تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق مقایسه اثر دو نوع موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-  مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- مساله وضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱-هدف کلی ۷
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۶- تعریف متغییرها ۸
۱-۷- پیش فرض ها ۸
۱-۸- تعریف اصطلاحات ۸
۱-۸-۱- تعریف نظری ۸
۱-۸-۲- تعریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲- موسیقی۱۲
۲-۲-۱- تاریخچه موسیقی۱۲
۲-۲-۲- تعریف موسیقی۱۴
۲-۲-۳- انواع موسیقی۱۵
۲-۳- اثرات موسیقی متعاقب فعالیت های بدنی۱۶
۲-۴- مهارت ورزشی۱۹
۲-۵- معرفی رشته ورزشی هندبال۲۰
۲-۶- پیشینه تحقیق۲۰
۲-۷- جمع بندی۲۶
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه۲۸
۳-۲- روش تحقیق۲۸
۳-۳- جامعه آماری۲۹
۳-۴- محیط تحقیق۲۹
۳-۵- حجم و روش نمونه گیری۲۹
۳-۶- متغییرهای تحقیق۲۹
۳-۷- ابزار گرد آوری اطلاعات۳۰
۳-۸- روش گرد آوری اطلاعات۳۰
۳-۹- تجزیه و تحلیل داده ها۳۱
۳-۱۰- محدودیت های تحقیق۳۲
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه۳۳
۴-۲- توصیف یافته ها۳۴
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق۳۶
۴-۳-۱- توزیع نرمال داده ها۳۷
۴-۳-۲- آزمون اکتساب۳۸
۴-۳-۳- آزمون یادداری۳۸
۴-۴- جمع بندی۴۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه۴۹
۵-۲- خلاصه تحقیق۴۹
۵-۳- یافته های تحقیق۵۰
۵-۴- بحث و نتیجه گیری۵۱
۵-۵- جمع بندی۵۴
۵-۶- پیشنهادها۵۴
۵-۶-۱- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق۵۴
۵-۶-۲- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده۵۵
فهرست منابع۵۶
پیوست ها۵۹
چکیده انگلیسی۶۳

فهرست منابع

اسپنانی ه. ۱۳۹۰٫ پژوهشی در موسیقی و ثرات آن./   [ تاریخ دسترسی ۸ تیر ۱۳۹۲].

اشمیت پترز ج. ۱۳۸۰٫ مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه ع زاده محمدی، تهران: اسرار دانش. ۴۳۰   صفحه.

اشمیت ر، لی تیموتی د. ۱۳۸۷٫ کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری. ترجمه ا فرخی، ع بهرام، ح خلجی، انتشارات نرسی.۴۵۲ صفحه.

امیرتاش ع. ۱۳۸۸٫ هندبال ۱٫ تهران: انتشارات نشر،۳۱۱ صفحه.

آرون ک.۱۳۷۵٫چگونه از موسیقی لذت ببریم. ترجمه م فروغ ، تهران: نگاه، ۱۹۸ صفحه.

آیتی م. ۱۳۶۲٫ تاریخچه موسیقی در اسلام. تهران: انتشارات تهران،۲۵۰ صفحه.

برزگر ح. ۱۳۹۱٫ بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های متابولیکی در مراحل فعالیت ورزشی پیشرونده در مردان غیر ورزشکار. فیزیولوژی ورزشی، ۱۶:۲۵- ۴۰

پروازی پ. ۱۳۹۰٫ موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان. /

ترابی ف، جابری مقدم ع، فرخی ا، سوری ر. ۱۳۸۸٫ تاثیر مداخله های بیرونی (آهنگ های مختلف موسیقی) بر برخی شاخص های خستگی جسمانی در زنان جوان سالم. پژوهش در علوم ورزشی، ۶۱:۲۲-۵۱٫

ترابی ف، شیخ م، عرب عامری ا، حمایت طلب ر، باقرزاده ف.۱۳۸۸٫ مقایسه تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ۳: ۸۲-۶۵

ترابی ف، شیخ م، صفانیا ع. ۱۳۹۰ . تاثیر انگیختگی (با ارایه مولفه های انگیزشی تماشاگر و موسیقی ) بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم (دریبل بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، ۷: ۴۲-۲۳٫

درزابی ت، نبوی نیک م، نبوی نیک ح. ۱۳۹۰٫ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تهران: انتشارات علوم ورزشی حتمی، ۴۵۶ صفحه.

