تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
هدف پژوهش   ۴
جامعة آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری   ۴
ابزار اندازه‌گیری   ۴
الف) پرسش‌نامة نگرش‌سنج مذهبی   ۴
ب ـ پرسش‌نامه سلامت روانی (SCL-25)   ۵
یافته‌های تحقیق الف) یافته‌های توصیفی   ۵
ب ـ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش   ۶
بحث و نتیجه گیری   ۷
منابع   ۹

منابع

ـ آرین، خدیجه؛ منصور، محمود و دلاور، علی، بررسی رابطه بین دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا، رساله دکتری، دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی ایران، ۱۳۸۷٫

ـ چراغی، مونا و مولوی، حسین، «رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، ش ۲، سال دوم، ۱۳۸۵، صفحه ۱-۲۲٫

ـ خانه کشی، علی، رابطه التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت یابی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، مقاله ارائه شده در همایش ملی روان شناسی و کاربرد آن در جامعه، مرودشت، ۱۳۸۷، ص ۳۶٫

ـ خداپناهی، محمد و خوانین زاده، مرجان، «بررسی ساخت شخصیت در جهت‌گیری مذهبی دانشجویان»، مجله روان‌شناسی، ش ۱۴، ۱۳۷۹، صفحه ۱۸۵-۲۰۴٫

ـ خدایاری فرد، محمد و غباری بناب، باقر، تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

ـ شریفی، طیبه، بررسی رابطة نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۱۳۸۱٫

ـ طهماسبی پور، نجف و کمانگیری، مرتضی، بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی گروهی از بیماران بیمارستان‌های شهدای ۷ تیر و مجتمع حضرت رسول اکرمˆ، پایان‌نامة دکتری پزشکی، ۱۳۷۵٫

ـ مجدیان، محمد، بررسی نگرش مذهبی دانشجویان ورودی به دانشگاه تربیت معلم و رابطه آن با میزان عزت نفس و منبع کنترل، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۰٫

ـ محمدی، داود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز، «ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت»، پژوهش‌های روان شناختی، ش ۳ و ۴، ۱۳۸۵، صفحه ۴۷-۶۴٫

ـ میرهاشمیان، حمیرا، «تأثیر اعتقادات مذهبی در شکل گیری مکان کنترل و نیمرخ روانی دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، فصل‌نامة دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۸٫

ـ نجاراصل، صدیقه، بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با مفهوم از خویشتن و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۱۳۸۴٫

ـ نجاریان، بهمن و داوودی، ایران، «ساخت و اعتباریابی SCL-25 (فرم کوتاه مدت SCL-90-R)»، روان‌شناسی، ش ۱۸، سال پنجم، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶- ۱۴۹٫

ـ نجفی، محمود، بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۲-۸۱، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ۱۳۸۲٫

Beti-Hallahme, B. & Argyle, M, The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience, New York, Routledge, 1997.

Brown, L. B, The psychology of Religious Blife, London, Academic Press In, 1987.

Donahu, M. J, Religion and the well- being of adolescents, Journal of Social Issues, 51,145-160, ۱۹۹۵٫

Egan, E, Kroll, J, Carey, K, Johnson, M., & Erickson, P, Eysenck personality scales and religiosity in a US outpatent sample. Personaliy and Individual Differences, 37,1023-1031, 2003.

Ferraro, K. F. & Kell-Moore, J. A, Religious consolation among men and women: Do health problems spuseeking? Journal for the Scientific Study of Religion. 39,220-234, 2000.

Francis, L. J, Religion, neuroticism, psychoticism, In J. F. Schmaker (ed.), Religion and Mental Health (p. 149-160). New York: Oxford University Press, 1992.

Francis, L. J, The psychology of gender differences in religion: A review of empirical research.Religion,27, 81-96, 1997.

Loewenthal, K. M., Macleod, A. K. & Cinnirella, M, Are women  more religious than men?Gender differences in religious activity among different religious groups in the UK. Personaliy and Individual Differences, 32, 133-139, 2002.

Lewis, C. A. & Maltby, J, Religious attitude and practice: The relationship with obsessionality.Personaliy and Individual Differences, 19, 105-108, 1995.

