تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی مقطع متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی مقطع متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی مقطع متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
فصـــــل اول   ۳
مقــدمـات و کلیــات   ۳
مقدمه   ۳
بیان مسئله   ۵
اهمیت مسئله   ۶
اهداف تحقیق:   ۷
محدودیت های تحقیق:   ۸
تعریف اصطلاحات مهم:   ۸
مـــرور مـطالـعـاتی   ۱۰
تاریخچه مطالعاتی   ۱۰
شرایط محرکه تحصیل در خانه:   ۱۲
انتظار خانواده و عملکرد تحصیلی فرزندان   ۱۵
خانواده + آموزش= موفقیت   ۱۶
نقش مادران در پیشرفت تحصیلی کودکان   ۱۹
مروری بر تحقیقات انجام شده:   ۲۰
تقد و ارزیابی   ۲۲
فــصـل سـوم   ۲۳
طرح تحقیق   ۲۳
روش تحقیق:   ۲۳
فن تحقیق   ۲۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها:   ۲۴
جامعه آماری:   ۲۵
نمونه آماری   ۲۵
فـصل چـهـارم   ۲۶
ارائـه و تجزیه و تحلیل داده ها   ۲۶
ارائه داده ها:   ۲۷
تجزیه و تحلیل داده ها   ۲۹
مقایسات پسین ( تعقیبی):   ۳۱
جمع بندی مباحث:   ۳۱
فـصل پـنجم   ۳۲
استنتاج و پیشنهادها   ۳۲
استنتاج :   ۳۲
پیشنهادها:   ۳۳
منابع   ۳۴
ضمائم   ۳۵

منابع

۱٫ برادلی ،  خانواده+ آموزش= موفقیت، ترجمه نازنین رادمنش

ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- اسفند ۱۳۸۲- شماره ۱۸۰

۲٫ دلاور، دکتر علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی .انتشارات رشد، تهران- ۱۳۷۵

۳٫ دلاور، دکتر علی، روش های تحقیق در روان شناس و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور- تهران سال ۱۳۷۶٫

۴٫ شریف زاده ملکه و عصاره پروین، پایان نامه تحصیلی ۷۲-۷۱ دانشگاه شهید چمران اهواز.

۵٫ صدری سید ضیاءالدین، نقش در پیشرفت تحصیلی فرزندان، پیوند شماره ۱۱۹- سال ۱۳۶۸٫

۶٫ صیاهی توحید، انتظار خانواده عملکرد تحصیلی فرزندان، ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- آبان ۱۳۸۲- شماره ۱۷۶٫

۷٫ عمید حسن، فرهنگ فارسی.مؤسسه انتشارات امیر کبیر- تهران ۱۳۷۵٫

۸-گچیرانی لیلا و بخشی فرشته، پایان نامه تحصیلی ۷۹-۷۸ دانشگاه پیام نور رامهرمز

۹٫ معین محمد، فرهنگ فارسی، مؤسسة انتشارات امیر کبیر- تهران ۱۳۷۴٫

۱۰٫ میرکمالی دکتر، نقش خانواده در شکوفایی استعدادها، پیوند- شماره ۱۳۹ و ۱۳۸ – سال ۱۳۷۰٫

۱۱٫ نوابی نژاد شکوه، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره- انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

۱۲٫ هارالامپوس مایکل، پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی و آموزش                   و پرورش ترجمه امان الله صفوی- فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۳ و ۲ سال ۱۳۶۹٫

۱۳٫ هومن حیدرعلی، بررسی مدلهای عالی پیشرفت تحصیلی- نشریه علوم تربیتی- سال دهم شماره ۲ و ۱ سال ۱۳۶۶٫

چکیده

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارست است از مقایسه عملکرد  تحصیلی دانش آموزان دارای والدین فرهنگی و غیر فرهنگی متوسطه در شهرستان ایذه .

در این رابطه فرضیه های مورد نظر عبارتند از اینکه بین دانش آموزان دختر دارای والدین ( پدر و مادر ) شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . و فرضیه دوم عبارت است از اینکه بین دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه سوم : بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه چهارم : بین دانش آموزان پسر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین دانش آموزان دختر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه ششم : بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیرفرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

جامعه آماری در این تحقیق ۱۲۸۱۲ نفر بوده که تعداد ۲۰۰ نفر بعنوان نمونه ای انتخاب شده ا ند .

۱۰۰ نفر دانش آموز دختر ، که از این تعداد ۵۰ نفر با والدین فرهنگی و ۵۰ نفر با والدین غیر فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفتند .

ملاک در این تحقیق معدل دانش آموزان بوده است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه و استفاده از آزمونهای پسین با مقایسه های چند گانه استفاده شده است .

نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که بین اشتغال والدین در آموزش و پرورش و عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه معنا دار وجود دارد .