سیج ج. ۱۳۷۸٫ یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. ترجمه ح مرتضوی، تهران: سنبله، ۸۵۹ صفحه.

طاهری ن، شجاعی م،کوشان م، سید احمدی م، کیوانلو ف، جلالی ش، غفرانی م  .۱۳۹۰ . اثر موسیقی بر ویژگی های خلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،۲: ۱۸۹-۱۸۱٫

عبداللهی خوروش ح. ۱۳۸۶٫ تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. اصفهان: انتشارات بادران،۳۰۰ صفحه.

فتحی ه. ۱۳۷۱٫ تاریخچه و مقررات ورزشها. تهران: انتشارات مدرسه. ۳۰۰ صفحه.

فغفور مغربی ح. ۱۳۸۶٫

قادری م ، آقا علی نژاد ح ، آذربایجانی م. ۱۳۸۷٫ بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی و میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی دانشجویان مرد ورزشکار. مجله المپیک ،۱: ۲۶-۱۷٫

کوشانفر ا.۱۳۹۰٫ موسیقی و نقش مهم آن در یادگیری.

کیانی م. ۱۳۸۲٫ جایگاه معنوی موسیقی در وضعیت کنونی ایران. مجله هنرهای زیبا،۱۴: ۹۳-۹۸

گالاهو د، ازمون ج. ۱۳۸۹٫ درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه ر حمایت طلب، ا موحدی، ع فارسی، ج فولادیان، تهران: علم و حرکت،۷۵۱ صفحه.

محمدزاده ح، ترتیبیان ب، احمدی ا. ۱۳۹۰٫ تاثیر موسیقی آرام بخش و محرک بر انگیختگی فیزیولوژیکی ورزشکاران.

مشحون ح. ۱۳۸۰٫ تاریخ موسیقی ایران. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو. ۸۱۴ صفحه.

مگیل ر. ۱۳۸۹٫ یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربرد. ترجمه م واعظ موسوی، م شجاعی، تهران: بامداد کتاب، ۴۹۶صفحه.

نصر س. ۱۳۹۱٫ اسلام و موسیقی.

نکونام م. ۱۳۲۷٫ آموزش مقامات موسیقی ایرانی. قم: انتشارات ظهور شفق، ۱۲۰ صفحه.

نیازی ر، آذربایجانی م، کهن پور م، کهن پور م.  ۱۳۸۸٫ تاثیر موسیقی،صدای محیطی و محرومیت حسی بعد از واماندگی بر عملکرد والیبال در والیبالیست های مرد آماتور.

واعظ موسوی م، مسیبی ف.۱۳۸۷٫ روان شناسی ورزشی. تهران: انتشارات سمت، ۳۸۸صفحه.

Atan T. 2012. Effect of music on anaerobic exercise performance . Journal Biology of Sport, 30:35-39.

Bernatzky G, Bernatzky P, Hesse HP, Staffen W, Ladurner G. 2004. Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with morbus Parkinson, neuroscience letters. Journal Neuroscience Letters, 361 : 4-8.

Boutcher S.H, Trenske M. 1990. The effects of sensory deprivation and music on perceived exertion and affect during exercise. Journal Sport & Exercise Psychology, 12: 167-176.

Cassidy G, Macdonald R.A.R. 2007. The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Journal Psychology of Music, 3:517-537.

CHtourou H, Chaouachi A, Hammouda O, Chamari K, Souissi N. 2011. Listening to music affects diurnal variation in muscle power output.  Journal Sports  Med, 33: 43-47.

CHturou H, Jarraya M, Aloui A, Hammouda O, Soussi N. 2012. The effects of  music  during  warm-up  on  anaerobic performances of young sprinters. Journal  National  Center  of  Medicine  and  Science  in  Sports , 27:85-88.

Edworthy J, Waring H. 2006. The effects of music tempo and loudness level on treadmill exercise. Journal Ergonomic, 15:1597-1610.

