تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعه نگرش معلمان  نسبت به آموزش های ضمن خدمت از  راه دور  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مطالعه نگرش معلمان  نسبت به آموزش های ضمن خدمت از  راه دور   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۹
۱-۵ سوال های تحقیق ۹
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۷ توصیف دقیق متغیر با متغیر های دخیل در مسئله ۱۰
۱-۸ تعریف واژگان کلیدی ۱۱

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱مقدمه ۱۴
۲-۲ آموزش ضمن خدمت ۱۴
۲-۲-۱ ضرورت آموزش ضمن خدمت ۱۵
۲-۲-۲ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان ۱۶
۲-۲-۳ روش های آموزش ضمن خدمت ۱۷
۲-۲-۴ استانداردهای آموزش ضمن خدمت ۲۰
۲-۲-۵ انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان ۲۲
۲-۲-۶ انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت ۲۴
۲-۲-۷ انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور ۲۵
۲-۲-۸ برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت ۲۵
۲-۲-۹ اهداف آموزش ضمن خدمت برای معلمان ۲۷
۲-۲-۱۰ مشکلات آموزش معلمان ۲۸
۲-۲-۱۱ آموزش معلمان شامل چه چیز هایی می شود؟ ۲۹
۲-۳آموزش از راه دور ۳۱
۲-۳-۱ واژه های مرتبط به آموزش از راه دور ۳۲
۲-۳-۲ تاریخچۀ آموزش از راه دور ۳۵
۲-۳-۳ علل استفاده از آموزش از راه دور ۳۷
۲-۳-۴ مبانی آموزش از راه دور ۳۸
۲-۳-۵ اهداف آموزش از راه دور ۴۰
۲-۳-۶ مبانی نظری آموزش از راه دور ۴۰
۲-۳-۷ مزایای آموزش از راه دور ۴۵
۲-۳-۸ چگونه آموزش از راه دور بلند مدت مؤثر می باشد ۴۶
۲-۴ آموزش معلمان از راه دور ۴۸
۲-۴-۱ اهداف آموزش معلمان از راه دور ۴۹
۲-۴-۲ اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری های اطلاعات در آموزش معلمان از راه دور ۵۳
۲-۴-۴ مطالعات موردی در زمینۀ آموزش معلمان از راه دور ۶۱
۲-۴-۵ نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری و اطلاعات آموزش معلمان از راه دور ۶۷
۲-۵ آموزش مجازی ۶۹
۲-۵-۱ اهداف و ویژگی های آموزش مجازی ۷۰
۲-۵-۲ روش های ارائه آموزش الکترونیکی ۷۱
۲-۵-۳ مقایسه آموزش مجازی و آموزش سنتی ۷۳
۲-۵-۴ مزایای آموزش الکترونیکی ۷۷
۲-۵-۵ ویژگی های آموزش بر خط ۷۹
۲-۵-۶ محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی ۸۱
۲-۵-۷ پیش شرط های لازم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی ۸۳
۲-۵-۸ مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی ۸۴
۲-۶ پیشینه تحقیق ۸۶
۲-۶-۱ بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور ۸۶
۲-۶-۲ بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش ضمن خدمت ۹۱

فصل سوم : روش پژوهش ۹۶
۳-۱ مقدمه ۹۷
۳-۲ روش تحقیق ۹۷
۳-۳ جامعه آماری ۹۸
۳-۴ شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۹۹
۳-۵ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۹۹
۳-۶ تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۱۰۱
۳-۷ روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۱۰۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ۱۰۳
۴-۱ مقدمه ۱۰۴
آمار توصیفی ۱۰۵
آمار استنباطی ۱۱۰
۴-۴ تحلیل داده ها بر اساس ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان ۱۲۳

فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و ارایه پیشنهادها ۱۲۵
۵-۱ مقدمه ۱۳۰
۵-۲ بحث ونتیجه گیری ۱۳۰
۵-۳ پیشنهاد ها ۱۳۸
۵-۴ پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر ۱۳۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۴۰
فهرست منابع ۱۴۱
منابع انگلیسی ۱۴۷
پیوست ها
نمونه فرم پرسش نامه ۱۴۸
فهرست جدول ها
جدول( ۲-۱) مطالعات موردی آموزش معلمان از راه دور ۶۶
جدول (۳-۱ ) توزیع جامعه آماری بر اساس جنسیت ۹۸
جدول( ۳-۲ ) تفکیک سؤالات پرسش نامه بر اساس سؤالات تحقیق ۱۰۰
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت ۱۰۵
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات ۱۰۶
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سابقه تدریس ۱۰۷
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک رشته تدریس ۱۰۸
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به منطقه محل خدمت ۱۰۹
جدول(۴-۶) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال اول ۱۱۰
جدول(۴-۷) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال اول ۱۱۱
جدول(۴- ۸) نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندی محدودیت ها ی آموزش ضمن خدمت حضوری ۱۱۲
جدول (۴- ۹) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال اول (نمره کل گویه ها) ۱۱۳
جدول(۴-۱۰) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال دوم ۱۱۴
جدول(۴-۱۱) ) نتایج ازمونt تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال دوم ۱۱۵
جدول (۴-۱۲) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال دوم (نمره کل گویه ها) ۱۱۶
جدول(۴-۱۳) توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال سوم ۱۱۷
جدول(۴-۱۴) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال سوم ۱۱۸
جدول (۴-۱۵) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال سوم (نمره کل گویه ها) ۱۱۸
جدول(۴-۱۶) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال چهارم ۱۱۹
جدول(۴-۱۷) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال چهارم ۱۱۹
جدول (۴-۱۸) نتایج آزمونt تک نمونه ای در مورد سوال چهارم (نمره کل گویه ها) ۱۲۰
جدول(۴-۱۹) توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال پنجم ۱۲۱
جدول(۴-۲۰) نتایج ازمون t تک نمونه ای در مورد گویه های مربوط به سوال پنجم ۱۲۲
جدول (۴-۲۱) نتایج آزمون t تک نمونه ای در مورد سوال پنجم (نمره کل گویه ها) ۱۲۳
جدول(۴-۲۲) آزمون t گروههای مستقل در مورد سوال اول فرعی ۱۲۴
جدول(۴-۲۳) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی دوم ۱۲۵
جدول(۴-۲۴) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی سوم ۱۲۶
جدول(۴-۲۵) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی چهار ۱۲۷
جدول(۴-۲۶) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم فرعی ۱۲۸
جدول(۴-۲۷) نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی پنجم ۱۲۸

