنوي در آن رجحان پيدا مي کند، اساس آن بر تقوي است و برابري زن  ومرد در اصول پذيرفته مي شود ، در آن وضع زناشوئي به صورت يك مشاركت اجتماعي در   مي آيد كه در آن ، هر يك از طرفين حقوق و وظايفي دارند . اينجا  خانواده بنابر خواست زوجين تشكيل        مي شود و بنابر خواست آنان نيز تداوم مي يابد .

زماني كه در جامعه اي قوانين چنان تنظيم مي شوند كه انسانها به سادگي مي توانند از يكديگر جدا شوند ، بي هيچ شبهه ، شمار طلاق روبه فزوني مي گذارد.  در اين جوامع ضريبي كه ما آن را ضريب  آنيّت مي خوانيم بر طلاقها افزوده مي شود  ؛ بدين معني كه بسياري از انسانها طلاق مي دهند يا مي گيرند ، صرفا بدان جهت كه تحت تاثير يك حالت آني ( هيجان ، عصبانيت  و … ) قرار گرفته اند  در واقع جوامعي که به صورت آني ازدواج مي کنند به صورت آني هم از هم طلاق  مي گيرند.

آنجا كه در حيات انساني لذت   گرايي و سودانديشي كمتر جاي معنويت و انسانيت را گرفته باشد ، طلاق كمتر پيش  مي آيد . بدينسان ، مي توان پذيرفت  با سالم سازي روابط انساني وآموزش آن به انسانها ،از ميزان طلاق كاست .

تعريف خانواده و انواع آن


[1] نمودار های اشاره شده در انتهای رساله قسمت ضمائم آورده شده است.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بالاترين و پايين ترين آمار طلاق
 • تحقیق علل افزايش طلاق و پيامدهاي آن
 • پایان نامه طلاق از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر
 • مقاله آثار فردی و اجتماعی طلاق
 • تحقیق مهریه و میزان آن در رشد طلاق
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی