تحقیق مقایسه ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه ابعاد مختلف عملکرد خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده    ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
– مقدمه    ۳
– بیان مسأله    ۴
– اهمیت تحقیق    ۶
-اهداف تحقیق    ۸
– فرضیه های تحقیق    ۹
– تعاریف عملیات واژه ها    ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
– ساختار خانواده و کجروی اجتماعی    ۱۲
– تعریف خانواده    ۱۲
– ساختار  و انواع خانواده    ۱۳
-وظایف خانواده    ۱۶
– عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار    ۱۸
– تعریف بزه    ۲۳
– علائم و نشانه های بزهکاری    ۲۳
– علل بزهکاری    ۲۴
– تبیین زیست شناختی کجرویهای اجتماعی ، بزهکاری    ۲۶
– نظریه زیست شناختی بزهکاری مبتنی بر الگو ( تیپ ) بدنی )    ۳۱
– نظریه کروموزمی    ۳۲
– نقد و بررسی    ۳۵
– تبیین روان شناختی کجروی    ۳۶
– نظریه کج رفتاری زیگموند فروید    ۳۹
– نظریه یادگیری    ۴۱
– تبیین جامعه شناختی انحراف و کجرویهای اجتماعی    ۴۲
– تئوری انحراف از دیدگاه کارگرد گرایی    ۴۳
– انحراف از دیدگاه تضاد گرایی    ۴۵
– تحقیقات  پیشین    ۴۸
فصل  سوم : روش اجرای تحقیق
– جا معه آماری    ۵۲
– نمونه و روش نمونه گیری    ۵۲
– ابزار اندازه گیری    ۵۲
– روش جمع آوری اطلاعات    ۵۷
– روش آماری    ۵۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش    ۵۹
توصیف داده ها    ۶۱
تحلیل استنباطی داده ها    ۶۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
– خلاصه تحقیق    ۷۲
– بحث و نتیجه گیری    ۷۴
– توصیه ها و پیشنهادات    ۷۵
– بیان محدودیت ها و موانع    ۷۷
منابع فارسی    ۸۲

منابع فارسی  :

۱-  احمدی ، احمد ( ۱۳۸۲ ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان شخصیتی ، رفتاری ، تحصیلی شغلی ، بزهکاری و اعتیاد ، انتشارات مشعل – اصفهان چهار باغ

۲- اکبری ، ابوالقاسم ( ۱۳۷۳ ) مشکلات نوجوانی و جوانی . تهران : رشد .

۳- ساروخانی ، باقر ، ( ۱۳۷۱) ، جامعه شناسی خانواده ، تهران : گیهان

۴- ویلیام گود ، ( ۱۳۵۲ ) جامعه و خانواده ، تهران : بنگاه ترجمه نشر کتاب

۵-  کی نیا ، مهدی ( ۱۳۵۷ ) ، کانون خانواده و بزهکاری ، تهران : انجمن اولیا و مربیان

۶- کی نیا ، مهدی ( ۱۳۷۰ ) ، مبانی جرم شناسی ، جداول دانشگاه تهران

۷- دانش ، تاج زمان ( ۱۳۶۸) مجرم کیست ؟ جرم چیست ؟ ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

۸- محسنی ، منوچهر ( ۱۳۶۶ ) انحرافات اجتماعی ،تهران بینا .

۹- گنجی ، حمزه ( ۱۳۵۸ ) ، بهدشت روانی ، نشر ارسباران .

۱۰- سیف ، علی اکبر ( ۱۳۸۶ ) ، تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روشها ، نشر و روان

۱۱- وثوقی ، منصور ، نیک خلق ، علی اکبر ، ( ۱۳۸۳ ) مبانی جامعه شناسی ، انتشارات بهینه .

۱۲- دانش ، تاج زمان ( ۱۳۶۸ ) ، بزهکاری نوجوانان ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

۱۳- احمدی ، حسن ( ۱۳۷۱ ) ، روانشناسی نوجوانان و جوانان ) تهران : نشر ترمه

۱۴- ستوده ، هدایت اله (۱۳۸۶ ) ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ، انتشارات آوای نور

۱۵- ادیبی ، حسین ، انصاری ، عبدالمحود ( ۱۳۷۰ ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات فروردین .