منابع فارسی :

کتاب ها
۱٫ ابراهیم زاده، عیسی(۱۳۷۷)، طرح آموزش ضمن خدمت کار نیروی انسانی کشور با استفاده از نظام آموزش از راه دور. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
۲٫ الحسینی، سید حسن(۱۳۸۴)، مقدمه ای بر آموزش از راه دور( در آموزش و پرورش ایران)، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
۳٫ اندرسن، جاناتان و همکاران(۱۳۷۲)، گسترش کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش، چشم اندازها، روش ها و موضوعات. ترجمه داود حسینی نسب. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
۴٫ بدری فر، منصور(۱۳۷۱)، مبانی نظری آموزش از راه دور، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور. دانشگاه پیام نورتهران.
۵٫ بلکستر، لورن و همکاران(۱۹۵۳)، چگونه تحقیق کنیم؟ ترجمه ابراهیم زاده، عیسی. فراهانی، ابوالفضل . سرمدی، محمد رضا. دانشگاه پیام نور.
۶٫ بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۸۴)، روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات پخش کتاب دیدار.
۷٫ پارسا نیاق، فریدون(۱۳۸۰)، کارآیی نظام آموزش از راه دور در تربیت و آموزش ضمن خدمت معلمان، مجموعه مقالات دومین سمینار تخصصی آموزش باز و از راه دور. دانشگاه پیام نور تهران.
۸٫ جارویس، پیتر(۱۳۷۸)، آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم، ترجمه دکتر سرمد، غلامعلی(۱۳۷۸)، تهران، سمت.
۹٫ جعفری گهر، منوچهر(۱۳۸۰)، جهانی شدن آموزش باز و از راه دور، ظرفیت ها و چالش ها، مجموعه مقالات دومین سمینار تخصصی آموزش باز و از راه دور. دانشگاه پیام نورتهران.
۱۰٫ چانگ، بی(۱۳۷۳)، استراتژی توسعه آموزش از راه دور، برگزیده مقالات پژوهش و توسعه در آموزش از راه دور، مترجم فتحعلی خانی، آزاده. تهران : دانشگاه پیام نور.
۱۱٫ خادمی، غلامرضا(۱۳۷۹)، مبانی نظری آموزش از راه دور( ویژه اساتید، پژوهش گران و دانشجویان) شیراز : دانشگاه شیراز
۱۲٫ خاکی، غلامرضا(۱۳۷۹)، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، تهران : مرکز تحقیقات علمی کشور.
۱۳٫ خورشیدی، عباس. قریشی، حمیدرضا(۱۳۸۱)، راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی ( از نظریه تا عمل)، تهران : نشر یسطرون.
۱۴٫ دراکسلر، الکساندر. وادی، حداد(۱۳۸۴)، فناوری برای آموزش: قابلیت ها، پارامترها و چشم اندازها، ترجمه محمدرضا سرکار آرانی و علی رضا مقدم، تهران : نشر نی.
۱۵٫ دفتر منطقه ای یونسکو،(۱۳۷۰)، آموزش از راه دور، مترجم پرویندخت ناظم، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا.
۱۶٫ دلاور، علی(۱۳۸۳)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران : مؤسسه نشر ویرایش.
۱۷٫ رئوفی، محمدحسین. تاریخی قوچانی دروس، امید (۱۳۸۴)، تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارایی و بهره وری مدیران و کارکنان مدارس .
۱۸٫ سازمان یونسکو(۲۰۰۲)، آموزش از راه دور: تکنولوژی ،ارزیابی ، هزینه ها با اقتباس از ده مطالعه موردی زیر نظر سازمان یونسکو/ ترجمه و تألیف مسعود صالح مقدم، فرشته اسدزاده، ریحانه شاقلی. مشهد: همیاران جوان، ۱۳۸۵٫
۱۹٫ سازمان یونسکو(۲۰۰۱)، فناوری ، برنامه آموزشی ،هزینه و ارزیابی ،ترجمه : علی عربانی دانا ویراستاری علمی : حسن الحسینی. تهران: وزارت آموزش و پرورش، مؤسسه آموزش از راه دور ،۱۳۸۴، چاپ اول.
۲۰٫ سرکار آرنی، محمد رضا(۱۳۸۴)، یادگیری راهی به سوی پر کردن شکاف دیجیتالی، تهران: انتشارات منادی تربیت.
۲۱٫ سلیمان پور، جواد.(۱۳۸۱) ، برنامه ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت سازمانها ، ، انتشارات احسن .
۲۲٫ سیف ،علی اکبر(۱۳۷۱)، آموزش معلم محور و آموزش کتاب محور، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور تهران، ص ۲۷-۲۳٫
۲۳٫ سیف، علی ‌اکبر(۱۳۷۵)، روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران، انتشارات آگاه.
۲۴٫ ضرغام، نصرت اله(۱۳۷۱). آموزش از راه دور در جهان. مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور. تهران : دانشگاه پیام نور.
۲۵٫ ظهوری،حسن(۱۳۷۱، دانشگاه پیام نور ، نظام نوینی در آموزش عالی کشور، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور. تهران : دانشگاه پیام نور.
۲۶٫ عبادی، رحیم(۱۳۸۳)، یادگیری الکترونیکیe-learning)) و آموزش و پرورش، تهران : انتشارات آفتاب مهر.
۲۷٫ عباس زادگان، محمد. ترک زاده،جعفر(۱۳۷۹)، نیاز سنجی آموزشی در سازمان ها . تهران : شرکت سهامی انتشار.
۲۸٫ عطاران، محمد.(۱۳۸۱)، پدیده جهانی شدن و تعلیم و تربیت. تهران : انتشارات آفتاب مهرو ایتا .
۲۹٫ علی احمدی، علیرضا و دیگران(۱۳۸۲)، فناوری اطلاعات کلید تغییرات ساختاری در سازمان ها – نگرشی بر سازمان های مجازی در محیط های صنعتی، مجموعه مقالات اولیی کنفرانس مدیریت تکنولوژی . تهران ،شرکت متن.
۳۰٫ فالون، کارول. براون, شارون. استانداردهای یادگیری الکترونیکی(۱۳۸۳)، ترجمه باقری فردوس ، حسین کوچک،مهدی .تهران : انتشارات مدارس هوشمند.
۳۱٫ فتحی آذر، اسکندر(۱۳۷۱)، نقش آموزش از راه دور در کشورهای در حال توسعه، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور. دانشگاه پیام نور .
۳۲٫ فتحی واجارگاه، کورش(۱۳۷۶)، درآمدی بر برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سرآمد کاوش.
۳۳٫ قورچیان، نادر قلی(۱۳۸۲)، .فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تألیف کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو. تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه.
۳۴٫ کاشیها، مهدی. کاشیها، منصور(۱۳۸۵)، بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک . مؤسسه آموزش رایان کاشیها.
۳۵٫ کیگان، دسموند و همکاران (۱۳۷۹)، مبانی نظری آموزش از راه دور، ترجمه خضوعی ذوقی، مجید. تهران، سازمان نهضت سواد آموزی.
۳۶٫ گریسون، دی .آر. اندرسون، تری(۱۳۸۳)، یادگیری الکترونیکی در قرن ۲۱ ,دکتر محمد عطاران. تهران,موسسه توسعه ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
۳۷٫ مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور.تهران : دانشگاه پیام دور،اردیبهشت ماه (۱۳۷۱).
۳۸٫ منیعی، رضا(۱۳۸۱)، آموزش از راه دور : فرصت ها و چالش ها ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقاتی IT.
39. هرگنهان، بی. آر. و السون، متیو اچ.(۱۳۸۳)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی ‌اکبر سیف. تهران، نشر دوران.

