تحقیق مقایسه تأثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه تأثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه تأثیر سه روش تمرینی ایزوتونیک، ایزومتریک و ترکیبی از هر دو روش بر میزان درصد چربی زیر پوستی دانشجویان پسر غیرورزشکار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده تحقیق
فصل اول: مقدمه و معرفی
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم : مروری برادبیات پیشینه
مبانی نظری
مروری بر ادبیات یشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و شیوه نمونه گیری
متغیرهای تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: نتایج تحقیق
بخش توصیفی
بخش استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق
تجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای مطالعات بعدی
فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و ماخذ

۱- البرتس، بروس. مبانی زیست شناسی سلولی_ ترجمه بهاروند، حسین و همکارن_ انتشارات تابش اندیشه ۱۳۸۲

۲- ال. کارلوس جان کوییرا _ بافت شناسی پایه _ ترجمه رخشان، محمد _ سماط _ ۱۳۸۳

۳- بوام گارتنر، تد ای _ جکسون، آندرواس _ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی _ ترجمه سپاسی، حسین و نوربخش، پریوش _ جلد دوم، انتشارات سمت ۱۳۷۶

۴- پولاک _ ویلمور_ فیزیولوژی ورزشی بالینی _ ترجمه ناظم، فرزاد و فلاح محمدی، ضیا _ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۷۹

۵- توفیقی، اصغر_ هنجاریابی WHR،WC،BMR ،درصد چربی بدن ، و میزان فعالیت بدنی مردان ۳۰ تا ۵۵ ساله شهر تهران و ارزیابی ارتباط آنها با عوامل خطرزای قلبی و عروقی. پایان نامه کارشناسی ارشد _ دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۲

۶- حجتی ، زهرا _بززسی تاثیر یک برنامه ورزشی منتخب روی ترکیبات بدن، توان هوازی دختران دانشجو، دانشگاه تربیت معلم ۱۳۷۴

۷- خداداد، احمد _ اصول عمومی آمادگی جسمانی _ انتشارات سازمان تربیت بدنی _۱۳۶۸_ص ۵۳ و۵۴

۸- رحیمی، علیرضا _ جعفری، رحمت الله _ اصول کاربردی آمادگی جسمانی و علم تمرین _ انتشارت عابد ۱۳۸۲

۹- ریاحی بنی، پروانه _ مقایسه و تاثیر دو نوع روش تمرینی موضعی و عمومی بر روی میزان چربی زیر پوستی پنج ناحیه از بدن زنان ۴۰ – ۲۰ ، واحد خوراسگان ۱۳۷۶

۱۰- صدری، ایرج _ مقایسه تغییرات الکترومایوگرافی عضلات دلتوئید و سینه ای بزرگ در حرکت پرس سینه، پایان نامه‌ کارشناسی ارشد _ دانشگاه گیلان ۱۳۸۳ ص ۱

۱۱- کرباسیان، عباس _بیوشیمی ورزش و تندرستی و کاهش وزن _ انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان ۱۳۷۹

۱۲- مهدوی ، توقیق _ مقایسه عملکرد واحدهای دانشگاهی منطقه ۲ دانشگاه آزاد اسلامی در بخش مسابقات ورزشی در المپیادهای اول و دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی –  ۱۳۸۳

۱۳- معصومی،حسن _ تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب برروی بعضی از ظرفیت های فیزیولوژیکی و ترکیبات بدن پسران در محدوده سنی۱۶ تا ۱۷ سال _ پایان نامه ۱۳۸۱

۱۴- نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم _ روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید برعلوم تربیتی، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ یازدهم، زمستان ۱۳۷۵

۱۵- نیکزاد، محمدباقر _ اثرات یک برنامه موضعی بر چربی زیرپوستی چند ناحیه از بدن _ پایان نامه کرشناسی ارشد _ دانشگاه تهران ۱۳۷۳

۱۶- وحیدیان، اشرف_ سه شیوه پیشگیری از چاقی برای زنان (۴۰ – ۳۰ )سال _ پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران ۱۳۶۹

۱۷- هدایت، حبیب الله _ انصاری پور، مسعود _ پهقی و تغذیه _ مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۵

۱۸- یونسیان، علی_ بررسی تاثیر یک برنامه ویژه هوازی برترکیب بدن وهورمون های تستوسترون ، استرادیول و کورتیزول در مردان روزه دار _ دانشگاه تهران_ ۱۳۷۳

۱۹- چکیده مقالات، اولین دوره رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی _ انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی _ اسفند ۱۳۸۵

۲۰- سلامت، هفته نامه وزارت بهداشت و درمان _ شماره ۸۵ _ شنبه، هیجدهم ۱۳۸۵

۲۱-Boileau,R.A.,Buskirk,E.R.,Horstman,D.H.,Mendez,J.,and  Nicholas,W.C.: Bady composition changes in obese and lean men during conditioning . Med.Sci.Sports 3:183-189, 1971.

