تحقیق مقایسه اضطراب دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه اضطراب دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه اضطراب دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 فصل اول :
مقدمه….. ۳
بیان مسأله ۶
اهداف تحقیق ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق…. ۸
تعریف عملیاتی واژه ها ۸
فرضیه…… ۸
فصل دوم :
پیشینه تحقیق ۱۱
رویکردهای نظری به اضطراب. ۱۲
نظریه روانکاوی.. ۱۲
نظریه رفتارگرایی ۱۲
سندرم افسردگی  اضطراب ۱۳
اختلالات اضطرابی…. ۱۹
نتایج مشکلات روش شناسی…. ۲۴
اختلالات افسردگی…. ۲۵
اختلالات اضطرابی…. ۲۶
اضطراب منتشر…. ۲۸
روان نژندی ها…. ۳۰
انواع اضطراب….. ۳۰
فصل سوم :
روش تحقیق ۴۰
جامعه… ۴۱
حجم نمونه (تعیین حجم نمونه) …… ۴۲
ابزار گردآوری اطلاعات… ۴۳
روش گردآوری اطلاعات. ۴۴
روش آماری ۴۴
فصل چهارم :
محاسبات آمار توصیفی….. ۴۷
تعیین جدول ضریب همبستگی. ۴۷
محاسبه فرمول آماری T استیودنت.. ۴۸
آزمون فرض (فرضیه) …… ۴۹
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم :
نتیجه گیری. ۵۱
محدودیت های تحقیق…… ۵۲
پیشنهادات…. ۵۲
منابع و مأخذ ۵۳

منابع فارسی :

۱ـ پورافکار ، نصرت‌الله ، نشانه‌شناسی بیماریهای روانی ـ نشر رسالت تبریز ۱۳۶۹ .

۲ـ دادستان ، پریرخ ـ روانشناسی مرضی تحولی چاپ اول ، ۱۳۷۰ .

۳ـ دژکام ، محمود ـ جزوات کاربرد آزمونهای شخصیت ، ۱۳۷۷٫

۴ـ شاملو ، سعید ، آسیب روانی ، نشر رشد ، ۱۳۷۲ .

۵ـ کاپلان ، سادوک ، خلاصة روانپزشکی ترجمة پورافکاری نصرت‌الله ، ج ۱ ، نشر آزاد ۶۸ ـ ۱۳۶۷٫

۶ـ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد (روانشناسی شخصیت)، مقایسة الگوی پاسخ‌دهی افراد با اضطراب بالا و پائین با آزمون رورشاخ ، محمود دژکام ـ استاد راهنما : مشاور حسن احدی.

 ۷- مارک برن و همکاران، شناخت افسردگی و اضطراب، حسن توزنده جانی، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴ .

 ۸- تسویی و همکاران، روان پزشکی بالینی، محمدرضا نیکخواه، اشاره، ۱۳۷۱ ، تهران.

 ۹- گنجی، حمزه، روان سنجی شخصیت، ساوالان، ۱۳۸۲ ، تهران.

پیشینة تحقیق :

یکی از زمینه‌های جدید روانشناسی مرضی بخصوص از جنگ جهانی دوم تاکنون قلمرو اختلالات اضطرابی است بررسیهای اخیر نشان داده‌اند که اختلالات اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند.

اگرچه اضطراب در وهلة اول بخصوص در قالب اضطراب بزرگسال پدیده‌های رایج شناخته شده و فراگیر به نظر می‌رسد اما بررسی گام به گام آن از حد کودک شیرخواره و در طول مراحل کودکی و نوجوانی نشان‌دهندة اهمیت و وسعت این اختلال و تنوع شکل‌گیری و گوناگونی نشانه‌های آن است تا جائیکه برای پاره‌ای از مؤلفان رفتارهای مرضی را می‌توان به منزلة انواع راه‌حل‌هایی دانست که کودکان در مقابل اضطراب اتخاذ می‌کنند. (آژوریاگرا ۱۹۸۲ ، به نقل از دادستان ۱۳۷۰).

