تحقیق مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱- ۱  مقدمه    ۷
۱-۲  بیان مساله    ۹
۱-۳  اهمیت مساله    ۱۲
۱-۴   اهداف تحقیق    ۱۴
۱-۵  سئوالات تحقیق    ۱۵
۱-۶  تعاریف نظری و عملیاتی    ۱۶
تعاریف عملیاتی    ۱۷
۲-۱مقدمه     ۱۹
۲-۲ مبانی نظری تحقیق    ۲۰
۲-۲-۱تعاریف مدیریت کلاس    ۲۰
۲-۲-۲   اهداف مدیریت کلاس    ۲۲
۲-۲-۳   سازمان دهی و مدیریت کلاس    ۲۴
۲-۲-۴    ابعاد مدیریت کلاس    ۲۵
۲-۲-۵   فنون مدیریت کلاس    ۲۷
۲-شیوه‌های ایجاد نظم و انضباط در کلاس    ۲۹
۲-۲-۶  موانع مدیریت کلاس درس    ۳۱
۲-۲-۷خلاصه‌ای از اصول سه سبک ایجاد نظم و انضباط در کلاس    ۳۴
۲-۲-۸   تئوریهای مدیریت کلاس    ۳۵
۲-۲-۸-۱   نظریه تدریس اثربخش (TET)    ۳۵
۲-۲-۸- ۲   نظریه آدلر    ۳۶
۲-۲-۸-۳    نظریه ویلیام گلسر    ۳۶
۲-۲-۸-۴  نظریه انضباط مثبت    ۳۹
۲-۲-۸-۵   نظریه انضباط قاطعانه    ۳۹
۲-۲-۸-۶  انضباط قضاوتی    ۴۰
۲-۲-۸-۷  انضباط مشارکتی    ۴۱
۲-۲-۸-۸  مدل عدالت اجتماعی    ۴۱
۲-۲-۹  سبکهای مدیریت کلاس    ۴۲
۲-۲-۱۰  اصول کلی مدیریت کلاس    ۴۸
۲-۲-۱۱ فراشناخت    ۵۱
۲-۲-۱۲- تعاریف فراشناخت    ۵۴
۲-۲-۱۳ ابعاد فراشناخت    ۵۵
دانش فراشناختی    ۵۵
مقوله شخص     ۵۶
مقوله تکلیف     ۵۶
مقوله استراتژی    ۵۶
تنظیم فراشناختی    ۵۸
مهارتهای فراشناختی    ۵۹
مهارت برنامه ریزی    ۶۰
مهارت نظارت    ۶۰
مهارت ارزیابی    ۶۲
۲-۲-۱۴ آموزش مهارتهای یادگیری : شناختی وفراشناختی    ۶۲
۲-۲-۱۴-۱ روش پس ختام یا روش پس خبا    ۶۳
۲-۲-۱۴-۲ روش کاپس    ۶۵
۲-۲-۱۴-۳ روش مردر    ۶۵
۲-۲-۱۴-۴ روش آموزش دو جانبه    ۶۷
۲-۲-۱۴-۵ روش مطالعه مشارکتی    ۶۸
۲-۲-۱۵ نظراتی در باب ارتقا ء فراشناخت    ۶۸
۲-۲-۱۵-۱  آموزش مستقیم استراتژیهای فراشناختی    ۶۹
استراتژیهای فراشناختی    ۷۰
۲-۲-۱۵-۲  نظریه جرج اسکراو و تئوریهای فراشناختی     ۷۲
۲-۲-۱۵-۳ انواع تئوریهای فراشناختی     ۷۳
۲-۲-۱۵-۴ منابع تئوریهای فراشناختی     ۷۵
۲-۲-۱۵-۵ نظریه ویگوتسکی (نقش تعامل اجتماعی)    ۷۷
۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام یافته    ۸۰
۲-۳-۱  تحقیقات داخلی    ۸۰
۲-۳-۲  تحقیقات خارجی    ۸۴
۲-۴ نتیجه گیری    ۸۸
۳-۱ روش پژوهش    ۹۱
۳-۲  جامعه آماری    ۹۱
۳-۳  طرح نمونه گیری    ۹۱
۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۱
۳-۴-۱ پرسشنامه مدیریت کلاس    ۹۲
۳-۴-۲ روایی و پایایی    ۹۲
۳-۴-۳  پرسشنامه فراشناخت    ۹۲
 ۳-۴-۴ روایی و اعتبار    ۹۳
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۹۳
۴-۱ مقدمه    ۹۵
۴-۲ بخش توصیفی    ۹۵
مدرک تحصیلی    ۹۵
سابقه خدمت    ۹۷
رشته تحصیلی    ۹۹
معدل    ۱۰۰
مدیریت آموزش    ۱۰۱
مدیریت افراد    ۱۰۲
مدیریت رفتار    ۱۰۳
مدیریت کلاس    ۱۰۴
دانش فراشناخت    ۱۰۵
مهارتهای فراشناختی    ۱۰۶
فراشناخت    ۱۰۷
۴-۳  آمار استنباطی    ۱۰۸
۵-۱ جمع‌بندی    ۱۱۷
۵-۲ بحث و تفسیر    ۱۱۹
۵-۳ محدودیت‌های تحقیق    ۱۲۱
۵-۴ پیشنهادهای تحقیق    ۱۲۲
۵-۴-۱ پیشنهاد به سیاستگذاران  و مسئولین    ۱۲۲
۵-۴-۲ پیشنهاد به مدیران و دبیران    ۱۲۲
۵-۴-۳ پیشنهاد به پژوهشگران بعدی    ۱۲۲
پیوستها وضمائم    ۱۲۴
فهرست منابع    ۱۲۸