22-Brown, C.H, and Wilmote,J.H.:The effects of maximal resistance training on the strength and  bady composition of women athletes.Med.Sci.sports 6: 174-177,1974.

23- Carter,J.E.l., and Philips,W.H.:Structural changes in exerciseing middle-aged males during a 2 –year period . J. Appl-Physiol-27:787-794, 1969.

24- Crant Gwinup,Rec Chelvam,Trey Steinberg. Thickness of subcutaneous fat and activity of underlying muscles: Annal.int.Med.1971, 74:408-411.

25- Cureton,T.k.& Greninger.L:Effect of Frequency of traningeon working capacity,Cavdiovascular Function,and bady composition aduldmen. Med. And Sci. in spo. And exer. 1, 70-74, 1969.

26- Despress,J.p.:effect of Aearobic traning in… M.SSV.17.1985.

27- Dirix,A.,Knuttgen,M.G.and tittel.k., The Olympic Book of sports Medicine; Volum 1,Blackwell Scientific Publications,landon:Oxford,Edinburgh,1990.

28- Getchell,L.H.,and Moore,J.C.:Physical training comparative responses of middle-aged adults.Arch.Phys.Med.Rehabil.56:250-254,1975.

29- Gettman,L.R.,and Pollock,M.l.:Circuit weight training: a critical review of its physiological benefits.Phys.Sportsmend.9:44-60,1981.

30- Guinup,C:Effect of exercise alone on the weight of obese women.Archives of int. Med. 135,676,680,1975.

31- Hunter,GR.Bryan,DR.Wetzstein,CJ.Zuckerman,PA.Bamman,MM. resistance training and intra- abdominal adipose tissue in older men and women.Med Sci Sports Exerc.34(6):1023-8,2002.

32-Jonhson, R.E., Mastropaolo,J.A., and Wharton,M.A.:Exercise,dietary intake and bady composition.J.Am.Diet.Assoc.61:399-403.1972.

33- Katch F.O and Mcardle,W.D.:Nutrition,weight contral and exercise hydrostatic weighting:1983.

34- Khan,RS.Marlow,C.Head,A.Phyisological and psychological responses to a 12-week bady Balance training programe.J.Sci.Med Sport.2007.

35- Knittle,J.L: Obesity in childhood:a problem in adipose tissue cellular development.J.Pediatr.81:1048-1059,1972.

36- Kollias,J.,Boileau,R.A.,Barlett,H.L., and Buskirk,E.R.: Rulmonary function and physical conditioning  in lean and obse subjects. Arch Environ.Health 25:140-150, 1972.

37- Misner,J.S.,Boileau,L.A.,Massey,B.H., and mayhew,J.l.: Altorations in the bady composition of adult men duting selected physical training programs.Am.J.Geriatr.Soc.22:33-38,1974.

38- Oscai,L.B.,and Williams,B.T.: Effect of exercise on overweight middle-aged males.J.Am.Geriatr.Soc.16:794-797,1968.

39- Parizkova,J.,and Poupa,O.: Some metabolic consequences of adaptation to muscular Work.Br.J.Nutr.17:341-345,1963.

40- Patton,JF.Daniels,WL.Vogel,JA.Aerobic power and bady fat of men and women during army basic training.Aviat Space Environ Med.51(5): 492-6.1980.

41- Pollock,M.L.,Miller,H.S.,Janeway,R.,Linnerud,A.C.,Robertson,B., and Valentino, R.: Effects of walking on bady composition and cardiovascular function of middle-agedmen.J.Appl.Physiol.30:126-130,1971.

42- P0ll0ck,M.L.,Broida,J.,Kendrick,Z.,Miller,H.S.,Janeway,R., and linnerud,A.C.: Effects of training two days per week at different intensities on middle-agedmen.Med.Sci.Sports4:192-197,1972.

43- Pollock,Mol and Co.: Effects of training two days per week at different intensities on middle aged men.Sci.in Spo.and exrs.4,192-197,(1972).

44- Salens,L.B.,Horton,E.S., and Sims,E.A.H.: Experimental obesity in man:cellular character of the adipose tissue,J.Clin.Invest.50:1001-1005,1971.

45-Sims, E.A.H.: Syndromes of obesity.In DeGroot, L.J.: Endocrinology, Vol.3.Baltimore, Williams & Wilkins, 1979.

46-Skinner, J.S., Holloszy, J.O., and Cureton,T.K.:Effects of a program of endurance exercises on physical Work capacity and anthropometric measurements of  ۱۵ middle-aged men.Am.J.Cardiol.14:747-752,1964.