۱۶- توسلی ، غلامعباس (۱۳۶۶ ) ، نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات سمت .

۱۷- صفری ، امان اله ، ( ۱۳۸۰ ) تئوریهای انحراف ، مجله رشد شماره های ۷ ، ۸ و ۹ (  علوم اجتماعی)

۱۸- محسنی تبریزی ، علیرضا ( ۱۳۷۲ ) ، روانشناسی اجتماعی ، جزوه درسی دانشگاه تهران

۱۹- صولتی ، الهاام ( ۱۳۸۲ ) ، خانواده و بزهکاری جوانان و نوجوانان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . چاپ نشده .

۲۰- مرادی ، علیرضا ( ۱۳۶۵ ) بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده

۲۱ – حسن بابایی ، علی ( ۸۴- ۸۳ ) ، سیر تحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال در حقوق ایران و انگلستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد – چاپ نشده

۲۲-زهرا کار، کیانوش ( ۱۳۸۴ ) ، بررسی رابطه ابعاد مختلف عملکرد خانواده و عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی استان لرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده .

ساختار خانواده و کجروی اجتماعی

خانواده کانون و هسته تشکیل اجتماعی بوده و بعنوان یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیر بنای جامعه بزرگتری را فراهم می کند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد تأثیر قطعی دارد .

شناخت سازمان و انگاره های خانواده می تواند بعنوان کلیدی برای شناخت رفتارهای فرد پرورش یافته در آن تلقی گردد زیرا بدون تردید خانواده مهمترین عامل پیدایش و تشکل شخصیت فرد محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق حاضر نیز به جنبه های خانوادگی مؤثر بر بزهکاری تأکید دارد لازم است توضیحات پیرامون خانواده و وظایف و … آن  ارائه شود . ( ساروخانی ۱۳۷۱)

تعریف خانواده :

تاکنون تعاریف گوناگونی برای مفهوم ( خانواده اظهار شده است بطوریکه گاهی بیشتر تأکید بر روابط جسمانی و جنسی شده و گاهی روابط و نتایج اقتصادی فرهنگی و تربیتی و … مدنظر گرفته است .

« مک آیور » [۱] در تعریف خانواده می گوید : خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر می گردد . ( ساروخانی ۱۳۷۱ )

و در تعریف دیگر « لوی » [۲]می گوید : خانواده واحد اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید می آید باید در نظر داشت اگر چه نقطه آغازین تشکیل خانواده ، پیوند دو جنس مخالف ( ازدواج ) به مقررات خاص است . ولی ابعاد مهم دیگری هم دارد که با تولد فرزندان شکل پیچیده تری پیدا می نماید .

( ساروخانی ۱۳۷۱)

دکتر بهشتی در توصیف خانواده می گوید :

کشش طبیعی میان زن و مرد و گرایشی که دست آفرینش در نهاد هر فرد بوجود آورده و آنها را سوی زندگی مشترک رهنمود می شود ، موجب تشکیل خانواده ( هسته اصلی خانواده ) ، پیوند و همسر و ازدواج آنها با یکدیگر است اگر چه در این پیوند به نوعی همبستگی روحی عاطفی ، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشیده می شود که از آن به پیوند همسری یا « زناشویی » تعبیر می کنیم . بهشتی

بنابراین خانواده صرفاً ناشی از یک پیوند ساده جنسی نمی باشد بلکه کانونی از مهمترین و پیچیده ترین روابط روانی و معنوی ، اقتصادی ، اجتماعی و … بین اعضا است و به همین دلیل بعنوان عامل مهم در رشد و تعالی روحی و روانی کودک و اعضاء خود محسوب می شود . ( ساروخانی ۱۳۷۱ )

ساختار و انواع خانواده :

در تقسیم بندی و « تیپولوژی » ساختار خانوادگی دیدگاههای مختلف و طرز تلقی های گوناگون وجود دارند مثلاً در روانشناسی به عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار تأکید شده است در صورتی که در جامعه شناسی به وسعت و گستردگی ابعاد خانواده و کارکردهای ناشی از آن توجه می شود .

