تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر از خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک تحقیق مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : ۱

کلیات.. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۴

نظریه مبادله جرج هومنز: ۹

قضایای عام: ۱۰

قضیه موفقیت : ۱۱

قضیه انگیزه : ۱۲

قضیه ارزش : ۱۲

دیدگاه هومنز درباره ی گروه : ۱۴

گروه به عنوان یک نظام : ۱۴

تعمیم نظریه مبادله به سطح نهادها : ۱۶

دیدگاه کارکرد گرایان: ۱۷

پرسشهای پژوهش : ۲۳

اهداف پژوهش : ۲۴

الف ) هدف کلی: ۲۴

ب)هدفهای ویژه: ۲۴

ضرورت واهمیت پژوهش : ۲۵

محدوده ی مطالعاتی : ۲۷

فصل دوم. ۲۸

روش شناسی پژوهش… ۲۸

روش شناسی پژوهش : ۲۹

تعریف عملیاتی : ۳۰

نظام اداری : ۳۰

هنجارهای اجتماعی : ۳۰

انحراف اجتماعی: ۳۰

از خود بیگانگی: ۳۰

نظارت اجتماعی : ۳۱

فصل سوم. ۳۲

ادبیات وپیشینه تحقیق.. ۳۲

مقدمه. ۳۳

تعریف فساد : ۳۵

تعریف فساد از نظر اندیشمندان : ۳۶

فساد مالی : ۴۰

گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی : ۴۱

تعریف مفاهیم : ۴۱

۱٫ اختلاس: ۴۱

۲٫ پورسانت: ۴۱

۳٫ رشوه: ۴۱

۴٫ رانت : ۴۲

۵٫ تقلب وکلاهبرداری : ۴۲

۶٫ عدم رعایت انضباط مالی: ۴۳

انواع فساد : ۴۴

فساد ازنظر سازمان نیافتگی : ۴۵

فساد سامانه ای : ۴۵

تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه : ۴۶

فساد اداری سیاه : ۴۶

فساد اداری خاکستری : ۴۷

فساد اداری سفید : ۴۷

فساد از دیدگاه منافع عمومی: ۴۷

تعریف فساد اداری : ۴۸

عوامل موثر بر فساد مالی : ۴۹

۱٫ عوامل اجتماعی فرهنگی : ۴۹

۲٫ عوامل سیاسی : ۴۹

۳٫ عوامل اقتصادی : ۵۱

میزان توزیع ناعادلانه منابع وفاصله طبقاتی : ۵۲

۴-عوامل اداری ومدیریتی : ۵۲

پیامد های فساد: ۵۴

-پیامد های سیاسی : ۵۴

پیامد های اجتماعی – فرهنگی.. ۵۵

کاهش حساسیت های مردم در برخورد با فساد مالی : ۵۵

پیامد های اقتصادی : ۵۵

فساد مالی موجب نا کار آمدی گستره ی اقتصادی می گردد . ۵۶

پیامد های اداری – مدیریتی : ۵۸

بررسی فساد اداری در نظام اداری ایران.. ۶۰

پیشینه مدیریت دولتی در ایران : ۶۳

ویژگی های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران : ۶۹

عوامل ایجادکنندة فساد در نظام اداری ایران.. ۷۷

بررسی زمینه‏های اجتماعی مؤثر بر فساد در نظام اداری ایران: ۸۰

۳/۷- در تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران (شیوع فساد در نظام اداری). ۸۵

نگاهی به وضعیت فساد در نظام اداری.. ۸۵

اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی ۸۶

خویشاوندسالاری.. ۸۷

رانت‏جویی و مواردی از آن.. ۸۹

۳/۸- وضعیت راهبردی نظام اداری کشور از نظر فساد. ۹۳

نقاط قوت: ۹۳

نقاط ضعف.. ۹۴

فرصـت‏ها ۹۵

تهدیدات : ۹۶

۳/۹ – راهکارهای ارائه شده جهت کاهش فساد مالی : ۹۷

راهکارهای سیاسی : ۹۷

راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. ۱۰۲

۴ – راهکارهای اقتصادی : ۱۰۵

راهکارهای اداری – مدیریتی : ۱۰۸

فصل چهارم. ۱۱۱

نتایج.. ۱۱۱

نتیجه گیری و جمع بندی : ۱۱۲

خلاصه پژوهش : ۱۱۵

فصل پنجم. ۱۱۶

فهرست منابع.. ۱۱۶

فهرست منابع

۱- افشاری ، اسماعیل ، بررسی راهکارهای جلوگیری از فساد مالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، ۱۳۷۲

۲- بازشناسی مولفه های موثر براختلاس ایران ، دفتر بررسی های اقتصادی ، مجلس وپژوهش – شماره ۲۵

۳- برنامه راهبردی تحول نظام اداری – سازمان امور اداری واستخدامی کشور – ۳۷۹ .