لازم به ذکر است فرضیه ششم که عبارت است از بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . این فرضیه تأیید نشده است

چون تحقیق انجام شده در مقطع متوسطه بوده لذا برای رسیدن به نتایج مشابه یا غیر آن پیشنهاد می شود که علاقمندان به این موضوع تحقیق را در مقاطع پایین تر مورد بررسی قرار دهند .

مقدمه

والدین درارتقاءکیفیت آموزشی فرزندان خود نقش محوری را ایفا می نمایند . عموماً والدینی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند از یک طرف در منزل مشارکت بیشتری در امر آموزش فرزندان خود دارند با دقت پیشرفت تحصیلی آنها را دنبال می کنند . زیرا انجام تکالیف فرزندان خود را از نزدیک نظارت دارند . از طرف دیگر کیفیت و نحوه کار معلمین را تحت کنترل دارند و در صورت مشاهده هر گونه نارسایی از رفتن به مدرسه و مذاکره معلمین خوداری نمی نمایند در چنین شرایطی مراقبت و دقت والدین موجب ارتقاء کیفی آموزشی فرزندان احتمالاً کلاس و مدرسه خواهد شد در مدارس خصوصی که والدین در هر زمینه ای مشارکت مستقیم دارند ، کیفیت معلمین پیوسته زیر سئوال است و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم در خانه و هم در مدرسه تحت کنترل شدید قرارداد در جاهائیکه والدین از تحصیلات پایین تری برخوردارند نه تنها به کیفیت معلمین توجه نمی گردد بلکه پیشرفت تحصیلی فرزندان در منزل به دقت دنبال نمی گردد . نگرش والدین نسبت به آموزش و پرورش و اهمیت پیشرفت تحصیلی فرزندان خودنیز یکی از عوامل بسیار مهم در ارتقاء کیفیت دانش آموزان قلمداد می شوند . نقش والدین از آن جهت از اهمیت روز افزون برخوردار است که با پیشگیری های مداوم خود کنترل مضاعفی به طور همزمان به کیفیت آموزش فرزندان و نحوه کار معلمین دارند .

بطور کلی مطالعات بانک جهانی در ۲۹ کشور گوناگون همگی گویای این حقیقتند که دانش آموزان در ایفاء کیفیت از نقش والایی برخوردارند . توانایی ذاتی ، محیط خانوادگی و اوضاع اقتصادی – اجتماعی والدین در کیفیت دانش آموزان آثار مستقیمی دارند و هر قدر کیفیت کودکان بهبود یابد کارآموزش سهل تر و سطح آن ارتقاء بیشتری خواهد یافت . مطالعات انجام شده همگی گواه این حقیقت اند که آن دسته از دانش آموزان که والدین تحصیل کرده دارند در مراحل تحصیلی از توفیق بیشتری برخوردار بوده اند . ارائه تحصیلات فرزندان و دریافت مهارت ها و تخصص های آنها تا حد زیادی متأثر از رفتار والدین و جو حاکم بر خانواده می باشد . محیط خانواده بسیاری از مسائل را به فرزندان می آموزد آنجاست که زمینه رفتن به مدرسه ، ادامه تحصیلات و انتخاب رشته تحصیلی فرزندان بنیان نهاده می شود . در محیط خانوادگی است که فرزندان به ارزش آْموزشی و پرورشی پی می برند و تلاش می نمایند تا با دریافت مهارتها و تخصص هایی برای مشاغل گوناگون خود در آینده تجهیز نمایند . بنابراین جو خانواده تأثیر مهمی در اشاعه آموزش و پرورش دارد یکی از مهمترین وظایفی که والدین در زمینه پیشرفت فرزندان خود دارند ایجاد محیط آرام ومساعد برای انجام تکالیف و مطالعه است . غنی کردن محیط خانواده از دیگر مسولیتهای مهم والدین است . همچنین والدین با شناخت خصوصیات رشد کودکان و نوجوانان در سنین مختلف بیشتر می توانند در بالندگی فرزندان خود مؤثر باشند .

بدون شک حضور والدین فرهنگی در محیط خانه و خانواده نقش بسزایی در امر تحصیلی فرزندان می تواند داشته باشد .

اگر پدر یا مادر یا هر دوی آنها فرهنگی باشند می توانند در درس های مربوط به رشته تحصیلی خود یا مرتبط با رشته تحصیلی خود به فرزندان کمک کنند ، یا از وجود همکاران فرهنگی خود بهره ببرند .

بیان مسئله

در این تحقیق ، محقق در صدد است که مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی مقطع متوسطه در مدارس محدوده شهرستان ایذه از طریق پرسش شوندگان مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از روش اسناد ومدارک موجود مشخص نماید که بین دانش آموزان دختر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

بین دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

بین دانش آموزان پسر دارای مادران شاغل فرهنگی  و غیر فرهنگی  از لحاظ  عملکرد  تحصیلی  تفاوت  وجوددارد .