47-Stanly, D.: The effect of training volume on strength and hypertrophy of the Quadriceps and hamstring muscles tesis (M.S)-University of Florida,(1994).

48- Thompson,C.W.: Changes in body fat, estimated frame skin fold measurements of varsity college football players during a season. Res.Q.30:87-93.1959.

49- Verney,J.Kadi,F.Saafy,MA.Piehl-Aulin,K.Denis,C.Combined lower bady endurance and upper body resistance training improves performance and health parameters in healthy active elderly.EurJ Appl Physiol.97(3):288-97,2006.

50- Vogel,JA.Crowdy,JP.Amor,AF.Worsley,DE:Changes in Aerobic fitness and body fat during army recruit training. Eur.J.Appl Physiol Occupy PhYsiol.15; 40(1):37-43.1978.

51- Weels,J.B.,Parizkova,J.and Jokl,E..: Exercise,excess fat and body Weight. Assoc. Phys.Med.Ment .Rehabil.16:35-40, 58, 1962.

52- Wendy J.Bbb;Health/Fitness Instractors Hand book; Chapter5,Relative leanness,PP.52.

53- Wilmor,J.H.:Davis.J.A.,O`Brian,R.S.,Vodak,P.A.,Walter,G.R.,and Amsterdom,E.A.Physiological alterations consequent to 20-week conditioning programs of bicycling, tennis,and Jogging.Med.Sci.Sports Exerc.12:1-8,1980.

54- Wilmore,J.H.,Royce,J.,Girandola,R.N,Katck,F.I,and katck , V.L.:Bady composition changes with a 10-week program of Jogging.Med.Sci. Sports.2:113-117, 1970.

55- American Collge of sports Medicin.Position Statement and proper and improper weight loss program.Med.Sci.in Spo.and exer.15ix-xjj, (1983).

مقدمه

چربی بعنوان یک عامل مهم از نظر حضور در  جیره غذایی انسان ها و ایجاد انرژی و همچینن عاملی مهم از نظر ترکیبات بدنی بشمار می‌رود. در بحث تغذیه استفاده از این ماده بسیار مهم بصورت اصولی و منطقی در جهت کسب انرژی لازم و کالری دریافتی ورزشکاران مطرح است و در این بحث (تمرینات ورزشی) با توجه به انباشته شدن چربی‌های مصرف نشده در چرخه متابولیسم فعالیت های بدنی بحث مقدار و نقش توده‌های انباشته شده چربی در لایه‌های زیرپوستی بدن مطرح است، چرا که چربی های انباشته شده اضافی نه تنها در روند فعالیت های بدنی نقش مثبتی ندارند بلکه بعنوان یک بار اضافه در جهت فعالیت ها و کاستن از کیفیت آنها نیز به حساب می‌آید.

مبانی نظری تحقیق

بافت چربی و نقش آن در بدن

بافت چربی نوع خاصی از بافت همبند است که اکثر سلول های آن را سلول های چربی (آدیپوسیت‌ها)[۱]، تشکیل می‌دهد. این سلول ها ممکن است بصورت تک تک یا گروه های کوچک در درون بافت همبند یافت شوند، اما اکثر آنها بصورت تجمع‌های وسیعی هستند که بافت‌های چربی را در سرتاسر بدن تشیکل می‌دهند. بافت چربی یکی از بزرگترین ارگان‌های بدن است، این بافت در مردان با وزن طبیعی، ۱۵ تا ۲۰ درصد و در زنان با وزن طبیعی ۲۰ تا ۲۵ درصد وزن بدن را تشکیل می ‌دهد.

بافت چربی بزرگترین مخزن ذخیره انرژی در بدن است. کبد و ماهیچه‌های اسکلتی از جمله اندام‌های دیگری هستند که انرژی را به شکل گلیکوژن ذخیره می ‌کنند. از آنجا که غذا خوردن یک فعالیت دوره‌ای است و ذخیره گلیکوژن هم محدود است، باید یک منبع بزرگ کالری موجود باشد تا بین وعده‌های غذایی و در زمان گرسنگی مورد استفاده قرار گیرد. بافت چربی یک بافت ذخیره‌ای بسیار مؤثر و کارا می ‌باشد، که در صورت نیاز چربی ذخیره شده در بافت وارد جریان خود می ‌شود تا مورد استفاده سایر سلول ها قرار گیرد، زیرا تری گلیسریدها دارای چگالی کمتر و ارزش انرژی زایی بیشتری نسبت به گلیکوژن هستند (۱)، از طرفی لایه‌های زیر جلدی بافت چربی به سطح بدن شکل می دهند، در حالی که ذخایر بالشتکی آن، به خصوص در کف دست‌ها و پاها، بعنوان ضربه گیرعمل می ‌کنند. این بافت به عایق بندی گرمایی بدن کمک می کند، زیرا چربی رسانای ضعیفی برای گرما است. بافت چربی همچنین فضاهای بین بافت‌های دیگر را پر می کند و برخی اندام‌ها را در جای خود نگه می‌دارد (۲).