۴- جبیبی ، نادر، فساد اداری ، انتشارات وثوقی ۱۳۵۷

۵- جلودار زاده ، سهیلا ، نشریه امید جوان – ۱۳۷۹

۶- رضوی ، سید محمد ، نشریه امید جوان -۱۳۷۹

۷- زاهدی ، شمس السادات ، نگرشی برفساد وآثار آن دانش مدیریت ، دوره اول ، شماره ۲ ، بهار ۱۳۵۷٫

۸- عباس زادگان ، محمد – فساد اداری ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۳٫

۹- فرجاد، محمد حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، اعتیاد ، طلاق ، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۷٫

۱۰- مجموعه مقالات همایش نظام اداری / دبیرخانه هیئت علمی نظارت ، تهران : سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز علمی وانتشارات ۱۳۸۱٫

۱۱- هریسی نژاد ، کمال الدین ، بررسی مفاسد اداری ( ارتشاء واختلاس ) اردیبهشت ۱۳۶۹٫

 تعریف فساد :

 در لغت نامه ی دهخدا فساد این گونه تعریف شده است « تباه شدن، ضدصلاح، به ستم گرفتن مال کسی، تباهی، گزند وزیان ، ظلم وستم ،شرارت وبدکاری، عمل ناشایست ، و ناپسند و… آنچه مسلم است واژه فسادعاملی است که معنی متعددی را به ذهن متبادر می سازد واز جمله این معانی :

تنزل کمالات اخلاقی کارگزاران وحتی گمراهی آنهاست که از این حیث برخی از انگیزه ها یا ویژگی های شخصیتی یک کار گزار را می توان فاسد نامید .

بر عکس ؛ گاهی فساد به طور عام به مجموعه ای از اعمال اطلاق می شود که صرفنظر از نحوه ی ایجاد شدن از نوعی حالات انحطاط در برخی از نهاد های اجتماعی پدید می آید . از نظر ابن خلدون: علاقه ی شدید طبقاتی حاکم به زندگی تجملاتی از سویی وهزینه بالای تجملات از سویی دیگر طبقات حاکم را وادار می کند که به فساد اداری توسل شوند.

هانتیگتون معتقد است : فساد اداری به رفتار آن دسته از کار کنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود ، ضوابط  پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.از تعاریفی که صاحب نظران مختلف بیا نداشتند این برداشت شده است که اولا: فساد امری نسبی است ودر حقیقت مرتبط با نظام ارزشی یک جامعه می باشد . زیرا در حالی که ممکن است فردی با ویژگی  اخلاقی خاص در یک جامعه فاسد تلقی شود ودر جامعه ی دیگر کاملا عادی و طبیعی قلمداد شود .ثانیا : فساد مالی بیشتردر دستگاه دولتی مطرح می گردد.

تعریف فساد از نظر اندیشمندان :

 فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه ی تمدن دارد ودر حال حاضر یکی از مسائل مبتلابه کشورهای جهان است.

مطالعه تاریخ تمدن های قدیمی مانند ایران ، یونان ، چین ، و هند نشان می دهد که در این تمدن هافساد رایج بوده است. فساد نابسامانی های زیادی برای جامعه ی بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی ، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم ، از بین رفتن سازمانها ودر هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است .

در مجموع ، فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فرو پاشی تمدنها بوده است .

مسئله فساد در تمام ادوار،گریبانگیر دولتها و دغدغه ی فکری بسیاری از دانشمندان ومتفکران سیاسی بوده است . ویتو تاخزی معتقد است : که فساد پدیده ی  تازه ای نیست و۲۰۰۰ سال پیش ، کوتی لیا وزیر اعظم یک شاه هندو در کتاب خود به معضل فساد پرداخته.