مقالات :
۱٫ ابراهیم زاده، عیسی(۱۳۷۷)، آموزش از راه دور، همگام با فن آوری، گزارش یارانه، شماره ۱۳۹٫
۲٫ آراسته، حمید رضا(۱۳۸۱)، دانشگاه مجازی، فصلنامه سیاست و پژوهشی رهیافت، شماره ۲۸٫
۳٫ ارجمندی، غلامرضا(۱۳۸۶)، نقش و رسالت آموزش از راه دور، فصل نامه تعلیم و تربیت، دوره ی پنجم، شماره ی ۳ ، ص ۸۹-۷۱٫
۴٫ باقریان، داریوش( تیر۱۳۸۰)، استفاده از شبکه الکترونیکی دربرنامه های آموزش از راه دور فیلیپین، خبرنامۀ نفورماتیک سال ۱۶،شماره ۷۸٫
۵٫ تیموریان، مریم (۱۳۸۲)، راهبرد ICT برای مدارس زلاند نو. خبرنامه انفورماتیک. سال ۱۸٫ ش ۸۶٫
۶٫ دانش فرد، کرم اله(۱۳۸۴)، پرورش کارکنان توانا استراتژی بقا و رقابت. کارگزاران معرفت ش ۳۶ و۴۰٫
۷٫ دولایی، پرویز(۱۳۸۰)، آموزش مجازی، ماهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی پیام ارتباطات، شماره ۲۳٫
۸٫ دولایی، پرویز(۱۳۸۱)، دانشگاه مجازی، دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات آموزش و پرورش، سند شماره ی ۵۳٫
۹٫ دولت آبادی، حمیدرضا،(۱۳۸۰)، سیمای دانشگاه های کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم : دانشگاه مجازی، مجله علمی دانشمند،ص ۴۹-۴۸٫
۱۰٫ ذاکری، اعظم(۱۳۸۱)، دانشگاه اینترنتی. فصلنامه آموزش ( معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی). ش ۵٫
۱۱٫ زمانی، غلامحسین. مقدسی، شهرام (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، آموزش از راه دور رهیافتی بدیل در نظام آموزش کارکنان. فصلنامه دانش مدیریت . سال ۱۱، شماره ۳۹ و۴۰٫
۱۲٫ سعادت، سعید(۱۳۸۲)، مصاحبه با هفته نامه عصر ارتباطات. ماهنامه وب. سال۳٫ ش۳۶٫
۱۳٫ شمس، محمدشهاب (۱۳۸۴)، فناوری های اطلاعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمان .
۱۴٫ طالبی، هوشنگ(۱۳۸۵)، تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع آموزش ، و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان.
۱۵٫ عبادی، رحیم(۱۳۸۲). لزوم توسعه( IT )در آموزش و پرورش، نشریه ی همبستگی، ص ۱- ۲ .
۱۶٫ عرب مازار یزدی، محمد، آزادمنش، ناهید(۱۳۸۲)، آموزش الکترونیک بزرگسالان : کدام هزینه ها و منافع. فرهنگسرای سالمند .
۱۷٫ علی احمدی، علیرضا. بیگ زاده، محمد رضا(۱۳۸۱)، نقش شبکه های اطلاع رسا نی و فناوری های چند رسانه ای در ارتقای سطح علمی و فنی کشور ها. فصلنامه علمی و پژوهشی شریف، سال ۱۸٫
۱۸٫ فراهانی، ابوالفضل(۱۳۸۰)، نقش خود آموزی و مطالعه مستقل در یادگیری درس های تربیت بدنی، فصلنامه المپیک، سال نهم، شماره ۳ و۴٫