 

انواع بافت چربی

دو نوع بافت چربی شناخته شده وجود دارد که موقعیت، ساختار، رنگ و خصوصیات پاتولوژیک متفاوت دارند، و عبارتنداز بافت چربی معمولی یا زرد و بافت چربی قهوه‌ای.

– بافت چربی معمولی یا زرد: بافت چربی معمولی یا زرد از سلول های تشکیل شده که هنگام تکامل نهایی، دارای یک قطرک چربی زرد رنگ بزرگ در وسط سیتوپلاسم خود می ‌باشند. رنگ بافت چربی براساس رژیم غذایی از سفید تا زرد تیره متغیر است، تقریبا تمامی بافت چربی بزرگسالان از این نوع می‌باشد. این بافت در سرتاسر بدن انسان به جز پلک‌ها، آلت تناسلی مرد و چند نقطه جزئی دیگر یافت می ‌شود. سن و جنس خود، نحوه توزیع و تراکم انباشت‌های چربی را مشخص می‌کند (۲).

بافت چربی معمولی در سرتاسر بدن انسان ضخامتی یکسان دارد. همراه با بلوغ کودک، این بافت از برخی قسمت‌های بدن وی ناپدید شده و در جاهای دیگر افزوده می‌شود، چگونگی این توزیع تا اندازه‌ای توسط هورمون های جنسی و آدرنوکورتیکال تنظیم می شود. این هورمون‌ها انباشت چربی را کنترل نموده، بطور عمده عهده‌دار ایجاد شکل مردانه یا زنانه بدن می‌باشند (۲).

– بافت چربی قهوه‌ای: علت این نامگذاری به خاطر قهوه‌ای بودن رنگ این بافت است که آن هم بدلیل وجود تعداد زیادی مویرگ‌های خونی در این بافت و نیز میتوکندرهای فراوان در این سلول‌ها می‌باشد. در مقایسه با بافت معمولی که در سرتاسر بدن وجود دارد، بافت چربی قهوه‌ای پراکندگی محدودتری دارد، در موش های صحرایی و تعداد زیادی از پستانداران دیگر، بافت چربی قهوه‌ای پراکندگی محدودتری دارد، در موشهای صحرایی و تعداد زیادی از پستانداران دیگر، بافت چربی قهوه‌ای عمدتاً در اطراف کمربند شانه‌ای وجود دارد. در جنین و نوزاد انسان، این بافت در چندین منطقه دیده شده و بعد از تولد نیز  محدود به همان مناطق باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد این بافت در انسان‌ها بطور عمده در ماه‌های اولیه پس از تولد دارای اهمیت است و در آن زمان با تولید گرما، از نوزاد در برابر سرما محافظت می کند، این بافت در بزرگسالی کاهش چشمگیری می‌یابد (۲).

 

توزیع چربی بدن

الگوی ذخیره سازی چربی بدن نسبتا شناخته شده است. تری گلیسریدهای نامحلول در خون بوسیله حامل لیپید پروتئین در درون دستگاه گردش خون انتقال می‌یابند.

لیپوپروتئین لیپاز (LDL) در شیلومیکرونها تولید می‌شود. اما این آنزیم روی سطح دیواره آندوتلیوم مویرگی عمل می‌کند. هر جا که غلظت لیپوپروتئین لیپاز زیاد می‌شود. آدیپوسیت‌ها در مویرگ‌های بافت به دام افتاده و بدنبال آن تری گلیسرید هیدرولیز شده و به درون آدپیوست انتقال می‌یابند.

بنابراین، لیپوپروتئین لیپاز همچون یک دروازه‌بان نقش بیولوژیک خود را برای کنترل توزیع گلیسرید در نقاط مختلف ذخیره پذیر بدن ایفا می‌کند. الگوی ذخیره سازی توده چربی در مردان و زنان تا اندازه‌ای متفاوت از یکدیگر است.در زنان باچرخه قاعدگی طبیعی میزان لیپوپروتئین لیپازدر ناحیه‌های لگن و ران نسبت به بخشهای شکمی به مراتب متراکم و فعالتر است. همچنین آهنگ هیدرولیز لیپید (لیپولتیک) در قسمتهای لگن و ران بسیار کمتر است.بنابراین به آسانی می‌توان فهمید که در این زنان الگوی ذخیره چربی گزینشی است. زیرا در نواحی لگن و ران فعالیت آنزیم LPL بسیار فعال و گذرگاه لیپولتیک کندتر است. از این رو پدیده ذخیره سازی چربی در نقاط معینی از بدن با ویژگی باروری زنان ارتباط پیدا می ‌کند، بطوری که این ذخایر موضعی چربی در خلال ۳ ماه پایان دوره بارداری و نیز در سراسر زمان شیردهی در نقش سوخت ذخیره فعال عمل می ‌کنند. چنین الگوی پیشگویی کننده توزیع چربی بدن با عوامل تهدید کننده تندرستی وابسته است زیرا در مردان و زنان چاق  به ترتیب در بخش های اندام فوقانی و اندام پائینی پدیدار گشته و با خطر مزبور همبستگی دارد (۴).