Eliakim M, Bodner E, Elikim  A, Nemet D, Meckel Y. 2012. Effect of motivational music on lactate level during recovery from intense exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 1:80-86.

Elliott D, Polman R, Tylor J. 2012. The effects of relaxing music for anxiety control on competitive sport anxiety. Journal European Journal of Sport Science, 6:37-41.

Fredrick R, Carrick FA, Elena O, Guido P. 2007. Posturographic changes associated with music listening. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 5:519-526.

Hagen J, Foster c, Rodriguez-mmarroyo J, Koning J, Mikat R, Hendrix CH, Porcari J. 2013. The effect of music on 10-km cycle time-trial performance. Journal  International Journal of Sports Physiology and Performance, 8:104-106.

Jaraya M, Chtourou H, Alouil A, Hammoud A, Chamari K, Chaouachi A, Soussi  N. 2012. The effects of music on hight-intensity short-term exercise in well trained athletes. Journal Asian Journal of Sports Medicine, 3:5-11.

Karageorghis C.I, Mouzourides D.A, Priest D.L, Sasso T.A, Morrish D.J, Walley C.L. 2009. Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31:18-36.

Karageorghis C.I, Terry P.C, Lane A.M. (1999). Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel music rating inventory. Journal of  Sport Science. 17: 713-724.

Kim M.S, Chang D.S, Destini  F. (2002).  Sources of stress among Korean intercollegiate athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24:80-86.

Mohammadzadeh H, Tartibiyan B, Ahmadi A. 2008. The effects of music on the perceived exertion rate  and performance of trained and untrained individuals during progressive exercise. Journal Physical Education and Sport, 1: 67-74.

Pates J, Karageorghis C.I, Fryer R, Maynard   I. 2002. Effects of asynchronous music on flow states and shooting  performance among netball players. Journal  Psychology of Sport and Exercise, 4: 415–۴۲۷٫

Peter C.T, Karageorghis C.I, Alessandra M.S, Shaun D, 2011, Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 15:52-57.

Ramezanpour R, Moghaddam A, Sadifar E. 2012. Comparison the effects of listening to three types of music during Exercise on Heart Rate, Blood pressure ,Rating of perceived Exertion and fatigue onset time. Journal Iranian Journal of Health and Physical Activity, 3:15-20.

Savitha D, Mallikarjuna ready N, CHythr A. 2010. Effect of different musical tempo on post- exercise recovery in young adults, Journal Indian J Physiol Pharmacol, 54:32-36.

Stuart D.S, Karageorghis C.I. 2005. Effects of Synchronous Music on 400-Metre Sprint Performance, School of Sport and Education.

Szabo A, Lovna J, Hoban. 2004. psychological effects of fast-and slow-tempo music played during volleyball training in a national league team. International Journal of Applied Sports Sciences, 16:39-48.

Waterhouse J, Hudson P, Edwards B. 2009. Physical performance, Effects of music tempo upon sub maximal cycling performance. Journal of  Medicine & Science in Sport, 4:662-669.

Zachopoulou E, Tsapakidou A, Derri V. 2004. The effects of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Journal Early Childhood Research Quarterly, 19: 631–۶۴۲٫