پایان نامه ها :
۱٫ جابری، علی(۱۳۷۷)، آموزش هوشمند به کمک کامپیوتر. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
۲٫ جعفری، پریوش(۱۳۸۱)، بررسی دانشگاه ها ی مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب جهت نظام آموزش عالی کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
۳٫ چگینی، یوسف رضا (۱۳۷۸)، بررسی راهبردهای عملی استفاده از آموزش از راه دور برای نوسوادان بزرگسال دوره پایانی مناطق تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
۴٫ حسن زاده، محمد(۱۳۸۱)، امکان سنجی آموزش از راه دور کتابداری و اطلاع رسانی از طریق اینترنت در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
۵٫ شاهانی، اسد(۱۳۷۷)، ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان ترویج سازمان کشاورزی استان مازندران سالهای ۷۶-۱۳۷۴. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
۶٫ صدری طباطبایی، محمدرضا(۱۳۸۰)، امکان سنجی کاربرد آموزش از راه دور برای مدیران کانونهای فرهنگی-هنری مساجد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
۷٫ عابد زاده زواره، محمد صادق(۱۳۷۴)، بررسی میزان تأثیر دو روش آموزش به روش های کارگاهی و غیر حضوری برمیزان آگاهی ،نگرش و عملکرد بهورزان شهرستان های اردستان و نائین در مورد تغذیه کودکان زیر دو سال. پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
۸٫ فراهانی، ابوالفضل(۱۳۸۰)، مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش حضوری با راه دور و ارائه الگوی برنامه ریزی تربیت بدنی از راه دور. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
۹٫ نصیری، فهیمه(۱۳۸۴)، امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.
۱۰٫ نجفی، شهناز(۱۳۶۹)، تحلیل برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی آن دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه شهید بهشتی.
۱۱٫ هادی، امید. آسیان، حسینعلی(۱۳۸۱)، بررسی آراء و نظریات مدیران و معلمان مدارس راهنمایی مشهد ، تربت جام در مورد تائید آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت بر کارایی معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
منابع انگلیسی :
۱٫ Keegan, D. (1986). The foundations of distance education. London: Croom Helm. Quoted in Sherry, L. 1996. Issues in Distance Learning. International Journal of Educational Telecommunications, 1 (4): 337-365.
2. Martines, Erland jose (1997). The feasibility of the use of telecommunicated courses in Latin American universities, doctorate thesis, Missouri-Rolla University.
3. Nart Gun( 2007). A Diagnostic Study of Open University Studence Education Application.
4. UNESCO (1992). Glossary of Educational Technology Term, UNESCO. Paris.
5. UNESCO(2002). Open and Distance Learning Trends, Policy and Strategy Considerations. France: UNESCO: Division of Higher Education.
6. Zhang, Aixiu( Monica), (2003), Transactional Distance in Web Based College Learning Environments : Toward Measurement and Theory Construction, Doctorate Thesis, Virginia Commonwealth University.

 

چکیده

      با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه دیدگاه ها ی معلمان در رابطه با این شیوه ی آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری کند. لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور، و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان مقطع متوسطه شهر تهران می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی آن ، مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایایی، پرسش نامه برای یک گروه نمونه ۴۰ نفره اجرا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرانباخ ۰٫۷۹a =  تعیین گردید. پس از اجرای نهایی تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

     یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، تا حدود بسیار زیادی می توانند محدودیت های دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری را برطرف سازند.