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- آقازاده، محرم و احدیان، محمد (۱۳۷۷)، « مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت،(۱۳۷۷)، چاپ اول، تهران، نشر پیوند.

۲- بهاری، منوچهر (۱۳۷۲)، « مدیریت کلاس »، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، دوره دوم، شماره ۲، ۳۷-۴۰٫

۳-  پاکدامن، آذر (۱۳۷۶)، بررسی تاثیرآموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش‌آموزان با مشکل درک خواندن، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.

۴-جان. ‌ای. گلاور و راجر اچ، برونینگ (۱۳۷۵)، روان شناسی تربیتی؛ اصول و کاربرد آن، ترجمه علینقی خرازی، تهران،  انتشارات سمت.

۵- حسن زاده، رمضان (۱۳۸۲)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری،  تهران، نشر ساوالان.

۶- خورشیدی، عباس (۱۳۸۲)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تهران. نشر یسطرون.

۷- رحیم پور، شکوفه  (۱۳۸۴)، بررسی نقش آموزش اجزاء دانش فراشناخت در حل مسائل ریاضیات، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.

۸- رضایی، اکبر (۱۳۷۹)، « مدیریت کلاس »، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۲۶، ۱۱٫

۹-  سیف، علی اکبر (۱۳۸۶)، روانشناسی پرورشی نوین، چاپ ششم، تهران، نشر دوران.

۱۰-  سیف، علی اکبر (۱۳۷۷)، « روش آموزش متقابل وسیله‌ای برای پرورش راهبردهای شناختی وفراشناختی »، مجله مدیریت درآموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره ۱۳، ۲۱-۲۵٫

۱۱ – صالحی، رضا (۱۳۸۳)، مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد زبان انگلیسی دانش‌آموزان مرکز پیش دانشگاهی شهرستان یزد، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

۱۲-  صفری، یحیی  (۱۳۷۶)، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیریت کلاس و اثربخشی تدریس مدرسین دانشگاه (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

۱۳-  صیامی، توحید(۱۳۸۳)، « شیوه‌های ایجاد نظم وانضباط سالم در کلاس » تکنولوژی آموزشی، ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی، شماره ۵، ۲۶-۲۸٫

۱۴- ضیاء، تاج الدین (۱۳۸۳)، « فنون مدیریت کلاس درس » رشد تکنولوژی آموزشی، ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی، شماره ۷،   ۴۴-۴۸٫

۱۵- طالب زاده، هادی (۱۳۸۱)، بررسی رابطه دانش فراشناخت اخلاقی با استدلال ورفتار اخلاقی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

۱۶-  عالی، آمنه (۱۳۸۳) « تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش‌آموزان، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۷- غلامی، رحیم (۱۳۷۹)،  بررسی سبکهای مدیریت کلاس از دیدگاه معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

۱۸-  کدیور، پروین (۱۳۸۲)، روانشناسی تربیتی، تهران. انتشارات سمت.