دانته  نیز در قرن چهادهم در کتاب کمدی الهی ، به مسئله ی فساد توجه کرده وفساد را ازنظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار داده است .(۱)افراد دیگری نیز مانند ماکیاولی ،فنتکیو ، روسو،بنتام وبرخی دیگر از فلاسفه در این مورد اظهار نظر کرده اند. بهعقیده ماکیاولی ، فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد ، سست وفضیلت وتقوای آنان به نابودی کشیده می شود از آن جا که بیشترافراد ضعیف هستند و عاری از تقواوپرهیزکاری ، زمینه ی فساد در آنها همواره موجود است مگر زمانی که تحت هدایت وزیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار بگیرند.(۲)

ابن خلدون نیز به فساد اداری توجه داشته است و علت اصلی آنراعلاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند به نظر وی ، هزینه بالای تجملات  طبقات حاکم را وادار می کند که به فساد اداری متوسل شوند..(۳)

از دید فنتسکیو ، فساد سبب می شود که یک سامانه ی سیاسی خوب و صحیح به یک سامانه ی زشت و ناپسند تبدیل گردد.

وی معتقد است که در حکومت مشوطه ،شرافت به قدری مهم است که از هر پیشکشی بهتر است و احتیاجی به روی آوردن به فساد نیست . اما در حکومت استبدادی کهنه شرافت وجود دارد ونه تقوی ، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده ی مفسدانه ، دل بست.

در طول تاریخ ، همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته وهنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شده است فسادکاهش می یافته است.حکومت ودولتها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند ودر متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده ی شده است که نشان می دهد حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند.

جرایمی نظیر اختلاس ، ارتشاء و جعل ، جرایم جدید نیستند و قدمتی به اندازه ی خود دولت دارند .فراهم شدن موقعیت منجر به ارتکاب جرم می گردد ومسئولیت ها واختیاراتی که طبق قانون به کار مندان دولت تفویض می شود . زمینه مساعدی را برای روشهای موثر وکم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

فساد در بین کارگزاران دولتی ممکن است فراگیر یا نادر باشد .فساد فراگیر باتضعیف انگیزه ها موجب زیان های اجتماعی وبا تضعیف نهاد های موجود باعث زیان های سیاسی وبا توزیع ناعادلانه منابع موجب زیان اقتصادی می گردد.(۱).

گونارمیردال ، فساد را در معنای وسیعتری مورد   مدافه  قرار می دهد به نظر وی ، فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی واستفاده نا مشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل اطلاق است.مک مولن ، معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است ، رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید.

روبین تئوبولو:فساد اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری – دولتی برای نفع شخصی بیان  می نماید.(۱)

بر خی از پژوهشگران وصاحب نظران ، فساد اداری را آن گروه از اعمال کارکنان ومسئولان دولت میدانند   که اولا به منافع عمومی لطمه بزنند وثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند خاطی) یا به شخص ثالثی باشد که عامل رابرای انجام این اقدام اجیر کرده است .

ویتوتانزی ، تعریف متفاوتی از فساد اداری ارائه داده است و ان را در چار چوب فرایند تصمیم کار کنان و سیاست گذاران تبیین می نماید . او معتقد است که یک مسئول یا کار گزار دولتی ، هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری ، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط وعلایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد.

این تعریف در خصوص کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد .زیرا در کشورهای در حال توسعه ،روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی برخوردارندو هر فرد وظیفه خود میداند ، تا حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک نماید .علاوه بر آن ،هر فرد نیز برای رسیدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود ،در وهله نخست ، متکی به حمایت ها و مساعدت ها ی اقوام و آشنایان خویش می باشد .

در گزارش کارگاه آموزشی (یکپارچگی حکومت در آسیا )فساد به شکل زیر تعریف شده است :

فساد عبارت است از عمل یاتصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد بر خوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شود

وجه مشترک تعاریف فوق این است که در محیط فاسد اداری ،حقوق سیاسی و اجتماعی شهر وندان نا ذیده گرفته می شود و حقوق مسلم ارباب رجوع نیز به آسان پایمال یا به نا حق به دیگری واگذار میشود .