     این یافته ها همچنین نشان می دهند که گرچه دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا حدی
می توانند برخی نیازهای آموزشی معلمان را  برآورده سازند، اما در تأمین نیازهایی مانند تقویت انگیزه پژوهش و یادگیری و فراهم آوردن زمینه ی استفاده از فناوری های روز دنیا و تجهیزات مدرن  موفق نبوده اند. دیگر یافته ها ی این پژوهش، نشان می دهند که معلمان تمایل زیادی به شرکت در دوره های عمومی و اختصاصی دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، دارند و همچنین آموزش های ضمن خدمت مجازی از جاذبه زیادی در میان نمونه های منتخب از جامعه مورد مطالعه برخوردار می باشد.

    بنابراین بهره گیری از نظام آموزش از راه دور در دوره های آموزش ضمن خدمت، می تواند برخی از مشکلات و ناکارآمدی های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن  آموزش با تغییرات کتب درسی، محدودیت‌های زمان، مکان و منابع آموزشی را برطرف و راه را برای پیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان مانند شیوه های الکترونیکی و مجازی  هموار نماید.

۱-۱ مقدمه

دنیای امروز رو به تحول سریع می باشد. علم وتکنولوژی رو به پیشرفت است وامروز آنها با دیروزشان کلی تفاوت دارد. نمی توان براساس توانایی های سال گذشته و یا همین دیروزبا مشکلات روبرو شد و برآنها فائق آمد. ادارات، صنایع، بخش های آموزشی دنیای امروزی برای اینکه از قافله پیشرفت عقب نمانند و بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند، درمیدان رقابت باید خود را به روز نگهدارند. آموزش مداوم کارمندان، یکی از راه های به روزنگهداشته شدن می باشد و برای انجام آن راههای مختلفی در دنیا تجربه می شود. بخش آموزش وپرورش هرکشور از بخش های حساس آن درراه توسعه و پیشرفت است. در یک جامعه اگر معلمان، مربیان، استادان نتوانند خود و توان علمی اشان را با دانش روبه پیشرفت روزتطبیق دهند و از قافله علم ودانش عقب بمانند ونتوانند نیازهای علمی دانش آموز ودانشجو را پاسخگو باشند، نباید امیدی به ترقی و پیشرفت آن کشور داشت؛ چراکه علم و دانش منتظرکسی نمی ماند و مسیرخودش را ادامه می دهد و این دیگران هستند که باید خود را دراین مسیر قرار بدهند و از آن استفاده کنند و یا برمحتوای آن بیافزایند. همانطور که ذکرشد برای رسیدن به این هدف وهماهنگی با علم وصنعت روز راه های مختلفی وجود دارد وهرکشوری شیوه ای خاص خود را برگزیده است به همین دلیل درهر سازمانی بخشی به نام آموزش ضمن خدمت وجود دارد که درحقیقت وظیفه اش همان به روز کردن نیازهای کادرهای مختلف سازمان می باشد و برای تشویق افراد برای استفاده از این دوره ها امتیازاتی در نظرگرفته می شود.

آموزش و پرورش زمانی می تواند ادعا کند که جامعه را برای حل مشکلات ، هماهنگی با تغییرات و پیروزی در عرصه ی رقابت ها قدرتمند سازد که از معلمانی دانا، توانا و بهره مند از آخرین پیشرفت های علوم و فنون روز برای تحقق انتظارات یک نظام آموزشی پویا، کارآمد و اثربخش برخوردار باشد.

نیازمندی جامعه به دانش آموزان با سواد تر و ماهر تر برای افزایش سطح بهره وری و توانایی رقابت با دیگر کشورها، باعث می شود که تصمیم گیران جامعه به دنبال معلمان ماهر تر باشند تا با افزایش کارآیی آنان، به اهداف خود برسند. این خواست در سایه آموزش معلمان قابل تحقق است. پس بایستی دوره های آموزشی ضمن خدمت به طور مستمر، مبتنی بر نیاز امروز و فردای جامعه و همراه با پیشرفت های علمی و فنی جهان باشد .

از میان روش های متعدد آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی، به عنوان روش بهتر معرفی
می شود. این گونه آموزش به دلیل پیشرفت سریع و چشمگیر رایانه ها و شبکه های ارتباطی می تواند راهگشای بسیاری از معضلات آموزشی محسوب شود. از این رو آموزش الکترونیکی یک راه حل نسبتاً جدی برای چالش های حال و آینده نظام های آموزشی است.

فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می‌گذرد توانسته است تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود آورد. یکی از بسترهایی که سهم عمده‌ای از این تغییرات را به خود اختصاص داده است آموزش است. آموزش‌های مبتنی بر فناوری نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام ‌های سنتی آموزشی را رفع کرده و دگرگونی‌های اساسی را درشیوه ی ارائه آموزش به وجود آورد. محور تغییرات ایجاد شده، حذف محدودیت های زمان، مکان و  منابع آموزشی است. این امر سبب تغییر روش‌ها و رویکردها در امر آموزش شده است. فناوری اطلاعات، امکانات زیادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. با استفاده از آن در آموزش، می‌توان به روش‌های نوین و کارآمدی از آموزش دست یافت. استفاده از چنین سامانه ‌هایی که از امکانات دنیای مجازی برخوردار است، می‌تواند سبب افزایش بهره‌وری آموزش، انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از رفت و آمد در شهرهای بزرگ شوند.