۱۹- فرخ نژاد، نصرالله  (۱۳۸۰)، بررسی  عوامل موثر در مدیریت اثربخشی کلاس از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه، (پایان نامه کارشناسی ارشد)،  دانشکده تحصیلات تکمیلی شیراز.

۲۰- فلاول، جان (۱۳۷۷) « رشد شناختی »، ترجمه فرهاد ماهر، تهران. انتشارات رشد.

۲۱- فهیم زاده، صدیقه (۱۳۸۱)، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک،  (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

۲۲-  لوردین، دبلیو آندرسون (۱۳۷۷) « افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس » ترجمه محمد امینی، تهران، انتشارات مدرسه.

 

 

 

 

 

  فهرست منابع انگلیسی

۱- Alison , (1993). »Metacogniti   teaching strategies « ,www.aarc.edu.au /93pap /ellia93054.Txt.

 

2-Brophy,j ,&Everston    , C. (1976). learning from teaching : a developmental perspective. Boston : Allyn and Bacon.

 

3- Dinsmore , Terris. (2003).    »classroom management« , ERIC Identifier؛ ED 478771.

 

4-  Dolittle. E,peter, (2003). » Teacher Talk « , Indiana university.

 

5- Doyle , w (1986). classroom organization and management . In Mwittrok (Ed). Handbook  of research  on  teaching (3. ed). New york: Macmillan.

 

6-  Eleonora , p. L.  ,  (۲۰۰۳) , » The  concept  and Instruction  of Metacognition « Teacher  Development  , I  , ۱٫ ۴۴-۶۱٫

 

7- Evertson ,c. ,  sanford  , j. ,& Emmer, E (1981). Effects of  class  heterogeneity  in junior high  school. American education  research   journal  ,  ۱۸ , ۲۷۹-۲۳۲٫

 

8-  Fernandez . D and  Baird. j. (2000)  , » Executive   Attention  and Metacognitive  Regulation  «, consciousness   and cognition  , ۹٫۲۸۸-۳۰۷٫

 

9- Germine  ,Youssef. (2002). » An Investigation into the  Influences  of  Teachersclassroom  management   Beliefs  andpractices  on  classroom procedures.

 

10- Jones, F. V ,& jones ,L.S. (1990). » comprehensive  classroom management «  Florida Department  of Education office of  school Improvement.

 

11- Jones ,V. (1996) classroom management. In. j. sikula  (ed) , Handbook  of  research  on education  (۲ ed. , pp. 503-521). new york : simon & schuster.

 

12 – Levin ,j. , Huffman , n., & Badiali. B. (1958). Positive and  negative  experiences  during  the  student  teaching  experience  Chicago.

 

13- Martin , N. k & shoho ,A.K.,(2000). » The  Influence  of teacher  characteristic  on classroom management   « ,Research  in The  schools  , ۱۰ , ۲, ۲۹-۳۴٫

 

14-Martin ,Nancy,  k. (2003). » The student – centered  classroom  Environment « , Middleschool journal  ,۲۸ , ۳-۹٫

 

15- Martin  , N.k. & others  , (۱۹۹۶). » Beliefs   Regarding  classroom   management style  « , journal ofResearch  in Rural  Education  , ۱۵, ۲,۱-۵٫

 

16-Maqsud , M. (1997) , »effect  of metacognitive  skills  on  academic achievement «. journal  of   Educational psychology 17,4.

 

17– Niemi  , Hannele , (2002). » classroom  management « , Teaching  and  Teacher  Education , 18,763-780.

 

18-  Nolan , jim (1991). vulnerability  Index : A planning  tool for the prevention  of  classroom  management problems  Education  ,vol  ۱۱۱  Issue  ۴ ,p527.

 

19- Schraw. , G. &  Moshman , D. , (1995). » Metacognition  theories «, Educational   psychology  Review , 7,351-371.