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثربخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال بود. بدین منظور تعداد ۴۵ نفر دانش آموز دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی ۱۰-۱۲ سال شهرستان میبد به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه موسیقی مهیج(۱۵نفر)، موسیقی آرام بخش(۱۵نفر) و گروه بدون موسیقی(۱۵نفر) تقسیم شدند. مهارت پرتاب پنالتی هندبال در نظر گرفته شد لذا آزمودنی ها هیچ سابقه قبلی در مهارت هندبال و تمرین در حضور موسیقی نداشتند. برنامه تمرین آموزش پرتاب پنالتی هندبال در مرحله اکتساب شامل ۶ هفته تمرین، در هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت ۴۵ دقیقه با حضور مولفه های انگیزشی موسیقی مهیج و آرام بخش در گروه های تجربی و بدون موسیقی در گروه کنترل در گروه های مجزا برگزار شد. امتیاز آزمون پنالتی هندبال بعد از هر سه جلسه تمرین بمنظور سنجش اکتساب ثبت شد و در نهایت بعد از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری در شرایط یکسان(بدون حضور موسیقی) برای تمام گروه ها به عمل آمد. نتایج با استفاده از مقایسه تی دو نمونه جفت شده، آزمون آماری واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح ۰۵/۰ = α تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع موسیقی باعث بهبود عملکرد و یادگیری پرتاب پنالتی هندبال شد(در مرحله اکتساب این بهبود برای گروه موسیقی مهیج معنی دار نبود). در بررسی تفاوت بین سه گروه آموزشی موسیقی مهیج، موسیقی آرام بخش و گروه کنترل در مرحله اکتساب نتایج نشان داد که گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشتند ولی بین پیشرفت دو گروه موسیقی مهیج و موسیقی آرام بخش تفاوتی وجود نداشت. همچنین در مقایسه بین سه گروه در مرحله یادگیری، نتایج به نفع گروه موسیقی مهیج در مقایسه با گروه کنترل بود ولی بین گروه موسیقی مهیج  و آرام بخش و گروه موسیقی آرام بخش و بدون موسیقی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد توجه مربیان و متولیان ورزشی در رشته هندبال قرار گیرد. بنابراین به معلمان و مربیان رشته ورزشی هندبال توصیه می شود به منظور ایجاد یادگیری هرچه بیشتر  افراد در دقت پرتاب پنالتی هندبال، از موسیقی مهیج استفاده کنند.

واژگان کلیدی: موسیقی آرام بخش، موسیقی مهیج، اکتساب، یادگیری، دقت پرتاب پنالتی هندبال

۱-۱-     مقدمه

تربیت افراد لایق در کمترین زمان و با مطلوبترین روشهای آموزشی می تواند موجب تقویت پشتوانه انسانی در ورزش شود. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند تسهیل کننده تحقق این امر باشد آموزش موثر دانش آموزان و دانشجویان در فعالیت های بدنی و ورزشی در محیط های مختلف آموزشی از جمله مدارس، دانشگاهها، باشگاهها و کانون های ورزشی باشد. زیرا اعتقاد بر این است که یادگیری مفید موجب صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف بی جهت انرژی یادگیرنده ها و هدایت موثر آنها برای دستیابی به اهداف مهمتر برنامه ریزی ورزشی از جمله پرورش یک ورزشکار رقابتی خوب و کسب افتخار می شود. لذا استفاده از کلیه اصول یادگیری حرکتی[۱] در ایجاد یادگیری حرکتی جدید لازم است. در این خصوص اقداماتی باید توسط مربی انجام گیرد و از دیگر سو، یادگیرندگان نیز باید به طور فعال پرورش قابلیت های مورد انتظار از خود را بر عهده بگیرند. در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا[۲] و یادگیری[۳] مهارت های حرکتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. تحقیقات زیادی در خصوص تاثیر عوامل انگیزشی بر شاخص های یادگیری در صد سال گذشته اجرا و به پیدایش نظریه های مختلف منجر شده است. از جمله عوامل انگیزشی مهم که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته موسیقی[۴] است. تحقیق حاضر ممکن است توضیح جدیدی از تاثیر عامل انگیزشی موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال[۵] را مطرح سازد. محقق بر این باور است که امکان دارد  مولفه های به کار رفته در این تحقیق اثرات متفاوتی بر اکتساب[۶] و یادگیری، غیر از آن چه در نظریه های قبلی عنوان شده است داشته باشد.

 