 

دگرگونی در اندازه و شمار سلولهای چربی

در برخی از مطالعات، اندازه و شمار سلول های چربی دستخوش تغییر شده است، فاست[۲] و همکارانش در تحقیقی موش های نوزاد را پس از بازگرفتن از شیر به مدت ۶ ماه با رژیم غذایی همگون و ۶ ما بعد مطابق رژیم غذایی پرچرب تغذیه نمودند. در مقایسه با موش هایی که تحت رژیم غذایی معمولی داشتند نتیجه گرفتند که رژیم غذایی سرشار از چربی موجب افزایش در اندازه و تعداد سلول های چرب گردید. پژوهشگران تاکید کردند که کیفیت تغذیه در سال های نخستین زندگی احتمالا سرچشمه بروز چاق شدن در دوران بزرگسالی خواهد بود. این واقعیت که شمار سلول های چربی تنها سیر فزاینده دارد و نه کاهنده، با این حال تغییر اندازه سلول چربی بیشتر است (۴).

در این زمینه مطالعه دیگری توسط سیمز [۳] پیرامون افزایش تجربی وزن دانشجویان و زندانیان بازداشتگاه ایالتی صورت گرفت و نتیجه گرفت که در دوره افزایش یا کاهش وزن، شمار سلول های چرب دستخوش تغییر نگردید، به این مفهوم که تعداد سلول های چرب همراه با آهنگ افزایش یا کاهش وزن کل، از یک الگوی همگون پیروی نمی ‌کند (۴۵).

در تحقیقی دیگر سالینس [۴] و همکارانش در مورد پدیده افزایش وزن در ظرف ۳ تا ۴ ماه به نتایج مشابهی دست یافتند. به طوری که در ۶ نفر از آزمودنی ها با میانگین افزایش وزن ۲/۱۶ کیلوگرم، وزن توده چربی ۴/۱۰ کیلوگرم بود، این افزایش توده چربی و کاهش دوباره آن به سطح پیشین، از گذرگاه تغییر هیپرپلاسیا در سلول های چرب نبوده است، بلکه آن تنها در نتیجه هیپرتروفی یا تغییر اندازه سلول های چربی پدید آمد (۴۴).

کاچ [۵] و همکاران او در تحقیقی اثرات تمرینات موضعی دراز و نشست را براندازه سلول های ذخیره شده و چربی نواحی مختلف بدن مورد بررسی قرار دادند، باف برداری چربی از سه ناحیه شکم، تحت کتفی و سرینی، بر روی ۱۵ نفر گروه تجربی و ۶ نفر گروه کنترل، قبل و بعد از یک دوره تمرینی ۲۷ روزه دراز و نشت انجام شد. در این پژوهش کاهش معنی داری در قطر سلول های ناحیه شکم (از ۶۴۱/۸۶ به ۳۸۸/۷۷ میکرون)، تحت کتفی (از ۵۳۱/۷۶ به ۷۲۸/۷۳ میکرون، و ناحیه سرینی (از ۳۱۲/۹۰ به ۷۹۲/۸۵) مشاهده شد (۳۳).

در سراسر زندگی اندازه سلول های چربی تغییر پذیرند، اما حد بیشینه این افزایش محدود است شمار سلول های چربی نیز در طول زندگی دگرگون می‌شود. اما هنگام بلوغ در حد نسبتا ثابتی پایدار باقی می‌ماند. امکان دارد شمار سلول های چربی حاصل رسیدن به حداکثر ظرفیت اندازه سلول های چربی باشد. این پدیده فیزیولوژیک موجب فعال سازی روند هیپرپلاژیا می‌گردد. بزرگ شدن ابعاد سلول به افزایش پایدار توده سلولی منجر شده و این دگرگونی پدیده کاهش وزن را در افراد چاق مشکل‌تر می‌سازد.