 

20- Schraw ,G (1998). » promoting  general  metacognitive awaeness  Instructional  science  « ,contemporary Educational  psychology  ,۲۶, ۱۱۳-۱۲۵٫

 

21-  Schraw , G , Dunkle , M. E . & Bendixen  , l. D. , (1995). » Does  a general  Monitoring  skill Exist «  ,  journal  of educational  psychology  , ۸۱,۴۳۳-۴۴۴٫

 

22 – Slavin , R.E. (2006). Educational  Psychology : theory  and practice (8th   ed.). New York  : Pearson .

 

23-  Wang , M. C. , Walberg  , H. J. & Herbert , G. D. (1990). »  what  Influences  learning «  journal  of Educational  Reasearch , 84, 1,30-43.

 

24 –Zackerman , june , T. (2000). » student science Teacher Account  of  a well – remembered  event  about classroom  management « ERIC  Identifier  : ED 438283.

1- 1  مقدمه

در قرن حاضر پیشرفت فناوری، تغییرات سریع، و پدیده جهانی شدن بر تمام ابعاد فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری تاثیر زیادی گذاشته است. همگام با این تغییرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نیز هر روز تغییر یافته و باعث  شده تا دست اندرکاران، مسئوولین آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمان پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان، اولیاء، بازار کار و جامعه را در الویت کار قرار دهند.

از آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس می‌گذرد، پاسخگویی به  انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای افراد ذینفع از طریق تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس  درس نمود می یابد و مردم نتایج، پیامدها، کارایی و اثربخشی نظام تعلیم وتربیت را متوجه شیوه تدریس،  کلاسداری و تعامل در کلاس می‌دانند.

یکی از عواملی که امروزه، مدیران وسیاستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی بدان توجه  دارند، عامل  مدیریت  کلاس است که از دیر باز به عنوان پیچیده ترین  موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است.

مدیریت کلاس مقدمه و پیش نیاز آموزش است. معلم می‌تواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تاثیر و کارایی  تدریس را افزایش و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان را کاهش دهد. هدف اصلی مدیریت کلاس، همانند هدف آموزش « خود رهبر شدن دانش‌آموزان است». هدف این است که دانش‌آموز به جای آنکه به کنترل خارجی نیاز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خویش را کنترل کند  و رفتارمطلوب جزئی از شخصیت اوشود (بهاری، ۱۳۷۹، ۳۷).

هدف از روش‌های اداره کلاس، فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت تر صورت  پذیرد. آنچه در اداره موثر کلاس درس همواره باید مدنظر باشد، الویت تاکید بر پیشگیری از بدرفتاری نسبت به مقیاس‌های تسکین دهنده، مانند تنبیه است. مشکلات بالقوه رفتاری باید شناخته شود تا با اعمال روشهای صحیح در کلاس از پیشروی آنها جلوگیری گردد .

به اعتقاد بسیاری از معلمان ومدیران مسائل مربوط به انضباط، کنترل و اداره کلاس مهمترین علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامی‌که بیشتر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطی شود بطور عملی زمان کمتری برای تدریس و یادگیری دروس باقی می ماند(رضایی، ۱۳۸۳، ۱۰).

گزارشها نشان داده است که بیش از ۵۰%  درصد زمان کلاس صرف مسائل انضباطی واداره کلاس می‌شود (الیز، ۲۰۰۳). مربیان برجسته همیشه تاکید داشتند کیفیت آموزش، یک عامل  کلیدی و موثر بر رفتاردانش‌آموزان و موفقیت آنهاست. اما در رویکردهای  نوین به آموزش، نقش دانش‌آموز در فرایند یاددهی – یادگیری افزایش یافته است، و توسعه مهارتها و تواناییهای دانش‌آموزان برای پذیرش مسئولیت یادگیری خود هدف واقع شده است، درنتیجه چگونگی واکنش معلم به بدرفتاری دانش‌آموزان به دلیل تاثیر فراوان بر عملکرد آن اهمیت یافته است چنانکه یک شیوه اثربخش می‌تواند سبب افزایش جایگاه دانش‌آموزان در کلاس و یا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذیرش مسئولیت خود ترغیب کند (جانز، ۱۹۹۰).