به طورکلی واژه اضطراب به معنای گوناگونی مطرح شده است در لغت پریشانی، سرآسیمگی و بی‌تابی است اضطراب مفهوم جدیدی نیست حتی در آثار مصریان باستان نیز از آن سخن رفته است. (بک ۱۹۷۱)

واژة Anxiety مشتق از کلمة انکسیویس[۱] است که در سالهای ۱۹۲۵ به معنی بی‌قراری و پریشانی به کار رفته است. ( به نقل از بخشانی ۱۳۷۲)

پس در آخر می‌گوئیم که اضطراب نتیجة رویدادهای مهم و نامشخصی است که امکان دارد فرد در آینده با آنها مواجه شود اضطراب جنبه‌ انتظاری دارد. (جمالفر ۱۳۷۳)

رویکردهای نظری به اضطراب :

اضطراب هیجانی است که حداقل در شکل زودگذر و معمولی آن به وسیلة هر انسانی تجربه شده است برای توصیف ماهیت اضطراب نظرات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نظریة روانکاوی :

فروید در دو نوبت به تدوین نظریة اضطراب پرداخته است با راول در نخستین آثارش اضطراب را نتیجة مستقیم سرکوبی دانسته است این مکانیزم براساس بیرون‌راندن تجسم گشاننده‌ای به خارج از میدان هوشیاری، موجب می‌شود که بخشی از لیبیدو (Libido) به کار گرفته نشود و همین بخش است که بلافاصله تبدیل به اضطراب می‌گردد : اضطراب اختلالات روانی یک محصول لیبدو است همچنانکه سرکه محصول شراب است. (فروید ۱۹۰۵ به نقل از کاپلان ۱۳۶۸)

پس این موضع‌گیری فروید مبتنی بر این اصل است که هنگامیکه سیستم عصبی در مقابله با تحریکهای بسیار شدید ناتوان است اضطراب متجّلی می‌شود.

نظریه رفتارگرایی :

طبق نظریه‌های رفتاری اضطراب یک واکنش شرطی در مقابل محیطی خاص است.

(کاپلان ۱۳۶۸) به عبارت دیگر یک پاسخ آموخته شده به محرک ویژه‌ای است که به ارگانیزم هشدار می‌دهد حادثه‌ای ناخوشایند در شرف وقوع است و باید در انتظار وقوع ناراحتی بود (ماور ۱۹۵۰) .

ابزارهای سنجش اضطراب :

۱ـ تکنیکهای عینی

۲ـ تکنیکهای فرافکنی

جامعه آماری :

جامعه مورد مطالعه و پژوهش ما تشکیل شده از دانش‌آموزان دختر و پسر دورة سوم راهنمایی با درنظرگرفتن تعداد افراد خانواده و سن پدر و مادر ، شغل پدر و مادر.

تعریف نمونه :

اعضاء نمونه شامل دو گروه دختر و پسر دورة سوم راهنمایی می‌باشند که براساس نمرات اضطراب آنهاست و از تست اضطراب کتل انتخاب شده است.

نمونه و روش نمونه‌گیری :

جمعیت نمونه شامل ۱۵ نفر دختر و ۱۵ نفر پسر بوده است با سن ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها :

در این روش داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون t , z مستقل مورد تجزیه قرار می‌گیرد.

سندرمهای افسردگی و اضطراب :

 هدف ما در این فصل توصیف نظامهای فعلی طبقه بندی اضطراب و افسردگی به منظور تعیین قلمرو اختلالهایی است که در این جا به آنها اشاره می کنیم.

 وسعت و قلمرو مسأله :

 شیوع افسردگی : به نظر می رسد اضطراب و افسردگی هر دو از اختلالهایی هستند که عموم مردم و درمانجویانی که به درمانگاه مراجعه می کنند به طور مشترک از آنها شکایت دارند. براساس مطالعاتی که در اروپا و ایالات متحده آمریکا انجام شده، برآورد شده است که بین ۹ تا ۲۶ درصد زنان و ۵ تا ۱۲ درصد مردان در طول زندگی خود یک بیماری افسرده ساز عمده داشته اند. همچنین برآورد شده است که بین ۵/۴ تا ۳/۹ درصد زنان و ۳/۲ تا ۲/۳ درصد مردان در برهه ای از زمان به این اختلال دچار هستند. بنابراین زنان دو برابر بیشتر از مردان به افسردگی دچار هستند و این نسبت در جمعیتهای بالینی نیز گزارش شده است. این عدم تجانس در شیوع افسردگی مخصوصاً در گروههای سنی جوانتر صدق می کند. همچنین احتمال بهبود افسردگی در این اشخاص نسبت به افراد مسن تر بیشتر است و نیز احتمال تجربه مجدد بیماری در آنها کمتر می باشد (روبینز[۲] و همکاران، ۱۹۸۴ ؛ بلاکر[۳] و کلار[۴]، ۱۹۸۷ ). مطالعات متعددی که بر روی بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی انجام نشان می دهند که شیوع افسرده اساسی در حدود ۵ درصد است (هوپر[۵] و همکاران، ۱۹۷۹ ؛ بلاکر و کلار ، ۱۹۸۷ ) و این میزان سبب شده که اختلال افسردگی یکی از شایعترین مشکلات بالینی پزشکی عمومی تلقی گردد. تخمین زده می شود که تنها در حدود ده درصد بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی که دچار افسردگی هستند به خدمات روان پزشکی ارجاع داده می شوند.