بطور کلی باید گفت در روانشناسی ساختها و انواع متعددی از اشکال کانون خانوادگی مطرح می شود و طبیعتاً هر کدام به گونه ای می توانند بر رفتار فرد مؤثر باشند که اشارتاً به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می شود :

۱) خانواده هسته ای [۳] : خانواده های متشکل از زن و شوهر بوده و فرزندانی دارند ، اینگونه خانواده ها کم وسعت و به لحاظ توزیع قدرت ، جنبه های دمکراتیک دارد .

۲) خانواده های گسترده [۴]خانواده ای است که در آن چند نسل با هم زندگی می کنند پسرها معمولاً با همسرشان نزد خانواده پدری یا مادری می مانند و زندگی می کنند قدرت تحرک اعضای این خانواده ضعیف است و معمولاً پدر از قدرت رهبری برخوردار است .

۳) خانواده زیستی [۵] : خانواده ای است برخوردار از مشروعیت اجتماعی ولی فاقد توان یا قصد حضانت از فرزندانش و آن زمانی است که پدر و مادر صرفاً بصورت والد یا والده ایفای نقش نمایند یعنی فقط رابطه زیستی با فرزندانشان داشته باشند فرزندان از خون و تبار آنان پدید آمده اند .

اما ، در راه اجتماعی کردن فرزندانشان اقدامی صورت نمی دهند و مسئولیتی در این جهت احساس نمی کنند بی هیچ شبهه ، خانواده در این صورت فقط ابعاد زیستی خواهد داشت . ساروخانی ، ۱۳۷۱

۴- خانواده ترسیم شده ( بازسازی شده ) [۶]: خانواده که در اثر فوت و جدائی والدین از طریق ازدواج دوباره سامان بگیرد و کانون خانوادگی تشکیل شود نکته مهم در این خانواده تأثیر نامطلوب رفتارهای نامادری یا ناپدری بر شخصیت و رفتار کودکان و اعضا خانواده است .

۵- خانواده های دارای پرستار : در اینگونه خانواده ها والدین معمولاً از طرف حکومت حقوقی می گیرند تا نقش والدین واقعی را ایفا نمایند با این تفاوت که نه حقوق شرعی و قانونی نسبت به فرزندان دارند و نه کودکان نام آنها را بر خود خواهند داشت .

۶- خانواده از هم گسیخته : خانواده هائی که در اثر طلاق و یا جدائی والدین از یکدیگر و یا  اختلاف بین آنها دچار هرج و مرج و از هم پاشیدگی شده و روابط منظم و منسجمی بین اعضاء خانواده برقرار نمی باشد .

ویلیام گود [۷]در بیان خانواده گسیخته معتقد است :

هنگامیکه یک یا چند تن از اعضای خانواده نتوانند وظایف و نقش خود را بطور مناسب و شایسته ای انجام دهند گسیختگی خانوادگی بوجود می آید . شدت گسیختگی را در از هم پاشیدگی و تلاش خانواده هائی که اعضای آن از هم جدا شده اند می توان مشاهده کرد .

گسیختگی خانواده می تواند معلول عوامل زیر باشد :

الف ) فقدان پدر : که در اثر مرگ و میر ، طلاق یا اشتغال بیش از حد پیش می آید و در این حالت وظایف پدر به دوش مادر افکنده می شود و یا شخص دیگری در غیاب پدر این نقش را برعهده می گیرد.

ب ) فقدان یا غیبت مادر : به علت اشتغال از خانه ، مرگ و یا طلاق که در این شرایط اجرای نقش های مادرانه دچار اختلال می گردد .

ج ) وجود روابط عاطفی ضعیف و حتی متعارض بین اعضا خانواده که علیرغم زندگی اجتماعی با یکدیگر در ظاهر اما از کارکردهای کنشی متقابل ضخیمی برخوردار بوده و نسبت به یکدیگر از همدلی و هم حسی برخوردار نیستند .