 

۱-۲  بیان مسئله

سازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترین و پیچیده ترین سازمان ها ی اجتماعی در  هر کشور محسوب می شود. این سازمان از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و مداومت فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروز نیز سنگ زیرین توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است
( جهانیان،۱۳۸۰: ۸۷). بدیهی است که این توسعه باید به دست انسانها صورت گیرد و لذا افرادی که قرار است این امر را محقق سازند، باید خود توسعه یافته  و به روز باشند. برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمان ها به روز باشند باید به صورت مداوم آموزش ببینند. آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام و فعالیت های هر سازمانی می باشد. از آنجا که آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش اساسی در کیفیت عملکرد کارکنان و در نتیجه کارآیی بیشتر سازمان دارد بجا ست نگاهی جدی بر آن داشته و با بررسی کمبود ها و بحران ها ی حاکم بر نظام آموزش ضمن خدمت کشور،گامی در جهت هر چه بهتر شدن کیفیت آموزشی کارکنان برداشته شود واز این طریق با بالابردن سطح علمی افراد جامعه، توسعه همه جانبه کشور را باعث گردد( فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶ : ۴۲).

آموزش ضمن خدمت معلمان عنصری بسیار مهم و کلیدی برای اجرای برنامه های نظام آموزشی کشوراست که در  پی تحقق اهدافی مانند : بالابردن سطح دانش و مهارت شغلی، ایجاد تخصص های لازم متناسب با رشته آموزشی، بهبود روش های تدریس، ایجاد روحیه مطالعه و پژوهشگری و نوآوری، به روز درآوردن دانش و اطلاعات، ایجاد فرصت ها، زمینه های مناسب رشد جهت ارتقای شغلی وایجاد زمینه ی لازم برای انطباق پذیری کارکنان متناسب با تغییرات می باشد تا بتوان به فواید آموزش های شغلی دسترسی پیدا کرد.

آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان از آن جهت دارای اهمیت است که غالباً در سازمان های مختلف، کارکنان برای شرکت در آموزش های گوناگون ناگزیر از ترک محل خدمت خود می باشند و این امر مشکلات جدی را برای انجام امور و وظایف سازمانی بوجود می آورد. علاوه بر این ، امکانات آموزشی موجود برای تحت پوشش قرار دادن تمام کارکنان کافی نیست و تنگناهای مالی و اداری و کالبدی به شدت آموزش ضمن خدمت کارکنان و توسعه و گسترش آن را تحت الشعاع قرار می دهد
( فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶ : ۸۲).

از آنجا  که گرایش  به  سوی  نظام آموزشی مجازی  امری  ضروری است، تأ خیر در شناخت و اجرای آن می توند خسارت جبران ناپذیری داشته باشد. این امر در نظام آموزش ضمن خدمت که ” بخشی از آموزش مداوم کارکنان را از زمان ورود به سازمان تا هنگام باز نشستگی بر عهده دارد و باعث به هنگام ساختن دانش، توانش و نگرش آنها می گردد” محسوس تر است( همان منبع : ۴۶).

اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن شده است که یادگیری از راه دور مهم ترین عنصر در نظام های آموزشی و پرورشی آینده خواهند بود. اهمیت تلاش ها برای همکاری جهانی و بین المللی برای افزایش همکاری و برگزاری کلاس درس جهانی با بکار گرفتن شبکه ارتباطی جهانی غیرقابل تردید است. یادگیری از راه دور در حدود یک صد سال است که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، اما در کشورهای توسعه نیافته این سابقه چندان نیست. در کشورهای توسعه نیافته پرجمعیت جهان یادگیری از راه دور فرصت های بسیار مهمی برای آموزش و پرورش فراهم می کند. نبودن زیرساخت و شایستگی حرفه ای مانع پیشرفت در یادگیری از راه دور می شود.

با این همه، این شکل از ارائه خدمات آموزشی پایدار مانده و بسیاری از کشورها به یادگیری از راه دور به مثابه ی استراتژی اصلی  برای توسعه دسترسی، افزایش کیفیت، و هزینه و بهره‌وری مطمئن برای آموزش  بدان می نگرند( یونسکو،۲۰۰۲ : ۱۰ و۹ ).

اقدام به آموزش از راه دور در عصری که از بساطت پیشین خارج و با پیچیدگی های زیادی در روابط بین فردی و بین سازمانی روبرو شده است و از سویی نیاز انسان به آموختن بیشتر شده است، قبل از هر چیز احترام به انسانیت و کمال جویی او برخاسته از محوریت انسان در تمدن سازی است ( صوفیان، ۱۳۸۳ : ۴ ).

ورود به جهان دانایی محور و نیاز روزافزون بشر به آموزش، نیاز به ” آموختن مستقل، در طول زندگی را افزایش داده است. آموزش های نیمه حضوری و غیر حضوری نه تنها مکمل آموزش های حضوری می باشند، بلکه فرصت بی بد یلی را برای روزآمد نمودن محتوا و انعطاف بخشی به روش های یادگیری و یاددهی به ارمغان می آورد( الحسینی، ۱۳۸۴ : ۵ ).