 شیوع حالات اضطرابی : در مورد اضطراب مارکس[۶] و لیدر[۷] با بررسی ۲۲ مطالعه انجام شده در این زمینه برآورد کرده اند که تقریباً سه درصد جمعیت عمومی به حالت اضطراب دچار هستند. گزارش شده است که در بین آنهایی که از مراقبتهای اولیه استفاده می کنند یعنی مراجعه کنندگان به پزشک عمومی شیوع حالات اضطراب بیشتر از افسردگی است. کدوارد[۸] و کوپر[۹] (۱۹۶۹) گزارش می کنند که ۲۷ درصد بیمارانی که با علائم روانی به پزشکان عمومی خود مراجعه می کنند دچار حالت اضطرابی هستند. با این حال، شیوع اختلالهای اضطرابی در کار روان پزشکی کاهش یافته است. یکی از دلایل آن این است که پزشکان عمومی معمولاً تمایل دارند بیماران مضطرب را خودشان با استفاده از داروهای بنزودیازپین درمان کنند. و در مواردی این قبیل بیماران به روان پزشک ارجاع داده می شوند که دچار اضطراب مزمن هستند. در عین حال، الگوی ارجاع بیماران دچار اختلالهای اضطراب به خدمات روان پزشکی در حال تغییر است زیرا درمانهای روانشناختی اخیراً بر درمان با دارو ترجیح داده می شوند و همچنین وابستگی فزاینده و داروهای بنزودیازپین سبب اجتناب از آنها شده است. وایسمن[۱۰] و میرز[۱۱] (۱۹۷۸) گزارش داده اند که بیشتر از هشتاد درصد افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر در طول زندگی خود اختلال هراس سا فوبی را داشته اند و ۳۹ درصد بیماران مبتلا به فوبی دچار اختلال وحشتزدگی شده اند. بنابراین همانند افسردگی، اضطراب توأم با حملات وحشتزدگی یا بدون این حملات یکی از شایعترین حالات آسیب شناسی روانی محسوب می گردد.

تشخیص اختلالهای افسرده ساز :

طبقه بندی اختلالهای افسرده ساز سبب بحثهای طولانی مدت شده است. سؤال اصلی این است که آیا تظاهرات مختلف بیماری از نظر کمی (بر حسب شدت) یا کیفی (بر حسب ماهیت بیماری) متفاوتند. بحثهای اولیه مبتنی بر توصیفهای مفصل پدیدار شناسی بیماران بوده و سپس با ظهور کامپیوتر بحثها حول مسأله تحلیلهای چند متغیری درجه بندی های علائم در گروه وسیعی از بیماران دور می زده است. بحث اصلی به صورت نمودار در شکل ۱ ارائه شده است.

الگوی ابعادی، الگوی بیماری ناپیوسته :

در حالی که هر دو الگوی ارائه شد در شکل ۱ امکان وجود یک گروه روان پریش و یک گروه روان رنجور وجود دارد طرفداران الگوی ابعادی معتقدند که اکثریت بیماران در قسمت میانی دو بعد روان پریش و روان رنجور قرار دارند، در حالی که طرفداران الگوی بیماری ناپیوسته معتقد به یک توزیع دونمایی[۱۲] هستند، یعنی تنها تعداد محدودی از بیماران در قسمت میانی ناحیه افسردگی قرار دارند. مطرح کردن نظریه های مختلف در این جا مناسب نیست (کندل ۱۹۷۶). در عوض ما ملاکهای تشخیص اصلی مورد استفاده در مطالعات بالینی و پژوهشی را تعریف و مشخص می کینم، به طوری که بتوانیم گروه بیمارانی را که به شناخت درمانی پاسخ می دهند تعیین نمائیم.