Stark, R, Physiology and faith: Addressing the universal gender difference in religious commitment.Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 495-507, 2002.

Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What maks the doctor patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient car. Annals of Internal medical. P. 125-130, 1988.

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسة نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. جامعة آماری این پژوهش، همة دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی ۸۸ـ۱۳۸۷ و نمونة آن را ۱۸۰ نفر از دانشجویان (۹۰ دانشجوی پسر و ۹۰ دانشجوی دختر تشکیل می‌دهد)، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسش‌نامة نگرش‌سنج مذهبی و پرسش‌‌نامة سلامت روانی (۲۵-SCL). طرح پژوهش نیز از نوع مقایسه‌ایی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، افزون بر روش‌های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، از روش آمار استنباطی همانند t تست گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که، بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، ولی بین سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: نگرش مذهبی، سلامت روانی، تفاوت‌های جنسیتی.

 

مقدمه

انسان موجودی چند بعدی، پیچیده و پر رمز و راز است و علم با همه پیشرفت‌ها و گستردگی خود، هم‌چنان در کشف هزاران سِر از اسرار وجودی انسان ناتوان و حیران مانده است؛ دنیای روان انسان به مراتب از دنیای جسم او ناشناخته‌تر مانده است. این عدم شناخت، به بروز بیماری‌های گوناگون منجر شده است که راه‌حل‌ها و درمان‌های قطعی برای بعضی از آنها حاصل شده است، ولی بسیاری از آنها تاکنون کاملاً شناخته شده نیستند. از آنجایی که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است، لازم است به منظور جلوگیری از افزایش شیوع بیماری‌های روانی، از جمله اضطراب و افسردگی و غیره که منجر به ناتوانایی‌هایی گسترده می‌شوند، اقدامات پیشگیرانه شناسایی و اجرا شود و با توصیه‌های لازم بهداشت روانی،۱ از بروز این بیماری‌ها که در آینده حیات بشریت را تهدید خواهند کرد، جلوگیری گردد. شناخت این اقدامات، نیاز به شناخت واقعیت روان انسان دارد تا توصیه‌ها و اقداماتی از جنس و سنخ روان انسان شناسایی و ارائه گردد. این امر مهم تحقق نمی‌یابد مگر اینکه فطرت آدمی با توجه به دستورها و راهنمایی‌های خالق هستی، خوب شناسایی و درک گردد. روان آدمی از نظر فلسفی از مجردات است و موجود مجرد جز از مجردات تأثیر نخواهد پذیرفت. سنگ چون ماده است، از ضربه، باد و آب که جزو مادیاتند، تأثیر می‌پذیرد و خرد می‌شود. انسان که مجرد است، از مجرداتی مثل گناه، غیبت، تهمت، حسد، خوبی، عبادت و عمل خالص و نیت خیر اثر می‌پذیرد.۲

بنابراین، برای پیشگیری از بروز حالات عدم تعادل روانی و خارج شدن انسان از خط صراط مستقیم، باید بازگشت به فطرت پاک الهی را توصیه کرد، تا انسان به دور از عوامل تحریکی خارج‌کننده از صراط مستقیم، به این راه راست پای‌نهد و منحرف نگردد. اینجا نقطة عطف ارتباط بین دین و بهداشت روانی است؛ زیرا بهداشت روانی نیاز به شناخت کامل روان انسان دارد؛ دین نشئت گرفته از علم الهی است و خالق، از روان مخلوق خود شناخت کامل دارد. بنابراین، دین می‌تواند اطلاعات جامعی دربارة روان انسان ارائه کند و آموزه‌های آن می‌تواند راهنمای کاملی برای رعایت بهداشت روانی باشد.۳

دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته‌شده‌ایی وجود دارد.۴ همچنین دین یک واقعیت مشخص عینی است که مورخان آن را مطالعه می‌کنند. دین را می‌توان از دیدگاه آیین‌ها، شخصیت‌های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد. فرد دین‌دار به نوعی با یک منبع الهی و منبع آفرینش که بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط برقرار می‌کند.