پاسخ گویی  به تقاضای روز افزون دانش افزایی، افزایش تقاضا به منظور دسترسی برابر و آزاد در سراسر کشور، استفاده بهینه از رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی، و ازبین بردن محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مانع از ادامه تحصیل می گردد ضرورت استفاده از شیوه های نوین را ایجاب
می نماید.

آموزش از راه دور در راستای پیشرفت خود با بهره گیری از فناوری اطلاعاتی و آموزشی در قالب شبکه جهانی اینترنت و قابلیت وب جهان گستر ‏‎ ‎‏به حدی از تکامل رسیده که کلاس های اینترنتی و دانشگاه های مجازی به عنوان جایگزین های مناسب برای کلاس های عادی مدارس و دانشگاه های سنتی در نظر گرفته شده است و روز به روز ضرورت خود را اثبات می نماید. بنابراین لزوم پرداختن به این مسئله و زمینه یابی ومطالعه نگرش آن بیش از پیش احساس می شود.

از این رو این تحقیق با مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور بر آن است که در توسعه فرهنگ آموزش از دور و راه گشای استفاده از این شیوه های نوین در آموزش ضمن خدمت و کاهش محدودیت های زمانی و مکانی این نوع آموزش باشد.

  ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق 

ضرورت و نیاز به آموزش های ضمن خدمت برای معلمان در اکثر تحقیقات ثابت شده است. با وجود این  برخی از تحقیقات، حاکی از عدم اثر بخشی اینگونه آموزش ها می باشند. آموزش های ضمن خدمت به دلیل داشتن هزینه های بالا، اتلاف وقت ادارات ومعلمان، ناکارآمدی روش های آموزش، عدم تناسب محتوای دوره با نیازهای معلمان، به روز نبودن، مناسب  نبودن زمان و مکان آموزش ها واجبار به ترک محل خدمت، ممکن است اثر بخشی لازم را نداشته باشند.

با گسترش فزاینده علوم وفنون و لزوم تغییرات سریع در برنامه ها ی درسی مدارس در عصر کنونی، روزآمدی معلمان یکی از دغدغه های اصلی نظام تعلیم و تربیت به شمار می رود. از آنجا که رویکردهای سنتی قادر به برآورده ساختن تمامی نیازهای آموزشی معلمان نیست، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بسیاری از موانع و مشکلات شیوه ی سنتی آموزش معلمان از جمله کاهش ساعات حضور معلمان در مدرسه و اختلال در برنامه کار مدارس، همگام نبودن آموزش با تغییرات کتب درسی، محدودیت های زمانی و مکانی و غیره را برطرف و راه را برای پیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان هموار نماید .

در این رابطه می توان با فراهم آوردن امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز، دوره های آموزش از راه دور یا  مجازی مبتنی بر شبکه را برقرار نمود تا معلمان در هر زمان و مکان به برنامه ها ی آموزشی دسترسی داشته باشند، اطلاعات مورد نیاز به طور سریع و به موقع و همگام با تغییرات در اختیار معلمان قرار گرفته و فرصت های سازمان یافته به منظور بازآموزی، ارتقاء و کسب دانش و مهارت های جدید و به روز برای آنان فراهم آید. این کار می تواند زمینه ی پرورش حرفه ای مستمر معلمان را مهیا سازد.

با توجه به مشکلات وضعیت موجود مانند کمبود فضا و امکانات آموزشی، پایین بودن کیفیت آموزش، عدم دسترسی به امکانات آموزشی یکسان برای همه کارکنان و همچنین با توجه به اینکه توسعه کمی و کیفی علوم و تکنولوژی همراه با نیازهای آموزشی گوناگون، مستلزم پا فراتر نهادن از مرزهای آموزش های سنتی است، عدم پاسخ گویی به این نیازها، منجر به کاهش توسعه اقتصادی – فرهنگی کشور شده و مشکلات عدیده ای را برای کشور در پی خواهد داشت( زمانی و مقدسی،۱۳۷۷ :۱۷۱).

بنابر این ضروری است که تحقیقات جدی در این زمینه آغاز گردد و با استقرار یک  نظام مفید آموزش از راه دور بتوانیم با سرعت، دقت و کیفیت بهتری آموزش مداوم معلمان را در کشور پیش ببریم.

استفاده از آموزش های ضمن خدمت از دور موجب افزایش کیفیت آموزشی، اطلاع رسانی دقیق و منطبق بر علوم روز، ارائه خدمات آموزشی به افرادی که به علت مسافت زیاد و یا مشغله های مختلف امکان حضور در کلاس را ندارند، و ایجاد فرصت های آموزشی مادام العمر برای معلمان را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه نگرش معلمان در رابطه با این شیوه ی آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری کند.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی

 هدف کلی این تحقیق مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از دورمی باشد.