 

تأثیر نوع تمرین بر نوع چربی بدن

دانشکده طب ورزشی ایالات متحده آمریکا در خصوص تأثیر نوع تمرین بر چربی این گونه بیان می‌کند که نوع تمرینی که عمدتا موجب کاهش در چربی می ‌شود تمرینات تداومی است که تأکید آن بر سیستم انرژی هوازی است. زیرا، چربی فقط از طریق هوازی می‌تواند اکسید شود، از مثال هایی از این نوع تمرینات می‌توان به دویدن شنا کردن دوچرخه سواری و … اشاره نمود اگر چه شدت تمرین کلید اصلی جهت بهبود عملکرد دستگاه قلبی و عروقی و اجرای اعمال استقامتی بشمار می‌رود، ولی در برنامه‌های کاهش وزن از اهیمت کمتری برخوردار است (۵۵).

به منظور کاهش چربی، تمرین با ۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه پیشنهاد می‌شود، تمرین با شدت خیلی زیاد (بیشتر از ۹۰% حداکثر اکسیژن مصرفی) فقط برای دوره کوتاهی می‌تواند ادامه یابد و بیشتر از منابع سوختی کربوهیدراته استفاده می‌شود تا چربی .  پولاک و همکارانش بعد از مقایسه یک برنامه تمرینی (۲۰ هفته‌ای- ۲ روز در هفته ۴۵ دقیقه- ۸۰% و ۹۰% ضربان قلب بیشینه) در دو گروه نتیجه گرفتند که اگر چه افزایش سطح آمادگی جسمانی در هر دو گروه مشابه بود، لیکن گروهی که تمرینات را با شدت کمتر از (۸۰%) انجام می‌دادند کاهش چربی تحت جلدی بیشتری را داشتند ( ۴۳).

برخی محققین پیشنهاد می‌کنند که افزایش تکرار کار هوازی ممکن است منجر به کاهش بیشتر چربی بدن شود. بر طبق این نظریه کورتون[۶] و گریننگر دریافتند که تمرین اینتروال ۴ روز در هفته بمدت ۳۰ دقیقه سبب کاهش چربی بیشتری نسبت به تمرین اینتروال ۲ روز در هفته بمدت ۳۰ دقیقه خواهد شد (۲۵).

نتایج تحقیقات پیرامون مدت تمرین در دو گروه (۴۵ دقیقه- ۲ روز در هفته- ۲۰ هفته) و (۳۰ دقیقه- ۲ روز در هفته- ۲۰ هفته) نشان می‌دهد که در گروه اول کاهش چربی بدن مشاهده گردید درحالی که در گروه دوم کاهش معنی داری ذکر نشد (۴۵). همچنین گوین آپ[۷] نیز هیچ تغییری را در کاهش وزن زنان چاق تا زمانی که مدت تمرین به ۳۰ دقیقه در هر جلسه نرسیده بود، مشاهده ننمود (۳۰).

نکته قابل توجه این است که ماهیت برنامه ورزشی باید هوازی یا اکسایشی باشد. البته تمرینات موسوم یا شبکه‌ای مقاومتی[۸] می‌تواند دگرگونی عمده در ساختار بدنی پدید آورد (۴۲).

ولی در هر صورت ماهیت فعالیت باید استقامتی باشد زیرا تنها در ورزشهای استقامتی است که چرخه هوازی در عضلات مخطط با مصرف چربی ‌ها انجام می‌گیرد. با مصرف چربی ‌های ذخیره در عضلات، از چربی خون استفاده می ‌شود. کاهش چربی خون منجر به ترشح هورمون هایی از غده فوق کلیوی می شود که سبب تجزیه چربی های ذخیره بدن شده و از مهمترین آنها اپی نفرین است. ورزش های استقامتی نه تنها موجب کاهش وزن و چربی می ‌شوند بلکه سبب تنظیم آن نیز می ‌شوند، بعبارت دیگردر افراد لاغر موجب تناسب اندام و تنظیم ذخایر عضلات اسکلتی خواهند شد (۱۱).

 بررسی ‌های پولاک و همکارانش نشان داد که تعداد مرحله تمرینات ورزشی برای دگرگونی ترکیب بدن عامل تعیین کننده بشمار می‌آید. بطوری که برنامه‌های ورزشی ۳ و ۴ روز در هفته به تغییرات قابل ملاحظه ترکیب بدن می ‌انجامد، در حالی که اندازه تأثیر برنامه‌هایی با تواتر ۲ روز در هفته بسیار اندک است (۴۲).