تحقیقات مختلف نشان داده است که یکی از علل بزهکاری نوجوانان خانواده های از هم پاشیده است تحقیقات لوپک در مورد بزهکاران نوجوان در سال ۱۹۵۶ نشان دهنده این است که بین ۴۲ تا ۵۸ % بزهکاران متعلق به خانواده های از هم پاشیده است در هر صورت انواع ساختها و خانواده ها را بر مبنای ماهیت روابط فیما بین ، شکل و … می توان طبقه بندی و برشمرد . گود ، ۱۳۵۲

در تحلیلی که ویلیام گود از انواع گسیختگی های اجتماعی دارد به شکل ذیل طبقه بندی می نماید :

۱) عدم مشروعیت : پدر یا شوهر وجود ندارد و در نتیجه وظایف توسط جامعه یا مادر انجام می گیرد بعلاوه لااقل یکی از دلایل عدم مشرویت را می توان در عدم موفقیت اعضای خانواده ( مادر یا پدر ) در انجام تکالیف ناشی از نقش خود جستجو کرد .

۲) فسخ ، جدائی ، طلاق و ترک : در اینجا خانواده به این دلیل تجزیه می شود که یکی از دو همسر تصمیم به جدائی می گیرد و بدین ترتیب از اجرای تکامل ناشی از نقش خود باز می ایستد .

۳) خانواده های توخالی : اعضای آن به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند ولی روابط واکنش متقابل با یکدیگر ندارند و از حمایت احساسی یکدیگر محرومند .

۴) غیبت غیر ارادی یکی از دو همسر : بعضی از خانواده ها به دلیل مرگ زن و شوهر و یا زندانی بودن آنان جنگ و یا فاجعه ای دیگر تجزیه می شود .

۵) عدم موفقیت غیر ارادی در اجرای نقشهای سیاسی : در اینجا علت فاجعه خانوادگی ممکن است انواع امراض روانی ، احساسی  و یا بدنی باشد . ( کی نیا ۱۳۷۰ )

وظایف خانواده :

خانواده نقش بسیار مهمی در  تأمین نیازهای جسمی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی فرزندان و اعضای خود می توان داشته باشد از همین رو از ابعاد مختلف به این موضوع نگریسته شده و وظایفی برای آن در نظر

گرفته اند که مهمترین آنها عبارتند از :

۱) تأمین نیازهای جسمی فرزندان : هنگامیکه کودک بدنیا می آید فاقد هر گونه توانایی برای ارضاء نیازهای خود می باشد لذا در این دوران بطور کامل متکی به والدین بوده و حیات خود را در گرو فعالیتهای آنان محفوظ می دارد که البته با رشد فرد از این میزان وابستگی به تدریج کاهش یافته و نیازمندیها اشکال دیگر بخود می گیرد« بی شاپ » در کتاب رشد شخصیت این نکته را یاد آور می شود که الگوی رشد شخصیت کودکان ابتدا در چارچوبی از روابط او با والدین شکل می گیرد .

تأثیر این امر را می توان در زندگی بزرگسالی در میان نوجوانان مشاهده نمود ، یعنی هنگامیکه والدین طرد کننده باشند ، کودکان غمگین ، مظنون ، غیر قابل انعطاف ، نامطمئن ، مضطرب و درونگرا می باشند و در صورتی که والدین نسبت به آنها محبت داشته باشند فرزندانی برونگرا ، خوشحال و مطمئن خواهند داشت .

۲) شناخت « خود » و کشف « خویشتن » در خانواده صورت می گیرد . خانواده است که با مورد قبول قرار دادن فرزند و مهر و محبت به او ، او را به خود می شناساند و به فرزند امنیت و آسایش می دهد .

۳) یادگیری از خانواده شروع می شود . خانواده است که در  ابتدا هنجارها و ارزشهای اجتماعی را به فرزند می آموزد و در نتیجه اجتماعی شده و جامعه پذیری تحقق می یابد .

جامعه پذیری که عبارت از درونی ساختن و پایدار نمودن ارزشها و هنجارها تعریف شده یکی از مهمترین فراگردهای اجتماعی شدن است که در خانواده  شکل می گیرد و لذا نه تنها با ارزشها و استانداردهای اجتماع آشنا می شود بلکه چگونگی شکل پذیری این هنجارها را نیز فرا می گیرد .