1-2- بیان مساله

اهمیت تاثیر متغیرهای بیرونی به ویژه موسیقی بر اجرای حرکتی انسان، از اوایل قرن بیستم با این فرضیه که موسیقی عامل محرکی برای اجرای طبیعی است مطرح و مشخص شد (سزابو و همکاران[۷]، ۱۹۹۹). موفقیت در ورزش همانند سایر رشته ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این میان اجرای درست مهارت یکی از موثرترین و  ریشه ای­ترین عوامل موفقیت به شمار می رود. مهارت حرکتی به عمل یا تکلیف حرکتی اکتسابی، ارادی و هدفدار در یک یا چند بخش از بدن، گفته می شود (گالاهو[۸] و ازمون[۹] ،  ۱۳۸۹، ص ۳۶). مطابق یک طبقه بندی، مهارتهای ورزشی به انواع مجرد[۱۰] (مهارتی که مستلزم حرکتی متمایز، با نقطه شروع و پایانی قابل تشخیص باشد (مگیل[۱۱]،  ۱۳۸۹، ص ۲۱)، مداوم یا پیوسته[۱۲] (حرکات تکراری که در مدت زمان خاصی اجرا می­شوند) (گالاهو و ازمون، ۱۳۸۹، ص ۴۰) و زنجیره ای[۱۳] (چند مهارت مجرد که پی در پی و سریع اجرا می شوند) (گالاهو و ازمون  ۱۳۸۹، ص ۳۹) تقسیم می شوند. ایجاد هر گونه مهارت در فرد مستلزم گذراندن مراحل یادگیری و اجراست،  یادگیری را می توان  به عنوان فرآیندی درونی شناخت که منجر به تغییرات پایدار در رفتار می شود. این تغییرات را می توان توسط آثار آن مشاهده کرد. یادگیری یک عملکرد تمرینی و نتیجه تجربه، آموزش و تربیت است که در تعامل با فرایندهای بیولوژیکی می باشند. با این اوصاف یادگیری حرکتی، آن جنبه از یادگیری است که حرکت نقش عمده ای را در آن بازی می کند (گالاهو و ازمون،  ۱۳۸۹، ص ۳۴). از طرفی اجرا را می توان انجام یک مهارت حرکتی دانست که می تواند به تنهایی و به طور مستقیم مشاهده شود و نتایج آن از طریق روشهای سنجش نتیجه به طور کمی ارزیابی گردد (گالاهو و ازمون، ۱۳۸۹، ص ۳۷ ). با تمرین و تکرار، مهارت در فرد تثبیت می شود. اجرا و یادگیری، حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط است. عوامل فردی مشتمل بر عوامل رشدی، آناتومیکی، فیزیولوژیکی، مکانیکی و ادراکی –حرکتی است. عوامل تکلیف نیز عبارتند از: نیازهای اجرا، شکل گیری الگوی حرکتی و درجات آزادی. عوامل محیط هم در برگیرنده فرصت تمرین، تشویق، انگیزش، راهبردهای آموزش و زمینه محیطی است (سیج[۱۴]، ۱۳۷۸). در صورتی که تکلیف با عوامل فردی و محیطی در یک راستا نباشد اجرا ضعیف و روند یادگیری مختل می شود. بر اساس نظر محققان موفقیت در مرحله اجرا و یادگیری مهارتها به چند عامل بستگی دارد که از بین آنها انگیختگی و شرایط حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰). انگیختگی[۱۵]– فعال سازی عصبی در پیوستاری که از حالت کما تا هیجان شدید – و شرایط حاکم بر آن در زمره اصلی ترین عوامل موثر در اجرا به شمار می رود (کیم[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۲). انگیختگی سبب تسهیل و بهبود عملکرد می شود اما اگر مهارت به خوبی آموخته نشده باشد انگیختگی موجب بدتر شدن عملکرد می شود (واعظ موسوی،  ۱۳۸۷، ص ۱۶۶). در واقع تغییرات انگیختگی تا حد بخصوصی، باعث بهبود اجرا می شود که این اثر به نوع مهارت نیز بستگی دارد. عوامل موثر بر انگیختگی به عنوان عامل مهم و موثر بر یادگیری مهارتها محسوب می شود. با این وجود انگیختگی نیز حاصل وجود و تعامل عناصر مختلف و متعددی است و اهمیت تکلیف، موسیقی، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد[۱۷] و فعالیت بدنی، از جمله عوامل انگیزشی مهم محسوب می شوند (کیم و همکاران،  ۲۰۰۲).