مروری بر ادبیات پیشینه

  موضوع ورزش و تأثیر آن در کاهش وزن، زمان چاقی  و کاهش چربی و یا برای پیشگیری از این عوارض بحث‌های زیادی را بین پزشکان، کارشناسان ورزشی و علوم تغذیه و فیزیولوژیست‌ها برانگیخته است. زیرا اینان از طرف مراجعان خود همواره با این سوال مواجه‌اند که نقش ورزش و فعالیت های بدنی در مورد از دست دادن چربی ‌های اضافی تا چه اندازه و به چه صورتی می ‌باشد. این افراد می ‌خواهند که پاسخ‌های روشن و قاطعی را در جواب سوالات خود دریافت کنند (۱۷).

در پاسخ به این سوالات محققان و پژوهشگران تحقیقات زیادی را انجام داده‌اند که به تعدادی از آنها اشاره می ‌شود.الف- تحقیقات انجام شده درداخل کشور ب- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.

الف- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در سا ل ۱۳۶۹ تحقیقی توسط اشرف وحیدیان تحت عنوان «مقایسه سه شیوه پیشگیری از چاقی برای زنان ۳۰ تا ۴۰ ساله انجام گرفت. در این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از خانم های عضو خانه ورزش و ساکنین منطقه غرب تهران بطور تصادفی در سه گروه الف- انجام فعالیت های ورزشی . گروه ب- رعایت رژیم غذایی و گروه ج- رعایت رژیم غذایی و انجام فعالیت های ورزشی تقسیم گردید. گروه الف- شامل ۱۰ نفر از آزمودنی که فقط از طریق اجرای فعالیت های ورزشی در آزمون کاهش میزان چربی زیرپوست شرکت نمودند. گروه ب-شامل ۱۰ نفر آزمودنی که فقط از طریق اجرای فعالیت های ورزشی در آزمون کاهش میزان چربی زیر پوست شرکت نمودند. گروه ج- شامل ۱۰ نفر آزمودنی که هم از طریق رژیم غذایی گروه ب و هم از طریق فعالیت های ورزشی گروه الف در آزمون کاهش میزان چربی زیرپوست شرکت نمودند.

نتایجی که از این تحقیق بدست آمد عبارت بودند از ۱- اجرای سه روش ورزش، رژیم، ورزش توأم با رژیم در مدت یک ماه تأثیر زیادی ندارد. در جدول مقایسه‌ای پیش آزمون و پس آزمون تغییر قابل ملاحظه‌ای دیده می ‌شود ولی از نظر آماری میزان کاهش وزن بدون چربی، تأثیر زیادی نداشته است. ۲- اجرای سه روش ورزش، رژیم، ورزش توأم با رژیم در مدت یک ماه در کاهش میزان چربی زیرپوست با توجه به جدول مقایسه‌ای پیش آزمون و پس آزمون کاملا مشخص است ولی در محاسبه آماری چندان تأثیری نشان داده نشده است. ۳- اجرای سه روش ورزش، رژیم، ورزش توأم با رژیم در مدت یک ماه در کاهش میزان درصد چربی زیرپوست اثر کمی داشته است (۱۶).

– محمد باقر نیکزاد (۱۳۷۳) در تحقیقی با عنوان “اثرات یک برنامه موضعی بر چربی زیر پوستی چند ناحیه از بدن” نشان داد که در یک برنامه ۸ هفتگی (۵ روز در هفته) تمرکز یافته در ناحیه شکم، سبب کاهش معنی داری در چربی تحت جلدی نقاط مختلف بدن (شکم، ران، سینه، کتف) و درصد چربی  بدن، افزایش معنی داری در چگالی بدن و تعداد دراز و نشست افراد در یک دقیقه شده است، همچنین تغییر معنی داری در وزن بدن و محیط شکم آزمودنی ها مشاهده نشده است، از طرفی کاهش چربی تحت جلدی در موضع‌ تمرین داده شده (ناحیه شکم)، همراه با کاهش چربی تحت جلدی در مواضع غیرتمرینی (ران، سینه، کتف) بوده است که وجود همبستگی زیاد و معنی دار بین این مواضع (شکم با ران، شکم با کتف، شکم با سینه) حکایت از ارتباط و وابستگی کاهش چربی در همه مواضع را می ‌نماید (۱۵).

علی یونسیان (۱۳۷۳) در بررسی تأثیر یک برنامه ویژه هوازی بر ترکیب بدن و هورمون‌های تستوسترون، استرادیول و کورتیزول در مردان روزه‌دار، به این نتیجه رسید که برنامه ویژه هوازی بر کاهش وزن دوکیلوگرمی در یک ماه منجر شد که این کاهش عمدتا چربی ها بودند (۱۸).