در این مورد ایگ من معتقد است : بوجود آوردن فرصت و امکانات شناسایی فرد که وابسته به شناسائی خانوادگی است و نتیجه آن بدست آوردن استحکام و قدرت کافی برای مواجهه با تجربیات جدید است از وظایف خانواده می باشد . (مرادی ، ۱۳۶۵)

۴) خانواده منبع رشد و شکوفائی استعدادهای فرزندان می باشد .

« هارلوک [۸]» در مورد سهم خانواده در رشد کودک معتقد است که خانواده در موارد بسیاری می تواند در رشد سالم و طبیعی کودک نقش ایفا نماید این موارد عبارتند از :

۱) احساس امنیت از اینکه ( کودک ) عضو یک گروه ثابت و پایدار است .

۲) وجود افرادی که کودکان می توانند در ارضاء نیازهای فیزیکی یا روانی خود به آنها متکی باشند .

۳) منشاء و سرچشمه مهر و عاطفه و پذیرش بدون در نظر گرفتن اعمالی که کودک انجام می دهد .

۴) مدلهایی جهت الگوهای رفتاری قابل قبول منظور یادگیری اجتماعی ( اجتماعی شدن )

۵) هدایت در رشد الگوهای تأئیده رفتار اجتماعی

۶) افرادی که می توانند در جهت حل مسائل کودک برای سازگاری در زندگی وی را کمک کنند.

۷) افرادی که می توانند در یادگیری مهارتهای ( کلامی ،حرکتی و یا اجتماعی ) که برای سازگاری لازم است کودک را راهنما باشند .

۸) تحریض و تشویق ( تحریک ) تواناییهای کودکان در کسب موفقیتها در مدرسه و زندگی اجتماعی

۹) منشاء و سرچشمه همراهی و همدلی تا جائی که فرد بتواند با این ویژگیها با خارج از محیط خانواده ارتباط برقرار کند . ( مولوی ۱۳۶۵ )

عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار :

چنانچه در صفحات قبلی ذکر شد عوامل خانوادگی یکی از مهمترین عناصر تأثیر گذار بر رفتار فرد می باشد این عوامل می تواند ابعاد و جهات گوناگونی بخود بگیرد . بطوری که اگر خانواده از جو عاطفی و روانی سالم و مطلوبی برخوردار باشد افراد خانواده از حداقل میزان تأثیرات منفی بیرونی برخوردار شده و بالعکس در صورتی که عوامل آسیب زائی و جو آلوده ای برقرار شود .افراد خانواده تحت تأثیرات منفی این عوامل قرار گرفته و در معرض آسیبها و کژیها قرار می گیرند . ( صولتی ۱۳۸۲ )

لذا اهم مواردی که در ارتباط با خانواده می تواند مورد بحث قرار گیرد مختصراً عبارتند از :

۱- فضای روانی و عاطفی خانواده :

منظور از فضای روانی عاطفی خانواده مجموعه ارتباطات و تبادلات روحی و روانی است که بین افراد یک خانواده وجود دارد و شکل خارجی از روابط را فی مابین اعضا بوجود آورده است .

باید توجه دانست الگوی رشد شخصیت کودکان ابتدا در چارچوبی از ارتباطات با والدین شکل می گیرد و در این سالهای کودکی است که می توان به شخصیت کودک یه قوام و ثباتی دارد تا بعداً در زندگی آتی دچار مشکلات و مسائل نگردد .

در واقع وجود و اثرات این بنیانهای اولیه را می توان در زندگی بزرگسالی در میان نوجوانان و جوانانی که رفتارهای غیر عادی و ضد اجتماعی از خود بروز می دهند مشاهده نمود . والدین از جنبه تربیتی به این دلیل بر فرزندان خود مؤثرند که الگوهای مختلف تربیتی و شیوه های خاصی را جهت پرورش آنها بکار می برند .( صولتی ۱۳۸۲ )

خانواده از دو طریق بر رفتار و شخصیت کودکان و اعضای خود تأثیر می گذارند :

الف ) تأثیر مستقیم و آن از طریق روشهای تربیتی که والدین انتخاب می کنند و خصوصیات رفتاری و چگونگی برخورد با مسائل روزمره زندگی و … بوجود می آید والدین رفتار را در یک قالب فرهنگی که هنجار اجتماعی است شکل می دهند برای مثال وجود فضای پذیرنده و قابل قبول به کودک یاد می دهد که در هنگام مواجهه با ناکامی و ناملایمات ، صبر و خویشتن داری از خود نشان دهد و تلاش نماید بجای منفعل شدن ، روش عملی و موثری برای حل مشکل پیدا کند .