در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های حرکتی، توجه محققان را به خود معطوف کرده است. از آنجایی که موسیقی نیز از عوامل محیطی مهم به شمار می رود. در راستای تبیین تاثیر انواع مختلف موسیقی بر روی افراد مختلف و تکالیف متفاوت، پیشینه نظری قابل توجهی وجود دارد. استفاده از موسیقی به عنوان عامل محرک خارجی برای دستکاری متغییر های روان شناختی و سیستم عصبی، قبل، حین و بعد از تمرین و اجرا مورد توجه می باشد (طاهری و همکاران، ۱۳۹۰). با وجود اینکه مرور تحقیقات در مورد موسیقی تاثیراتی نظیر بهبود خلق و خو (پیتر و همکاران[۱۸]، ۲۰۱۱) ، کنترل انگیختگی، کاهش میزان درک فشار (محمد زاده و همکاران، ۲۰۰۸)، بهبود میزان کار (طاهری و همکاران،  ۱۳۹۰)، بهبود میزان قدرت خروجی عضلانی (چتورو و همکاران[۱۹] ، ۲۰۱۱)، بهبود یادگیری مهارت (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰) و ایجاد حالت روانی و جاری بودن (پاتس و همکاران[۲۰]، ۲۰۰۲) را ثابت می کنند اکثر تحقیقات بیانگر آن هستند که احتمالا موسیقی از چهار مسیر در بهبود عملکرد ورزشی نقش دارد که شامل کاهش ادارک خستگی، افزایش سطح انگیختگی،  تقویت هماهنگی حرکتی (برناتزکی و همکاران[۲۱]، ۲۰۰۴) یا همزمان سازی و  افزایش آرام سازی می باشد (طاهری و همکاران، ۱۳۹۰). همان طور که بیان شد عامل موسیقی یکی از عوامل موثر بر درجه انگیختگی افراد محسوب می شود. به عنوان مثال ثابت شده است ورزشکارانی که در شرایطی با حضور موسیقی بر روی تردمیل می دوند دیرتر از گروهی که دویدن روی تردمیل را بدون موسیقی انجام می دهند خسته می شوند و میزان لاکتاک خون و اکسیژن مصرفی در شرایط موسیقی انگیزشی پایین تر است همچنین اقتصاد در دویدن (میزان صرفه جویی در انرژی) در شرایط موسیقی انگیزاننده بیشتر است (پیتر و همکاران، ۲۰۱۱).

محققان در یک جمع بندی، موسیقی بکار برده شده در مطالعاتشان را اینگونه تقسیم بندی کرده اند: موسیقی آرام بخش[۲۲] (ادوورثی و وارینگ [۲۳]۲۰۰۶؛                                                                  ایلیوت و همکاران[۲۴]، ۲۰۱۲؛ ساویتا و همکاران[۲۵]، ۲۰۱۰؛ رمضان پور و همکاران، ۲۰۱۲ ؛ محمد زاده و همکاران، ۲۰۰۸؛ قادری و همکاران، ۱۳۸۷؛ طاهری و همکاران ۱۳۹۰)، موسیقی انگیزشی (ایلیاکیم و همکاران،[۲۶] ۲۰۱۲؛ برناتزکی و همکاران، ۲۰۰۴؛ پیتر و همکاران، ۲۰۱۱؛ استوارت و همکاران،[۲۷] ۲۰۰۵؛ رمضان پور و همکاران، ۲۰۱۲)، موسیقی مهیج[۲۸] (ادوورثی و وارینگ، ۲۰۰۶؛ قادری و همکاران، ۱۳۸۷؛ طاهری و همکاران، ۱۳۹۰). نمونه ای از موسیقی مهیج “بنی بناسی[۲۹] ” است  که موسیقی بین المللی در رقص هوازی است ( قادری و همکاران، ۱۳۸۷) و تعداد ضرباتش ۱۴۰-۱۲۰ ضربه در دقیقه است (جارایا و همکاران،[۳۰] ۲۰۱۱ ؛ ایلیاکیم و همکاران، ۲۰۱۲؛ چتورو و همکاران ، ۲۰۱۱)، موسیقی آرام بخش آن نوع موسیقی است که تعداد ۱۰۰-۸۰ ضربه در دقیقه داشته باشد(ایلیوت و همکاران،  ۲۰۱۲ ، ساویتا و همکاران، ۲۰۱۰). برای مثال موسیقی « ارا [۳۱] » که موسیقی بین المللی است و به موسیقی های مورد استفاده برای آرمیدگی شباهت زیادی دارد (قادری و همکاران، ۱۳۸۷). از آنجاییکه پردازش اطلاعات، نوع بازخورد و چگونگی اصلاح خطا، بر اساس نوع مهارت متفاوت می باشد، لذا روند اجرا و یادگیری و عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر آن نیز در مهارت های مختلف متفاوت می باشد. چنانچه برخی تحقیقات نشان داده اند که در مهارت ورزشی مداوم، عدم حضور موسیقی نسبت به حضور موسیقی باعث افزایش بیشتری در اکتساب مهارت می شود. ولی در مرحله یادداری و انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است. این در حالی است که در اکتساب مهارت ورزشی مجرد، حضور و عدم حضور موسیقی تفاوت معناداری ندارد ولی در مرحله یادداری وانتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰).