بین دانش آموزان دختردارای پدر فرهنگی وغیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

بین دانش آموزان پسر دارای پدر فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد

اهمیت مسئله

این تحقیق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش کشور می باشد  و با توجه به بررسیها وتحقیقاتی که در این زمینه می شود می توان   مشخص نمود که چه عواملی  می توانند در نظام آموزش و پرورش دخیل باشند و از این عوامل چه عواملی  مضر و چه عوملی  می توانند مفید باشند .

بررسی نمودن این عوامل  و تحقیق و کار کردن  بر روی آنها  می توان علل پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان  مشخص نمود .

و از آنجائیکه تعلیم و تربیت  امریست پیوسته  ،مستمر و همه  جانبه  ، تاثیر فاکتورهای چون  شراط خانواده و میزان تحصیلات و آگاهی اولیاء  شرایط فرهنگی و اقتصادی   و مجموعه شرایط  محیط آموزش  بر یکدیگرو نتیجتاًدر تعلیم و تربیت امری است اجتناب ناپذیر ، لذا مطالعه هر یک  بدون در نظر گرفتن  تاثیر و تاثر  شرایط دیگر امریست دشوار  با این پیش فرض  ما برای تاثیر میزان  تحصیلات  و آگاهی  اولیاء و دانش آموزان   در عملکرد  تحصیلی  فرزندانشان  را مورد بررسی قرار داده ایم .

از مجموعه نظرات روان شناسی  اجتماعی ، روان شناسی تربیتی  در روانشناسی رشد  چنین بر

 می آید که کودکان همه مهارتهای و ارزشها  را از محیط خود کسب می کنند و اولین محیط اجتماعی  مهم خانواده است کودکان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقیم و چه  غیر مستقیم تحت تاثیر  پدر و مادر خود قرار می گیرند  و به دست آنها تربیت  می شوند .

جریان تربیت کودکان در خانواده یک امر لحظه ای و منقطع  نیست . بلکه جریانی است دائمی و مستمر و بالطبع والدین  تحصیل کرده  در امر تربیت و تعلیم فرزندانشان در پیشبرد  اهداف اموزشی نقش بسزائی  خواهند داشت .

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق: مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی مقطع متوسطه در شهرستان ایذه بوده است.

اهداف ویژه تحقیق:

– بین دانش آموزان دختر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

– بین دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

– بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

– بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیرفرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

– بین دانش آموزان دختر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیرفرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

– بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

محدودیت های تحقیق:

محدودیت های تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند: ۱٫ محدودیت هایی که کنترل آنها از عهدة محقق خارج است. ۲٫ محدودیت هایی که کنترل آنها بر عهدة محقق است.

در مورد نخست پراکندگی گسترده دانش آموزان با والدین فرهنگی در مقاطع تحصیلی مختلف و دبیرستانهای مختلف.

و در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده های دانش آموزان که باعث شد با معاونین دبیرستانها به سر کلاس دانش آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود.

تعریف اصطلاحات مهم:

۱٫ عملکرد: در اینجا عملکرد تحصیلی مدنظر است، از نظر اصطلاحی و کاربردی عملکرد میزان تغییر دانش آموزان در طول یک ثلث یا یک سال تحصیلی بوسیلة آزمونهای معلم ساخته، میزان تحصیل و پیشرفت یا افت دانش آموزان اندازه گیری   می شود.

عملکرد در فرهنگ لغت عمید به معنای کارکرد، حاصل و نتیجه کار و در فرهنگ لغت معین به معنای حاصل و نتیجه کار ، میزان کار.

۲٫ تحصیل: تحصیل یعنی درس خواندن دانش آموزان در مدارس و درس خواندن دانشجویان در دانشگاه ها.

تحصیل در فرهنگ عمید به معنای حاصل کردن، فراهم کردن، بدست آوردن، درس خواندن و دانش آموختن و در فرهنگ معین به معنای بدست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن، اندوختن، آموختن، علم آموختن، دانشجویی، دانش آموزی.

۳٫ والدین: زن و شوهری که دارای فرزند می باشند به آنها والدین اطلاق می شود.

والدین در فرهنگ عمیه به معنای والدان، تثنیه والد، پدر و مادر و در فرهنگ معین تثنیه والد و به معنای پدر و مادر.

۴٫ شاغل: به کسی که ساعاتی از روز را خارج از منزل به کار می پردازد شاغل گفته می شود.

شاغل در فرهنگ عمید به معنای در کار دارنده، به کار وا دارنده، بازدارنده، مانع، کار و پیشه ای که شخص را مشغول سازد.

۵٫ فرهنگی: کسی در ادارة  آموزش و پرورش مشغول به کار می باشد.

فرهنگی در فرهنگ عمید منصوب به فرهنگ، با فرهنگ، با ادب، مؤدب، معلم، مدرس، کارمند وزارت فرهنگ و در فرهنگ معین منسوب و مربوط به فرهنگ، معلم   و مربی، شخصی با فرهنگ و با ادب.

 

تاریخچه مطالعاتی

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.