نقش دین در بهداشت و شفا از قرن‌های بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال، مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنج‌های انسان شریک بوده‌اند.۵

همان‌طور که مشاهده خواهیم کرد، از جمله یافته‌های این پژوهش، تفاوت‌های جنسیتی در مذهب و سلامت روانی است. در بعضی از پژوهش‌ها، گزارش شده که شدت نگرش‌های مذهبی در زنان بیشتر از مردان است.۶ برای مثال، داناهیو۷ از نظر نگرش‌های مذهبی و فرارو و کلی‌ـ مور۸ از نظر درخواست مشاوره مذهبی، بین دو جنس تفاوت معناداری یافتند. قوی‌تر بودن نگرش‌های مذهبی در زنان در چند پژوهش داخلی نیز به دست آمده است.۹

در پژوهشی که همایون فرد نجام داد، مشخص شد که بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری در زمینة ارزش‌های دینی، سیاسی، فطری، اجتماعی و هنری وجود دارد. بنابراین، نتایج، دختران به ترتیب در ارزش‌های دینی، سیاسی، فطری، هنری و اقتصادی در اولویتند.۱۰

ابراهیمی گزارش می‌کند که در۷۵٪ از دانشجویان دانشگاه اصفهان گرایش دینی وجود دارد و دانشگاه بر افکار و اعمال دینی ۴۰% از دانشجویان تأثیر گذاشته است و دانشجویان مؤنث، در این زمینه در مقایسه با دانشجویان مذکر برتری داشته‌اند.۱۱

اسلامی و همکاران نیز به بررسی رابطة بین افسردگی و نگرش‌های مذهبی در دانش‌آموزان پرداختند. نتایج تحقیق آنها نیز مؤید وجود رابطة معکوس بین شدت افسردگی و نمرات آزمون نگرش‌های مذهبی بود. از دیگر یافته‌های این پژوهش‌ آن بود که تفاوت معناداری در میزان جهت‌گیری مذهبی و افسردگی در دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد.۱۲

در پژوهشی که نجفی۱۳ انجام داد، مشخص شد که بین دین‌داری دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد، به این معنا که دختران به مراتب بیشتر از پسران پایبند به مذهب هستند و باورهای مذهبی بالاتری دارند.

نتایج تحقیق نجار اصل۱۴ نشان داد که نگرش مذهبی با اختلال در سلامت عمومی رابطة منفی و با مفهوم از خویشتن، رابطة مثبت دارد؛ همین‌طور بین آزمودنی‌های مذکر و مؤنث از لحاظ نگرش مذهبی اختلاف معناداری وجود دارد، لکن تفاوت نمره‌های آزمودنی‌های مذکر و مؤنث در متغیرهای سلامت عمومی و مفهوم از خویش معنادار نبود.

محمدی و مهرابی‌زاده هنرمند۱۵ در پژوهشی که با عنوان «ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت» انجام داند دادند، به این نتیجه رسیدند که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر نگرش مذهبی تفاوت معناداری وجود دارد و به عبارتی، تفاوت نمرة دانشجویان دختر در نگرش مذهبی و مؤلفه‌های آن، به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر بود.

چراغی و مولوی۱۶ در پژوهشی به بررسی رابطة ابعاد مختلف دین‌داری و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت بین نمرات دین‌داری دانشجویان دو جنس از نظر آماری معنادار نیست. همچنین مقایسة نمرات سلامت عمومی دختران و پسران نیز نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات سلامت عمومی دختران و پسران وجود ندارد.

خانه کشی۱۷ در پژوهشی با عنوان «رابطة التزام عملی به اعتقادات مذهبی با سلامت روانی و هویت‌یابی دانشجویان دختر و پسر» نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ التزام عملی به اعتقادات مذهبی تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، نمرات معیار لزوم عمل بر اساس اعتقادات مذهبی در دانشجویان مؤنث به‌طور معناداری بیشتر از دانشجویان مذکر بود، ولی بین سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری ملاحظه نشد.

هدف پژوهش

10,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مطالعة رابطه بین انجام فریضه نماز و سلامت عمومی در بین دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.