از طرفی علی رغم آنکه تحقیقات زیادی در زمینه سنجش تاثیر موسیقی بر مهارت های ورزشی انجام شده است، اما بیشتر این پژوهش ها بر اجرا متمرکز شده اند در حالیکه یادگیری نیز از اهمیتی به همان اندازه و شاید بیشتر نیز برخوردار است. از این رو در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر موسیقی در هر دو مرحله اکتساب و یادگیری ارزیابی و با هم مقایسه شوند. همچنان این حفره اطلاعاتی وجود دارد که از میان دو نوع موسیقی (مهیج و آرام بخش) کدام یک تاثیر بیشتر و ماندگارتری در یادگیری دارند ضمن آنکه تفاوت این دو نوع موسیقی بر مراحل مختلف یادگیری و اکتساب مهارتهای ورزشی نیز تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته است.

به دیگر سخن در تحقیق حاضر تلاش می شود به این سوالات اصلی پاسخ داده شود:

آیا موسیقی به عنوان یک عامل موثر در برانگیختگی، تاثیری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

کدام نوع موسیقی تاثیر بیشتری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

به صورت خلاصه و موجز می توان گفت مساله اصلی این تحقیق آنست که نشان دهد دو نوع اصلی موسیقی (آرام بخش و مهیج) چگونه بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر می گذارند؟

 

1-3 – مساله و ضرورت انجام تحقیق

امروزه ورزش های گروهی و تیمی از طرفداران زیادی برخوردارند. هندبال هم به عنوان یک ورزش گروهی و تیمی  توانسته است به جایگاه مناسبی درسطح آموزشگاه ها دست یابد و طرفداران زیادی را جذب کند که برگزاری مسابقاتی در سطوح مختلف در اکثر مناطق موید آن می باشد. به خاطر همین جذابیتهاست که بسیاری از دانش آموزان در مقطع ابتدایی به آموزش ورزش هندبال روی آورده و به تبع آن ضرورت ارتقای سطح کیفی آن دو چندان شده است. دستیابی به این هدف و ارائه راهکارهای جدید و مناسب برای آموزش و اجرای هر چه بهتر را می توان در یکی از عوامل اصلی، یعنی انگیزه و ایجاد انگیختگی در دانش آموزان جستجو کرد. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه،  شرکت کنندگان و مربیان را به فعالیت و تلاش بیشتر و برنامه ریزی بهتر هدایت می کند. در سالهای اخیر استفاده از موسیقی در اکثر باشگاه های بدنسازی و به ندرت در رشته های مختلف ورزشی هنگام جلسات آموزش مهارت و گاهی قبل از مسابقه و یا بعد از آن مشاهده می شود و طبق شواهد به دست آمده  عده ای با توجه کامل به موسیقی به اجرای مهارت می پردازند و عده­ای هم به حضور یا عدم حضور موسیقی اصراری ندارند. منطقی به نظر می رسد که هر چه تمرین مهارت بیشتر باشد اجرای مهارت در آینده بهتر خواهد بود ولی با تغییر در شرایط تمرین مهارت می توان بازدهی و کیفیت جلسات تمرین و یادگیری را بیشتر کرد (ترابی و همکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اینکه انواع موسیقی در مراحل مختلف یادگیری و اجرای انواع مختلف مهارت ها به ویژگی های روانی و شخصیتی افراد و نیز به سطحی از یادگیری که فراگیران در آن مرحله هستند بستگی دارد، بنابراین اهمیت دارد که مربی، قادر به ایجاد سطح انگیختگی مطلوب در بازیکنان یا کسانی  که در مرحله آموزش هستند باشد و این امر مستلزم آن است که مربی بداند چه نوع موسیقی(مهیج یا آرام بخش)