بنابراین تغییرات ساده درفنون برنامه درسی و آموزشی، برای خلق یک محیط مبتنی بر نیازهای دانش‌آموزان و خلق یک جامعه یادگیری درکلاس کافی نیست؛ بلکه برای فراهم کردن چنین محیط  همکارانه‌ای در کلاس نیازمند تئوری مدیریت کلاس هستیم (مارتین، ۲۰۰۳). بنابراین لازم است در این خصوص فنون و ویژگیهای مورد نیاز مدیریت کلاس شناسایی و تبیین گردد،  تا مورد استفاده همه کسانی که با آموزش و پرورش سرو کار دارند قرار گیرد.

۱-۲  بیان مساله

با اهمیت یافتن نقش دانش‌آموز درفرایند یاددهی – یادگیری متغیرهای دانش‌آموزی[۱] اعم از انگیزه، استعداد، تواناییهای شناختی و فراشناختی، دانش، مهارت فرد و غیره به عنوان عوامل موثر بر یادگیری مطرح شدند.

وانگ[۲] و همکاران (۱۹۹۰) در یک فراتحلیل جامع برمتون و تحقیقات مربوط به یادگیری، دریافتند که، متغیرهای دانش‌آموزی نسبت به دیگر متغیرهای موثر بر یادگیری الویت داشته و از این بین، عامل توانایی فراشناختی دانش‌آموزان با بالاترین نمره در بین کل متغیرها بعنوان یک عامل بسیار مهم بر یادگیری شناخته شده که در متون علمی معاصر تاکید فراوانی برآن شده است.
(وانگ و همکاران، ۱۹۹۰).

طبق جدیدترین تئوریهای یادگیری، کیفیت یادگیری بستگی به تواناییهای یادگیرندگان در هدایت و جهت دهی  به یادگیری خودشان، توسعه مهارتهای پرسشگری، یادگیری تفکر و کنترل فرایندهای یادگیریشان دارد؛ در این بین « مهارتهای فراشناختی » مفاهیم اصلی و کلیدی هستند.

اصطلاح فراشناخت برای اولین با در سال ۱۹۷۶ توسط جان فلاول وارد حیطه روان شناسی شناختی شد؛ وی این اصطلاح را به عنوان هر گونه دانش یا عمل شناختی که موضوع آن فعالیتهای شناختی وتنظیم آن است تعریف می‌کند. درحیطه روانشناسی شناختی فراشناخت دو بعد اساسی را در بر می‌گیرد؛ دانش فراشناختی[۳] و مهارتهای کنترل شناخت یا خود – تنظیمی[۴] (مک یوزد، ۱۹۹۷).

به گفته فلاول (۱۹۸۸) بعد اول شامل دانش و باورهای فرد درباره عوامل و متغیرهایی است که با هم در فرایند شناختی تعامل دارند، که این عوامل یا متغیرها عبارتند از دانش درباره تواناییهای خود، ویژگیهای تکلیف و راهبردهای شناختی است. و جزء دوم تنظیم شناختی است که اشاره به فرایندهایی دارد که شناخت را هماهنگ می‌کنند. این بعد شامل مهارتهای فراشناختی است و در انواع فعالیتهای شناختی از جمله رد وبدل کردن اطلاعات بصورت کلامی، نوشتن، فراگیری زبان، ادراک، توجه حافظه، حل مساله، شناخت اجتماعی و اشکال مختلف خود آموزی و کنترل خود نقش مهمی‌بازی می‌کند (فلاول، ۱۳۷۷، ۱۷۰). این مهارتها عبارتند از ؛ برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت اطلاعات، ارزیابی واشکال زدایی[۵] (اسکراو، ۱۹۹۴).

اسکراو[۶] و مشمن[۷]، گستره وسیعی ازمتغیرها را در شکل گیری فراشناخت موثر میدانند و معتقدند سه عامل در ایجاد و پایه گذاری فراشناخت فرد دخالت دارد؛  یادگیری‌های فرهنگی[۸]،  ساخت یابی فردی[۹] و تعامل با همگنان[۱۰].