ب) تأثیر غیر مستقیم ، تأثیر غیر مستقیم خانواده از طریق همانند سازی و تقلید رفتارهای والدین و دیگر اعضاء خانواده بوسیله فرزند صورت می گیرد از این طریق کودک سعی  می نماید شخصیت و رفتار خود بر اساس الگوی انتخاب شده که مورد محبت اوست همانند نماید هر چند همانند سازی در بیرون از خانه نیز صورت می گیرد ولی در دوران اولیه زندگی بطور ویژه اثی از خانواده و والدین شکل می گیرد .

همانند سازی به دو صورت ممکن است انجام شود :

۱) همانند سازی مثبت [۹]:  که عبارتست از گرفتن آن دسته از رفتارهای دوست داشتنی والدین یا فرد مورد نظر ، بعنوان مثال فرزندانی که الگوی حرف زدن یا راه رفتن خود را از والدین می آموزند و تلاش در تطبیق خود با آنها دارند .

۲) همانند سازی منفی [۱۰]: عبارت از اینست که فرد تلاش می نماید مانند والدین و یا شخص خاصی نباشد بدیهی است میزان اثر گذاری رفتار هر یک از والدین بر شخصیت کودک تا حد زیادی به موقعیت اجتماعی ، فرهنگی خانواده و جامعه بستگی دارد و به همین جهت نمی توان اینگونه قبول کرد که در همه خانواده ها والدین به یک اندازه بر رفتار فرزندان تأثیر و نقش دارد .

فضای روانی و عاطفی خانواده و والدین تأثیر مستقیمی بر روی اعضاء خانواده و فرزندان دارد بطوریکه اگر والدین طرد کننده باشند کودکان غمگین ، مظنون ، غیر قابل انعطاف ، درونگرا … می باشند و زمانیکه والدین کودکان خود را دوست بدارند بچه های آنها برون گرا ، گرم و صمیمی ، خوشحال و مطمئن و … خواهند بود زمانی که والدین بی توجه نسبت به کودکان باشند بچه های آنها مضطرب ، خسته و دیرجوش و … خواهند گردید . ( صولتی ۱۳۸۲ )

چگونگی رفتار با کودک : الگوهای شخصیتی متفاوت از این کودکان بوجود می آورد که طرح شماتیک ذیل بیانگر همین واقعیت است : (صولتی ، ۱۳۸۲)

 الگوی ارتباط با والدین با کودک و اثرات آن روی شخصیت کودک

 مطالعات مختلف در مورد خانواده در جوامع مختلف با فرهنگهای گوناگون نشان می دهد که تأثیر خانواده بر شخصیت فرزندان از طریق زیر امکان پذیر است .

الف ) زمانیکه کودک در خانه صرف می کند بستگی مستقیم با میزان این تأثیر دارد بدیهی است است هر چند زمانی که کودک در خانه بسر می برد بیشتر باشد تأثیر پذیری او  از ارزشها ، رفتارها و … خانواده بیشتر خواهد بود .

ب) کنترل رفتار که به شیوه الگوهای تربیتی مربوط می شود .

ج) تجربیات اولیه ای که کودک و حتی پس از ورود به مدرسه ادامه می یابد و برابر آن کودک در طی رشد به تدریج نسبت به نقش های خود شناخت پیدا می کند و این نکته را در می یابد که خانواده چه انتظارات رفتاری از او دادند و بدین ترتیب سعی در بر آوردن انتظارات مورد نظر می نمایند .