فساد مالی :

فساد مالی دامنه ی گسترده ای از فعالیت های انسانی را در بر می گیرد .در بسیار ی از مباحث : فساد مالی در رابطه بین حکومت و جامعه مورد بررسی قرار می دهند .فساد مالی رفتار نفع طلبانه ی شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل می کند.

فساد مالی سوء استفاده ی مقام های دولتی از منابع عمومی برای منافع خصوصی است بانک جهانی با توجه به راهبرد خود از فساد مالی تعریفی کار بردی ارائه داده است .این تعریف عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی می باشد.

منصب دولتی زمانی برای منفعت خصوصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد که یک مقام دولتی رشوه ای تقاضا می کند، می پذیرد یا تحمیل می کند یا دلالهای خصوصی رشوه هایی برای گریز از سیاست های دولتی و به دست آوردن مزیت نسبی یا سود پیشنهاد می کنند.

گاهی منصب دولتی برای منفعت شخصی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ولی هیچ رشوه ای رد وبدل نمی شود. برای مثال : پارتی بازی ، خویشاوند گرایی ، دزدی ، دارایی های دولتی یا منحر ف کردن در آمدهای دولتی را می توان ذکر کرد.

گونه های فساد مالی در دستگاههای دولتی :

 ارتشاء، اختلاس ، رانت ، عدم رعایت انضباط مالی ، پورسانت ، تقلب و کلاهبرداری

 تعریف مفاهیم :

۱٫ اختلاس:

از نظر لغوی ، واژه ای عربی از مصدر باب افتعال وبه معنای ربودن ، دستبرد زدن ودست زدن ودست اندازی به مال دیگری می باشد.لکن در اصطلاح حقوقی ، شکل خاصی از تصرف ودست اندازی بر مال دیگران اطلاق می شود و عبارت از اینکه با استفاده از غفلت وعدم متوجه کسی در فرصتی مناسب چیزی را بردارد.

اختلاس ، برداشت منابع به وسیله ی افرادی استکه مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است اختلاس هنگامی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم اموال کار فرمایان خود یامقام های دولتی ومنابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کند.

 ۲٫ پورسانت:

وجهی است که فروشنده از سود حاصل در معامله هایی که از طرف خریدار شخص حقوقی است به شخص حقیقی موثر در معامله می پردازد.

۳٫ رشوه:

 از ریشه ی «رشو» به معنای چیزی که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود . رشوه عبارت است از وجهی نقدی یا جنسی که در یک رابطه ی آلوده وفاسد داده و گرفته می شود.

نفس دادن ویا گرفتن رشوه تخلف است ودرصدی مشخص باید آن را جوهر فاسد مالی دانست.

راشی : کسی که پول ویا مقامی را به شخصی می دهد تا حقی را باطل ویا باطلی را حق نماید.

۴٫ رانت :

 به در آمد منظمی اطلاق می گرد که از کار حاصل نمی شود بلکه از حق امتیاز ی عاید می شود که مالک زمین یا ملکی به دیگری واگذار کرده ویا سرمایه ای که در اختیار دیگری قرار داده بود . امروزه رانت اقتصادی این گونه تعریف می کنند: اضافه پرداخت کل به یکی از عوامل تولیدی (زمین ، کار ، سرمایه) بیش از کل در آمدی  که این عامل می توانست در صورت اشتغال در جا یا محلی دیگر به دست آورد.

۵٫ تقلب وکلاهبرداری :

 جرمی اقتصادی است که مستلزم فریب یا دروغ و به معنی درستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات حقایق و امود کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.این جرم زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرایی دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود دارد . جریان اطلاعات رابرای منافع شخصی خود تغییر دهد.

۶٫ عدم رعایت انضباط مالی:

هر گونه سهل انگاری در اموال دولتی ویا تضییع آنها ، خرید های غیر موجه وغیر ضروری داخلی و خارجی اسراف و حیف و میل بودجه ی دولتی وتجمل گرایی در زمره ی عدم رعایت انضباط مالی قرار می گیرد.

انواع فساد :

 در واقع در برخی مواقع سطح فساد ( از لحاظ کلان –یا خرد بودنش ) است که آن را زیر مجموعه فساد اداری یا سیا سی قرار می دهد.