اهداف جزیی

اهداف جزیی این تحقیق مطالعه موارد زیر از دیدگاه معلمان می باشد:

نشان دادن تأثیر محدودیت های آموزش های ضمن خدمت حضوری در شرکت مؤثر آنها در این دوره ها

روشن ساختن نارسایی های آموزش های ضمن خدمت حضوری

روشن ساختن میزان علاقه مندی معلمان به شرکت در دوره های عمومی و اختصاصی آموزش ضمن خدمت از دور

ارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان و مسئولان آموزش های ضمن خدمت برای سازماندهی بهتر دوره های آموزشی ضمن خدمت

۱-۵ سوال های تحقیق

۱٫ محدودیت های دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا چه اندازه در شرکت مؤثر معلمان دراین دوره ها تأثیر دارند؟

۲٫ دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا چه اندازه می توانند  نیازهای آموزشی معلمان برآورده سازند؟

۳٫ دوره های آموزش ضمن خدمت از دور تا چه اندازه می توانند محدودیت های آموزش های حضوری را  برطرف سازند؟

۴٫ معلمان تا چه اندازه مایل به شرکت در دوره های عمومی و اختصاصی آموزش ضمن خدمت از دور می باشند؟

۵٫ معلمان چقدر نسبت به  آموزش مجازی به عنوان یکی از شیوه های آموزش ازراه دور، گرایش دارند؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا  حد زیادی شرکت مؤثر معلمان دراین دوره ها را محدود می کند.

دوره های آموزش ضمن خدمت از دور می توانند تا حد زیادی  محدودیت های دوره های آموزش حضوری را برطرف سازند.

معلمان به شرکت در دوره های عمومی و اختصاصی آموزش ضمن خدمت از دورعلاقه مند
می باشند.

معلمان به شرکت در دوره های آموزش های ضمن خدمت مجازی به عنوان یکی از شیوه های آموزش ازراه دور گرایش زیادی دارند.

۱-۷ توصیف دقیق متغیر با متغیر های د خیل در مسئله

متغیرهای مستقل: دوره های آموزشی ضمن خدمت حضوری، دوره های آموزشی ضمن خدمت از دور و آموزش های مجازی

متغیرهای وابسته: توانایی حرفه ای معلمان، میزان رضایت از دوره های آموزش ضمن خدمت و نگرش معمان

۱-۸ تعریف واژگان کلیدی

نگرش: نگرش ها حالات پیچیدۀ انسانی است که بر رفتار فرد نسبت به افراد، چیزها یا رویدادها اثر می گذارند، بسیاری از پژوهش گران در نوشته های  خود بر مفهوم نگرش به عنوان نظامی از اعتقادات تأکید کرده و آن را مورد مطالعه قرار داده اند ( فستینگر، ۱۹۷۵) .

آموزش از راه دور: سازماندهی فرایند یاددهی – یادگیری  توسط یک مؤسسه به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای یادگیری مستقل، خود ارزیابی تحصیلی و برقراری ارتباط دو جانبه میان یاد دهنده و یادگیرنده که به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر جدا هستند با استفاده از راهبردهای مناسب و بکارگیری فناوری آموزشی ( ابراهیم زاده ، ۱۳۸۳ ).

کیگان (­۱۹۸۶) آموزش از راه دور را ارتباط دور از محل استقرار، بین مدرس و شاگرد، با واسطه رسانه چاپی یا شکل های دیگر فناوری تعریف کرده‌ است. وی از آموزش از راه دور به عنوان روشی یاد
می کند که در آن دانشجو مسئول یادگیری خویش است و یادگیرنده و یاددهنده در تعامل آموزشی خود به ارتباط چهره به چهره نیازی ندارند.

مؤسسه “یو نسکو” در تعریفی می ‌گوید: آموزش از راه دور به هر نوع فرایند آموزشی اشاره دارد که در آن، همه یا بیشتر تدریس توسط افرادی انجام می ‌شود که از نظر زمانی و مکانی در فضایی دور از یادگیرنده هستند، بدین معنا  که همه یا اغلب  ارتباطات  بین مدرس و یادگیرنده  از طرق یک رسانه مصنوعی چاپی  یا  الکترونیکی  انجام می شود( یونسکو،۲۰۰۲ :۲۳ ).

تهیه کنندگان گزارش یونسکو درباره آموزش آزاد و از راه دور معتقدند: مفهوم یادگیری آزاد و آموزش از راه دور، حاکی از رویکردهایی است که بر روی دسترسی آزاد به آموزش و رها بودن یادگیرندگان از قید های زمانی و مکانی، و ارائه فرصت های قابل انعطاف به افراد و گروه ها ی یادگیرنده
( یونسکو،۲۰۰۲ :۷ ).

در این تحقیق منظور از آموزش از راه دور، دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی یا عمومی است که از طریق مواد چاپی یا  یکی از رسانه ها ی الکترونیکی ( رادیو، تلویزیون، رایانه و … )، بدون نیاز به حضور در زمان و مکان خاصی برگزار می شوند و معلمان می توانند امور مربوط به آموزش و یادگیری را شخصاً انجام دهند.

 آموزش ضمن خدمت: به آموزشی اطلاق می شود که عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد و باعث بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت ها، و رفتارهایی
 می شود که به رفاه و سازمان محل خدمت شان کمک می نماید( فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶: ۱۴).

      در این تحقیق منظور از آموزش ضمن خدمت، کلیه دوره های آموزشی تخصصی و عمومی است که وزارت آموزش و پرورش پس از استخدام کارکنانش برای آنها برگزار می نماید.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران راهنمایی
 • پاورپوینت آموزش الکترونیکی در دانشگاه مجازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.