نظریه‌های فراشناختی فرد از درونی شدن فرهنگ از طریق یادگیری اجتماعی ساخته می‌شود و مفاهیم مشترک اجتماعی از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی‌به کودکان انتقال داده می‌شوند.

بنابراین خود افراد نیز ساختارهای مشخصی را بنا می‌کنند تا مهارتها و راهبردهای شناختی خود را توسعه و دانش فراشناختی خود را تنظیم  کنند و نیز بتوانند شرایطی را بوجود آورند تا در یادگیری، خود تنظیم شوند. تعامل همگنان شامل یک فرایند سازمان دهی اجتماعی است و از انتقال فرهنگی و ساخت فردی متمایز است.

همگنان شامل افرادی دارای سطح مشابه شناخت هستند که تعامل با آنان باعث افزایش عملکرد فرد درتکالیف شناختی می‌شود (اسکراو، ۱۹۹۵).

با توجه به نقش این عوامل، شکل گیری مهارتهای فراشناختی را درکلاس باید در ارتباط با محدوده وسیعتری از متغیرهای کلاس درس بررسی کرد. کمیت و کیفیت تعاملات و ارتباطات  دانش‌آموزان با یکدیگر و با معلم، شیوه‌هایی که جهت کنترل فعالیتها و رفتار دانش‌آموزان اعمال میشود همچنین  آموزش، همگی می‌توانند عواملی اثرگذار بر میزان تحقق مهارتهای فراشناختی  دانش‌آموزان باشد.

این متغیرها  که درمجموع به آنها مدیریت کلاس[۱۱] گفته می‌شود، به وجود آورنده  محیط روان شناختی – اجتماعی کلاسی‌اند و میتوانند  اثرات متفاوتی بر درک یادگیرنده ازخود وتوانایی او در کنترل یادگیری و نظام شخصی بگذارند(مارتین، ۱۹۹۶).

معلمان بر اساس نگرشها و باورهایشان در خصوص ماهیت رفتار دانش‌آموزان شیوه‌های گوناگونی از مدیریت در کلاس را بکار می‌برند که هرکدام می‌تواند اثرات متفاوتی بر عملکرد دانش‌آموزان بگذارد. پژوهشگران با مشاهده رفتار معلمان شیوه‌های مختلفی از مدیریت کلاس گزارش داده‌اند. آنچه برای پژوهشگران در این حیطه اهمیت دارد، شناخت تفاوتهاست؛  اینکه چه شیوه‌ای از مدیریت کلاس موثر و مفید است. گلیکمن[۱۲] و تامشایر[۱۳] (۱۹۸۰) و ولفگانگ[۱۴] (۱۹۹۵) با توجه به سه متغیر مدیریت کلاس یعنی؛ مدیریت آموزش[۱۵]، مدیریت رفتار[۱۶] و مدیریت افراد[۱۷]، در یک پیوستار، سه رویکرد به مدیریت کلاس را شرح میدهند؛ رویکرد غیرمداخله گرایا[۱۸]ن، رویکرد تعامل گرایان[۱۹]، و رویکرد مداخله گرایان[۲۰].

در رویکرد غیر مداخله گرایان با فرض اینکه افراد بر اساس فطرت وذات خود رفتارمی‌کنند وتربیت فقط فراهم کردن زمینه برای بروز این استعداد‌های ذاتی است، اعتقاد بر این است که کنترل کمی‌بر فعالیتهای دانش‌آموزان اعمال میشود. از طرفداران این سبک می‌توان، گردن[۲۱] (۱۹۹۱). و هیم‌گیوت[۲۲] (۱۹۷۲) را نام برد.

اما درمقابل، رویکرد مداخله گرایان بر این مفروضه استوار است که محیط بیرونی، رشد را شکل می‌دهد؛ و تغییر رفتار پایه تئوریک اندیشه این مکتب است. کانتر (۱۹۹۲) بیان می‌کند انضباط یک نمونه از ایدئولوژی مداخله گرایان است. دراین سبک هدایت وکنترل زیادی بر دانش‌آموزان صورت می‌گیرد. چند نمونه از طرفداران مداخله گرایی عبارتند از؛ لی کانتر[۲۳] (۱۹۹۲) و فردریک جانز[۲۴](۱۹۸۷).