جدول ۱ نشان می دهد که بیماری افسردگی می تواند بر کارکردهای مختلف با وسعت مختلف زیاد تأثیر بگذارد. در تمام بیماران افسرده، تعدادی یا تمام علائم فوق با شدتهای مختلف مشاهده می شود و همچنین بعضی از این بیماران علائم واضح روان پریشی را به صورت هذیانها[۱۳] و توهمات[۱۴] نشان می دهند. این هذیانها گاهی اوقات تحت عنوان «هذیانهای کامل» توصیف می شوند، یعنی بر خلاف هذیانهای «از هم پاشیده » بیماران اسکیزوفرنیایی در زمینه خلق بیمار قابل شناسایی هستند.هذیانها نوعاً هذیانهای پشیمانی یا توبه نامیده می شوند و در رابطه با مووضعاتی نظیر احساس گناه، بیماری، فقر و مرگ هستند. توهمها که نادرتر هستند معمولاً در رابطه با موضوعاتی مانند خود مقصر بینی و تقبیح خود هستند.

 جدول ۱ ) تحلیل کارکردی بیماری افسردگی

 علائم روانشناختی

خلق

غمگینی، اضطراب، تحریک پذیری

تفکر

فقدان تمرکز، تفکر کند و آشفته، دیدگاه بدبینانه، سرزنش خود، دودلی و تردید، عزت نفس پایین

انگیزش

عدم علاقه به کار و سرگرمی ها، اجتناب از فعالیتهای شغلی و اجتماعی، تمایل به فرار و گوشه گیری، وابستگی زیاد

رفتار

عدم فعالیت، راه رفتن کند، گریه کردن، شکایتهای متعدد

علائم زیست شناختی

افزایش یا کاهش اشتها، فقدان نیروی زندگی (لیبیدو)، اختلال خواب، کندی یا بی قراری

در عمل نظامهای تشخیص مختلف که در قسمت زیر توصیف شده اند دارای ارزش اکتشافی هستند زیرا نشانگر رویکردهای درمانی متفاوت هستند. راهنمای بین المللی طبقه بندی آماری بیماریها، آسیب ها و علل مرگ و میر (۹ – ICD[15] ، سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۷۷) و راهنمای آماری و تشخیص نظامهای طبقه بندی اختلالهای روانی (DSM III – R [16]، انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۹۸۷) در جدول ۲ و ۴ توصیف شده اند.

 جدول ۲ ) ۹ ICD ، روان پریشی شیدایی – افسردگیف نوع افسرده

۱

اختلال شدید خلقی – اضطراب و افسردگی

۲

 وجود یک یا چند علامت زیر (در خلق بالا تمام علائم زیر وجود دارد)

 هذیانها، توهمها، حیرت، نگرش منفی نسبت به خود، اختلال در ادراک و رفتار

۳

زیر گروهها :

 روان پریشی افسردگی، درونژاد، مالیخولیایی انحطاطی، واکنش شیدایی- افسردگی، نوع افسرده، افسردگی یک قطبی، افسردگی روان پریشی، اختلالات خفیف خلقی را نیز شامل می شود.

 جدول ۳ ) ملاکهای تشخیص DSM III-R برای دوره افسردگی اساسی

 الف

حداقل پنج علامت از علائم زیر در طول یک دوره دو هفته ای وجود داشته باشد و تغییراتی در کارکرد قبلی فرد ایجاد نمایند، و حداقل یکی از این علائم نیز وجود داشته باشند :

 ۱ ) خلق افسرده، ۲ ) از دست دادن علاقه یا لذت (شامل علائمی که به وضوح ناشی از اختلالهای جسمی، هذیانها و توهمات ناهم خوان با خلق، بی ربط گویی یا گسستگی بارز تداعی ها نباشد).

۱

خلق افسرده (در کودکان و نوجوانان ممکن است خلق تحریک پذیر باشد) در بیشتر طول روز و تقریباً هر روز به طوری که در توضیحات شخص مشخص می باشد و یا به وسیله دیگران قابل مشاهده است.

۲

 بی علاقگی و بی میلی محسوس به همه چیز یا تقریباً به هر کاری در بیشتر طول روز و تقریباً هر روز (به طوری که در توضیحات شخص مشخص می باشد و یا اغلب اوقات به صورت بی احساس به وسیله دیگران قابل مشاهده است.)

۳

کاهش قابل ملاحظه وزن یا افزایش آن بدون رژیم غذایی ویژه (به عنوان مثال، کاهش بیشتر از پنج درصد وزن بدن در یک ماه)؛ افزایش یا کاهش اشتها تقریباً هر روزه (در کودکان به صورت عدم افزایش وزن موردانتظار قابل مشاهده است).