نگرشها و عقاید والدین نیز از موثرترین عوامل در خلال اجتماعی شدن و رشد شخصیت کودک می باشد این نگرشها گاه زیان آور و آسیب رسان برای کودک می باشند و ممکن است در سازگاریهای نامناسب بعدی در زندگی کودک منشأ و اثر باشند . ( احمدی ۱۳۸۲ )

طردهای والدین ، حفظ و نگهداری بیش از اندازه ، تسلط و انقیاد و نگرشهای مشابهی از این قبیل غالباً در ظهور الگوهای رفتاری نامناسب دخیل هستند .

دو روتی لانولت [۱۱]در اهمیت فضای روانی و عاطفی خانواده می گوید :

– اگر کودک در محیط دائماً ایرادی زندگی کند و یاد می گیرد تحمل کند .

– اگر کودک در محیط تمسخر زندگی کند یاد می گیرد خجول باشد .

– اگر کودک در محیط بردباری زندگی کند یاد می گیرد صبور باشد .

– اگر کودک در محیط امیدوار کننده زندگی کند یاد می گیرد اعتماد به نفس داشته باشد .

– اگر کودک در محیط تحسین زندگی کند یاد می گیرد  قدردان باشد .

– اگر کودک در محیط منصفانه زندگی کند یاد می گیرد عادل باشد .

– اگر کودک در محیط امنی زندگی کند یاد می گیرد با ایمان باشد .

– اگر کودک در محیط توافق زندگی  کند یاد می گیرد خودش را دوست داشته باشد .

–  اگر کودک در محیط پذیرش و دوستی زندگی کند یاد می  گیرد همه جا عشق و صفا داشته باشد .

( احمدی ۱۳۸۲ )

تعریف بزه :

برای این واژه معنایی که در ذهن تداعی می شود رویکرد توده ای به جرم است یعنی کلیه فعل یا  ترک فعلهایی که ممکن است رخ دهد و مخالف قانون باشد .

بزهکاری جوانان : حالتی از عصیان است و این عصیان برای طلب چیزی نیست بلکه تخلیه آن است مانند سرکشی و بزهکاری نسبت به موضوعی که خودش احساس آن را دارد مانند اینکه بطور ناخود آگاه حس کند فقدان مهر و محبت از جانب اولیا شامل حالش شده است . ( دانش ۱۳۶۸)

علائم و نشانه های بزهکاری :

علائمی وجود دارند که می توان با مشاهده آنها به حالت نابسامان افراد پی برد اینگونه علایم معمولاً در اختلال شخصیت با ابزار مشاهده قابل بررسی است اینگونه رفتارها عبارتند از :

– نداشتن وقار و متانت کافی همراه با بی قراری و  ناآرامی .

– پایبند نبودن به اخلاق و مقررات اجتماعی و حتی ارتکاب اعمال خلاف قانون .

– افراد بزهکار دچار فقدان احساسات و یا بی تفاوتی عاطفی هستند و این امر بصورت نقصی در آنان مشهود است .

– گوش دادن به نصایح وعمل نکردن به آن ، همچنین بدقولی برای آنها امری عادی است .

–  عده ای از بزهکاران پس از ارتکاب جرم تظاهر به ندامت می کنند .

– در همه موارد برای رفتار خود دلیل دارند و بصورت افراطی استدلال می کنند .

– اغلب در حالت از خود بیخودی هستند ، که توام با آزار و ضربات شکننده و شکستن اشیاء و نابهنجاریهای جنسی و دزدی های پوچ است .

– در جستجوی محیط مناسب برای جلب لذت هستند و در این راه قواعد و اصول را نادیده می گیرند .

– فعالیت هایشان ضد اجتماعی ، زیان بخش و مخرب است و بدون علت موجه و یا به علت ناصوابی بروز می کند .

– در اداره ی تهاجمات جنسی بی اراده اند ، آلودگی هایی چون  استمناء در آنان دیده می شود .

( اکبری ، ۱۳۷۳ ، قاسمی ، ۱۳۷۲ )

علل بزهکاری [۱۲]:


[۱] ) family

[2] )Lowie

[3] ) Nuclear  Family

[4] ) Extended Family

[5] ) Bological Family

[6] ) Reconstituted Family

[8] ) Harlock

[9] ) Positive Identification

[10] ) Negative Identification

[11] ) Dorothy Low Nolte

[12] – منبع قبلی

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
 • مقاله مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.