رویکرد تعامل گرایان در بین دو سبک بالا قرار دارد که هم بر فعالیتهایی که افراد برای تغییر محیط انجام  می‌دهند وهم بر تاثیر عوامل محیطی بر افراد تاکید دارند. در چنین فضای مدیریتی، فرصت برای تعامل دانش‌آموزان و معلم بیشتر است و دانش‌آموزان شانس بیشتری برای کنترل مطلوب بر فعالیتهای خود دارند. اصول نظری این سبک توسط آلفرد آدلر و دریکرز توسعه یافته است. (مارتین و بالدوین، ۲۰۰۰).

معلمان طبق باورهایشان درباره یادگیری و رشد دانش‌آموزان شیوه خاصی از مدیریت را در کلاس اعمال می‌کنند و بر این اساس که کدام رویکرد بر اعتقادات وعمل آنان مسلط است سبک مدیریتی آنان مشخص میشود و هر سبک با ایجاد شرایطی خاص ومتفاوت در جو اجتماعی کلاس می‌تواند تاثیر متفاوتی بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش‌آموزان بگذارد.

۱-۳  اهمیت مساله

وانگ، هرتل و والبرگ[۲۵] (۲۰۰۳) در یک فراتحلیل جامع بر روی منابع و تحقیقات در زمینه متغیرهای مربوط به یادگیری، یک چهارچوب مفهومی را سازمان دهی کردند که شامل ۲۲۸ متغیر موثر در یادگیری مدرسه است که ازمنابع مربوط جمع آوری شده است.

این متغیرها هم دررابطه با رشد مهارتهای فراشناختی و هم اثر بخشی برون دادهای آموزشی بیان شده‌اند. در این چهارچوب، متغیرها در ۳۰  مقیاس، درون ۶ گروه جای می‌گیرند.

گروه یک : متغیرهای منطقه‌ای – ایالتی[۲۶]

گروه دو   : متغیرهای محیط بیرون مدرسه[۲۷]

گروه سه  : متغیرهای سطح مدرسه[۲۸]

گروه چهار: متغیرهای دانش‌آموزی

گروه پنج  : متغیرهای طراحی برنامه[۲۹]

گروه شش : متغیرهای اجرایی، آموزش  کلاس و جو کلاس[۳۰] می‌باشند.

طبق گزارش این تحقیق موارد زیر با داشتن بالاترین میانگین در بین متغیرهای ذکرشده در منابع، بعنوان موثرترین عوامل در یادگیری مطلوب مشخص شده‌اند که عبارتند از : فراشناخت دانش‌آموزان، مدیریت کلاس، کیفیت آموزش، تعاملات معلم و دانش‌آموز و جو کلاس.

در بین این عوامل، فراشناخت از گروه متغیرهای دانش‌آموزی با بالاترین میانگین دربین کل متغیرها بعنوان یک عامل بسیارمهم شناخته شده که در متون علمی معاصر تاکید فراوانی برآن شده است؛ و شامل خود – تنظیمی، استراتژیهای خود – کنترل وکاربرد استراتژیهایی برای تسهیل درک کلی مفاهیم می‌باشد.

و دومین میانگین مربوط  به متغیر مدیریت کلاس است (که با توجه به تعاریف ارائه شده از این مفهوم،  متغیرهای مهم دیگر چون تعاملات معلم و دانش‌آموز و جو  کلاس و آموزش را در بر می‌گیرد) که درپیشینه مربوط، مدیریت اثر بخش کلاس تصویری ازهمکاری، به هم پیوستگی و هدف مداری کلاسی است. با توجه به اهمیت فراشناخت در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی عوامل موثر بر رشد فراشناخت ضرورتی برای پژوهشهای تربیتی می‌باشد.  همچنین متغیر مدیریت کلاس به عنوان، اولین سطح مدیریت آموزشی که پایه سطوح بالاتر مدیریت یعنی مدیریت مدرسه، ناحیه  و کل نظام آموزش و پرورش محسوب میشود در شکل دادن به ساختارآموزشی و فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی، عاطفی، آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان نقش اساسی دارد.