۱٫ فساد کلان : فساد در سطح کلان به گونه ای است که روسای دولت ، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان می گویند.و فسادی است که افراد و مقامات رده بالای اداری ، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد ، جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زرو زور هستند.

وبا آن که زیان ها وخسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره  جامعه وارد می سازند : کمتر تحت تعقیب دستگاه کیفری قرار می گیرند . این گروه با برخورداری از « توان توجیه» یا « حمایت» یا « امکان فرار» اصولا مصون از تعقیب می مانند.مطالعات نشان میدهد که در کشورهای مختلف فساد اداری در رده های میانی وپایینی نظام اداری ، تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاست گذاران عالی رتبه بستگی دارد.

هنگامی که قسمتی از هیئت حاکمه ، فاسد باشند برای دستیابی به در آمدهای فاسد از یک سو به کمک مدیران میانی ، نیازمند واز سوی دیگر ناچار است نهاد های نظارتی وحسابرسی مطبوعات سازمان ودستگاههای قضایی را تضعیف کند.

 ۲٫ سطح خرد : فساد  کارمندان جزء مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد گویند . کنترل فساد کلان بر فساد خرد است . زیرا بدون کنترل کلان امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست .

فساد ازنظر سازمان نیافتگی :

۳٫ فساد سازمان نیافته :هنگامی است که در وجه (رشوه ) مورد نیاز ودریافت کننده ، به خوبی شناخته شده است وپرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجراء نمی شود.در نظام اداری دارای فساد سازمان نیافته سرمایه داران می دانند به چه کسانی رشوه دهند وچه چیزی در مقابل رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند .

برخی استدلال می کندد که فساد سازمان نیافته ضرر کمتری دارند ، چون در چنین نظامی یک دیوان سالار فاسد ، سهم کاملا مشخصی را طلب می کند . در فساد فردی ، سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه دهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو و مجوزهای مورد نیاز نیز تهیه شود.

 فساد سامانه ای :

 یعنی فسادی فراگیر ، سازمان نیافته وگسترده در یک سطوح مختلف دولت که ماموران دولت وسیاستمداران هر دو نحوی یکسان و در تقربا تمام دستگاههای دولتی در آن مشارکت دارند. این دوپدیده اساسا پدیده ای سیاسی است یعنی کسانی که در مواضع قدرت قراردارند از دولت برای انتفاع وعواید نامشروع به خود و وابستگان طرفدارشان استفاده می کنند.

نخبگان حاکم با بسط وظایف دولت در زمینه های مالی ، تنظیم  و نظارت ، بازار ونظارت ونیز با حذف  یا تضعیف رقابتهای سیاسی در صدد بر خواهند آمد ، که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی گسترش دهند.

تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی جامعه :

 ارزش های فرهنگی واخلاقی  هر جامعه با سایر جوامع متفاوت است ودر داخل جامعه نیز این ارزش ها در طول زمان تغییر میکند . برخی از محققان معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرد .از این رو ، اقدامی در چارچوب فعالیت های اداری دولتی مصداق فساد را می یابد که از دیدگاه مردم جامعه غیر اخلاقی و مضر باشد .

تعریف : مک مولن و نامی  این گونه است . مشکل مهمی که در این تعاریف وجو دارد این است که : دیدگاه مردم غالبا یکسان نیست در خصوص رفتار اداری به طور غالب دیدگاه نخبگان سیاسی و توده های مردم با هم اختلاف دارد با توجه به این اختلاف ها ، یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر  فساد اداری را به سه گونه ی سیاه ، خاکستری ، سفید تقسیم می کند.

 فساد اداری سیاه :

 کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفود است و عامل آن باید تنبیه شود . برای مثال : می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیار های ایمنی در احداث مسکن نام برد.

فساد اداری خاکستری :

 کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ی مردم در مورد آن بی تفاوت اند . مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.

 فساد اداری سفید :

 کاری که ظاهرا مخالف قانون است  اما اکثرا اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی واکثر مردم عادی ) آن را آنقدر قدرتمند نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند . برای مثال ، چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده اند.

 فساد از دیدگاه منافع عمومی:

 

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله از خود بیگانگی
 • مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی
 • مقاله ریشه‌های فقر و فساد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.