۴

 بی خوابی یا پرخوابی تقریباً هر روز

۵

بی قراری یا کندی روانی – حرکتی تقریباً هر روز (به وسیله دیگران قابل مشاهده است و صرفاً احساسات ذهنی بی قراری یا کند شدن وجود ندارد).

۶

 خستگی یا از دست دادن انرژی و نیرو تقریباً هر روز

۷

 احساس بی ارزشی یا احساس نامناسب و مفرط گناه (که ممکن است هذیانی باشد) تقریباً هر روز (صرفاً سرزنش خود یا احساس گناه در مورد بیمار بودن نیست).

۸

کاهش توانایی تفکر یا تمرکز، دودلی، تقریباً هر روز (به وسیله توضیحات شخص یا دیگران قابل مشاهده است.)

۹

 مدام به مرگ اندیشیدن (ترس از مرگ وجود ندارد)، مدام در فکر خودکشی بودن یک نقشه معین، اقدام به خودکشی و یا برنامه ریزی ویژه برای اقدام به این کار.

ب

۱ ) وجود یک عامل عضوی در شروع یا تداوم اختلال قابل اثبات نیست.

 ۲ ) اختلال یک واکنش طبیعی نسبت به مرگ شخص مورد علاقه نیست (داغدیدگی بدون عارضه).

 توجه : اشتغال ذهنی بیمارگونه فرد به احساس بی ارزشی، خودکشی، اختلال کارکردی بارز یا کندی روانی حرکتی و یا دیرش طولانی در فرد نشانگر داغدیدگی است که اختلال افسردگی اساسی نیز آن را تشدید می کند.

ج

در طول دوره اختلال، و در غیاب علائم خلقی بارز ( به عنوان مثال، قبل از بروز علائم خلقی یا بعد از بهبود آنها) هذیانها و توهمات برای مدت دو هفته وجود ندارد.

د

مقدم بر اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوفرنی شکل، اختلال هذیانی یا اختلال روان پریشی دیگری که مشخص نشده باشد وجود ندارد.

افسردگی «روان رنجوری[۱۷]». بنابراین ۹ ICD -، افسردگی روان پریشی را به عنوان علائم افسردگی اساسی تعریف می کند. و افسردگی روان رنحورذی به عنوان افسردگی بروز می کند مشخص می شود. افسردگی روان رنجوری توأم با هیچ گونه هذیان و توهمی نیست و با توجه به درجه افسردگی و میزان اختلال رفتاری از افسردگی روان پریشی تمیز داده می شود.

 جدول ۴ ) ملاکهای DSM III-R برای مالیخولیایی

حداقل باید پنج علامت از علائم زیر وجود داشته باشد :

۱

فقدان لذت یا علاقه در تمام یا تقریباً تمام فعالیتها

۲

 عدم واکنش نسبت به محرکهایی که معمولاً لذت بخش هستند (هنگامی که رویدادهای خوشایندی اتفاق می افتد، حتی به طور موقت، احساس بهتر شدن نمی کنند)

۳

افسردگی به طور منظم در صبحها بدتر است

۴

بیمار شدن در صبح زود (حداقل دو ساعت قبل از وقت معمول بیدار شدن)

۵

کندی یا بی قراری روانی – حرکتی (صرفاً شکایتهای فردی وجود ندارد)

۶

بی اشتهایی یا کاهش قابل ملاحظه وزن (به عنوان بیشاز از ۵ درصد وزت بدن در یک ماه)

۷

اختلال شخصیتی عمده ای قبل از نخستین بروز افسردگی اساسی وجود ندارد

۸

یک یا چند دوره بروز افسردگی اساسی به دنبال بهبودی کامل یا بهبودی نسبی

۹

 پاسخ قبلی خوب به درمانهای ویژه و مناسب ضد افسردگی بدنی مانند : سه حلقه ای ها، درمان با تشخنج برقی (ECT)، مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAOI) و لیتیوم

افسردگی اساسی[۱۸]، افسرده خویی[۱۹]، و مالیخولیا[۲۰] :


۱٫ Anxious

[2]  . Robins

[3]  . Blacker

[4]  . Clare

[5]  . Hoper

[6]  . Marks

[7]  . Lader

[8]  . Kedward

[9]  . Cooper

[10]  . Weissman

[11]  . Myers

[12]  . Bimodal

[13]  . Delusions

[14]  . Hallucinations

[15]  . International Statistical Classification of Diseases

[16]  . Diagnostic and Statistical manual of mental Disorder

[17]  . neurotic depression

[18]  . Majordepression

[19]  . dysthymia

[20]  . Melancholi

65,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.