در نتیجه سبکها و شیوه‌های متفاوتی که معلمان در مدیریت کلاس پیاده می‌کنند می‌تواند اثرات متفاوت و مهمی‌بر روی عملکرد دانش‌آموزان بگذارد؛ لذا شناخت چگونگی این تاثیر و تشخیص اثر بخش ترین سبکها  بر رشد  فراشناخت دانش‌آموزان، جهت تهیه الگویی کاربردی برای مربیان تعلیم و تربیت مفید وضروری  می‌باشد  (عالی، ۱۳۸۳، ۱۲).

۱-۴   اهداف تحقیق

هدف کلی :بررسی تاثیرسبکهای مدیریت کلاسی معلمان بر میزان رشد فراشناخت دانش‌آموزان.

اهداف فرعی :

۱- بررسی تاثیر سبکهای مدیریت کلاس معلمان (غیرمداخله گر، ‌تعامل گر، مداخله گر) بر میزان رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان.

۲- بررسی تاثیر سبکهای مدیریت کلاس معلمان (غیرمداخله گر، تعامل گر، مداخله گرا) بر میزان رشد مهارتهای فراشناختی دانش‌آموزان.

۳- بررسی میزان بهره مندی معلمان از سبکهای مدیریت کلاس (مدیریت آموزشی، مدیریت افراد، و مدیریت رفتار).

۴- بررسی میزان بهره مندی دانش‌آموزان از فراشناخت (دانش فراشناختی، ‌مهارتهای فراشناختی).

۵- مطالعه ارتباط بین سبکهای مدیریت کلاس معلمان با سطح تحیصیلات آنها.

۶- مطالعه ارتباط بین سبکهای مدیریت کلاس معلمان با سابقه خدمت آنها.

۷ – مطالعه ارتباط بین سبکهای مدیریت کلاس معلمان با رشته تحصیلی آنها.

۱-۵  سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

۱- آیا سبکهای مدیریت کلاس معلمان (مداخله گر، تعاملی، غیر مداخله گر)  برمیزان رشد فراشناخت دانش‌آموزان تاثیر دارد ؟

سئوالات فرعی

۱- آیا سبکهای مدیریت کلاس معلمان (مداخله گر، تعاملی، غیر مداخله گر)  برمیزان رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان تاثیر دارد ؟

۲- آیا سبکهای مدیریت کلاس معلمان (غیر مداخله گر، تعامل گراو مداخله گر) بر میزان رشد مهارتهای فراشناختی دانش‌آموزان تاثیر دارد ؟

سئوالات جانبی

۱- بهره مندی معلمان ازسبکهای مدیریت کلاس (مدیریت آموزشی، مدیریت افراد، مدیریت رفتار)  به چه میزان است ؟

۲-  بهره مندی دانش‌آموزان از میزان فراشناخت (دانش فراشناخت ومهارتهای فراشناخت) به چه میزان است ؟

۳-  آیا تفاوت معناداری بین سبکهای مدیریت کلاس با تاکید بر تحصیلات وجود دارد ؟

۴ _  آیا تفاوت معناداری بین سبکهای مدیریت کلاس با تاکید بر سابقه خدمت وجود دارد ؟

۵ –  آیا تفاوت معناداری بین سبکهای مدیریت کلاس با تاکید بر رشته تحصیلی  وجود دارد ؟


[۱] – Student Variabels

[2] – Wang

[3] – Metacognitive Knowledge

[4] – Self-regulation

[5] – Debugging

[6] – Scraw

[7] – Moshmen

[8] – Cultural Learning

[9] – Individual Construction

[10] – Homogeneity In Teraction

[11] – Classroom Management

[12] – Glickman

[13] – Tamshrio

[14] – Wolfgang

[15] – Instraction Management

[16] – Behavior Management

[17] – People Management

[18] – Non-Interventionist

[19] – Interactionist

[20] – Interventionist

[21] – Gordon

[22] – Haim Ginott

[23] – Lee Canter

[24] – Ferdric Jones

[25] – Walberg

[26] – State and District

[27] – Out-of-school contentual

[28] – School-level

[29] – Program design

[30] – Implementational Instructional and climate

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق شیوه های موثر ایجاد مدیریت و انضباط کلاس
 • مقاله مدیریت کلاس در مقابل یادگیری فعال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.