در چه افرادی و با چه سطحی از مهارت باعث افزایش یا کاهش انگیختگی می شود؟ بعضی از مربیان هم از اثر واقعی (مثبت یا منفی) موسیقی در ورزشکاران اطلاع چندانی ندارند و حتی بدون آگاهی کافی از انواع موسیقی، از نوعی از موسیقی استفاده می کنند که با نوع مهارت، مرحله ای که ورزشکار در آن مرحله به سر می برد و حتی با ویژگی شخصیتی فرد همگونی ندارد. روشن است که این عدم آشنایی از به کار بردن انواع موسیقی در زمان مناسب و برای افراد مختلف اکثرا به اتلاف انرژی و سرمایه بیشتری منجر می شود. قبلا تحقیقات زیادی در مورد تاثیر موسیقی و انواع آن بر رشته های مختلف ورزشی و تکالیف شناختی و حتی بر روی تغییرات فیزیولوژیک بدن انجام شده است و نکته جالب توجه این است که پژوهش های علمی انجام شده در رابطه با تاثیر موسیقی بر جنبه های مختلف فعالیت بدنی و عملکرد ورزشی نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارایه کرده اند. تناقضها و تفاوت ها در نتایج، لزوم پژوهش و مطالعه بیشتر در این زمینه را تایید و بر  آن تاکید می کند. نتایج حاصل از این تحقیق ها مربیان و مسولان تیم های ورزشی را قادر می سازد تا با استفاده از منابع محدود، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت عملکردی ورزشکاران و در نهایت نتیجه گیری هر چه بهتر نهادها و تیمهای ورزشی داشته باشند. کمبود تحقیق هایی مشابه مخصوصا در مورد بررسی تاثیر انواع موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر مهارت مجرد و مخصوصا کمبود تحقیق در مورد بررسی تاثیر موسیقی بر مرحله یادگیری مهارت در کشور از یک سو و نیاز به ارتقای سطح عملکردی و انگیزشی فراگیران رشته های مختلف از سوی دیگر بر لزوم انجام چنین پروژه هایی می افزاید. با توجه به تنوع موسیقی و اینکه هر موسیقی اثر خاصی بر هر شنونده در مراحل مختلف یادگیری و اجرا دارد (ایلیاکیم و همکاران، ۲۰۱۲) پژوهشگر بر آن شد که تحقیقی را در زمینه تاثیرات نوع موسیقی بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی در رشته ورزشی هندبال انجام دهد.

 

1-4- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

بررسی اثر بخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۱-۴-۲- اهداف جزیی

۱- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۲- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۳- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۴- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۵- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال.

۶- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

 ۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱- موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد.

۲- موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد.

۳- موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد.

۴- موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد.

۵- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد.

۶- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد.


[۱] . Motor Learning

[2] . Performance

[3] . Learning

[4] . Music

[5] . Handball

[6] . Acquisition

Szabo et al. [7]

[8] .Gallahue

[9] .Ozmun

[10] . Discrete motor skill

[11] .Magill

[12] . Continuous motor skill

[13] . Serial motor skill

Sage.[14]

[15] . Arousal

 Kim et al.[16]

[17] . Feedback

[18] .Peter et al

[19] .Chtourou et al

[20] .Pates et al

[21] .Bernatzky et al

[22] . Relaxation Music

[23]  .Edworthy & Waring

[24] .Elliot et al

Savitha et al. [25]

.4 Eliakim et al

[27]  .Stuart et al

[28] . exciting Music

[29] .Bennybenassi

[30] .Jarraya et al

[31] .Era

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله موسیقی چیست؟
 • پاورپوینت موسیقی تعزیه
 • پاورپوینت موسیقی در تعزیه
 • پاورپوینت موسیقی از دیدگاه عرفانی
 • پاورپوینت تاریخ موسیقی در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.