– زهرا حجتی (۱۳۷۴) در بررسی تأثیر یک برنامه ورزشی منتخب روی ترکیبات بدن و توان هوازی دختران دانشجو نشان داد که برنامه ورزشی منتخب می ‌تواند بطور معنی داری باعث کاهش درصد چربی شود. در این تحقیق نمونه آماری ۲۰ نفر از دختران دانشجوی مرکز تربیت معلم رشت بودند که برای شرکت در تحقیق داوطلب شده بودند. از این تعداد ۱۰ نفر در گروه تجربی و ۱۰ نفر در گروه کنترل بودند .یافته‌های این پژوهش نشان داد که برنامه ورزشی متنخب می ‌تواند بطور معنی داری باعث کاهش (۰۵/۰P<) درصد چربی شود و توان هوازی را بطور معنی داری افزایش دهد. اما با چنین برنامه ای  وزن کل  بدن و وزن چربی و همین طور وزن بدون چربی بطور معنی داری تغییر نمی ‌کند. همبستگی معنی داری بین درصد چربی و توان هوازی در مرحله پس آزمون مشاهده شد (۶).

– پروانه ریاحی (۱۳۷۶) در تحقیقی با عنوان” مقایسه و تأثیر دو نوع روش تمرینی موضعی و عمومی بر میزان چربی زیر پوستی چند ناحیه از بدن زنان ۴۰-۲۰ سال” صورت گرفت. در این تحقیق تعداد ۲۱ نفر آزمودنی داوطلب پس از آزمون درصد چربی بدن بصورت گروه های مشابه  درآمده وبطورتصادفی در گروه های تمرینات عمومی، و گروه گواه جهت انجام تحقیق قرار داده شدند و برنامه تمرینی را به مدت ۱۰ هفته اجرا شد و نتایج زیر بدست آمد (۹).

۱- بین دو گروه آزمودنی پس از پایان برنامه تمرینی از لحاظ میزان درصد چربی بدنی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

۲- تمرینات موضعی ویژه روی میزان ضخامت پوستی ناحیه ران تأثیر معنی داری داشته است.

۳- تمرینات موضعی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه فوق لگن تأثیر معنی داری داشته است.

۴- تمرینات موضعی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه تحت کتفی تأثیر معنی داری داشته است.

۵- تمرینات موضعی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه پشت بازو تأثیر معنی داری نداشته است.

۶- تمرینات عمومی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه فوق لگنی تأثیر معنی داری داشته است.

۷- تمرینات عمومی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه ران تأثیر معنی داری نداشته است.

۸- تمرینات عمومی ویژه  روی میزان ضخامت پوستی ناحیه جلوبازو تأثیر معنی داری داشته است.

– حسن معصومی (۱۳۸۱) با بررسی “تأثیر برنامه منتخب تمرینی بر روی بعضی از ظرفیت های فیزیولوژیکی و ترکیبات بدن پسران در محدوده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال” نشان داد که برنامه تمرینی منتخب (تمرینات ترکیبی شامل دوی تداومی آهسته و دوی تناوبی و تمرینات مقاومتی با تحمل وزن بدن، ۱۲ هفته، ۴ جلسه در هر هفته و ۹۰ دقیقه در هر جلسه)، تأثیر معنی داری را بر ظرفیت های فیزیولوژیک (افزایش در VO2max، کاهش در ضربان قلب استراحت و تمرین) و ترکیبات بدن (کاهش در درصد چربی بدن، کاهش در وزن چربی و افزایش در وزن بدون چربی) دارد (۱۳).

– عیدی علیجانی. م (۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان “تأثیر ۸ هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر میزان تغییرات هورمون استروژن، LH و درصد چربی دانشجویان دختر غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز” بعد از ۸ هفته تمرینات هوازی با شدت ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه و تمرینات بی هوازی با شدت ۸۰ تا ۹۰ درصد ضربان قلب بیشینه نشان داد که اگر چه درصد چربی در گروه هوازی در مقایسه با گروه کنترل و بی هوازی کاهش بیشتری یافت، ولی تفاوت مشخصی بین آنها ملاحظه نشد (۱۴۷/۰ ). یافته‌های این تحقیق نشان داد که تمرینات، بویژه تمرینات هوازی موجب  کاهش درصد چربی می‌شود (۱۹).

– نبی اکبرپور (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان “تعیین اثر تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی بر ترکیب بدنی دانشجویان مرد غیر ورزشکار” نتیجه گرفت که تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی جهت کاهش چربی و کنترل وزن در آزمودنی ها دارای اثرات سودمندتری نسبت به تمرینات صرف قدرتی و صرف استقامتی دارد و می‌توان این نوع از تمرینات را به افراد توصیه کرد (۱۹).

ب- تحقیقات انجام شده در خارج کشور


[۱] – Adiposities

[2] – Faust

[3] – Sims

[4] – Salens

[5] – Catch

Cureton & Greninger  – ۱

 [۷] – Gwinup

[8]- Circuit Strength training

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.